skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi

24 1,014 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 17:53

    !"#$%&'() *+,- .*/01234567 Nhận thức sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị vǎn hoá của dân tộc, có nǎng lực tiếp thu tinh hoa vǎn hoá nhân loại; phát huy tiềm nǎng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ nǎng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật; có sức khoẻ, là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như lời dặn của Bác Hồ. Giáo dục Mầm non là một ngành học mở đầu và chiếm vị trí rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục Mầm non nó có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, chuẩn bị những điều kiện cần thiết bước vào học phổ thông. Vì vậy, đòi hỏi những nhà giáo dục trẻ là những con người có đạo đức, mẫu mực có trình độ yêu nghề mến trẻ. Bởi thế cho nên nhà bác học Comensky nói “Thời thơ ấu là thời kỳ quan trọng nhất của đời người đó không phải là chuẩn bị cho cuộc sống thực sự đứa trẻ hôm nay sau này trở thành người như thế nào nó phụ thuộc vào ai là những người dìu dắt em trong những năm thơ bé, thế giới quanh em đi vào trái tim và khối óc em ra sao”. Muốn đạt được mục tiêu giáo dục mầm non thì trước hết phải quan tâm đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trên mọi phương diện. Chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ có tầm quan trọng rất lớn trong nhà trường quyết định phần 1 lớn chất lượng chuyên môn ở trường mầm non. Chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin là 1 hoạt động nhằm giúp trẻ tìm tòi khám phá khoa học, tri thức 1 cách trọn vẹn và thiết thực. Thực tế cho thấy, hiện nay ở các trường mầm non trên toàn huyện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học thường xuyên vẫn còn rất hạn chế. Là cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn của trường, tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và đặc biệt là chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non là hết sức cần thiết. Nếu làm tốt công tác này sẽ giúp giáo viên cũng như học sinh khám phá và lĩnh hội nhiều kỹ năng máy tính cũng như khám phá thêm nguồn tri thức của nhân loại, có hình thức tổ chức các tiết học linh hoạt sáng tạo, giúp họ bình tĩnh, tự tin khi lên lớp, từ đó nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề. Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ 5 tuổi” làm sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu với mong muốn đưa những hình thức mới lạ, hấp dẫn tới trẻ, để tiếp thu cách dễ dàng đạt hiệu quả tốt. 8*9:;6<6<4=63>?@A4BCD6<4=63>? Để thực sự các giải pháp tôi đưa ra có đạt hiệu quả hay không, trước hết tôi đã nghiên cứu và thực nghiệm trên tổng số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi và học sinh 5 tuổi ở đơn vị tôi công tác. Do tính chất và điều kiện thực hiện của đề tài, tôi chỉ đi sâu nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non ở trường mầm non chúng tôi. E*F37G34D64HCDF6<4=63>? * Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm ra các giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên MN về công tác UDCNTT nhằm nâng cáo chất lượng Chăm sóc - Giáo dục trẻ. Trên cơ sở thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non ảnh hưởng lớn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm non, bản thân tìm tòi và đề ra các giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non trong công tác UDCNTT nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về 2 chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường Mầm * Nhiệm vụ nghiên cứu: Điều tra đánh giá thực trạng về giáo viên hiện nay vẫn còn xem nhẹ công tác UDCMTT nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ… Công tác Chăm sóc - giáo dục trẻ còn mang nặng tính hình thức và chưa được đầu tư đồng bộ. I*J4KL42M453 Chúng ta đang sống trong một thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡ của CNTT. Công nghệ thông tin là chiếc chìa khoá để mở cánh cổng vào nền kinh tế tri thức. Trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo việc ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, các bậc học, trong đó có giáo dục Mầm non. Nếu tất cả các ngành các cấp đều quan tâm và đội ngũ giáo viên mầm non tận tâm, tận lực, phát huy tối đa khả năng về công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non thì sẽ góp phần giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện, nhằm đưa chất lượng giáo dục của nước ta ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới. &*4:N6<A4OA6<4=63>? - Phương pháp điều tra, nghiên cứu. - Phương pháp luyện tập, thực hành. - Phương pháp kiểm tra, đánh giá. - Phương pháp phân tích và tổng hợp. - Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm P*QRO264S6<7T6<<TACU3VM7 Công tác chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ 5 tuổi góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước phát triển một cách toàn diện. Nhận thức được những vấn đề, vận dụng các giải pháp tối ưu trong việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy sẽ là thúc đầy công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, góp phần rất to lớn trong việc phát huy nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 3 *WX'YZ,- .*N[\L42M453 1.1. Cơ s lý luận: Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong Đại hội X Đảng ta đã chỉ rõ: "Phát triển Giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững", yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn “Mục tiêu hàng đầu là việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học sinh, giáo viên”. Trong quyết định số 81/2001/QD- TTg, thủ tướng chính phủ đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo trong đó có ngành học mầm non. Nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, ngành giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Công nghệ thông tin phát triển đã mở ra những hướng đi mới cho ngành giáo dục trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Công nghệ thông tin phát triển mạnh kéo theo sự phát triển của hàng loạt các phần mềm giáo dục và có rất nhiều những phần mềm hữu ích cho người giáo viên mầm non như Bộ Office, Lesson Editor/ Violet, Active Primary, Flash, Photoshop, , …Các phần mềm này rất tiện ích và trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc thiết kế giáo án điện tử và giảng dạy trên máy tính, máy chiếu, bảng tương tác cũng như trên các thiết bị hỗ trợ khác như Tivi, đầu Video…vừa tiết kiệm được thời gian cho người giáo viên mầm non, vừa tiết kiệm được chi phí cho nhà trường mà vẫn nâng cao được tính sinh động, hiệu quả của giờ dạy. 4 Có thể thấy ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non đã tạo ra một biến đổi về chất trong hiệu quả giảng dạy của ngành giáo dục mầm non, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa giáo viên và học sinh. Là một cán bộ quản lý tôi cũng đã nhận thấy được việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy không ngừng có ý nghĩa và có tác dụng to lớn trong giáo dục nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện như: trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ…Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin còn giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh, giúp trẻ giao tiếp với mọi người. Bên cạnh đó thì việc làm thế nào để giúp trẻ hứng thú trong học tập, vui chơi và vận dụng sự hiểu biết và khả năng của trẻ vào hoạt động hằng ngày. Điều này làm tôi suy nghĩ cố gắng tìm tòi mọi biện pháp như soạn giáo án điện tử dạy mẫu với giáo viên, sáng tác trò chơi điện tử, sưu tầm trò chơi vận dụng vào các hoạt động hằng ngày nhằm kích thích trẻ tự nguyện tham gia vào hoạt động một cách tích cực, nhẹ nhàng thoải mái, là một hình thức dạy học tích cực ph~ hợp với đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay. 1.2. Cơ s thc tin: M]4?^6_; Do nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, đã nhiều năm nay ngành học mầm non đã đưa việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của trẻ ở trường mầm non nên bản thân cũng được tiếp cận. Trường có đầy đủ cơ sở vật chất phương tiện công nghệ, trang thiết bị, đồ d~ng đồ chơi phục vụ giảng dạy như máy tính, máy chiếu Powerpoint. Ban giám hiệu luôn sát sao chỉ đạo giáo viên về chuyên môn, thường xuyên dự giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Bản thân được thường xuyên tham dự những buổi thao giảng, dự giờ, thi giáo viên giỏi có ứng dụng công nghệ thông tin do trường, phòng giáo dục tổ chức 5 Được sự phối hợp và ủng hộ của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo cũng như việc hỗ trợ từ tài liệu, cách hướng dẫn sử dụng của chị em đồng nghiệp trong trường và trường bạn đã giúp tôi về việc chỉ đạo giáo viên thiết kế giáo án điện tử để phục vụ cho tiết học của nhà trường thêm phần sáng tạo. R]`4TL4a6 Do nhận thức của 1 số phụ huynh học sinh, với tính chất công việc là bận rộn, nên bố mẹ trẻ cũng không có thời gian để rèn trẻ, cũng chỉ có một số phụ huynh nhà có máy vi tính. Qua khảo sát đầu năm khoảng 62% trẻ ở lớp 5 tuổi chưa được tiếp xúc với công nghệ thông tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học ở giáo dục mầm non còn đang ở trong giai đoạn đầu nên vẫn còn được nghiên cứu, đánh giá và rút kinh nghiệm vì vậy vẫn chưa phát huy được hiệu quả tối đa của nó. Do thấy được những thực tế đó nên tôi đã suy nghĩ và tìm ra các hình thức chỉ đạo giáo viên giúp trẻ tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy giúp trẻ hoạt động một cách tích cực. 8*O64<Ob644b644Q3cB6<c:U3L44Q34H67 Chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta gọi là một xã hội tri thức hay một xã hội thông tin. Máy vi tính và những kỹ thuật liên quan đã đóng vai trò chủ yếu trong việc lưu trữ, truyền tải thông tin và tri thức. Với những phương tiện công nghệ như: máy vi tính, máy chụp hình, máy chiếu, loa, đàn… Trẻ rất hứng thú khi được tiếp cận với chúng tuy nhiên lòng yêu thích của các cháu còn ở nhiều mức độ khác nhau. Và việc trẻ hứng thú, ham thích say mê với công nghệ thông tin như thế nào còn phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, điều kiện gia đình, giáo dục của người lớn xung quanh. Vì thế công nghệ thông tin cũng là phương tiện phát triển trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, phát triển thể chất và có sự tác động mạnh đến sự tự tin của trẻ khi bước vào trường phổ thông. 6 * Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy ở trường Mầm non được diễn ra rất linh hoạt theo hai hình thức chính: hình thức trong giờ hoạt động chung và các hoạt động khác. Việc lựa chọn hình thức cho trẻ làm quen và tiếp cận dựa trên đặc điểm tình hình của trẻ do đó buộc người giáo viên phải lựa chọn hình thức cho ph~ hợp với trẻ làm sao để trẻ dễ dàng tiếp thu. Qua đó ta thấy được sự cần thiết của việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ và ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong giảng dạy và lựa chọn hình thức cho trẻ làm quen với công nghệ thông tin là yếu tố tạo tiền đề cho sự thành công sau này. Với những hình thức cho trẻ hoạt động như : Cho trẻ quan sát cô vẽ, cô hát cho trẻ nghe, trẻ bắt chước cô… đã trở nên quá quen thuộc làm cho trẻ nhàm chán nên hiệu quả của giờ học không cao. Cần phải có những điều mới lạ để thu hút sự tập trung chú ý của trẻ. Trong khi đó công nghệ thông tin lại đang phát triển rất nhanh và những ứng dụng của nó rộng rãi và thiết thực cho đời sống. Chính vì vậy mà sử dụng tin học vào tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non sẽ tạo ra những điều mới lạ kích thích sự tò mò của trẻ, trẻ sẽ tập trung chú ý, hiệu quả tiết học sẽ rất cao. Việc ứng dụng phần mềm tin học vào tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non nhằm tạo môi trường lớp học thân thiện mới lạ, phong phú, bắt mắt thu hút trẻ, kích thích tính tích cực hoạt động, ham học hỏi, tìm tòi khám phá để trẻ phát triển . Hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, trước khi vận dụng đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc - giáo dục cho trẻ 5-6 tuổi, tôi đã có khảo sát để đánh giá tình hình thực tế đội ngũ và mức độ nhận thứ của trẻ về công nghệ thông tin. d`Ke?JL4J2[O7:;34f4H6\RJ6<[M? `g6a6<7B7:;3 `Ke?JL4J2[O 7 9_:;6< h_Hij] Trẻ thích đến lớp 155/186 83% Trẻ hứng thú tích cực trong các hoạt động 145/186 75 % Trẻ tiếp thu các nội dung giáo dục 150/186 80% Trẻ biết sử dụng thao tác máy 130/186 60% E*O3RH6A4OA4Q34H67 dH6A4OA.4k7B2<O2D=6G343Q3453^AQRl1:m6<D 34?n=6Co6@6<4HADF* - Chúng tôi luôn luôn xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên trên thực tế giáo viên đã nắm được các kỹ năng về máy tính về các phần mềm trên máy tính. - Chú trọng bồi dưỡng cho giáo viên thông qua các cuộc họp và sinh hoạt tổ chuyên môn, qua các giờ dạy mẫu thao giảng dự giờ nhằm đúc rút kinh nghiệm cho những giáo viên khác. - Quan tâm đến việc bồi dưỡng giáo viên giỏi và có khả năng triển khai các phần mềm hay bài giảng trên máy tính. - Kết quả về trình độ và kỹ năng của CBGV: 88% CBGV và nhân viên của trường đều có thể sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm liên quan để ứng dụng vào lĩnh vực công tác của mình. Để có kỹ năng về việc chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ. Trước hết bản thân tôi phải thường xuyên trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ tin học, phải dành nhiều thời gian cho việc học, nghiên cứu và thiết kế giáo án trên những công cụ của các phần mềm chuyên thiết kế bài giảng điện tử như phần mềm Window Movie Maker, Power Point, phần mềm violet và các phần mềm khác. Ngoài việc theo học lớp tin học tôi còn học qua các tài liệu về tin học, trên các tư liệu về cách sử dụng các phần mềm máy tính trên mạng Internet, tham gia tích cự học hỏi đồng nghiệp về cách thiết kế bài giảng bằng điện tử. 8 G1FVới phần mềm Powerpoint Khi tôi tự mình học hỏi và nghiên cứu trên máy tính, tôi đã phát hiện ra một công cụ soạn giáo án điện tử khá tiện ích với giáo viên mầm non đó là phần mềm powerpoint Phần mềm này có sˆn trong chương trình Window Phần mềm này cho phép chúng ta làm giáo án như những đoạn phim. Chúng tôi có thể đưa tranh ảnh, vi deo, âm thanh, chữ viết vào bài giảng của mình và làm hiệu ứng cho chúng thật sống động, muốn ghi âm giọng kể chuyện ngọt ngào của mình để lồng vào đoạn phim? chỉ cần kích vào biểu tượng cái Micro và làm theo chỉ dẫn mà thôi. Không những thế tôi có thể chỉ đạo giáo viên in sao giáo án của mình ra đĩa VCD để dạy trên ti vi mà không cần phải ra hiệu Converter. Nếu thực sự say mê và nhiệt huyết với nghề giáo viên có thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào mình muốn chỉ cần một cái “nhấp chuột”. G1F Khi lựa chọn phông chữ, màu chữ, hiệu ứng hình ảnh… giáo viên chọn màu chữ và màu nền không quá tương phản, hiệu ứng hình ảnh không quá rối nếu không trẻ sẽ nhức mắt và không thể chú ý vào bài giảng được gây tác dụng ngược. Khi sắp xếp các Slide giáo viên có thể sắp xếp đơn giản, hợp lý và luôn lưu ý đến mối liên kết giữa chúng vì đôi khi một trục trặc nhỏ trong quá trình tiến hành bài giảng cũng có thể làm cho tôi lúng túng, mất bình tĩnh. Quan trọng là phải bình tỉnh và biết cách xử lý tình huống. Tôi thường xuyên tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kiến thức về CNTT. Hoặc muốn tìm tài nguyên về giáo án giáo viên có thể thường vào trang giaovien.net, Dayhocintel.org, Mamnon.edu.vn.Một số trang web cho phép tìm kiếm nguồn tài nguyên khổng lồ để khai thác như Google.com.vn, Dowload.com.vn… dH6A4OA84MCC:?64c:p6<7q?:C?M[rCCOnG64D 3O3cM6<4KRs3q64KA4F3DF64?3q?>6<1F6<c26<c:p6< 453 - C~ng với BGH nhà trường tham mưu tích cự với địa phương mua sắm thêm các thiết bị như máy tính xách tay, máy tính có nối mạng Internet và máy 9 chiếu Projecter phục vụ cho việc dạy học và số lượng các loại máy của trường chúng tôi như sau: Các loại máy móc, thiết bị Số lượng Ghi chú Máy tính d~ng cho công tác quản lí 04 Hiệu trưởng - Hiệu phó - Kế toán Máy tính để GV soạn bài và dạy trẻ 02 Máy tính Laptop 02 t6<OnDG64 uv  Máy in 04 Máy chiếu Projector 03 Số máy tính nối mạng Internet 03 Số CBGV có máy tính riêng ở nhà và đã kết nối Internet. 28 84% * H6A4OAE4k7B2wxn1Q6<<O2O67H6yDL4M4O3:_H? A4F3DFDH3>6<1F6<* Bên cạnh đội ngũ, máy móc thiết bị, thì chúng tôi bỗi dưỡng giáo viên chuẩn bị bộ giáo án điện tử về các bài dạy theo các chủ đề trong năm học trong quá trình ứng dụng CNTT. Thiết kế một bài giảng điện tử hoặc ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục đòi hỏi phải phong phú, phái có quá trình tìm kiếm hoặc tạo dựng rất công phu. Chỉ đạo CBGV tích cực khai thác trên các trang web của ngành, Trang Violet của các trường khác và của cá nhân CBGV trong toàn ngành để tạo thêm tư liệu phong phú trong việc thiết kế bài giảng điện tử hoặc ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục. dH6A4OAI4k7B2<O2D=6>6<1F6<3o6<6<4H4o6<6D2 z34>33O342B7t6<34?6<342c{ Thời gian hoạt động chung của lớp là 30 - 35 phút. Vì vậy giờ hoạt động này chúng tôi sử dụng rất nhiều hình thức khác nhau để gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hiểu, nhận biết, khám phá. Trong hoạt động này sử sụng đồ dụng đồ d~ng trực quan rất có hiệu quả. Đồ d~ng trực quan có thể là tranh ảnh, mô hình, vật thật… Đồ d~ng trực quan là yếu tố không thể thiếu được trong việc dạy trẻ, vì trẻ chỉ lĩnh hội kiến thức khi được trực tiếp tri giác các đối tượng. Đồ d~ng trực quan càng đẹp, càng hấp dẫn thì càng thu hút được trẻ. Nắm bắt được điều này khi cho trẻ hoạt động học tập nhưng cũng có một số đề tài , ta không thể trực tiếp cho trẻ quan sát bằng vật thật được (quan sát một số con vật sống trong rừng, tìm hiểu về các loài chim…) cũng như muốn đảm bảo 10 [...]... thanh…) phục vụ công tác thiết kế bài giảng điện tử trong hoạt động giáo dục 4 Cô giáo phải biết cách tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động cho trẻ được tham gia trải nghiệm và gây được hứng thú cho trẻ 5 Giáo viên phải biết cách phối hợp với phụ huynh trong việc cho trẻ làm quen với công nghệ thông tin cũng như các hoạt động để đạt hiệu quả cao trong chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 22 IV KẾT LUẬN... hoạt động giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ: - Hoạt động giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ là một hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở trường vì vậy hàng ngày chúng tôi giáo dục trẻ ăn uống đủ chất, vệ sinh phòng bệnh, rèn nề nếp thói quen, vệ sinh cá nhân cho trẻ - Chẳng hạn về giáo dục dinh dưỡng cho trẻ giáo viên cho trẻ nhận... qua các tiết dự giờ, được phụ huynh quan tâm và ủng hộ cao trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ * Kết quả được thể hiện ở bảng sau: Trước khi thực Sau khi thực hiện hiện Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ lượng lượng 155 /186 83% 1 75/ 186 95 % Kỹ năng đạt được Trẻ thích đến lớp 21 Trẻ hứng thú tích cực trong các hoạt động 1 45/ 186 75 % 174/186 93% Trẻ tiếp thu các nội dung giáo dục 80% 1 75/ 186 95% 60% 1 65/ 186 89% 150 /18... về các loại phương tiện giao thông và cho trẻ xem sau đó dẫn dắt vào bài dạy của mình để thu hút trẻ Tôi chỉ đạo giáo viên có thể lên mạng chọn những bài hát thích hợp tải nhạc copy vào máy mở cho trẻ nghe và cho trẻ hát theo.Với phần trò chơi âm nhạc, khi chơi trò chơi âm nhạc giáo viên có thể sử dụng máy vi tính để chơi chiếc đĩa hát kì diệu 14 * Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. .. 1 Kết luận: Việc sử dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ là một giải pháp quan trọng và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm tìm tòi khám phá thế giới xung quanh dưới hình thức đa dạng đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non Nếu giáo viên biết cách sử dụng phù hợp và biết... dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ tin học 2 Giáo viên phải biết thiết kế và lựa chọn nội dung, hình ảnh phù hợp với từng hoạt động của trẻ Luôn tìm tòi ý tưởng từ trẻ để đề ra các hoạt động thiết thực và ứng dụng được ở nhiều hoạt động khác, phù hợp với trẻ 3 Cô giáo phải biết cách lựa chọn đề tài giảng dạy phù hợp với trẻ, biết cách xây dựng thư viện tài nguyên giáo dục đa phương tiện (hình ảnh, phim... thích trẻ tham gia vào hoạt động hơn nữa bởi trên máy vi tính các hình ảnh xuất hiện và mất đi hay kèm theo các hiệu ứng mới là hấp dẫn theo ý muốn của giáo viên, trẻ sẽ tập trung sự chú ý trước những điều mới lạ, tiết học sẽ càng đạt hiệu quả hơn Qua những ví dụ minh họa ở trên, tôi thấy hình thức cho trẻ tiếp cận với máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giờ hoạt động chung hình thức... một cách dễ dàng và biết cách phòng tránh bệnh tốt hơn * Biện pháp 6: Biết cách lựa chọn đề tài để thiết kế các hoạt động giáo dục trẻ Với trẻ nhỏ học thông qua chơi Phương châm giáo dục là tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ Vì vậy không phải nội dung nào, bài học nào trẻ cũng phải học qua máy... sử dụng các đồ dùng, đồ chơi, vật thật và các vận động phát triển cơ bản thì đạt hiểu quả cao trong chất lượng giáo dục và ngược lại nếu quá lạm dụng hoặc vận dụng không phù hợp thì sẽ có tác dụng ngược lại Dù sử dụng giáo án điện tử nhưng giáo viên vẫn phải chú ý trẻ luôn là trung tâm và phải xem trọng mục tiêu phát triển cho trẻ đã đề ra Không quá lạm dụng giáo án điện tử và luôn cho trẻ được hoạt. .. của các nhóm thực phẩm đối với sức khỏe của trẻ Ngoài việc trò chuyện và nhận biết các vật thật chúng tôi còn thiết kế các hoạt động trên máy tính cho trẻ nhận biết Ví dụ: “ Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ giáo viên thiết kế các hình ảnh về các nhóm thực phẩm và cho trẻ chơi phân loại các nhóm thực phẩm 15 16 - Khi xem những hình ảnh này trẻ rất thích, hứng thú tham gia trò chuyện về các . trong giáo dục mầm non, trước khi vận dụng đề tài Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc - giáo dục cho trẻ 5- 6 tuổi, tôi đã có khảo sát để đánh. nghiệm P*QRO264S6<7T6<<TACU3VM7 Công tác chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ 5 tuổi góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước phát triển một cách toàn. chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ 5 tuổi làm sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu với mong muốn đưa những hình thức mới lạ, hấp dẫn tới trẻ,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi, skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi, skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi

Từ khóa liên quan