skkn quản lý giáo dục đạo đức trong trung tâm giáo dục thường xuyên

7 693 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:59

SKKN 2010 - 2011 Lng Th Hùy - Phó G TT KTTH-HNDN&GDTX tnh Lào Cai QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH TRONG TRUNG TÂM GIÁO DC THNG XUYÊN PHN I: M U Lý do chn đ tài: S phát trin nn kinh t th trng ca nc ta sau khi thc hin công cuc đi mi đã làm cho kinh t phát trin nhanh, đi sng nhân dân đc đi mi và nâng cao mi mt c v vt cht và tinh thn. Bên cnh đó mt trái ca xã hi cng ny sinh nhiu vn đ phc tp. S phc tp đó đã tác đng không nh đn trng hc, nhng t nn xã hi, nhng thói h tt xu đã tác đng đn mt b phn hc sinh. Trong đó s hc sinh đã b nhim và nh hng nhiu đu tp trung vào hc  các trung tâm GDTX. Hot đng dy vn hoá b túc THPT hin nay vn là hot đng chính ca các trung tâm GDTX ca tnh. Bên cnh vic nâng cao cht lng kin thc, vic qun lý giáo dc đo đc hc sinh đang là nhim v quan trng hàng đu ca Trung tâm. Nu đo đc nhân cách b xung cp thì mc đích vn hoá khó có th thc hin đc. Trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tnh đóng trên đa bàn thành ph Lào Cai. Vi v trí nm  đô th có nhiu tim nng phát trin, Trung tâm có nhiu thun li v c s vt cht, v đi ng giáo viên…Tuy nhiên Trung tâm cng là ni gp nhiu khó khn v đi tng hc sinh ngay t khi tuyn đu vào , phn ln hc sinh đu có vn đ v ý thc đo đc, vì vy chúng tôi phi nghiên cu tìm hiu và đ ra nhiu bin pháp đ qun lý và giáo dc đo đc hc sinh có hiu qu. PHN II. NI DUNG I. C S LÝ LUN VÀ THC TIN: 1. C s lý lun ca công tác ch đo qun lý giáo dc đo đc hc sinh: V tâm lý la tui: La tui hc sinh vào hc THPT  Trung tâm hin nay ch yu có đ tui t 16 đn 18, thuc la tui v thành niên.  la tui đang có s chuyn hoá t tr con tr thành ngi ln. Giai đon này các em đu có s phát trin mnh v th cht và có s thay đi rõ rt v tâm sinh lý. Nhiu em rt hng hái tích cc trong mi hot đng, nhiu em li có tính t ty, d ni cáu, d mt bình tnh thiu t tin trong x lý tình hung, d b kích đng dn đn có nhng hành vi không kim soát đc bn thân…  la tui này các em đu mun t khng đnh mình, đu mun mi ngi coi mình đã là ngi ln. Vì vy nu không hiu đc tâm lý la tui thì vic giáo dc s có kt qu không theo mong đi, nu coi các em vn còn là tr con quá hoc li coi các em hoàn toàn nh ngi ln ri đu có nhng thiu xót trong tác dng giáo dc. SKKN 2010 - 2011 Lng Th Hùy - Phó G TT KTTH-HNDN&GDTX tnh Lào Cai V góc đ xã hi:  la tui này các em có nhu cu giao tip vi bn bè rt ln. mun th hin mình qua nhiu hot đng, mun thoát khi s qun lý ca b m… Vì vy nu gia đình và thy cô không hiu đc tâm lý la tui, không quan tâm tác đng đúng mc thì d b các em chng đi, khó giáo dc.  th hin mình các em thích t tp chi đùa hoc làm nhng vic gì đó cùng nhau và d b r rê lôi kéo vào nhng hot đng không lành mnh nh nghin chi đin t, ma tuý, nhng