SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

22 1,271 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:57

SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai MC LC Tiêu đ Trang MC LC 1 PHN M U 3 1. Lý do chn đ tài 3 2. Mc đích nghiên cu 3 3. i tng và khách th nghiên cu 3 4. Gi thuyt nghiên cu 4 5. Nhim v nghiên cu 4 6. Phng pháp nghiên cu 4 PHN NI DUNG 5 Chng 1. C S KHOA HC V QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH  TRNG TRUNG HC PH THÔNG 5 1. C s lý lun 5 2. C s pháp lý 5 3. C s thc tin 6 Chng 2. THC TRNG CÔNG TÁC QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI 7 1. Mt s nét khái quát v Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.2. Thc trng công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.2.1. Nhn thc ca cán b qun lý và giáo viên v công tác giáo dc đo đc hc sinh 7 1.2.2. Nhn thc ca ph huynh v công tác giáo dc đo đc hc sinh 7 1.2.3. Ý thc thc hin ni quy ca hc sinh 8 1.2.4. Nguyên nhân vi phm ni quy ca hc sinh 8 1.2.5. Nhng yu t nh hng đn rèn luyn đo đc hc sinh 8 1.2.6. Mt s kt qu v công tác qun lý ch đo giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 9 1.2.7. Nhng khó khn và tn ti trong công tác giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 9 1 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai 2. Mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 10 2.1. Tng cng vai trò ca Chi b ng, Ban giám hiu đi vi công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh 10 2.2. Nâng cao nng lc, bi dng nghip v cho giáo viên ch nhim lp 11 2.3. Nâng cao ý thc trách nhim ca giáo viên b môn 12 2.4. Phát huy vai trò xung kích ca oàn thanh niên cng sn H Chí Minh 13 2.5. Tng cng công tác giáo dc truyn thng 14 2.6. Tng cng mi quan h gia nhà trng - gia đình và xã hi 14 KT LUN VÀ KHUYN NGH 16 1. Kt lun 16 2. Khuyn ngh 16 TÀI LIU THAM KHO 18 PH LC 19 2 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai PHN M U 1. Lý do chn đ tài Trong nhng nm qua, c nc đang tip tc đi mi sâu sc, đy mnh công cuc công nghip hóa, hin đi hóa đt nc. Vi công cuc đi mi, chúng ta có nhiu thành tu to ln rt đáng t hào v phát trin kinh t - xã hi, vn hóa - giáo dc. Tuy nhiên, mt trái ca c ch mi cng nh hng tiêu cc đn mi mt ca đi sng kinh t - xã hi, ti s nghip giáo dc. ánh giá thc trng giáo dc - đào to, Ngh quyt T 2 khóa VIII nhn mnh: “c bit đáng lo ngi trong mt b phn hc sinh, sinh viên có tình trng suy thoái đo đc, m nht v lý tng, theo li sng thc dng, thiu hoài bão lp thân, lp nghip vì tng lai ca bn thân và đt nc.” “T nn xã hi k c nn nghin hút, tiêm chích ma tuý, đang thâm nhp mt s trng hc.” Vit Nam đang tng bc hi nhp th gii.  có đc nhng thành công hn na trên con đng phát trin đt nc, chúng ta phi đào to đc mt th h tr có đo đc, gii v chuyên môn và kho mnh v th cht. Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai đóng ti ph Ba Chùa, phng Duyên Hi, thành ph Lào Cai, đa bàn có nhiu nhà ngh, khách sn, nhiu dch v vui chi gii trí nh đánh xèng, game, bia t l hc sinh có b, m làm ngh buôn bán, kinh doanh chim t l khá ln; mt s cha m hc sinh mi làm n, lo kim tin, không chm lo đn s hc hành, đi sng ca con tr. Trc thc trng trên đòi hi ngi làm công tác giáo dc đc bit là nhng nhà qun lý giáo dc, phi tìm ra các bin pháp tt nht cho công tác qun lý giáo dc đo đc cho hc sinh  trng Trung hc ph thông. 