skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt số 3 tp lào cai

13 1,028 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:57

SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai PHN M U 1. Lý do chn đ tài Lch s đã cho thy mi quc gia mun phát trin và hng thnh đu phi coi trng công tác giáo dc. i vi nc ta giáo dc luôn đc coi là quc sách nht là trong thi k đi mi hin nay, điu đó đc th hin trong các k đi hi đi biu ca ng Cng sn Vit Nam. Ti đi hi ng ln thc VIII ng ta đã khng đnh – Giáo dc đào to là quc sách hàng đu nhm nâng cao dân trí, đào to nhân lc, bi dng nhân tài, coi trng c ba mt: m rng quy mô nâng cao cht lng và phát huy hiu qu. Phát trin giáo dc và đào to là mt trong nhng đng lc quan trng thúc đy s nghip công nghip hoá, hin đi hoá, là điu kin phát huy ngun lc con ngi- yu t c bn đ phát trin xã hi, tng trng kinh t nhanh và bn vng, ng ta khng đnh đu t cho con ngi là đu t phát trin. Nh vy có th thy ng và nhà nc ta ht sc coi trng và đu t cho s nghip giáo dc và đào to nói chung, giáo dc ph thông nói riêng trong giai đon hin nay khi mà trình đ khoa hc, k thut, công ngh phát trin mnh m và nhanh chóng đòi hi công tác giáo dc đào to ca chúng ta không ch m rng v quy mô mà còn phi đc nâng cao v cht lng nh kt lun ca hi ngh Trung ng 6 khoá IX: Phát trin giáo dc toàn din, xây dng nn giáo dc theo hng chun hoá, hin đi hoá, xã hi hoá đây là điu kin mang tính quyt đnh đ chúng ta có th hi nhp và phát trin cùng vi s phát trin ca th gii trong thi đi hin nay. Cùng vi s phát trin đi lên ca đt nc, ngành giáo dc đã đt đc nhiu thành tích ht sc to ln và đc đánh giá là: đã có bc phát trin mi, góp phn chun b tin đ cho nhng bc phát trin mnh m và vng chc hn ca s nghip giáo dc trong th k 21 vì mc tiêu công nghip hoá, hin đi hoá đt nc theo đnh hng xã hi ch ngha ( NQ TW 6 khoá IX ). Tuy nhiên cng còn tn ti nhng vn đ bt cp, yu kém nht đnh và mt trong nhng vn đ còn tn ti đó là công tác qun lý giáo dc đào to  các cp, các đa phng và các đn v trng hc, trong đó ni lên mt vn đ quan trng là công tác qun lý dy hc và đây cng là ni dung cn ci tin, đi mi ca trng THPT S 3 trong giai đon hin nay. Trng THPT S 3 là mt trng  thành ph Lào Cai mi đc chuyn đi mô hình bán công sang công lp vì vy vn đ đt ra là cht lng dy hc đi trà, xét mt cách thc cht là cha cao.  khc phc nhc đim đó, cn phi có nhiu gii pháp đng b, trong đó tng cng qun lý và đi mi phng pháp dy hc là mt gii pháp quan trng và cn thit. T nhng vn đ nêu trên, vi kinh nghim thc t ging dy và qun lý ca bn thân kt hp nhng kin thc khoa hc qun lý đã đc trang b tôi trình bày đ tài: Mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao cht lng dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai trong giai đon hin nay. 2. Mc đích xây dng sáng kin kinh nghim này  xut mt s bin pháp qun lý nâng cao cht lng dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai 3. Nhim v nghiên cu 3.1. Xác đnh c s lý lun, pháp lý và thc tin ca vic qun lý hot đng dy hc  trng THPT. SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai 3.2. Phân tích thc trng qun lý quá trình dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai. 3.3. Mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao cht lng dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai. PHN NI DUNG Chng I NHNG C S KHOA HC CA VIC NÂNG CAO CHT LNG DY HC  TRNG THPT 1.1. C s lý lun 1.1.1. Quá trình dy hc là mt quá trình hot đng thng nht gia giáo viên và hc sinh, di tác dng ch đo ( t chc, điu khin ) ca giáo viên, hc sinh t giác, tích cc t chc, t điu khin hot đng hc nhm thc hin tt các nhim v dy hc đã đc đt ra. S đ hot đng hc nh sau: THIT K BÀI HC GIÁO VIÊN - Ch đo + T chc + iu khin HC SINH - Ch đng + Tích cc + T giác + T điu khin Công tác Giúp đ Phn ánh kt qu Tng bc Quá trình dy hc có các nhim v c bn là: - Hình thành tri thc - Rèn luyn các k nng hot đng nhn thc. - Hình thành thái đ, tính tích cc xã hi 1.2.2.Qun lý quá trình dy hc chính là điu khin quá trình dy hc làm cho quá trình đó đc vn hành mt cách có k hoch, có t chc và đc ch đo, kim tra, giám sát thng xuyên nhm tng bc hng v thc hin mc đích, nhim v dy hc đt ra. 1.1.3. T chc ch đo thc hin các ni dung c bn ca hot đng dy hc gm các công vic sau: a. Hoàn thin t chc ch đo dy hc b. Ch đo xây dng nn np dy hc c. Ch đo đi mi phng pháp dy hc d. T chc phong trào thi đua “dy hc, hc tt” e. S dng các bin pháp kinh t s phm và tâm lý xã hi nhm nâng cao cht lng dy hc. 1.1.4. Ngi dy và ngi hc là hai thành tt c bn ca quá trình dy hc, trong đó nng lc ca ngi dy có vai trò cc k quan trng. Vì vy đ nâng cao cht lng SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai quá trình dy hc, nht thit phi thng xuyên bi dng nâng cao trình đ ca đi ng giáo viên. ng thi phi tn dng mi ngun lc đ tng cng c s vt cht, thit b, nht là các ng dng ca k thut công ngh thông tin đ nâng cao cht lng dy hc. 1.2. C s pháp lý 1.2.1. Mc tiêu ca giáo dc THPT iu 27 mc 1 ca lut Giáo dc đã nêu rõ: “mc tiêu ca giáo dc ph thông là giúp hc sinh phát trin toàn din v đo đc, tri thc, th cht, thm m và các k nng c bn, phát trin nng lc cá nhân, tính nng đng sáng to, hình thành nhân cách con ngi Vit Nam XHXN…” 1.2.2. Ni dung và phng pháp giáo dc ph thông Theo điu 28 lut Giáo dc: a. Giáo dc ph thông phi cng c, phát trin ni dung đã hc  THCS, hoàn thin ni dung giáo dc ph thông, ngoài ni dung ch yu nhm đm bo chun kin thc ph thông, c bn, toàn din và hng nghip cho mi hc sinh còn có ni dung nâng cao  mt s môn hc đ phát trin nng lc, đáp ng nguyn vng ca hc sinh. b. Phng pháp giáo dc ph thông phi phát huy đc tính tích cc, t giác, ch đng, sáng to ca hc sinh; phù hp vi đc đim ca tng lp hc, môn hc; bi dng phng pháp t hc, kh nng làm vic theo nhóm, rèn luyn k nng vn dng kin thc vào thc tin, tác đng đn tình cm, đem li nim vui, hng thú hc tp cho hc sinh. 1.2.3. Hot đng giáo dc  trng THPT Theo điu 24 – chng III ca iu l trng trung hc: Hot đng giáo dc trên lp đc tin hành qua vic dy và hc các môn hc bt buc và t chn theo quy đnh trong chng trình giáo dc THPT do b trng B Giáo dc và ào to ban hành. 1.2.4. Nhim v nm hc 2010 – 2011: “Nm hc tip tc đi mi qun lý và nâng cao cht lng giáo dc”. 1.3. C s thc tin Thc t giáo dc đào to trong nhiu nm qua đã thu đc nhiu kt qu to ln góp phn vào vic nâng cao dân trí, đào to nhân lc, bi dng nhân tài, to mt bc chuyn bin mi cho nn kinh t - chính tr - xã hi. Song còn nhiu yu kém bc l c v quy mô và mc tiêu, vn còn mt s c s chm đi mi và phát trin không to ra các nhân t đin hình cho công tác đi mi đ đáp ng vi nhu cu đi hi ca đt nc. Nhiu vn đ bt cp trong vic kim tra, đánh giá, thi c, các yu tt tiêu cc trong quá trình thi, đánh giá cht lng vn còn s cng không phù hp vi yêu cu ca xã hi. Trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai hai nm tr li đây đã có bc phát trin v cht lng giáo dc, quy mô trng lp đã n đnh, đt đc mt s thành tích nht đnh trong công tác dy và hc. Bên cnh nhng kt qu đt đc vn còn nhiu khó khn và nhiu vn đ bt cp trong công tác qun lý dy và hc. CHNG II THC TRNG CA CÔNG TÁC QUN LÝ DY HC  TRNG THPT 2.1. S lc v đc đim ca trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai Ban giám hiu nhà trng hin nay có 4 ngi: 01 Hiu trng và 03 Phó hiu trng. SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai i ng giáo viên, công nhân viên nhà trng gm 57 ngi, trong đó s giáo viên trc tip ging dy là 47 ngi. C cu và trình đ c bn đm bo yêu cu ca ngành giáo dc và đào to Lào Cai. T đc đim ca nhà trng cho thy nhng thun li và khó khn trong công tác qun lý dy hc ca nhà trng THPT S 3 nh sau: 2.1.1. Thun li - Trong công tác ch đo dy hc ca nhà trng luôn đc s quan tâm ca các cp u ng, chính quyn, s ch đo sát sao ca S Giáo dc và ào to Lào Cai. - C s vt cht ph v cho ging dy và hc tp tng bc đc ci thin. Trng có đ phòng hc thc hin 1 ca, có sân chi, bãi tp cho hc sinh hc tp. - Ý thc phn đu ca đi b phn giáo viên và hc sinh ngày càng đc nâng cao, nhn thc v ngh nghip, v ý thc t hào, v truyn thng nhà trng ngày càng rõ rt. - S giúp đ v nhiu mt ca Ban đi din cha m hc sinh và các t chc khác đi vi công tác dy và hc  trng có xu hng tích cc hn. - c bit nhà trng có các công ty, các doanh nghip đóng trên đa bàn thng xuyên giúp đ hc sinh nghèo vt khó, giúp c s vt cht cho dy và hc ngày càng hoàn thin. - Các t chc đoàn th ca nhà trng nh Công đoàn, chi b ng hot đng đu tay, có hiu qu, phát huy tác dng tích cc đn công tác qun lý ch đo dy và hc ca nhà trng. - i ng giáo viên mi đc b sung đu có trình đ chun t i hc chính quy tr lên, có kh nng cp nht kin thc và vn dng phng pháp dy hc tích cc, nhà trng đc đu t mt s giáo viên có trình đ chuyên môn vng vàng, tâm huyt vi công vic đc giao. 2.1.2. Khó khn - i ng giáo viên có trình đ chuyên môn cha đng đu, mt s giáo viên sc khe yu, nhiu tui sc  chuyên môn cao thiu tn ty. - C s vt cht ca nhà trng cha đáp ng đc yêu cu ca vic dy và hc theo phng pháp hin đi: ch có phòng thc hành Vt lý, Hoá hc và 9 máy chiu. Thit b dy hc ca nhà trng còn thiu ch có mt phòng máy tính. Cha đng b. - S hc sinh còn yu, thiu c gng, thiu tích cc trong hc tp khá nhiu. Mt s cha m hc sinh cha quan tâm đúng mc. 2.2. Mt s kt qu đã đt đc trong công tác qun lý dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai Sau 2 nm thành trc công lp nhà trng đã có nhng chuyn bin ni bt. Vi s c gng n lc ca tt c các thành viên, di s qun lý có hiu qu ca Ban giám hiu nhà trng và các t chc đoàn th, đã xây dng đc Hi đng giáo dc đoàn kt, gn bó, t giác, tích cc tham gia các hot đng chung ca nhà trng. Các t chc đoàn th nhà trng luôn có s phi hp, gn kt h tr ln nhau đ hoàn thành mc tiêu giáo dc ca nhà trng. - Cht lng đi trà tng bc đt ch tiêu ca cp trên đ ra. Nm hc này nhà trng ký cam kt đt 85% hc sinh đ tt nghip THPT. - Cht lng đi ng ngày càng đc cng c và n đnh trong xu th phát trin. - Nn np, k cng, trt t trên các lnh vc ca nhà trng tng đi tt. V chât lng dy hc: SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai Sau 4 nm gián đon nm hc 2010 – 2011 đã có hc sinh gii cp tnh thuc môn a lý và Ng vn. Phân tích nguyên nhân: - Cht lng đu vào đã đc ci thin, nm hc này đã thi tuyn vi 1 nguyn vng. - Ý thc hc tp ca hc sinh cha n lc c gng. 2.3. Mt s tn ti trong qun lý dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai - Bên cnh nhng giáo viên gii, hng say công tác còn tn ti mt s giáo viên có trình đ chuyên môn nghip v s phm còn hn ch. Mt s giáo viên cao tui sc kho yu có biu hin ch quan, ngi đi mi, sc  cao. - Nn np dy hc đc duy trì tt, nhng cha đu khp  tt c các giáo viên, vn còn mt s ngi khó, còn có tính đi phó, hình thc. Cán b qun lý thiu kinh nghim còn e ngi, n nang, có nhc nh nhng cha đôn đc, un nm mt cách kiên quyt. - Vic đi mi phng pháp dy hc đc thc hiên tng đi tt nhng cha đng đu  các t, sinh hot t chuyên môn còn mang nng tính s v, hành chính. - Phn ln các em hc sinh hc tp tích cc, hng say nhng mt s hc sinh cha chm hc, đáng chú ý là s hc sinh này có phng pháp hc tp thu đng,  li không chu khó suy ngh, v nhà ít hoc không hc bài và làm bài tâp. Thói quen này đã đc hình thành nhiu nm khi các em còn hc  các lp di, nó đi đôi vi vic các em b rng các kin thc c bn, khin cho vic hc tp ca các em kém hiu qu và vic thay đi thói quen này rt khó khn. Hin tng hc lch còn khá ph bin. - Vic bi dng hc sinh gii và ph đo hc sinh yu kém đôi khi cha có hiu qu cao. 2.4. Mt s vn đ đt ra trong công tác qun lý nhm nâng cao cht lng dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai Qua phân tích thc trng v qun lý quá trình dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai, chúng tôi nhn thy có 6 vn đ đt ra là: 1. Cn phi nâng cao nhn thc ca cán b qun lý, giáo viên, cán b công nhân viên trong trng v vic cn thit phi nâng cao cht lng dy hc. 2. Kin toàn b máy chuyên môn trong nhà trng, t chc lao đng mt cách khoa hc ca ngi qun lý, phân công hp lý phát huy hiu qu nng sut lao đng ca các giáo viên. 3. Tng cng xây dng và cng c nn np dy hc. 4. Không ngng đi mi phng pháp dy hc, đy mnh phân loi hc sinh theo đi tng đ phân công giáo viên dy hp lý nâng cao kt qu dy và hc. 5. Thng xuyên bi dng nâng cao trình đ giáo viên và có nhng yêu cu c th v t bi dng giáo viên. 6. Kt hp các bin pháp h tr, tng cng các ngun lc phc v cho quá trình dy hc.  gii quyt các vn đ nêu trên nhà trng đã có mt s bin pháp ch đo nhm phát huy nhng thành tích đã đt đc, khc phc nhng đim yu đã phân tích  trên đ nâng cao cht lng dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai. CHNG III MT S BIN PHÁP QUN LÝ NHM NÂNG CAO CHT LNG DY HC  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai 3.1. Nâng cao nhn thc ca cán b qun lý, giáo viên và cán b công nhân viên v s cn thit phi nâng cao cht lng dy hc  có th nâng cao cht lng dy hc trc ht phi to đc trong tp th s phm nhà trng mt môi trng đoàn kt vi tinh thn hng hái và ý chí quyt tâm cao. 3.1.1. T chc hc tp, tuyên truyn mt cách kp thi các vn kin, ngh quyt ca ng v phát trin KT – XH trong giai đon hin nay, làm cho mi ngi nm vng và thm nhun quan đim ca ng, quyt tâm đa nc ta tr thành mt nc công nghip. Trong đó giáo dc đóng vai trò cc k quan trng, có nhim v đào to ngun nhân lc cho mt nn kinh t tri thc và đc coi là quc sách hàng đu. 3.1.2. Ph bin, quán trit đy đ các ch trng, gii pháp giáo dc, các vn bn pháp quy hng dn ca B giáo dc và ào to làm cho toàn th cán b giáo viên thy rõ thc trng, nhng u đim to ln cng nh nhng yu kém cn phi khc phc hin nay. 3.1.3. Phân tích rõ thc trng ca nhà trng, khng đnh vai trò quan trng, c th ca nhà trng đi vi s phát trin ca giáo dc Thành ph nói riêng và giáo dc Lào Cai nói chung. 3.2. Kin toàn hot đng ca các t chuyên môn trong nhà trng, t chc lao đng mt cách khoa hc di s điu hành, ch đo ca ngi cán b qun lý Hot đng chuyên môn là hot đng trng tâm, là nhim v chính ca nhà trng mà ct lõi là hot đng dy và hc.  nâng cao cht lng dy và hc thì cn thit phi có b máy chuyên môn vn hành đng b, thông sut, hiu qu, cùng hng vi mc tiêu chung. Chn giáo viên có k nng qun lý, có trình đ chuyên môn vng vàng có ý thc trách nhim cao đ làm cán b qun lý t b môn. Vic phân công, sp xp b máy đòi hi th hin tính dân ch và tinh thn trách nhim cao. Tuân th đnh mc lao đng ca Nhà nc quy đnh v quyn hn và ngha v ca giáo viên. - Phù hp vi trình đ, nng lc ca tng ngi - m bo tính k tha đ có s n đnh trong mt thi gian dài.  ch đo hot đng dy tt, hc tt thì ngi lãnh đo phi là ngi có nng lc chuyên môn vng vàng, có phm cht đo đc tt, gng mu ngoài ra còn phi nm vng c s lý lun ca công tác qun lý, các thành t c bn ca quá trình dy hc, mc tiêu, ni dung, phng pháp giáo dc hc sinh, c s vt cht thit b dy hc và môi trng. Ngi cán b qun lý phi t chc lao đng mt cách khoa hc thì mi nâng cao đc hiu qu qun lý đó là: - Xác lp k hoch s dng thi gian mt cách hp lý - Thc hin tt vic phân công, giao trách nhim cho cp di. - ôn đc kim tra vic thc hin k hoch. - Có phong cách qun lý khoa hc, t bi dng đ nâng cao trình đ bn thân. Thng xuyên t hc, t bi dng đ nâng cao trình đ chuyên môn bn thân. 3.3. Tng cng xây dng, cng c nn np dy hc Xây dng nn np dy hc là xây dng tp th nhà trng có ý thc t giác và t qun, có tinh thn trách nhim cá nhân và cng đng trách nhim trong tp th. Hình thành thói quen làm vic có t chc, có k lut, làm vic theo pháp lut và ni quy, to SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai ra nn np k cng trong nhà trng làm c s cho vic nâng cao cht lng dy hc.  ch đo xây dng nn np dy hc cn làm tt các công vic sau: 3.3.1 Ch đo vic thc hin quy ch chuyên môn, xây dng và hoàn thin các ni quy ca nhà trng, thc hin mt cách có nn np và đng đu  các b phn. a. Ch đo vic xây dng k hoch nm hc ca nhà trng, t chuyên môn, các đoàn th mt cách khoa hc, sát vi thc tin và chi tit, c th. Các loi k hoch đu đc tho lun mt cách k lng, đm bo tính kh thi và hiu qu cao. b. Ngay t nm hc, các quy ch chuyên môn phi đc thc hin đúng theo quy đnh: - Ra vào lp đúng gi, thc hin nghiêm túc thi khoá biu, các trng hp đi gi, dy thay đu phi thông qua Ban giám hiu. Thc hin đúng phân phi chng trình, chm, tr bài đúng thi gian quy đnh. - Các loi h s chuyên môn phi đm bo đy đ, có cht lng Ban giám hiu phân công trách nhim rõ ràng cho tng cá nhân, phân công trc lãnh đo đ theo dõi, điu hành tng bui hc và x lý các tình hung kp thi. Thng xuyên kim tra, đôn đc vic thc hin các ni quy, quy ch. Khi phát hin nhng trng hp thc hin cha nghiêm túc cn sm chn chnh, tránh hin tng n nang, ngi va chm hoc ch nhc nh chiu l làm cho nn np khó đi vào n đnh. d. n đnh và duy trì nn np hc tp  các lp. Hc sinh phi có đ sách, v, đ dùng hc tp. Thng nht trong toàn trng ngay t gi hc th hai trong phân phi chng trình ca môn hc giáo viên phi thc hin đu đn các hình thc kim tra bài c. Trong tit hc, hc sinh không đc ra ngoài ( tr nhng trng hp đc bit ). Trong các bui hc, bo v không cho hc sinh ra khi cng trng tránh hin tng mt s hc sinh b gi đi chi. Ngay t đu nm hc, hc sinh đc hc các ni quy, quy đnh ca nhà trng đi vi mi hc sinh và nhim v ca hc sinh THPT. Các giáo viên ch nhim t chc đi ng cán b lp duy trì nn np sinh hot và hc tp ca lp mình. 3.3.2. Tng cng ch đo thc hin nn np chuyên môn - T chuyên môn làm nhim v phân công ging dy mt cách hp lý, phát huy cao nht nng lc chuyên môn ca tng giáo viên. T chc sinh hot t chuyên môn 2 ln/ tháng có hiu qu, thng xuyên ci tin ni dung và hình thc sinh hot: + Rút kinh nghim các gi dy, thit k giáo án dy các bài khó trong chng trình. + Sinh hot theo chuyên đ mà giáo viên đã đng ký đ tài sáng kin kinh nghim, phng pháp chun b và dy các bài thc hành ca b môn. - Hp cán b giáo viên mi tháng mt ln vào tun th nht ca tháng đ kim đim công tác tháng trc và thông qua trin khai k hoch công tác trong tháng. - ánh giá xp loi thi đua 2 tháng 1 ln đi vi giáo viên, cán b công nhân viên, cui k có s kt rút kinh nghim. - Phân loi giáo viên v chuyên môn đ có bin pháp giúp đ. - Nn np giáo viên cn đt nhng yêu cu sau: + K lut lao đng nghiêm, thc hin ngày gi công đy đ. + Rèn luyn tác phong ngi thy v n mc, ng x mô phm. + H s chuyên môn đy đ, có cht lng. + Sinh hot tp th t giác, nghiêm túc. 3.3.3. Ch đo vic kim tra đánh giá vic thc hin nn np dy và hc: SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai a. Kim tra đánh giá nn np dy ca giáo viên do Ban giám hiu và các t chuyên môn tin hành: - Kim tra toàn din giáo viên theo quy đnh: Nhà trng lp k hoch cùng t chuyên môn thc hin, mi t phi kim tra toàn din đc 1/3 s giáo viên trong t. - Kim tra thng xuyên và đt xut các hot đng s phm ca giáo viên: Ging dy trên lp, son bài, chm tr bài, ghi s đu bài. Kt qu các đt kim tra đc công b kp thi, nhng sai sót đc yêu cu sa cha và khc phc ngay sau khi phát hin. b. Kim tra đánh giá nn np hc tp ca hc sinh ch yu do đi c đ thc hin kim tra toàn din hoc kim tra vic thc hin nn np ca các lp hàng ngày. - Tng hp đim thi đua hàng tun đ xp loi thi đua, công b vào gi chào c ngày th hai hàng tun đ đng viên, kích l và nhc nh kp thi. - Kt qa thi đua v nn np hàng tun, hàng tháng s đc tng hp cui hc k, cui nm hc và là mt cn c quan trng đ đánh giá thi đua các lp và giáo viên ch nhim. 3.4. Ch đo đi mi phng pháp dy hc, đy mnh phong trào thi đua dy tt, hc tt trong nhà trng 3.4.1. i mi phng pháp dy ca giáo viên a. Xác đnh rõ mc tiêu ca đi mi phng pháp dy hc nhm phát huy tính tích cc t giác, ch đng sáng to ca hc sinh, bi dng phng pháp t hc, rèn luyn k nng vn dng kin thc ca hc sinh. b. Ch đo tng nhóm chuyên môn, t chuyên môn có k hoch và yêu cu c th ca vic đi mi phng pháp dy hc trên c s thng nht v nhn thc, giáo viên t đng ký đ ra mc tiêu, có k hoch c th cho tng các nhân. c. Cung cp kp thi nhng điu chnh, đi mi v chng trình, ni dung và phng pháp dy hc ca ngành, ca s giáo dc ti giáo viên nhà trng. d. T chc dy hc rút kinh nghim theo ch đ: i mi phng pháp dy mt s tit bài tp, phng pháp dy mt bài có thí nghim minh ho, phng pháp dy mt tit ôn tp. Sau đó cn phân tích s phm k lng, rút ra các bài hc b ích, nhng điu nên tránh và ph bin trong phm vi cn thit. e. T chc kim tra d gi ca các giáo viên còn ngi khó hoc tinh thn trách nhim cha cao, có các bin pháp thích hp nhm đng viên kích thích và nâng cao ý thc vn lên trong chuyên môn ca h. g. Khuyn khích các giáo viên s dng các thit b công ngh thông tin phc v cho son ging to hng thú cho hc sinh trong gi hc ( 9 giáo án đin t/ nm hc ). 3.4.2. i mi phng pháp hc tp ca hc sinh a. T chc hng dn phng pháp hc tp cho hc sinh. Thng là hc sinh rt lúng túng trong khi xác đnh phng pháp hc tp cho mình. Cn phi ch rõ cho hc sinh 2 ni dung quan trng trong phng pháp hc tp. - Phng pháp hc tp lên lp: Cn phi tp trung cao đ vào vic nghe ging đ hiu rõ ni dung bài, mnh dn tham gia xây dng bài, không nên qúa tp trung vào vic ghi bài mà vic nghe ging b gián đon dn đn không hiu bài ( nhiu hc sinh chi ra sc ghi chép bài mà không chú ý phn ging gii ca giáo viên ). Phng pháp hc tp  nhà: Có 2 bc quan trng + Bc 1: Xem li bài ging trên lp, tìm hiu rõ ni dung và nh ni dung c bn ca bài hc. SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai + Bc 2: Vn dng ni dung y đ tr li câu hi cui sách giáo khoa, làm các bài tp trong sách giáo khoa, sách bài tp ri đn các bài trong sách nâng cao nu có kh nng và nhu cu. Các em hc sinh gii thc hin rt tt hai ni dung trên ca phng pháp hc tp đc bit chú trng phng pháp hc  nhà. Các em hc sinh kém thng b qua vic hc  nhà, hoc hc bài  nhà thì b qua bc 1, dn đn nm kin thc mt cách hi ht, không bn cht. Vic vn dng kin thc đ tr li câu hi và làm bài tp khin cho vic hiu bài phin din, lch lc và chóng quên. - Mt đim then cht na trong phng pháp hc tp là phi hc thng xuyên, đu đn tt c các bài trong chng trình vì kin thc là mt h thng hoàn chnh, nu hc sinh hc đi phó, ch hc khi b kim tra thì kin thc không đy đ và h thng, dn đn không có c s đ tip thu nhng kin thc tip theo. - Thng là hc sinh không hiu nhng đim c bn nh trên, nhiu em c ngh phng pháp hc tp là cách gì tht đc đáo, không quan nin rng đó là nhng điu rt thông thng nhng đòi hi ngi hc cn phi có ý chí và ngh lc, kiên trì thc hin đy đ các bc và công vic cn thit. b. T chc hi ngh hc tt, sinh hot chuyên đ v phng pháp hc tp, quy mô tng lp và toàn trng. iu quan trng là sau đó phi tng kt, rút ra nhng phng pháp hay, d áp dng, có hiu qu đ ph bin, yêu cu các lp t chc hc tp và vn dng. c. Cn phân tích, ging gii và ngn chn vic quay cóp, không trung thc trong hc tp đng thi cn phi chng hc lch, ch hc các môn thi đi hc. d. Lng nghe nhng đ xut, kin ngh ca hc sinh và gii quyt nhng kin ngh chính đáng. 3.4.3. i mi kim tra, đánh giá hc sinh a. Giáo viên thc hin nghiêm túc vic kim tra ming, 15 phút theo đúng quy đnh đ hc sinh có ý thc hc bài thng xuyên liên tc. b. Các bài kim tra đu phi ra đ chn l hoc nhiu đ, giáo viên coi nghiêm túc đ chng hin tng quay cóp. c.  ra phi đm bo yêu cu kim tra đc 3 mt: Kin thc c bn, k nng vn dng và phng pháp t duy. Khi ra đ phi đm bo yêu cu phân loi đc hc sinh  các mc đ: Gii, khá, trung bình, yu, kém. Yêu cu kin thc trng tâm ca các bài kim tra phi đc thng nht trong toàn khi  t chuyên môn. d. Vic chm bài phi khách quan, chính xác, đúng k hn. Khi tr bài cho hc sinh phi sa li cho hc sinh đ hc sinh thy đc nhng thiu sót ca mình mà rút kinh nghim. e. T chc thi kim tra cht lng toàn trng 2 ln trong nm hc vào cui hc k. Hình thc thi tp trung, chm có rc phách đ đánh giá cht lng mt cách khách quan và công bng, giúp cho cán b qun lý có th đánh giá cht lng dy hc ca các giáo viên và hc sinh các lp. 3.4.4. Vic ch đo đi mi phng pháp dy hc phi gn vi phong trào thi đua “dy tt, hc tt” ca giáo viên và hc sinh đã phát huy sc mnh trong c tp th s phm và tp th hc sinh. ng thi chính nó li làm cho phong trào thi đua “dy tt, hc tt” loi b nhng yu t hình thc phô trng b ngoài, đi vào chiu sâu ca vic nâng cao cht lng dy và hc. SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai Cn phát đng phong trào thi đua liên tc, rng khp có ni dung và cách t chc c th - Xác đnh ch đim thi đua hàng tháng, thi đua theo tng đt, có ni dung thi đua c th có đánh giá s kt, khen thng kp thi. - Thông qua thao ging, m hi ngh giáo viên gii cp trng. - Duy trì tt phong trào vit sáng kin kinh nghim, đa hot đng này vào tiêu chun xp loi giáo viên. - i vi hc sinh: T chc thi hc sinh gii  các khi lp trong trng chn đi tuyn hc sinh gii d thi hc sinh gii cp tnh cho các môn hc. 3.5. Bi dng nng lc chuyên môn đi ng giáo viên 3.5.1 Ch đo vic bi dng thng xuyên - To điu kin v thi gian và kinh phí, đng viên các giáo viên tham gia hc bi dng thng xuyên đnh k đy đ, khuyn khích và to điu kin cho giáo viên hc tp nâng cao trình đ tin hc, ngoi ng, phc v công tác nghiên cu, son bài và ging dy. 3.5.2 Nâng cao trình đ, nng lc chuyên môn a. Thông qua các gi dy rút kinh nghim theo chuyên đ, các gi thao ging, thi giáo viên gii cn phân tích s phm thu đáo, t đó có tác dng nâng cao trình đ nghip v chung cho toàn t. b. T chuyên môn phân công giáo viên gii, giàu kinh nghim hng dn giúp đ các giáo viên mi, nng lc còn hn ch. c. T chuyên môn cn phân công cho tng giáo viên nhng chuyên đ nh ( ví d: ni dung, câu hi, bài tp ôn tp ca tng chng hoc đ kim tra ca chng th nào cho hp lý… ) sau đó đa ra tho lun, thng nht  t. e. Mi các giáo viên gii có nhiu kinh nghim ging dy ca các trng bn v dy mu, giao lu to trng đ trao đi hc hi kinh nghim. f. Khuyn khích giáo viên t làm đ dùng dy hc, mi nm hc nhà trng quy đnh mi giáo viên phi t làm 1- 2 đ dùng dy hc mi, có hiu qu. 3.5.3. Ch đo vic t bi dng ca giáo viên - Mi giáo viên phi thng xuyên d gi ca đng nghip: 1 tit/1 tun, đi vi nhng giáo viên tr mi ra trng d 2 tit/ tun, có nhn xét đánh giá đy đ. - Phi có k hoch, ni dung t nghiên cu đ nâng cao trình đ ca mình v mt mt nào đó. - Mi giáo viên có s tay bi dng nghip v s phm. - To điu kin cho giáo viên đi hc đ chun hoá trình đ đi hc, mi nm c 2 đng chí giáo viên theo hc chng trình cao hc. 3.5.4. Ch đo vic nâng cao trình đ ca giáo viên đ dy bi dng hc sinh gii - Giao nhim v, khuyn khích, đng viên các giáo viên gii tìm kim tài liu, trao đi kinh nghim, t hc tp nâng cao trình đ, vn ti trình đ bi dng hc sinh gii tm cao. - Phân công bi dng tng phn, tng chuyên đ cho các giáo viên tr có nng lc đng viên h tin ti đm nhim chng trình bi dng hc sinh gii toàn khi. Có ch đ đng viên khen thng tho đáng vi các giáo viên có nhiu c gng và có hc sinh đt gii. [...].. .SKKN 2010 - 2011 Th Bình - Hi u tr ng THPT s 3 TP Lào Cai T ng th i l ng b i d ng h c sinh gi i Th c hi n b i d ng h c sinh gi i b ng 2 hình th c: B i d ng t p trung và b i d ng th ng xuyên b ng cách h ng d n h c sinh t h c, t nghiên c u tài li u và h c nhóm 3. 6 Th c hi n các bi n pháp h tr , huy ng các ngu n l c ph c v cho công tác d y và h c 3. 6.1 Ph ng pháp kinh t : là s tác... ng i c coi là bi n pháp quan tr ng nh t, quy t nh t i s pháp tri n c a nhà tr ng trong công tác d y và h c Xu t phát t c s lý lu n, c s th c ti n tôi ã m nh d n ra 6 gi i pháp mang tính kh thi nh m nâng cao ch t l ng d y h c tr ng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai trong giai o n hi n nay là: - Ki n toàn b máy chuyên môn trong nhà tr ng, t ch c lao ng m t cách khoa h c c a ng i cán b qu n lý - T ng c ng xây... K t lu n Nâng cao ch t l ng d y h c là m t v n h t s c c n thi t và mang tính c p bách trong các tr ng THPT i v i m i tr ng c n ph i có nh ng bi n pháp sáng t o, linh ho t cho phù h p v i c i m tình hình th c t c a n v mình nh m h n ch và kh c ph c nh ng t n t i trong công tác qu n lý d y h c c a nhà tr ng nâng cao ch t l ng d y h c c n ph i th c hi n ng b nhi u bi n pháp trong ó v n qu n lý con ng... ng trong giai o n hi n nay, nh ng ch c ch n còn nh ng bi n pháp khác ch a c c p t i và ó chính là h ng nghiên c u ti p t c c a tài trong th c ti n qu n lý ch o công tác d y h c c a nhà tr ng sau này 2 M t s ki n ngh 2.1 i v i S giáo d c và ào t o T o i u ki n cho cán b qu n lý th ng xuyên nâng cao trình lý lu n, chuyên môn và nghi p v qu n lý Giao quy n ch ng trong vi c tuy n ch n giáo viên cho nhà... t b d y h c cho các tr ng THPT c v s l ng và ch t l ng - Có ch ãi ng , khuy n kích, thu hút nhân tài - Th ng xuyên t ch c các h i ngh chuyên , trao i h c t p kinh nghi m gi a các tr ng THPT trong và ngoài t nh 2.2 i v i UBND t nh - Th ng xuyên quan tâm, ch o, ph i h p t t công tác xã h i hoá giáo d c trên a bàn thành ph SKKN 2010 - 2011 Th Bình - Hi u tr ng THPT s 3 TP Lào Cai - Ch o các ban ngành,... th ng h c b ng cho h c sinh nghèo v t khó, h c sinh m côi, h c sinh tàn t t, h c sinh khá gi i 3. 6 .3 T ng c ng các ngu n l c cho công tác gi ng d y và h c a T ng c ng v c s v t ch t: C s v t ch t c a nhà tr ng là m t trong nh ng tr ng có ph ng ti n nâng cao ch t l ng d y và h c Do v y ph i có nh ng bi n pháp c th hoàn thi n d n c s v t ch t c a nhà tr ng - L p t trình lên các c p có th m quy n xin... m u v i c p u ng chính quy n i ph ng, Ban TT h i cha m h c sinh t ng ngu n tài chính cho nhà tr ng và l p qu khuy n h c - Duy trì b o qu n c s v t ch t, thi t b d y h c c Huy ng m i ngu n tài chính - Công khai hoá các kho n thu chi trong nhà tr ng SKKN 2010 - 2011 Th Bình - Hi u tr ng THPT s 3 TP Lào Cai - S d ng ngu n tài chính có hi u qu Chú tr ng y manh công tác xã h i hoá giáo d c, c ng c xây... n n p d y và h c - Ch o i m i ph ng pháp d y h c, y m nh phong trào thi ua “d y t t, h c t t” trong nhà tr ng - B i d ng n ng l c chuyên môn cho i ng giáo viên - Th c hi n các bi n pháp h tr , t ng c ng các ngu n l c ph c v cho vi c d y và h c V i nh ng n i dung ã trình bày trong tài cho th y tài ã c th c hi n phù h p v i yêu c u và m c tiêu ã ra M c dù tài ã c nghiên c u h t s c c n tr ng và phù h... i h c t p c a h c sinh 3. 6.2 S d ng m t s bi n pháp tâm lý xã h i khác Nhi m v c a ph ng pháp này là ng viên tinh th n, ch ng, tích c c, t giác c a m i ng i ng th i t o b u không khí c i m , tin c y l n nhau, giúp nhau hoàn thành nhi m v Trong nhà tr ng ã xây d ng c b u không khí lao ng t p th , oàn k t nh t trí, cá nhân g n bó v i t p th lao ng c a mình Trong quá trình qu n lý c n: - Tìm hi u tâm... tác ng m t cách gián ti p t i i t ng qu n lý b ng c ch kích thích lao ng thông qua l i ích v t ch t h tích c c tham gia công vi c chung và th c hi n t t nhi m v c giao trong tr ng h c, th c ch t c a ph ng pháp kinh t là d a trên s k t h p gi a vi c th c hi n trách nhi m, ngh a v c a cán b giáo viên và h c sinh ghi trong i u l nhà tr ng, quy ch chuyên môn… và nh ng kích thích có tính òn b y trong nhà . PHÁP QUN LÝ NHM NÂNG CAO CHT LNG DY HC  TRNG THPT S 3 THÀNH PH LÀO CAI SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai 3. 1. Nâng cao nhn thc ca cán b qun lý, . thc trng qun lý quá trình dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai. 3. 3. Mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao cht lng dy hc  trng THPT S 3 Thành Ph Lào Cai. PHN NI DUNG. nghiên cu 3. 1. Xác đnh c s lý lun, pháp lý và thc tin ca vic qun lý hot đng dy hc  trng THPT. SKKN 2010 - 2011  Th Bình - Hiu trng THPT s 3 TP Lào Cai 3. 2. Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt số 3 tp lào cai, skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt số 3 tp lào cai, skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường thpt số 3 tp lào cai

Từ khóa liên quan