SKKN Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp ở trường thpt số 2 huyện bảo yên trong giai đoạn hiện nay

31 957 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:58

S GIÁO DC VÀ ÀO TO LÀO CAI TRNG THPT S 2 BO YÊN SÁNG KIN CI TIN K THUT MT S BIN PHÁP QUN LÝ CA HIU TRNG NHM I MI PPDH  TRNG THPT S 2 BO YÊN TRONG GIAI ON HIN NAY Ngi thc hin: ng Minh Khng n v: Trng THPT s 2 Bo Yên. Chc v: Phó Hiu trng Nm hc: 2010 - 2011 Bo Yên, ngày 01 tháng 3 nm 2011 MC LC Trang PHN M U 1. Lý do chn đ tài 3 2. Mc đích nghiên cu 4 3. Nhim v nghiên cu 4 4. i tng nghiên cu 4 5. Phng pháp nghiên cu 4 PHN NI DUNG Chng 1: C s Khoa hc ca vn đ nghiên cu 1.1. C s lý lun 5 1.2. C s pháp lý 10 1.3. C s thc tin 11 Chng 2: Thc trng qun lý đi mi PPDH 2.1. Mt s kt qu đt đc v đi mi PPDH 12 2.2. Thc trng đi mi PPDH 13 2.3. Thc trng qun lý PPDH 14 2.4. Nhn đnh chung v thc trng QL đi mi PPDH 15 Chng 3: Mt s bin pháp QL nhm đi mi PPDH 17 3.1. Bin pháp 1: Tng cng QL hot đng ca t CM 17 3.2. Bin pháp 2: Tng cng QL hot đng ca t CN … 19 3.3. Bin pháp 3: Tng cng QL hot đng dy hc… 20 3.4. Bin pháp 4: Tng cng QL hot đng hc tp ca hc sinh 22 3.5. Bin pháp 5: Phi hp cht ch hot đng ca Hi 23 3.6. Bin pháp 6: m bo các điu kin thit yu v CSVC… 23 3.7. Bin pháp 7: Tng cng vic to đng lc 23 Kt lun và khuyn ngh 24 TÀI LIU THAM KHO 26 2 PHN M U 1. LÝ DO CHN  TÀI Loài ngi đang chng kin s đi thay nhanh chóng và sâu sc v mi mt ca xã hi. Vn đ đt ra cho giáo dc là cn phi đi mi chin lc đào to con ngi, đc bit cn đi mi phng pháp dy hc (PPDH), theo hng đào to ngun nhân lc nng đng sáng to, nhm to ra nng lc ni sinh cho mi con ngi, đng thi to nên đng lc cho s phát trin kinh t xã hi. Lut giáo dc, điu 24.2 đã ghi rõ: “Phng pháp giáo dc (PPGD) ph thông phi phát huy tính tích cc, t giác, ch đng, sáng to ca hc sinh; phù hp vi đc đim ca tng lp hc, môn hc; bi dng phng pháp (PP) t hc, rèn luyn k nng vn dng kin thc vào thc tin, tác đng đn tình cm, đem li nim vui, hng thú hc tp cho hc sinh. Trong nhng nm hc gn đây B GD T đu có ch th v nhim v ca toàn ngành nêu rõ mt trong các ni dung cn tp trung ch đo thc hin là: “Tip tc thc hin đi mi chng trình, ni dung, PPGD  tt c các bc hc, ngành hc”. Mc dù đã có nhiu c gng, nhng đn nay s chuyn bin v PPDH  các trng THPT trong tnh Lào Cai nói chung và trng THPT s 2 Bo Yên nói riêng vn còn bt cp. Ph bin vn là cách dy truyn th mt chiu phi hp vi ging gii xen k vn đáp. Hc sinh vn đang là nhng thc th th đng, nghe, ghi nh và tái hin. Có nhiu nguyên nhân làm hn ch quá trình đi mi PPDH, song chúng tôi cho rng nguyên nhân chính không phi do đi ng giáo viên cha nhn thc đúng v vn đ này. Tip cn vi đi ng giáo viên có th thy đa s h đu tâm huyt, mong mun đi mi, nhng li lúng túng không bit nên đi mi cái gì, đi mi nh th nào và bt đu t đâu? Hn na, quá trình đi mi nhà trng cng nh đi mi PPDH chu s tác đng trc tip cách thc qun lý ca hiu trng. Tip cn t góc đ qun lý, chúng tôi nhn thy rng Hiu trng phn ln mi dng li  ch trng mà còn thiu nhng bin pháp c th đ tác đng và lên kt đc ngi dy và ngi hc, cha to đc đng lc ca vic dy 3 hc, cha la chn nhng ni dung đi mi thit thc và có trng tâm, cha t chc quá trình đi mi mt cách khoa hc và hu hiu. Vì th cha đ đ to nên mt bc chuyn bin thc s v đi mi PPDH. T nhng lý do trên, chúng tôi chn đ tài nghiên cu là: “ Mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 Bo Yên trong giai đon hin nay”. 