trò nghch ngm nguy him mà chúng ta không kim soát đc. 2. C s thc tin: Vn đ qun lý giáo dc đo đc hc sinh trong trung tâm đang là vn đ hàng đu đc tp trung quan tâm. Vic qun lý giáo dc đo đc hc viên đc làm tt thì các vn đ giáo dc khác s thun li và mi đt kt qu cao. Hc sinh ti các trung tâm GDTX có cht lng tuyn ban đu so vi các trng THPT rt cách bit, nhng sau mt thi gian đc hc tp và rèn luyn ti Trung tâm vi s quan tâm đnh hng giáo dc đúng mc, s tn tình ca các thy cô giáo có môi trng giáo dc tt, có nhiu hot đng lôi cun, có nn np k cng… các em đu tin b rõ rt qua tng hc k, qua tng nm hc và đu đã trng thành sau cp hc. II. THC TRNG VIC QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH TI TRUNG TÂM 1. c đim ca Trung tâm GDTX tnh.: Trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tnh là mt đn v giáo dc có nhiu chc nng và đang thc hin nhiu chc nng đào to. Hin ti Trung tâm đang có nhiu loi hình đào to nh: Dy B túc vn hóa THPT, dy ngh, dy Tin hc- Ngoi ng, liên kt đào to i hc ti chc và H t xa cho mt s ngành, bi dng cp nht kin thc…Trong đó loi hình dy B túc vn hóa đc coi là mt hot đng quan trng ca đn v, là c s đ phát trin mt s loi hình đào to khác. Nu nh loi hình B túc vn hóa hot đng tt s là c s thúc đy và h tr các loi hình đào to khác phát trin tt hn. Ngc li các loi hình đào to khác phát trin mnh s h tr to điu kin cho hot đng khi BTVH phát trin. Hot đng khi BTVH là hot đng đc thù nh mt trng THPT. S lng hc viên trong nhng nm gn đây đu đt xp x 450 ngi hc. So vi các đn v GDTX khác trong tnh thì Trung tâm có s lng hc viên ln nht, tng đng vi s hc sinh ca mt trng THPT trung bình trong tnh. 2. Mt s kt qu đã đt đc - S lng tng lên : ã thu hút đc s lng hc sinh ln và tng nhanh trong nhng nm va qua: Nm hc 2003-2004 có 162 HV, đn nm hc 2005- SKKN 2010 - 2011 Lng Th Hùy - Phó G TT KTTH-HNDN&GDTX tnh Lào Cai 2006 mi ch có > 200 HV. T nm hc 2007-2008 đn nay đu đt bng và trên 500 HV - Cht lng giáo dc toàn din tng bc đc nâng lên: Kt qu xp loi hc lc và hnh kiêm c nm ca 3 nm hc gn đây (n v tính: %) Xp loi hc lc Xp loi hnh kim Nm hc Gii khá TB Yu kém tt khá TB Yu 2007- 2008 (436 hv) 0 2,4 35 55 7,6 21,7 60,3 17,8 0,2 2008- 2009 (414 hv) 0 3,6 60,5 34,6 1,3 31,9 47,1 20,0 1,0 2009- 2010 (443 hv) 0,5 7,9 62,8 26,7 2,0 35,1 46,0 18,8 0 2010- 2011 (423 hv) 0,7 9,7 58,4 28,8 2,4 34,5 52,5 12,5 0,5 Qua bng thng kê kt qu 4 nm gn đây cho thy: V kt qu hc tp: T l HV có hc lc t loi trung bình tr lên tng rõ rt hàng nm, trong đó t l hc sinh đt hc lc khá tng rõ rt tng nm, đã xut hin có hc sinh đt hc lc gii c nm. T l HV có hc lc yu kém gim nhiu qua các nm. V kt qu xp loi hnh kim: S HV đt hnh kim tt và khá chim t l ln và tng nhanh. T l HV xp loi hnh kim trung bình và yu gim nhanh Kt qu đ tt nghip: Nm hc 2007-2008: đt 37,4% (t 1) Nm hc 2008-2009: đt 45,7% Nm hc 2009-2010: đt 57,9% Thng kê kt qu 3 nm hc va qua cho thy t l đ tt nghip cha cao nhng có s chuyn bin tng lên vng chc qua tng nm. D kin k hoch nm 2011 s có t l đ tt nghip cao hn nm hc trc (>70%). Nguyên nhân yu kém d hiu hn và chúng ta thng nói là do đc thù hc sinh trung tâm. Nguyên nhân làm cho cht lng giáo dc tng lên có nhiu, SKKN 2010 - 2011 Lng Th Hùy - Phó G TT KTTH-HNDN&GDTX tnh Lào Cai mt trong nhng nguyên nhân quan trng là do nn np k cng đc gi vng: nn np hc tp trong các tit hc đc n đnh; Tình trng b gi b bui hc gim nhiu. Tình trng hc sinh vi phm đo đc nghiêm trng ch còn cá bit. Các hot đng đoàn th đc phát huy vi nhiu hình thc đã to ra nhng sân chi đ thu hút hc sinh; C s vt cht trng hc, trang thit b đc tng cng, môi trng vt cht có bc chuyn mi…ó là s lãnh đo ca Chi b, ca Ban G trung tâm, s thu hiu và quyt tâm ca đi ng nhà giáo trong s nghip giáo dc rèn luyn HV trong môi trng s phm đc thù ca trung tâm GDTX. 3. Nhng khó khn ca Trung tâm trong qun lý giáo dc đo đc hc sinh Nhng khó khn ch yu t phía hc sinh,trong quá trình hc tp và rèn luyn ti trng các khuyt đim chính ca hc viên thng là: hay đi hc mun, hay trn tit hc, b bui hc không có lý do, t tp r nhau đi chi đin t, trong lp hay mt trt t, trêu bn trêu GV, không tôn trng GV, d gây cãi ln vi bn, d b kích đng dn đn đánh nhau…Mt b phn hc viên vi phm khuyt đim thng xuyên trong hc tp và trong rèn luyn đo đc, chuyn bin chm gây nh hng đn gi dy ca giáo viên, nh hng đn nn np lp hc, nh hng đn k cng nn np ca lp, ca trng hc…t đó làm nh hng không nh đn kt qu cht lng hc tp và ging dy. 4. Nguyên nhân: Có nhiu nguyên nhân, nhng nguyên nhân quan trng nht vn là t gia đình. Qua theo dõi tìm hiu phân tích, chúng tôi thy nguyên nhân hc sinh “h” phn ln là t gia đình, có rt nhiu hoàn cnh khác nhau. ó là s quan tâm không đy đ ca cha m đn con cái, nht là thiu s quan tâm v tình cm, tinh thn ca các em hoc gia đình không có điu kin đ quan tâm dy d con cái. Mt khác mt b phn do phng pháp dy con không đúng mc hay quá nuông chiu con… Mt khác nhng tiêu cc ca xã hi đã len li và tác đng không nh đn nhà trng, đn hc sinh qua nhiu kênh thông tin. Nu nhà trng và gia đình không nm bt đc, không có bin pháp giáo dc đúng đn kp thi, hc sinh d b nh hng và to ra nhng thói h tt xu khó giáo dc… 5. Mt s vn đ đt ra trong công tác giáo dc đo đc hc sinh  trung tâm Giáo dc thng xuyên Vi đc đim đi tng nh trên các vn đ giáo dc đt ra cho trung tâm GDTX là: - Qun lý và giáo dc đo đc hc sinh phi là nhim v hàng đu, qun lý giáo dc tt thì các vn đ giáo dc khác mi có hiu qu - Qun lý nâng cao hiu qu chuyên cn trong hc tp, nht là tình trng b tit và b bui hc không có lý do chính đáng - Qun lý nâng cao cht lng hiu qu ca vic dy và hc SKKN 2010 - 2011 Lng Th Hùy - Phó G TT KTTH-HNDN&GDTX tnh Lào Cai - Xây dng và phát trin đc các phong trào thi đua trong các hot đng ca Trung tâm. III. MT S BIN PHÁP 1. Tip tc nâng cao vai trò lãnh đo ca chi b và lãnh đo qun lý trong qun lý giáo dc đo đc hc sinh ca Trung tâm:  nâng cao cht lng giáo dc khi B túc vn hoá, vn đ qun lý giáo dc đo đc hc sinh phi đc quan tâm ch đo th hin trong ngh quyt ca chi b chung cng nh ngh quyt chuyên đ. Mi đng viên và cán b giáo viên đu phi hiu và thng nht quan đim giáo dc trên. Mi ch trng đnh hng phi đc chi b đnh hng ch đo. Vic thc hin phi đc hng dn kim tra giám sát thng xuyên cht ch ca lãnh đo Trung tâm, mi hot đng có s thng nht t trên xung mi có hiu qu. 2. Phát huy vai trò ca giáo viên ch nhim và đi ng giáo viên b môn trong công tác giáo dc HS - Giáo viên ch nhim (GVCN) là lc lng nòng ct quan trng nht trc tip qun lý và giáo dc hc sinh. Trc ht phi xây dng đc đi ng GVCN có tinh thn trách nhim cao, có đ nng lc và kinh nghim đ qun lý và giáo dc hc sinh cá bit. Nu GVCN không nhit tình, không có trách nhim cao, thiu kinh nghim giáo dc đi tng hc sinh đc bit thì hiu qu giáo dc không th đm bo đc. Thc t trong nhng nm va qua, Trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tnh đã xây dng đc mt đi ng giáo viên đáp ng ngày càng tt cho nhim v này. - Giáo viên b môn (GVBM) là nhng ngi trc tip ging dy các b môn tng tit hc, tng ngày, trong tng lp hc. ây cng là lc lng trc tip qun lý và giáo dc hc sinh. Giáo viên b môn ngoài vic có chuyên môn vng vàng, có phng pháp dy hc tt đ đm nhim vic ging dy cho các đi tng hc sinh đc thù trên, các GVBM phi cùng GVCN tham gia trc tip qun lý giáo dc ý thc đo đc hc sinh trong tng tit hc và trong c quá trình nm hc. S phi hp ca GVCN và GVBM phi cht ch thng xuyên và hiu qu hn  trong các trung tâm GDTX 3. Phát huy vai trò oàn thanh niên: oàn thanh niên có vai trò quan trng trong vic tham gia t chc các hot đng ngoài gi lên lp đ thu hút hc sinh vào nhng hot đng lành mnh, đáp ng đc nhu cu giao lu, nhu cu thích vn đng ca hc sinh. oàn thanh niên còn là lc lng t chc, các phong trào thi đua ca trung tâm, nên s là lc lng theo dõi giám sát vic thc hin nn np ni quy ca tng lp và tng hc sinh. Vic qun lý giáo dc ca GVCN, GVBM phi đc phi hp cht ch vi các hot đng đoàn th thì mi có hiu qu cao. 4. Giáo dc thông qua các hot đng ngoài gi lên lp: SKKN 2010 - 2011 Lng Th Hùy - Phó G TT KTTH-HNDN&GDTX tnh Lào Cai Các hot đng ngoài gi lên lp nh th thao, vn ngh có tác dng rt ln đn hc sinh. Hc sinh trong các trung tâm nht là đi tng hc sinh cá bit thng có nhu cu hot đng cao. Trên thc t t chc hot đng các em rt tích cc hng thú tham gia các hot đng này, thông qua các hot đng tp th lành mnh đã có tác dng qun lý và giáo dc hc sinh rt cao. ây là mt u th đ qun lý và giáo dc hc sinh cá bit cn đc phát huy mnh m trong các trung tâm GDTX. 5. Kt hp qun lý giáo dc gia nhà trng, gia đình và xã hi: Mi quan h cht ch trong qun lý giáo dc hc sinh ca các lc lng này rt quan trng. Các hc sinh đang tn ti và chu tác đng ca c ba môi trng gia đình-nhà trng và xã hi. Nhà trng và gia đình là 2 môi trng qun lý giáo dc trc tip và quan trng nht.  qun lý và giáo dc hc sinh có hiu qu thì vic quan trng là phi có s phi hp, thng nht vi gia đình, nu không s rt khó có hiu qu. Nhà trng mà thông qua đi ng GVCN thng xuyên có thông tin trao đi vi gia đình và ni dung quan trng là cn cung cp cho gia đình nhng hiu bit v tâm sinh lý la tui đ gia đình hiu đc các em hn trong cách thc giáo dc con cái. Ngc li gia đình s cùng nhà trng qun lý thi gian hc tp, sinh hot đng thi đôn đc đng viên, to điu kin cho con cái hc tp, thng xuyên trao đi thông tin v con cái cho GVCN…S tác đng ca xã hi thông qua các chính sách, ch đ, s quan tâm và s tham gia ca các lc lng giáo dc khác ngoài nhà trng.  qun lý giáo dc hc sinh trong các trung tâm GDTX, các lc lng trên không th tách ri mà phi phi hp cht ch h tr ln nhau. PHN BA: KT LUN Trong các trung tâm GDTX ca tnh hin nay, hot đng dy B túc vn hóa vn là nhim v quan trng nht. Vic tng cng qun lý giáo dc đo đc cho hc sinh là mt công vic luôn đc coi trng và quan tâm hàng đu, đó là c s đ nâng cao cht lng hiu qu cho công tác ging dy. Vic nghiên cu thc t đ đ ra nhim v quan trng phi đc đu t công sc trí tu ca c tp th các nhà giáo. Qun lý và giáo dc un nn đ cho hc sinh đi đúng đng hng, không b sa ngã, trng thành là trách nhim ca mi giáo viên, là s nghip ln ca mi tp th s phm trong góp phn vào vic đào to xây dng ngi lao đng mi cho đt nc. Vi cng v là mt ngi qun lý đã có mt s nm làm công tác trc tip qun lý giáo dc hc sinh và đc bit đã qua vic rèn luyn qun lý giáo dc hc sinh cá bit và hc sinh ca trung tâm GDTX tnh, tôi xin có mt s ý kin kinh nghim đóng góp cho công tác này. Rt mong đc s chia s ca các đng nghip. SKKN 2010 - 2011 Lng Th Hùy - Phó G TT KTTH-HNDN&GDTX tnh Lào Cai Lào Cai, tháng 5 nm 2011 Lng Th Hu Xác nhn ca th trng đn v: . G trung tâm, s thu hiu và quyt tâm ca đi ng nhà giáo trong s nghip giáo dc rèn luyn HV trong môi trng s phm đc thù ca trung tâm GDTX. 3. Nhng khó khn ca Trung tâm trong. tin: Vn đ qun lý giáo dc đo đc hc sinh trong trung tâm đang là vn đ hàng đu đc tp trung quan tâm. Vic qun lý giáo dc đo đc hc viên đc làm tt thì các vn đ giáo dc khác. lãnh đo qun lý trong qun lý giáo dc đo đc hc sinh ca Trung tâm:  nâng cao cht lng giáo dc khi B túc vn hoá, vn đ qun lý giáo dc đo đc hc sinh phi đc quan tâm ch đo
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn quản lý giáo dục đạo đức trong trung tâm giáo dục thường xuyên, skkn quản lý giáo dục đạo đức trong trung tâm giáo dục thường xuyên, skkn quản lý giáo dục đạo đức trong trung tâm giáo dục thường xuyên

Từ khóa liên quan