2. Mc đích nghiên cu Trên c s nghiên cu lí lun, c s pháp lý và thc tin ca vn đ qun lý giáo dc đo đc hc sinh, tôi mun đ xut mt s bin pháp, góp phn nâng cao cht lng qun lý giáo dc đo đc hc sinh  trng Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai . 3. i tng và khách th nghiên cu 3.1. Khách th nghiên cu. Công tác giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 3.2. i tng nghiên cu. Công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 3 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai 4. Gi thuyt nghiên cu Giáo dc đo đc cho hc sinh trong nhà trng là mt trong nhng ni dung quan trng ca giáo dc toàn din. Hin nay công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai còn có nhng hn ch. Nu đ xut đc nhng bin pháp qun lý hp lý s nâng cao cht lng giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 5. Nhim v nghiên cu 5.1. Xác đnh c s khoa hc ca qun lý giáo dc đo đc hc sinh  trng trung hc ph thông. 5.2. Kho sát, đánh giá, phân tích thc trng vic qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 5.3.  xut bin pháp qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai trong giai đon hin nay. 6. Phng pháp nghiên cu 6.1.Phng pháp nghiên cu lý lun (nghiên cu tài liu, sách, báo). 6.2.Phng pháp phng vn, điu tra (giáo viên, hc sinh trong trng, d lun xã hi). 6.3.Phng pháp quan sát (các hot đng giáo dc đo đc ca nhà trng). 6.4.Phng pháp thng kê, x lý s liu (s liu đánh giá, xp loi hnh kim hc sinh, s liu điu tra…). 4 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai PHN NI DUNG Chng 1 C S KHOA HC V QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH  TRNG TRUNG HC PH THÔNG 1. C s lý lun Tui hc sinh THPT là la tui v thành niên, giai đon này các em đang phát trin mnh v th cht, tâm sinh lý, các em d xúc đng, d vui, d bun chán. ây là thi k chuyn tip t tr em thành ngi ln. Các em có xu hng mun t khng đnh mình. ây cng là giai đon các em thích tìm tòi, khám phá nhng điu mi, l ca cuc sng xung quanh. ng thi,  la tui này nhu cu giao tip vi bn bè và môi trng xung quanh rt ln, d đi đn nhng hành đng thiu suy ngh. Chính vì vy các thy cô giáo, các bc ph huynh và ngoài xã hi cn quan tâm sát sao, đng viên điu chnh kp thi các hành đng ca các em.  đáp ng yêu cu ca đt nc trong thi k mi là đào to ngun nhân lc phc v s nghip công nghip hoá - hin đi hoá đt nc, các nhà qun lý giáo dc cn tp trung ch đo và qun lý tt nhim v giáo dc đo đc hc sinh, nhm nâng cao cht lng giáo dc toàn din ca nhà trng. 2. C s pháp lý Ngh quyt Hi ngh ln th 2 Ban chp Trung ng ng nêu rõ: “Nhim v, mc tiêu c bn ca giáo dc là nhm xây dng nhng con ngi và th h tr gn bó thit tha vi lý tng đc lp dân tc và CNXH, có đo đc trong sáng, có ý chí kiên cng xây dng và bo v t quc, công nghip hoá và hin đi hoá đt nc, gi gìn và phát huy các giá tr vn hoá dân tc, có nng lc tip thu tinh hoa vn hoá nhân loi, phát huy tim nng ca dân tc và con ngi Vit Nam, có ý thc cng đng và phát huy tính tích cc ca cá nhân, làm ch tri thc khoa hc và công ngh hin đi, có t duy sáng to, có k nng thc hành gii, có tác phong công nghip, có tính t chc và k lut, có sc kho là nhng ngi k tha xây dng ch ngha xã hi va “hng” va “chuyên” nh li dy ca Bác H”. iu 2, Chng I, Lut Giáo dc nêu rõ: “Mc tiêu giáo dc là đào to con ngi Vit Nam phát trin toàn din, có đo đc, tri thc, sc kho, thm m và ngh nghip, trung thành vi lý tng đc lp dân tc và ch ngha xã hi; hình thành và bi dng nhân cách, phm cht và nng lc ca công dân, đáp ng yêu cu ca s nghip xây dng và bo v T quc.” Hng dn thc hin nhim v nm hc 2010 – 2011 ca S Giáo dc và ào to Lào Cai xác đnh “Chú trng giáo dc đng c hc tp, giáo dc đo đc, li sng, giáo dc hng nghip, giáo dc giá tr và giáo dc k nng sng cho hc 5 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai sinh theo tinh thn lng ghép và tích hp trong các môn hc và các hot đng giáo dc.” 3. C s thc tin: Trong s nghip đi mi toàn din đt nc theo đnh hng xã hi ch ngha hin nay, nn kinh t th trng đã tng bc hình thành và phát trin, nó tác đng mnh m đn mi lnh vc ca đi sng xã hi, nht là đn đo đc trên c hai mt tích cc và tiêu cc. Vic xut hin ngày càng nhiu nhng hin tng tiêu cc trong đi sng đo đc xã hi: ti phm ngày càng gia tng; li sng thc dng, chy theo đng tin; nhiu giá tr xã hi b đo ln, s mt phng hng đang là nhng vn đ đáng lo ngi ca xã hi. c bit nó đã len li vào li sng, phong cách, quan đim và t tng ca th h hc sinh, làm cho đo đc ca nhiu hc sinh b sa sút nghiêm trng. Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai t khi chuyn sang loi hình trng THPT công lp, nhà trng đã thc s chuyn mình, thay da, đi tht. Tp th s phm nhà trng đu có ý thc và tinh thn trách nhim đi vi công tác giáo dc đo đc hc sinh; rt nhiu thy cô giáo luôn luôn trn tr, tìm mi bin pháp đ giáo dc hc sinh tin b vn lên. Hi cha m hc rt nhit tình và thng xuyên phi hp, chm lo đn các hot đng ca nhà trng, nht là công tác giáo dc đo đc hc sinh. Nhiu hc sinh có ý thc, t cách đo đc tt làm ht nhân tt  các tp th hc sinh. Do đc thù hc sinh  thành ph tnh l, nên ít nhiu cng chu tác đng ca các hin tng tiêu cc, các t nn xã hi trong nn kinh t th trng ca mt đô th mi. Trong qúa trình giáo dc đo đc hc sinh, mt s ít b phn hoc cá nhân có liên quan cha nhn thc đy đ v v trí tm quan trng ca công tác này. Mt s ph huynh hc sinh cha thc s quan tâm đn giáo dc con em, còn nuông chiu phó mc cho nhà trng; thm chí có ph huynh còn bt lc trc con cái… Trong quá trình thc hin, có lúc s phi hp cha đng b gia các t chc, cá nhân trong cng nh ngoài nhà trng là tr ngi hn ch cht lng giáo dc đo đc hc sinh. Mt b phn nh hc sinh cha có ý thc phn đu rèn luyn, vi phm ni qui nhà trng, vi phm lut giao thông, và mt s vi phm khác T thc trng trên, theo tôi vic nghiên cu đ tìm ra các bin pháp qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai là vic làm ht sc cn thit và cp bách. Xut phát t nhng lí do nói trên, tôi đ xut "Mt s bin pháp qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai". 6 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai Chng 2 THC TRNG CÔNG TÁC QUN LÝ GIÁO DC O C HC SINH  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI 1. Mt s nét khái quát v Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai đc thành lp tháng 8 nm 1998, to lc ti ph Ba Chùa, phng Duyên Hi, thành ph Lào Cai, tnh Lào Cai trên din tích 16.200 m 2 . Tên ban đu là trng Trung hc ph thông Bán công s 1 thành ph Lào Cai, ngày 28 tháng 7 nm 2009 Ch tch UBND tnh Lào Cai ra quyt đnh chuyn đi thành trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. Trng có 21 lp vi 866 hc sinh và 57 cán b, giáo viên, nhân viên trng hc. T l hc sinh lên lp hàng nm đt 90 – 95%; t l tt nghip THPT hàng nm đt t 80% tr lên; t l hc sinh xp loi hnh kim khá và tt luôn đc duy trì t 85% - % 87 %; t l hc sinh xp hnh kim loi trung bình và yu gim t 23,6% nm hc 2009 – 2010 xung 11%, t l hc sinh b k lut t 2,3% nm hc 2008 – 2009 xung 1,6%  hc kì I nm hc 2010 – 2011. 1.2. Thc trng công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 1.2.1 Nhn thc ca cán b qun lý và giáo viên v công tác giáo dc đo đc cho hc sinh: Kho sát 35 giáo viên v nhn thc tm quan trng ca công tác giáo dc đo đc hc sinh: 34/35 giáo viên cho là rt quan trng (94,29%), 1/35 giáo viên cho là quan trng (5,25%). Qua kho sát cho thy hu ht giáo viên nhà trng đu nhn thc đc tm quan trng ca công tác giáo dc đo đc cho hc sinh. ó là mt yu t thun li rt co bn đ nhà trng thc hin nhim v giáo dc đo đc hc sinh. 1.2.2. Nhn thc ca ph huynh v công tác giáo dc đo đc cho hc sinh Qua kho sát 5 ph huynh hc sinh, 100% ý kin đng tình vi ni dung giáo dc đo đc hc sinh ca nhà trng. Ph huynh hc sinh có nhng nhn đnh, đánh giá và ghi nhn s chuyn bin ca nhà trng t khi chuyn đi sang loi hình trng công lp: nhà trng nn np hn, hc sinh chm ngoan hn, ít b hc hn … Nh vy, các bc ph huynh hc sinh đã nhn thc đc tm quan trng ca công tác giáo dc đo đc cho hc sinh. ây là yu t thun li cho trng trong trin khai công tác giáo dc đo đc hc sinh. 7 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai 1.2.3.Ý thc thc hin ni quy ca hc sinh Kt qu điu tra 35 cán b giáo viên: 62,62% có ý kin hc sinh nhà trng đa s ngoan; 71,43% ý kin nhn đnh còn mt b phn hc sinh không ngoan; 48,57% ý kin cho rng còn s ít hc sinh rt không ngoan. Qua kho sát giáo viên cho thy các hành vi vi phm ca hc sinh biu hin: Không mc đng khi ti trng, ngh hc không có lý do chính đáng, b tit hc, không hc bài, không chun b bài khi đn lp, vi phm Quy ch thi và kim tra, làm vic riêng trong gi hc; mt s hc sinh vi phm các điu cm đi vi hc sinh nh: hút thuc, ung ru, bia, trm cp, đánh bc, đánh nhau, vi phm Lut Giao thông đng b, có các hành vi vô l, xúc phm thy cô giáo và bn bè… 1.2.4. Nguyên nhân vi phm ni quy ca hc sinh Nguyên nhân dn ti vic hc sinh vi phm đo đc là do: Thiu s quan tâm ca gia đình (80%); bn thân hc sinh không có s rèn luyn tt (68,57%); tác đng tiêu cc ca bn bè (11,43%); nh hng ca khoa hc công ngh (5,71%). ây thc s là vn đ rt đáng quan tâm ca các nhà qun lý trng hc đ đa ra các bin pháp qun lý giáo dc đo đc ca nhà trng. 1.2.5. Nhng yu t nh hng đn rèn luyn đo đc hc sinh Qua kho sát ý kiên ca các thy, cô giáo, các yu t tác đng đn rèn luyn đo đc hc sinh  mc đ quan trng và rt quan trng nh: S quan tâm ca thy, cô giáo là rt quan trng 62,86% và quan trng 34,29%; khen thng, k lut kp thi: rt quan trng 17,14% và quan trng 65,71% ; ni dung giáo dc phù hp: rt quan trng 25,71% và quan trng 62,86%; s quan tâm ca gia đình: rt quan trng 82,86% và quan trng 8,57%; các yu t khác: rt quan trng 5,71% và quan trng 28,57%. Các yu t nh hng đn hiu qu qun lý công tác giáo dc đo đc qua kho sát thy: S phi hp vi các t chc đoàn th trong trng (60%); s phi hp gia nhà trng và gia đình (97,14%); tác đng ca xã hi (42,86%); phm cht đo đc, li sng ca thy, cô giáo (71,43%); gia đình hc sinh (80%). Tuy nhiên cng có ý kin li cho rng các yu t trên ch tác đng  mc đ bình thng hoc ít nh hng: S phi hp vi các t chc đoàn th trong trng (17,14%); s phi hp gia nhà trng và gia đình (5,71%); tác đng ca xã hi (51,43%); gia đình hc sinh (5,71%). Thm chí có 11,43% ý kin cho rng phm cht đo đc li sng ca thy cô giáo ít nh hng đn công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh. ây là mt vn đ đt ra cho lãnh đo nhà trng cn làm tt hn na nhim v tuyn truyn, giáo dc đi ng đ mi thy cô giáo có nhn thc đúng hn, t đó làm tt hn nhim v giáo dc đo hc sinh. 8 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai 1.2.6. Mt s kt qu v công tác qun lý ch đo giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Qua kho sát cho thy hu ht cán b qun lý và giáo viên nhà trng đu nhn thc đc tm quan trng ca công tác giáo dc đo đc cho hc sinh. T nhn thc trên, hàng nm ngay t đu nm hc, cn c nhim v nm hc lãnh đo nhà trng đã xây dng k hoch giáo dc đo hc sinh. Ni dung tuyên truyn, giáo dc bám sát ch đ nm hc, các ch đ, ch đim gn vi vi các ngày truyn thng, ngày tt, ngày l, ngày k nim ln trong nm. Qua các hot đng giáo dc, đo đc hc sinh có nhiu chuyn bin tích cc, hc sinh chm ngoan hn, s hc sinh vi phm ni quy hc sinh gim; t l hc sinh xp loi hnh kim khá, tt nm sau cao hn nm trc; s hc sinh vi phm k lut gim; nm hc 2010 – 2011 nhà trng không có hc sinh vi phm pháp lut. Hin trng đánh giá xp loi Hnh kim ca hc sinh 3 nm hc gn đây: Loi tt Loi khá Loi TB Loi yu K lut Nm hc S HS SL % SL % SL % SL % SL % 2008-2009 854 358 41,9 369 43,2 101 11,8 26 3,0 20 2,3 2009-2010 872 281 32,2 385 44,2 151 17,3 55 6,3 17 1,9 HKI 2010-2011 866 398 46,0 359 41,5 80 9,2 29 3,3 14 1,6 Bng 1: Xp loi Hnh kim ca hc sinh các nm hc 2008 – 2009, 2009 – 2010 và hc k I nm hc 2010 - 2011 1.2.7. Nhng khó khn và tn ti trong công tác giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai nm trong khu vc gia các ph Lng Khánh Thin, ph Nhc Sn, ph Thy Hoa, là các ph tp trung nhiu nhà ngh, khách sn, các t đim vui chi gii chí,  đó din ra mt s hot đng nh cà phê đèn m, gi đu th giãn, game, bia …đã nh hng không ít đn đo đc hc sinh. Mt s bc cha m hc sinh thiu s quan tâm đn giáo dc con em mình hoc quan tâm, giáo dc cha đúng mc. Mt b phn hc sinh không xác đnh đc đng c hc tp, tu dng, vi phm k cng, nn np, vi phm Ni quy hc sinh, vi phm Lut Giao thông đng b …. 9 SKKN 2010 - 2011 Trn Vn Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai Trng mi đc chuyn đi t loi hình trng THPT bán công sang loi hình trng THPT công lp, đi ng giáo viên mi đc tng cng, Ban giám hiu mi đc b nhim, còn nhiu hn ch v kinh nghim qun lý trng hc. 2. Mt s bin pháp nhm nâng cao cht lng qun lý giáo dc đo đc hc sinh Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 2.1. Tng cng vai trò ca Chi b ng, Ban giám hiu đi vi công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh. Chi b ng, Ban giám hiu trin khai kp thi, sâu rng mi ch th, ngh quyt ca ng, chính sách pháp lut ca Nhà nc. Tng cng t chc các hot đng giáo dc truyn thng, hng v ci ngun, t chc các hot đng vui chi vn hóa vn ngh, th dc th thao đ giáo dc toàn din cho hc sinh. Tng cng rèn luyn k nng sng cho hc sinh. Xây dng k hoch qun lý giáo dc đo đc gn vi ch đ nm hc, gn vi cá c hot đng ch đim, các ngày l, ngày k nim ln trong nm hc: Thi gian nm hc Ch đ tuyên truyn Tháng 9 - Phát đng thi đua, ký giao c thi đua. - Chào mng khai ging nm hc mi; Bác H vi Giáo dc; An toàn giao thông. Tháng 10 - Chào mng ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11. - Bit n ông, bà; M. Tháng 11 - Cách mng Thàng Mi; Bit n Thy, Cô giáo. Tháng 12 - Anh B đi C H nhân ngày 22/12. - Phòng chng ma túy và HIV/ AIDS. Tháng 1 - n ng. Tháng 2 - K nim ngày thành ng cng sn Vit Nam; thi k chuyn v tm gng đo đc H Chí Minh. Tháng 3 - Tháng Thanh niên Tháng 4 - Thi đua lp thành tích chào mng Gii phóng min Nam. - Tuyên truyn v v sinh môi trng và hng ng tun l nc sch và v sinh môi trng. Tháng 5 - K nim ngày sinh nht Bác. Tip tc đy mnh phong trào thi đua “Dy tt – Hc tt” nhm to s chuyn bin sâu rng c v nhn thc và hành đng góp phn hn ch và đy lùi các hin tng tiêu cc trong hc sinh. Ban nn np phi làm tt công tác xp loi và đánh giá thi đua các lp hành tun, hàng tháng. Công tác thi đua phi chính xác, 10 [...]... 2006 18 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai PH L C M TS HÌNH NH CÁC HO T NG GIÁO D C TOÀN DI N C A TR NG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI Chào c “Xây d ng tr u tu n Ký cam k t h ng ng phong trào ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” giai o n 2008 - 20 13 19 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai V n ngh tuyên truy n phòng ch ng t n n xã h i H i thi Nét ph c ng 20 SKKN. .. Xu t phát t c s lý lu n, c s pháp lý và c s th c ti n c a v n o c và qu n lý giáo d c o c h c sinh, tôi mu n xu t m t s bi n pháp, góp ph n nâng cao ch t l ng qu n lý giáo d c o c h c sinh tr ng Tr ng THPT s 3 thành ph Lào Cai: 1 T ng c qu n lý giáo d c ng vai trò c a Chi b o c h c sinh 2 Nâng cao n ng l c, b i d ng, Ban giám hi u i v i công tác ng nghi p v cho giáo viên ch nhi m l p 3 Nâng cao ý th... n Lý 17 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai TÀI LI U THAM KH O 1 Giáo trình Qu n lý Giáo d c và qu n lý Giáo d c và ào t o ào t o – Ph m Tr ng Hùng – Tr ng Cán b 2 H ng d n S : 958/SGD& T-GDTrH, ngày 25 tháng 8 n m 2010 “ H ng d n th c hi n nhi m v giáo d c THPT n m h c 2010 – 2011” c a S Giáo d c và ào t o Lào Cai 3 Khoa h c t ch c và qu n lý – Nguy n V n Bính, Tr n ình Hu nh,... l i s ng, giáo d c pháp lu t cho h c sinh ng pháp giáo d c t t ng, o c, y m nh công tác xây d ng i ng nh ng ng i th y m u m c, có o c trong sáng, gi i v chuyên môn, v ng vàng v nghi p v , “là t m g ng v 16 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai o c, t h c và sáng t o”, luôn hoàn thành t t nhi m v “tr ng ng mình./ i” c a Lào Cai, tháng 3 n m 2011 Ng i vi t Tr n V n Lý 17 SKKN 2010... - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai Gi h c Giáo d c qu c phòng Phát th ng cho các em h c sinh t thành tích cao trong h c t p 21 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai PHI U PH NG V N Kính mong quý th y, cô giáo cho bi t ý ki n c a cá nhân th y cô ( ánh d u x vào c t t ng ng theo ý ki n c a th y, cô) 1.2.1 - T m quan tr ng c a công tác giáo d c o c h c sinh: M c ng ý R... thông tin v tình hình h c t p rèn luy n c a h c sinh bàn bi n pháp ph i h p giáo d c h c sinh Ban giám hi u t ch c các bu i h i th o v công tác ch nhi m v i các n i dung: vai trò, v trí, ch c n ng, nhi m v c a ng i giáo viên ch nhi m; trao i 11 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai kinh nghi m giáo d c h c sinh cá bi t, phát hi n h c sinh n ng khi u, l a ch n ng cán b l p, xây d ng... a công tác qu n lý giáo d c o c h c sinh tr ng THPT s 3 thành ph Lào Cai, r t c ón nh n ý ki n góp ý ki n c a các nhà qu n lý, các th y cô giáo Xin trân tr ng c m n! 2 Khuy n ngh T ng c ng s quan tâm ch o sát sao h n n a c a chi b ng, c a Ban Giám hi u, ph i k t h p hi u qu gi a các t ch c oàn th trong nhà tr ng, các l c l ng giáo d c ngoài xã h i v i công tác giáo d c o c cho h c sinh Ti p t c i m... ng ph n u cho thanh 13 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai niên h c sinh M i thanh niên h c sinh ph i xác nh rõ trách nhi m tr c T qu c và nhân dân, s ng có lý t ng, có hoài bão, khát khao v n t i cái m i, cái ti n b Làm t t công tác chuy n sinh ho t oàn i v i oàn viên thanh niên l p 12; gi i thi u và ti p nh n oàn viên thanh niên l p 10, l p 11 v a ph ng sinh ho t hè Ph i h p... sinh vi ph m 15 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai K T LU N VÀ KHUY N NGH 1 K t lu n o c là y u t quan tr ng hình thành nhân cách con ng i iv ih c sinh thì vi c giáo d c o c l i là vi c c n quan tâm tr c tiên, nh ông bà ta th ng nói "d y con t thu còn th " Tr c th c tr ng o c c a h c sinh tr ng THPT hi n nay, vi c giáo d c o c cho h c sinh là òi h i c p bách c a xã h i xây d ng... u c ng nh h ng không t t n h c sinh Ng i th y ph i ra các bi n pháp, k lu t ch t ch i v i h c sinh thi u ch a ngoan, nh ng ng th i c ng ph i có hình th c bi u d ng khen th ng thích áng i v i h c sinh h c t p, tu d ng t t Có nh v y m i khuy n khích c tinh th n h c t p rèn luy n ph m ch t o c l i s ng c a h c sinh 12 SKKN 2010 - 2011 Tr n V n Lý - Phó HT THPT s 3 TP Lào Cai M t yêu c u h t s c quan tr . HC SINH  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI 1. Mt s nét khái quát v Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. trng vic qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai. 5 .3.  xut bin pháp qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai trong giai đon. Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.1. c đim Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7 1.2. Thc trng công tác qun lý giáo dc đo đc hc sinh  Trng THPT s 3 thành ph Lào Cai 7
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai, SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai, SKKN một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt số 3 thành phố lào cai

Từ khóa liên quan