2. MC ÍCH NGHIÊN CU  xut mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 Bo Yên. 3. NHIM V NGHIÊN CU 3.1. Nghiên cu c s lý lun v qun lý dy hc, qun lý đi mi PPDH ca Hiu trng trng THPT. 3.2. Nghiên cu thc trng đi mi PPDH và thc trng qun lý PPDH ca Hiu trng trng THPT. 3.3.  xut mt s bin pháp ch yu ca hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 Bo Yên. 4. I TNG NGHIÊN CU Mi quan h, s tng tác gia chc nng qun lý, nhim v, phng tin,…qun lý ca Hiu trng và PPDH  trng THPT. 5. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 5.1. Các PP nghiên cu lý thuyt: Phân tích, tng hp, phân loi và h thng hoá lý thuyt. 5.2. Các PP nghiên cu thc tin: PP quan sát s phm, PP chuyên gia, PP tng kt kinh nhim. 5.3. PP thng kê. 4 PHN NI DUNG CHNG I. C S KHOA HC V BIN PHÁP QUN LÝ CA HIU TRNG NHM I MI PPDH  TRNG THPT 1.1. C S LÝ LUN 1.1.1. Lch s vn đ Dy hc là mt hot đng lao đng xã hi. Qun lý PPDH là qun lý mt quá trình xã hi đc thù, có vai trò cn thit và quan trng. Thc tin và lý lun v qun lý PPDH đc hình thành và phát trin cùng vi s hình thành và phát trin ca lch s xã hi loài ngi. Ngay t thi c đi, t tng qun lý PPDH đã đc th hin trong nhng quan đim ca các nhà trit hc đng thi là nhng nhà giáo dc. Xôcrat ( 469 – 399 trc CN) mt trong nhng nhà trit hc phng Tây, đã đ xut và thc hin mt PPDH mà ngi đi gi là “ PP Xôcrat”, đó chính là PP đàm thoi trong dy hc dang đc s dng cho đn ngày nay. Khng T ( 551 – 479 trc CN) mt nhà trit hc – nhà giáo dc phng ông li rt coi trng tính tich cc ca hc sinh trong dy hc. Ông nói : “ Không gin vì mun bit thì không gi m cho, không bc vì không rõ thì không bày v cho. Vt có bn góc, bo cho bit mt góc mà không suy ra đc ba góc kia thì không dy na”. Nhng t tng trên đây còn nguyên giá tr cho các ch th qun lý PPDH trong thi đi ngày nay. Th k XXI, cùng vi s phát trin mnh m ca cuc cách mng khoa hc và công ngh ( KH & CN), giáo dc th gii đã tri qua ba cuc ci cách, theo đó là các cuc ci cách v PPDH. c bit cuc ci cách ln hai vào nhng nm 50 và cuc ci cách ln ba vào nhng nm 80 đã nhn mnh nhiu đn v đ đi mi PPDH theo hng phát huy tính tích cc, ch đng, sáng to ca ngi hc.  Vit nam ngay t nhng ngày đu ca nn giáo dc Cách mng, trong th gi cho hc sinh nhân ngày khai trng tháng 9 nm 1945, Bác H đã vit: “ 5 T gi phút này tr đi, các cháu bt đu đc hng mt nn giáo dc hoàn toàn Vit Nam…làm phát trin hoàn toàn nng lc sn có ca các cháu”. Bc th ca ngi chính là cng lnh ca nn giáo dc Vit Nam mi, là đnh hng cho PPDH - dy hc cn làm phát trin nng lc sn có ca ngi hc. 1.1.2. Mt s khái nim - Qun lý: Là mt quá trình tác đng có t chc, có hng đích ca ch th qun lý lên khách th qun lý bng vic vn dng các chc nng qun lý, nhm s dng có hiu qu nht các tim nng và c hi ca t chc đ đt đc mc tiêu đ ra. i vi giáo dc – nhà trng, qun lý thc cht là s tác đng mt cách khoa hc ca ch th qun lý đm h thng giáo dc nhm làm cho h vn hành đn mt trng thái mi có cht lng cao hn. - Qun lý phng pháp dy hc (PPDH) : + PPDH là mt trong các thành t quan trng ca quá trình dy hc. Cùng mt ni dung dy hc, trong nhng hoàn cnh và điu kin tng t nhau, nhng có hc sinh thích thú, tích cc hc tp hay không, có đ li du n đm nét trong tâm hn và khi dy trong lòng hc sinh nhng tình cm sáng to hay không , phn ln ph thuc vào PPDH. PPDH là t hp các cách thc cng tác, hot đng cùng nhau ca ngi dy và ngi hc nhm đt đc mc đích, mc tiêu ca dy hc . Qun lý PPDH  trng ph thông chính là quá trình tác đng có t chc, có hng đích ca Hiu trng đn cách thc làm vic ca Thy – Trò trong dy hc. PPDH luôn đc đt trong mi quan h gia các thành t ca quá trình dy hc, đó là mi quan h gia Mc tiêu - Ni dung – Phng pháp – Phng tin – Hình thc - Kt qu, đc bit là mi quan h Thy – Trò trong dy hc. Vì vy, vic qun lý PPDH cn qun lý đng b các thành t ca quá trình dy hc, to đc đng lc ca quá trình dy hc. Qun lý PPDH là ni dung trng tâm trong h thng qun lý ca nhà trng, đòi hi phi tin hành đng b t qun lý c s vt cht, trang thit b dy hc, qun lý đi ng s phm, qun lý điu kin và môi trng làm vic đn c ch hot 6 đng, t chc và điu hành, kim tra, đánh giá, phi hp các lc lng ngoài nhà trng. 1.1.3. Chc nng, phng tin và yêu cu ca Hiu trng trng THPT đi vi công tác qun lý PPDH - Chc nng Qun lý ca Hiu trng trng THPT Xut phát t quan đim: “ Phng tin ca qun lý là nhng gì ch th qun lý s dng trong hot đng qun lý đ đt đc mc tiêu qun lý”. Do đó các phng tin qun lý PPDH ch yu ca Hiu trng bao gm: ch đnh GD – T (Lut giáo dc, Chin lc phát trin GD – T, chính sách, ch đ, điu l, qui ch, ch th nm hc ), b máy t chc và nhân lc dy hc, ngun tài lc - vt lc dy hc, h thng thông tin và môi trng dy hc. Hot đng QL PPDH ph thuc vào vic Hiu trng s dng các yu t phng tin qun lý, đó là: hiu lc ca ch đnh GD – T, nng lc hot đng ca b máy t chc và nhân lc dy hc, giá tr và tác dng ca ngun tài lc – vt lc dy hc, cht lng ca h thng thông tin và môi trng dy hc. - Yêu cu đi vi Hiu trng: Vi nhng nhim v, quyn hn ca Hiu trng đc qui đnh trong lut giáo dc và điu l trng THPT, ngi Hiu trng phi th hin tt vai trò sau đây: + Là nhà qun lý, là ngi đi din nhà nc v mt hành chính, thc thi các hot đng qun lý trng hc da trên c s ca pháp lut. + Là ngi t chc trong thc tin, luôn tìm tòi đi mi hot đng qun lý, đi mi các hot đng s phm ca nhà trng. + Là nhà s phm, nhà giáo dc. + Là nhà hot đng chính tr, xã hi và là nhà vn hoá. + Là nhà ngoi giao  làm tôt các chc nng ca mình, ngi Hiu trng phi th hin tt các vai trò đó. 1.1.4. Ni dung đi mi PPDH  trng THPT 7 i mi PPDH đang là trng tâm chú ý ca các cp qun lý cng nh Hiu trng nhà trng. Trong thi đi ngày nay, khi KH &CN đang phát trin mnh m, khi hi nhp đang tr thành xu th toàn cu, thì vic đào to ngun nhân lc nng lc, sáng to là điu kin tn ti ca mi quc gia, mi dân tc. Vì vy, “i mi dy hc, phát huy t duy sáng to và nng lc t đào to ca ngi hc là t tng chin lc