Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lộc Ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

157 480 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 00:34

Hệ thống hóa và làm rỏ một số vấn đề lý luận về thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện, đồng thời đi sâu nghiên cứu tính đặc thù của kinh tế hộ nông dân huyện Lộc Ninh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện và phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân ở Lộc Ninh trong những năm tới. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN MINH THI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN LỘC NINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Đồng Nai, 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN MINH THI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN LỘC NINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGHÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ : 60.31.10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC T.S . NGUYỄN QUANG DUỆ Đồng Nai, 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả luận văn Nguyễn Minh Thi ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình hoc tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, Tôi đã nhận được Sự giúp đở nhiệt tình của các cơ quan, các cấp lảnh đạo và các cá nhân. Nhân dịp này tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới : Thầy giáo hướng dẫn luận văn Tiến sĩ Nguyễn Quang Duệ và các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, giúp đở tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Ban giám hiệu, Khoa sau đại học trường Đại học Lâm Nghiệp Ban lãnh đạo, Tổ sau Đại học cơ sở 2 – Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai Cục Thống kê, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước UBND huyện Lộc Ninh, phòng Nông nghiệp, phòng Thống kê, hội Nông dân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới sự giúp đỡ nhiệt tình của các hộ nông dân ở 3 xã : Lộc Quang, Lộc Thành và Lộc Hòa Tôi xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tao điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Đồng Nai, tháng 08 năm 2012 Tác giả Nguyễn Minh Thi iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ x PHỤ LỤC 133 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa 1 BCH Ban chấp hành 2 CNH-HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 3 CNDN Công nghiệp dài ngày 4 CT/TW Chỉ thị/Trung ương 5 CNLN Công nghiệp lâu năm 6 CPSX Chi phí sản xuất 7 CN–QSDD Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai 8 DTTN Diện tích thiên nhiên 9 ĐC Định cư 10 ĐCQH Điều chỉnh quy hoạch 11 ĐGS Đàn gia súc 12 ĐCĐC Định canh định cư 13 GC Gia cầm 14 GTSPHH Gía trị sản phẩm hàng hóa 15 HTX Hợp tác xã 16 HH TB Hàng hóa trung bình 17 HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế 18 KTXH Kinh tế xã hội 19 LĐ Lao động 20 LĐGĐ Lao động gia đình 21 NN Nông nghiệp 22 NLN Nông lâm nghiệp 23 NSNN Ngân sách nhà nước 24 SP Sản phẩm 25 SPCB Sản Phẩm chế biến 26 SXKD Sản xuất kinh doanh 27 TTCP Thủ Tướng Chính Phủ 28 TTS Thuốc trừ sâu 29 UBND Uỷ Ban Nhân Dân v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Bảng 2.1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Lộc Ninh năm 2010………………………………………………………………………… 47 Bảng 2.2. Tình hình nhân khẩu và lao động của huyện Lộc Ninh qua 3. năm (2008 – 2010) ……………………………………………………………… 49 Bảng 2.3. Cơ cấu hộ nông dân theo quy mô hàng hóa ở các xã điều tra năm 2010 ………………………………………………………………………… 53 Bảng 2.4. Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất trong kinh tế hộ nông dân của huyện Lộc Ninh (2008 – 2010)……………………………………………… 58 Bảng 2.5. Tình hình cơ bản của các chủ hộ được điều tra năm 2010……… 60 Bảng 2.6. Cơ cấu đất đai của hộ điều tra năm 2010……………………… 61 Bảng 2.7. Một số chỉ tiêu về hộ điều tra theo thu nhập năm 2010………… 62 Bảng 2.8. Cơ cấu lao động trong độ tuổi của các hộ nông dân năm 2010 ….62 Bảng 2.9. Trình độ học vấn của các chủ hộ điều tra ở vùng nghiên cứu năm 2010 ……………………………………………………………………… 64 Bảng 2.10. Vốn bình quân của nông hộ điều tra năm 2010 theo vùng nghiên cứu… 65 Bảng 2.11. Quy mô vốn đầu tư hộ nông dân tại thời điểm điều tra…………66 Bảng 2.12. TLSX chủ yếu bình quân của hộ nông dân năm 2010 theo quy mô sản xuất hàng hóa…………………………………………………………… 67 Bảng 2.13. Cơ cấu các nhóm hộ nông dân theo hướng SXKD chính……….68 Bảng 2.14. Quy mô và cơ cấu chi phí sản xuất nông lâm nghiệp của hộ nông dân điều tra năm 2010……………………………………………………… 71 Bảng 2.15. Tổng thu từ nông – lâm nghiệp từ các xã điều tra ………………73 Bảng 2.16. Quy mô và cơ cấu GTSPHH ở hộ nông dân điều tra năm 2010.75 vi Bảng 2.17. Tổng thu nhập bình quân sản xuất nông lâm nghiệp từ các xã điều tra năm 2010……………………………………………………………… 78 Bảng 2.18. Tình hình thu nhập của hộ nông dân điều tra năm 2010……… 80 Bảng 2.19. Thu nhập bình quân theo lao động và nhân khẩu của hộ nông dân điều tra ……………………………………………………………………… 83 Bảng 2.20. Phương thức tiêu thụ một số sản phẩm của hộ nông dân vùng nghiên cứu năm 2010 ……………………………………………………… 85 Bảng 2.21. Ảnh hưởng các yếu tố đến sản xuất hàng hóa của hộ nông dân ở vùng điều tra năm 2010………………………………………………… 87 x DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Tình hình dân số lao động của huyện Lộc Ninh năm 2010…….48 Biểu đồ 2.2. Giới tính của chủ hộ điều tra năm 2010……………………… 59 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu sản xuất từ Nông lâm nghiệp năm 2010……………… 77 1 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện nay, trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, chúng ta có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nước ta đang phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn do sản xuất nông nghiệp của nước ta vẫn là nền sản xuất nhỏ, phân tán, lạc hậu, năng suất và chất lượng thấp trong khi bình quân đất nông nghiệp theo đầu người quá ít, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha canh tác trung bình ở mức 30 triệu đồng. Bên cạnh đó nông sản Việt Nam còn có những hạn chế về chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cách thu hoạch, bảo quản, chế biến và còn ít thương hiệu mạnh. Trong tiến trình hội nhập WTO, nhiều ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp và các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu nông sản không phù hợp WTO đã và đang phải bãi bỏ. Trong khi chúng ta vừa phải thích ứng với các hệ thống mới đang hình thành thì thách thức cạnh tranh lại đến ngay trên sân nhà. Các mặt hàng nông sản nước ngoài đã và đang xâm nhập thị trường trong nước, vì vậy việc cạnh tranh với nông sản nước ngoài ở thị trường trong nước cũng như cạnh tranh trong xuất khẩu sẽ ngày càng khó khăn hơn. Lộc Ninh là huyện miền núi biên giới phía Tây - Bắc của tỉnh Bình Phước, gồm có 16 xã và 1 thị trấn. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 86.297,52 ha trong đó đất rừng chiếm chiếm 68.714 ha, còn lại là đất nông nghiệp với phần lớn là đất đỏ bazan có độ phì nhiêu cao, phù hợp các loại cây trồng có thu nhập cao như : cà phê, điều, hồ tiêu, cao su. Có đường biên giới dài hơn 100k tiếp giáp với huyện Sanuol tỉnh Kratie và Mimot, tỉnh Congpongcham của Campuchia. Thuận lợi trong việc trao đổi thương mại hàng hóa nước bạn láng giềng Campuchia. Là huyện có nhiều tiềm năng nông lâm nghiệp chưa được khai thác, cơ sở hạ tầng và kinh tế hộ nông dân vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân quan trọng là kinh tế hộ nông [...]...2 dân còn gặp nhiều trở ngại, chưa thực sự đi vào phát triển kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Chính vì vậy nghiên cứu phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế là hết sức cần thiết đối với từng vùng, từng địa phương và phạm vi toàn quốc Do đó tôi chọn đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lộc Ninh trong quá trình hội nhập kinh. .. cứu kinh tế hộ nông dân trong giai đoạn hiện nay và một vài nhân tố chủ yếu tác động đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó giải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn huyện là chủ yếu + Về không gian : Nghiên cứu tại UBND huyện Lộc Ninh - tỉnh... vào điều kiện của huyện, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy kinh tế hộ nông dân huyện Lộc Ninh theo hướng phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế − Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa và làm rỏ một số vấn đề lý luận về thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện, đồng thời đi sâu nghiên cứu tính đặc thù của kinh tế hộ nông dân huyện Lộc Ninh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc. .. tế + Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện và phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ nông dân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế + Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân ở Lộc Ninh trong những năm tới 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu − Đối tượng nghiên cứu của đề tài 3 Là những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về kinh tế. .. sự phát tiển kinh tế hộ nông dân trong thời gian từ năm 2008 - 2010, số liệu khảo sát thực trạng được điều tra năm 2010 4 Ý nghĩa khoa học và đóng góp của luận văn − Hệ thống hóa và bổ sung lý luận về kinh tế hộ và phát triển kinh tế hộ nông dân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với thực trạng điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay − Nhằm phản ánh thực trạng kinh tế hộ nông dân trong quá trình. .. trình hội nhập kinh tế quốc tế trong những năm gần đây − Đồng thời đưa ra một số quan điểm và những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế hộ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 4 5 Bố cục của lý luận Mở đầu Chương I : Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Chương II : Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Lộc Ninh – tỉnh Bình Phước Chương III : Các giải pháp chủ yếu nhằm phát. .. hộ nông dân, sự phát triển kinh tế hộ nông dân nói chung và sự phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lộc Ninh nói riêng trong những năm qua, những phương hướng và những giải pháp chủ yếu thúc đẩy kinh tế hộ nông dân theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế − Phạm vi nghiên cứu Bao gồm phạm vi về nội dung nghiên cứu, địa điểm và không gian nghiên cứu + Về nội dung : Đề tài tập trung chủ yếu nghiên cứu kinh. .. triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Lộc Ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 5 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm cơ bản về hộ Kinh tế hộ nông dân là khái niệm đã được đề cập đến từ rất sớm trong lịch sử phát triển của loài người Từng hình thái phát triển nền kinh tế khác nhau trôi qua, lại cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về kinh tế hộ nông. .. tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân là loại hình kinh tế phổ biến, đang có vai trò, vị trí rất lớn và là bộ phận hữu cơ trong nền kinh tế, là chủ thể quan trọng trong phát triển nông nghiệp và đổi mới nông thôn ở nước ta Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng thì kinh tế hộ nông dân không ngừng phát triển cả về quy mô và tính chất Một bộ phận hộ nông dân chuyển... núi, hải đảo Để giải quyết được điều đó, trước hết cần phải có những giải pháp thiết thực và hữu hiệu nhằm phát triển mạnh kinh tế hộ nông dân theo hướng phát triển hội nhập kinh tế quốc tế trên cả nước 1.1.3.Vai trò của kinh tế hộ Trong lịch sử phát triển kinh tế quốc dân, thời kỳ nào vai trò của hộ gia đình cũng rất quan trọng vì nó không những là tế bào” của xã hội, là đơn vị sản xuất và bảo đảm cuộc . chỉnh cao, với mỗi thay đổi của môi trường sản xuất kinh doanh thì hoạt động kinh tế của hộ có thể tự điều chỉnh để phù hợp. Tuy nhiên sự tự phù hợp đó nhanh hay chậm, chính xác hay không còn phụ. cơ sở của nông nghiệp - nông thôn. Là một thành phần kinh tế độc lập, tự chủ cùng các thành phần kinh tế khác hình thành lên nền kinh tế thị trường của nước ta hiện hay. Kinh tế hộ nông dân sẽ. đã tạo cơ sở quan trọng để kinh tế hộ nông dân trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp. Ngoài ra, đối với khu vực nông, lâm trường, nhờ có Nghị định số 12/NĐ - CP, ngày 3-2 -1 993 về sắp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lộc Ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lộc Ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Bố cục của lý luận.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn