SKKN một số biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trung tâm gdtx sa pa

24 1,030 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:54

Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa CẤU TRÚC CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Đối tượng nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Chương I: Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 1. Cơ sở lý luận 1.1 Cơ sở lý luận 1. 2. Cơ sở pháp lý 1.3 Cơ sở thực tiễn Chương II Thực trạng của công tác quản lý chất lượng đội ngũ Trung tâm GDTX Sa Pa 1. Đặc điểm tình hình đội ngũ giáo viên 1.1 Đặc điểm tình hình 1.2 Đôi ngũ 2. Thuận lợi và khó khăn 2.1 Thuận lợi 2.2 Khó khăn 3. Thực trạng về đội ngũ giáo viên 3.1 Căn cứ các thống kê tực tế đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa 3.2 Về bồi dưỡng giáo viên 4. Một số tồn tại trong việc quản lý, bồi dưỡng để nâng cao trình độ đôi ngũ giáo viên 4.1 Vấn đề bồi dưỡng tập trung 4.2 Bồi dưỡng theo chuyên đề Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 1 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Chương III Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa 1. Lập qui hoạch nhân sự 2. Bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý, hiệu quả 3. Nội dung và các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 3.1 Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng 3.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm 3.3 Biện pháp 3: Bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp 3.4 Biện pháp 4: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 4. Xây dựng và triển khai công tác thi đua khen thưởng5. Kết quả về công tác giáo dục xây dựng đội ngũ PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận 1.1 Về lý luận 1.2 Về thực tiễn 2. Kiến nghi 2.1 Với giáo dục và Đào tạo 2.2 Với sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai 2.3 Với Trung tâm GDTX Sa Pa Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 2 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN PHẦN THỨ NHẤT I. Lý do chọn đề tài. Đảng, Nhà nước đã giao trọng trách cho ngành giáo dục đào tạo với nhiệm vụ: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Một trong những biện pháp để thực hiện chiến lược giáo dục trong giáo dục hiện nay là: “Phát triển đội ngũ giáo viên, đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn bị chất lượng hiệu quả, đáp ứng về nhu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo Trung tâm GDTX Sa Pa, trong chặng đường phát triển đã lĩnh hội triệt để tinh nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nghị quyết của Chi bộ của Đảng Trung tâm GDTX Sa Pa khóa 2010 – 2015. Trung tâm GDTX Sa Pa đã và đang cố gắng tự hoàn thiện mình để hòa nhập và phát triển. Trong những năm qua trung tâm GDTX Sa Pa đã cố gắng nâng cao chất lượng Giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất và đặc biệt luôn chăm lo đến việc bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên. Trong thực tế, đội ngũ giáo viên của Trung tâm GDTX Sa Pa hiện nay còn một số bất cập về, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, số ít chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hiện nay, trung tâm chưa phát triển được chức năng liên kết đào tạo nghề, cơ sở vật chất còn thiếu thốn Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 3 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Xuất phát từ những lý do khách quan, những lý do chủ quan như đã nêu ở trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trung tâm GDTX Sa Pa”. 2. Mục đích nghiên cứu. Bản thân tôi là một cán bộ quản lý trực tiếp ở Trung tâm GDTX đã được ba năm với một mong muốn nho nhỏ thông qua chính công việc của mình đã làm là: Quyết tâm củng cố, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, có kĩ năng sư phạm, có nhân cách và giàu lòng nhân ái, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của Giáo dục trong thời đại CNH – HĐH. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Xác định cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của việc bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa 3.2. Phân tích thực trạng của công tác quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa. 3.3. Lý giải và đề xuất một số giải pháp quản lý, tổ chức nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa 4. Đối tượng đề tài nghiên cứu. 4.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX. 4.2. Biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa. 5. Phương pháp nghiên cứu. 5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận. - Các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thức VII, VIII, IX, X. - Các chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo Lào Cai. 5.2. Phương pháp thực tiễn qua các năm học. - Đánh giá thực trạng của Trung tâm GDTX Sa Pa. Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 4 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa - Tổng kết rút kinh nghiệm. - Triển khai kế hoạch thông qua các hình thức (quan sát, hội nghị, hội thảo, báo cáo ) - Phương pháp hỗ trợ: Thông qua các biểu mẫu, so sánh và thống kê qua từng năm học, từng giai đoạn. Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 5 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GDTX 1. Cơ sở lý luận. 1.1. Cơ sở lý luận: Trong văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ là khâu then chốt”. Phát triển giáo dục là nhằm “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài” để xây dựng và bảo vệ tổ quốc như Bác Hồ đã nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người Xã hội chủ nghĩa”. Đó là những con người có nhân cách, có tri thức, sức khỏe, kĩ năng nghề nghiệp cao, tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật. Để có những con người như thế đáp ứng được nghiệm vụ của đất nước trong thời kì CNH – HĐH thì phải có một nền Giáo dục phát triển tương xứng với thời đại của nó, mà chỉ có những nhà giáo dục và quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên là chủ lực đóng vai trò quyết định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của Giáo dục và đào tạo và được xã hội tôn vinh”. Bởi vì người thầy đã tạo nên những con người có nhân cách, có tri thức, sống có lý tưởng, những con người có đủ “Đức, trí, mỹ, thể” để xây dựng đất nước phồn vinh và phát triển. Người thầy là người tổ chức, hướng dẫn, gợi mở để thu một cách chủ động, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Như chúng ta đã biết, lao động sư phạm của mỗi giáo viên là loại lao động đặc thù không giống các loại lao động tạo ra sản phẩm ở các ngành nghề khác. Lao động sư phạm của giáo viên vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật và tính nhân văn cao. Lao động của người giáo viên là lao động “trí Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 6 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa tuệ”, lao động “chất sám”. Sản phẩm lao động là những con người toàn diện và lao động của giáo viên không được phép có “phế phẩm”. Bác Hồ đã dạy: “Nghề dạy học trước hết phải đem cả con người và cuộc đời mình ra mà dạy sau đó mới dùng lời để dạy”. Người giáo viên phải thực sự là tấm gương sáng về nhân cách và đạo đức nghề nghiệp và hết lòng vì học sinh thân yêu. Để đáp ứng với yêu cầu học tập hiện nay người giáo viên phải có phương pháp tư duy hợp lý, hướng cho học sinh cách học và con người chiếm lĩnh tri thức, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Cho nên đổi mới phương pháp dạy học là rất cần thiết và cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm của các nhà quản lý, vì thế trong quá trình dạy học nếu có đầy đủ các yếu tố trên nhất định người giáo viên sẽ thành đạt trong sự nghiệp “trồng người” của mình. Nếu cả tập thể giáo viên trong trung tâm có đầy đủ các yếu tố trên thì sẽ phát huy được hết sức mạnh tiềm năng, trí tuệ, sức mạnh tổng hợp thì chất lượng nhất định được tăng lên. Do đó công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trung tâm GDTX cần phải đặt lên hàng đầu và phải thường xuyên và liên tục. 2. Cơ sở pháp lý. Giáo viên là lực lượng chủ yếu, quan trọng nhất trong tập thể sư phạm làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và là người quyết định chất lượng đào tạo . Muốn phát huy nội lực của từng cá nhân của đội ngũ giáo viên trong trung tâm GDTX, người quản lý phải bám sát các văn bản pháp quy để chỉ đạo và triển khai thực hiện. Căn cứ Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên đã quy định rõ về quyền hạn của giáo viên: “Giáo viên là người thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nôi dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy ”. 3. Cơ sở thực tiễn. Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 7 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI chỉ rõ: “Phát triển nâng cao nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo.” . Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cần có các biện pháp phải đáp ứng được yêu cầu trước mắt và phải có tính cơ bản, có giá trị tương đối lâu dài, hướng đến tương lai, phải có tính đồng bộ, hệ thống, đảm bảo nhất quán từ việc điều tra đánh giá thực trạng quản lý tại các trung tâm đến việc xây dựng chiến lược, kế hoạch chính sách bồi dưỡng đội ngũ của trung tâm nói chung và từng giáo viên bộ môn nói riêng theo từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với năng lực của từng nhóm giáo viên theo khối lớp, bộ môn và yêu cầu của chuẩn của ngành. Các biện pháp phaỉ có tính khả thi trên cơ sở khai thác tận dụng các nguồn lực đa dạng. Cần phải bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý và có hiệu quả. Trong công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cần phải có tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, kế hoạch bồi dưỡng cho những năm sau. Đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX trong toàn quốc nói chung và ở Trung tâm GDTX Sa Pa nói riêng hầu hết được đào tạo chính quy bậc đại học hệ tập trung 4 năm, một số ít được đào tạo ở loại hình khác như: tại chức, từ xa nghiệp vụ sư phạm có hạn chế, nên chất lượng về đội ngũ chưa thật đồng đều, một số giáo viên đặc biệt mới ra trường năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm còn yếu, vốn tích lũy về kinh nghiệm còn ít chưa thực sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy “lấy học sinh làm trung tâm” nhằm phát huy tính sáng tạo của người học. Hiệu quả giảng dạy chưa cao, vì vậy tổ chức, xây dựng, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đòi hỏi người cán bộ quản lý trong các trung tâm GDTX cũng như quản lý ở Trung tâm GDTX Sa Pa chúng tôi phải hết sức quan tâm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong việc nâng cao chất Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 8 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa lượng giáo dục toàn diện cho học viên để sản phẩm đào tạo có chất lượng cao, đảm bảo được nguồn lực người đáp ứng yêu cầu công cuộc CNH – HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 9 Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Chương II. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA TRUNG TÂM GDTX SA PA 1. Đặc điểm tình hình đội ngũ giáo viên. 2.1. Đặc điểm tình hình Trung tâm GDTX Sa Pa được thành lập năm 1996. Địa bàn tuyển sinh của trung tâm gồm 17 xã trong toàn huyện. Dân trên địa bàn 84% là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc: Hmông; Dao; Tày; Dáy; Xa Pó. Trung tâm GDTX Sa Pa tiếp nhận lại cơ sở của viện điều dưỡng của công an trên một khuôn viên nhiều tầng bậc diện tích 1000 m 2 . Trong trung tâm gồm 1 khu nhà hiệu bộ nhà cấp 4 với 4 phòng 2 phòng làm việc của Ban Giám đốc, 1 phòng làm việc của Hội đồng, 1 phòng thiết bị. Một khu lớp học 2 tầng với 4 phòng đầy đủ hệ thống chiếu sáng, ba khu nhà cấp 4 đã xuống cấp, với 02 phòng học, 01 phòng trình chiếu, 01 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị môn hoá, 01 phòng thiết bị môn Vật lý, 06 phòng ở cho học viên nội trú, 01 phòng bảo vệ, vườn hoa cây cảnh, môi trường xanh, sạch đẹp Cơ sở vất chất trong điều kiện hiện nay tạm đủ, để duy trì tổ chức hoạt động dạy và học. 2.2. Đội ngũ. - Số lớp và học viên đầu năm 2011-2012. TT Lớp 7 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tổng số Số lớp 01 02 03 03 09 Số học viên 47 78 81 83 289 - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ban giám đốc : 02 (01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc) Giáo viên: Tổng số 13 đồng chí: Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ Tin học 02 02 01 02 02 01 01 01 01 Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 10 [...]... Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 12 Mét sè biÖn ph¸p båi d ìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa việc trao đỏi chuyên môn sâu, hơn nữa sau khi giáo viên vừa thạo việc và sau đào tạo giáo viên lại chuyển vùng công tác 3.2 Về bồi dưỡng giáo viên Trung tâm chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhưng hiện tại chất lượng chưa cao, chưa thật... giáo dục, đổi mới về phương pháp dạy học thì Trung tâm đang tìm các giải pháp cụ thể để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên 4 Một số tồn tại trong việc quản lý, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, đội ngũ giáo viên 4.1 Vấn đề bồi dưỡng tập trung Bồi dưỡng tập trung cho đội ngũ giáo viên hiện nay, đây là một hình thức đào tạo cơ bản, tuy nhiên kết quả còn hạn chế so với yêu cầu, bởi số ít giáo viên. .. của giáo viên hoặc thông qua đội ngũ tổ trưởng chuyên môn để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, bổ sung 3 Nội dung và các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 3.1 Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 15 Mét sè biÖn ph¸p båi d ìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Hằng năm trung tâm phải thường xuyên tổ chức cho giáo viên. .. Từ những cở sở lý luận và thực tiễn giáo dục Trung tâm GDTX Sa Pa, tôi đã đề xuất bốn biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa Những biện pháp mà tôi đã xuất là kết quả của một quá trình nghiên cứu nghiêm túc Những kết quả điều tra, khảo sát, trực tiếp tổ chức thực hiện ở Trung tâm GDTX Sa Pa, đã xác nhận tính khả thi và tính cấp thiết của các biện pháp này Đồng... trình bày ở trên Những vấn đề đó sẽ được trình bày bằng những giải pháp dưới đây Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 13 Mét sè biÖn ph¸p båi d ìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Chương III MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GDTX SA PA 1 Lập quy hoạch nhân sự Với chiến lược phát triển giáo dục từ năm 2010 – 2020, sự nghiệp giáo dục... 1 Về lý luận Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 21 Mét sè biÖn ph¸p båi d ìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Qua nghiên cứu lý luận về khoa học quản lý giáo dục và khảo sát, phân tích kết quả thực tế ở Trung tâm GDTX Sa Pa, tác giả đã đề xuất 4 biện pháp Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của TTGDTX Sa Pa Các biện pháp trên có vị trí, vai trò không ngang bằng nhau,... nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ của các trung tâm GDTX trong thời kỳ đổi mới hiện nay Qua thực tế của trung tâm GDTX Sa Pa phần nào đã chứng minh được tính khả thi và tính cấp thiết của các biện pháp mà đề tài đã đưa ra, nhằm khuyến khích năng lực tự đánh giá của lãnh đạo và giáo viên các nhà trường, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói riêng và chất lượng giáo dục toàn... trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, cố gắng phấn đấu vươn lên 2 Bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý, hiệu quả Tác giả: Đào Thị Lan – Phó GĐ Trung tâm GDTX Sa Pa 14 Mét sè biÖn ph¸p båi d ìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Sử dụng và bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên của Giám đốc trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả dạy học và chất lượng giáo dục Vì... dựng Một lần nữa khẳng định rằng: Kết quả có được ở trên là do công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Trung tâm GDTX Sa Pa, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, tổ chức của Ban Giám đốc trung tâm Hy vọng rằng với sự quan tâm, đầu tư đúng mức và ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể sư phạm trung tâm, nhất định trong những năm tới đội ngũ giáo viên giỏi tay nghề của Trung tâm đủ về số lượng, ... biÖn ph¸p båi d ìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Giáo viên trẻ, giáo viên mới ra trường đông, do luân chuyển thường xuyên nên một số giáo viên còn nhiều điểm hạn chế về phương pháp giảng dạy, năng lực chuyên môn trong quá trình làm quen với môi trường mới 3 Thực trạng về đội ngũ giáo viên 3.1 Căn cứ thống kê thực tế đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa Bảng 1: Giới tính – Độ . đề tài: Một số biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Trung tâm GDTX Sa Pa . 2. Mục đích nghiên cứu. Bản thân tôi là một cán bộ quản lý trực tiếp ở Trung tâm GDTX đã. gi¸o viªnTT GDTX Sa Pa Chương III Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa 1. Lập qui hoạch nhân sự 2. Bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý, hiệu. về đội ngũ giáo viên 3.1 Căn cứ các thống kê tực tế đội ngũ giáo viên Trung tâm GDTX Sa Pa 3.2 Về bồi dưỡng giáo viên 4. Một số tồn tại trong việc quản lý, bồi dưỡng để nâng cao trình độ đôi ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trung tâm gdtx sa pa, SKKN một số biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trung tâm gdtx sa pa, SKKN một số biện pháp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trung tâm gdtx sa pa

Từ khóa liên quan