đào to con ngi ca Giáo dc Vit nam. i mi không phi là thay đi toàn b PPDH đã có, mà phi trên c s phát huy nhng yu t tích cc ca PPDH hin nay, tng bc áp dng nhng PPDH tiên tin và phng tin dy hc phù hp nhm thay đi cách thc dy hc, thay đi PP hc tp ca hc sinh, chuyn t hc tp th đng sang tích cc, ch đng, sáng to, tng bc chuyn dn PPDH theo hng bin quá trình đào to thành quá trình t đào to, bin quá trình dy hc thành quá trình t hc. Hot đng đi mi PPDH din ra dài lâu, là hot đng sáng to hàng ngày ca c thy và trò và vì vy, đ đm bo đi mi PPDH có kt qu, phi có đnh hng đúng. Ni dung c bn v đi mi PPDH hin nay là đi mi cách dy ca thy, đi mi cách hc ca trò, đi mi mi quan h thy trò trong dy hc, tng cng mi quan h gia trí tu và tâm hn, gia t duy và cm xúc trong dy hc. C th trc mt, trong mi tit hc cn phi làm cho hc sinh đc : Hot đng nhiu hn, thc hành nhiu hn, tho lun nhiu hn, suy ngh nhiu hn. 1.1.5. Nhng yu t c bn ca quá trình qun lý PPDH ca Hiu trng trng THPT - Các yu t c bn ca quá trình Qun lý PPDH bao gm: + Mc tiêu QL PPDH: Mc tiêu v phát trin s lng. Mc tiêu v nâng cao cht lng đào to. Mc tiêu v xây dng đi ng tr thành tp th dân ch, đng thun, có k lut và trách nhim cao, đ v s lng, đng b v c cu và không ngng đc nâng cao trình đ chính tr, chuyên môn, nghip v; 8 Mc tiêu v xây dng c s vt cht, thit b phc v cho hot đng giáo dc khác; Mc tiêu v xây dng h thng chính tr trng hc vng mnh, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý; Mc tiêu v xây dng mi quan h gia nhà trng và các lc lng xã hi tham gia giáo dc, thc hin tt công tác xã hi hoá giáo dc trên đa bàn. Trong đó mc tiêu nâng cao cht lng GD&T là mc tiêu trng tâm, c bn ca nhà trng, hin nay cn đc u tiên trc nht. Tuy nhiên, mun đt đc nó thì cn phi thc hin mt cách đng b các mc tiêu khác. + Ni dung qun lý PPDH Bng vic s dng các phng tin qun lý và thc hin tôt các chc nng qun lý, Hiu trng có th thông qua t chc đ qun lý con ngi và qun lý công vic. Hiu trng có th thông qua các t chc sau đây đ qun lý PPDH: T chuyên môn; T ch nhim và các đoàn th khác trong nhà trng; i ng giáo viên Tp th hc sinh; Hi cha m hc sinh và các lc lng khác ngoài nhà trng; Tuy nhiên, khi trin khai hot đng ca các t chc, thc t công vic ca Hiu trng thng din ra nh sau: + Son tho k hoch, ph bin k hoch, t chc cho các đn v lp k hoch; + T chc và ch đo thc hin k hoch; + Kim tra, đánh giá. Bng 1.1.Ni dung qun lý PPDH ca Hiu trng i tng QL hot đng ca t CM QL hot đng ca t CN, các T QL Hot đng ca GV QL hot đng ca HS QL hot đng ca Hi cha m hs Xây dng KH - KH thc hin CT - KH hot đng ca t, -Son bài; Lên lp; D - N np t qun; n np - KH phi hp qun lý 9 - KH trin khai các chuyên đ v đi mi - KH bi dng GV đoàn th - KH phi hp các lc lng khác trong vic GD hs. gi; Kim tra, đánh giá hs; T bi dng. hc tp; KH hng ng các phong trào thi đua. n np hc tp, rèn luyn ca hs T chc ch đo thc hin - D gi, thc tp, thao ging; T chc hi thi v: Ging dy; S dng & t làm đ dùng dy hc; Tng kt sáng kin kinh nghim. - N np sinh hot t; N np qun lý HS; T chc các câu lc b, sinh hot ngoi khoá. - Bi dng nhn thc, k nng chung; Bi dng k nng nghip v dy hc; Ch đo vic t bi dng. Phát đng phong trào thi đua; Bi dng PP t hc; Tham gia ngoi khoá, dã ngoi, gii trí b ích. ng k hp, t chc các bin pháp h tr nhà trng; Thông tin hai chiu; Hi ngh t vn v PP dy HS t hc; PP giáo dc đo đc. Kim tra đánh giá Kim tra chéo gia các t;Kim tra đánh giá GV - Kim tra đánh giá thi đua tp th, các nhân hs. Kim tra toàn din; Kim tra theo chuyên đ. - ánh giá, tng kt thi đua, khen thng. - T chc báo cáo đin hình v PP dy con t hc + To đng lc: Tôn vinh ngi có thành tích, đng viên khích l tinh thn, nim đam mê và khao khát cng hiên ca h. Khen thng, đãi ng bng vt cht mt cách thích đáng; + iu kin: m bo kinh phí, c s vt cht, các phng tin k thut và thit b dy hc phc v cho vic đi mi PPDH; + Phng pháp qun lý: Lnh vc PP là lnh vc sáng to ca mi ngi qun lý. Tuy nhiên, trong quá trình qun lý Hiu trng thng phi hp linh hot các PP qun lý chung sau đây: PP hành chính - t chc nm bt, buc các thành viên phi thc hin đúng chc trách, nhim v và quyn hn ca mình. PP thuyt phc; PP kinh t; PP tâm lý – GD. 10 [...]... o c a h c sinh trong h c t p 5 K t qu v công tác d y và h c c a tr ng THPT s 2 B o Yên a V h c sinh - Ch th ng kê s hoc sinh N mh c Gi i khuy n t gi i HSG T nh Gi i ba Gi i nhì Gi i nh t khích 20 07– 20 08 01 01 0 0 20 09- 20 10 01 01 02 0 20 10 - 20 11 03 0 0 0 - Ch t l ng i trà các n m h c: N mh c Gi i Khá TB Y u Kém 20 08- 20 09 0.95 17.18 60.69 20 .61 0.75 20 09 - 20 10 1.0 22 .1 58.1 18.7 0 .2 - Ch t l ng t... 22 .1 58.1 18.7 0 .2 - Ch t l ng t t nghi p các n m h c N mh c 20 07 - 20 08 20 08 - 20 09 20 09 – 20 10 T l % 67.8% 72% 73.1% b V giáo viên 27 Giáo viên gi i tr ng Lao ng tiên ti n Chi n s thi B ng khen B ng khen ua c p c c a ch t ch c aB s N mh c UBND t nh GD& T 20 06 – 20 07 05 16 07 01 0 20 07– 20 08 06 16 07 03 0 20 08 - 20 09 07 18 08 02 01 20 09 - 20 10 07 18 09 03 01 Qua các b ng trên ã ph n ánh ch t l môn... T S BI N PHÁP QU N LÝ NH M C A HI U TR NG TR NG THPT S 2 B O YÊN 1 Bi n pháp 1: T ng c ng Qu n lý ho t I M I PPDH ng c a t Chuyên môn 1.1 M c tiêu bi n pháp Nâng cao hi u l c QL c a các t chuyên môn trong vi c th c hi n k ho ch, n i dung ch ng trình, c bi t i m i PPDH 1 .2 N i dung và cách th c hi n T chuyên môn là n i tri n khai, th c hi n m i ch tr môn c a c p trên, ng th i là n v c s qu n lý tr c... quan tâm k t h trong ho t n vi c t o ng giáo d c khác ng l c cho ng ng d y h c và b o i d y, ng i h c, liên m các i u ki n thi t y u cho vi c i m i PPDH T nh ng c s công tác qu n lý ã trình bày i m i PPDH tr ch ng 1, cùng v i c s là th c tr ng v ng THPT s 2 huy n B o Yên chúng tôi a ra: “M t s bi n pháp qu n lý c a Hi u tr tr ng nh m i m i PPDH ng THPT s 2 huy n B o Yên trong giai o n hi n nay nhi m v... ng THPT ng trình giáo d c THPT - Sách giáo khoa và h ng d n các môn h c - Các quy ch : + K ho ch n m h c; + K ho ch chuyên môn… 1.3 C S TH C TI N Th c tr ng d y h c và QL d y h c chung, tr các tr ng THPT s 2 B o Yên nói riêng ang có nh ng bi n pháp qu n lý tích c c, k p th i ng THPT T nh Lào Cai nói t ra yêu c u c p bách là c n i m i PPDH M t trong 12 nh ng khó kh n mà các tr PPDH là do trình ng THPT. .. này có c là do công tác i ng giáo viên c a Ban giám hi u tr ng THPT s 2 B o Yên ã quan tâm úng m c, úng h tr ng chuyên ng th i c ng cho th y rõ ch t l c nâng lên và ch t l ó là nh ng k t qu xây d ng, b i d ng giáo d c, ch t l ng THPT s 2 B o Yên luôn i ng Hy v ng trong nh ng n m t i u trong vi c i v i ph ng pháp và ng d ng CNTT vào gi ng d y 28 PH N K T LU N 1 K T LU N Qua nghiên c u tài có th rút ra... T ch t l ng ng ( 20 04), Ch th s 40 – CT/T “ Xây d ng nâng cao i ng nhà giáo và cán b qu n giáo d c” 2 B Giáo d c và ào t o ( 20 10), Nhi m v n m h c 20 10 – 20 11 3.B Giáo d c và ào t o, i u l tr 4 B Giáo d c và d c và ào t o ( Ch 5 Nguy n H u Chí, ào t o - Tr ng trung h c ph thông ng cán b qu n lý GD & ng trình dùng cho CBQL tr i m i ch công tác qu n lý c a Hi u tr ng THPT ) ng trình THPT và nh ng yêu... ch cách th ng giáo viên theo chuyên c ng xuyên o, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n i m i PPDH m t ng xuyên 29 - Tham m u, t o i u ki n v kinh phí cho tr CSVC – TBDH theo h c uv ng ng b hoá, chu n hoá t ng b c áp ng yêu i m i PPDH - T o i u ki n cho cán b qu n lý các tr nghi m ng trong vi c xây d ng các nv i n hình v qu n lý tr ng c tham quan h c t p kinh ng h c, qu n lý i m i PPDH 30 TÀI LI U THAM... t ng, h ng c a các t , Hi u tr ng d n h trong vi c t ch c ch th c hi n tôt các nhi m v , v trí cao h n, khen và th ng th i có th ng c n giao quy n o các thành viên c a t b t v i c p trên ng thích áng nh ng công lao mà h b nhi m h ã c ng hi n cho t p th 2 Bi n pháp 2: T ng c và các oàn th trong nhà tr ng qu n lý ho t ng c a các t ch nhi m ng 2. 1 M c tiêu bi n pháp Phát huy tác d ng c a t ch nhi m, c... bi n pháp sau ây: + T ng c ng qu n lý ho t ng c a t chuyên môn + T ng c ng qu n lý ho t ng c a t ch nhi m và oàn thanh niên + T ng c ng qu n lý ho t PPDH cho ng d y h c và b i d im i i ng giáo viên + T ng c ng qu n lý ho t ng h c t p c a h c sinh + Ph i h p ch t ch các ho t l ng k n ng ng c a H i cha m h c sinh và các l c ng khác + m b o các i u ki n thi t y u v kinh phí, v CSVC – TBDH + T ng c 2 M . qun lý đi mi PPDH  trng THPT s 2 huyn Bo Yên chúng tôi đa ra: “Mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 huyn Bo Yên trong giai đon hin nay TRNG THPT S 2 BO YÊN SÁNG KIN CI TIN K THUT MT S BIN PHÁP QUN LÝ CA HIU TRNG NHM I MI PPDH  TRNG THPT S 2 BO YÊN TRONG GIAI ON HIN NAY. PPDH. T nhng lý do trên, chúng tôi chn đ tài nghiên cu là: “ Mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm đi mi PPDH  trng THPT s 2 Bo Yên trong giai đon hin nay . 2. MC ÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp ở trường thpt số 2 huyện bảo yên trong giai đoạn hiện nay, SKKN Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp ở trường thpt số 2 huyện bảo yên trong giai đoạn hiện nay, SKKN Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp ở trường thpt số 2 huyện bảo yên trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan