skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt

17 1,722 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:49

- 1 - M T S BIN PHÁP N LÝ NHM NÂNG CAO HIU QU GIÁO DC HC SINH THÔNG QUA CÔNG TÁC CH NHIM LP  TRNG THPT Nguyn Th Phng - Phó HT trng THPT chuyên tnh Lào Cai PHN I : M U 1.Tính cp thit ca vic la chn đ tài . Giáo dc ngày nay đc coi là nn móng ca s phát trin khoa hc-k thut và đem li cho s thnh vng cho nn kinh t quc dân. Vi mc tiêu giáo dc là đào to con ngi, đào to th h tr Vit Nam phát trin toàn din, có đo đc, trí thc, sc kho, thm m, có ngh nghip và k nng sng có th thích ng và đáp ng đc yêu cu ngày càng cao ca s phát trin đt nc trong thi kì công nghip hoá-hin đi hoá và hi nhp quc t. ng trc nhng đòi hi ca s phát trin nn kinh t-xã hi trong giai đon mi, nhu cu v ngun nhân lc cht lng cao thì mc tiêu giáo dc toàn din hc sinh và nht là giáo dc nhn thc, giáo dc đo đc hc sinh đc xác đnh là nhim v trng tâm hàng đu đi vi mi cp hc, mi đn v trng hc bi giáo dc trong nhà trng ph thông bt đu t tui tr, t th h tr. i ng giáo viên nói chung và đi ng giáo viên ch nhim nói riêng trong các trng ph thông có vai trò đc bit quan trng trong vic t chc các hot đng giáo dc hc sinh. Thc t cho thy trong nhng nm gn đây  hu ht các trng THPT trên đa bàn tnh Lào Cai, công tác ch nhim lp đã đc coi trng, cht lng di ng giáo viên ch nhim lp đã nâng lên, cht lng giáo dc toàn din hc sinh tuy đã đc nâng lên qua các nm song cha vng chc,vn còn biu hin cc b  mt b phn hc sinh yu v nhn thc, m h v lý tng và vi phm đo đc hc sinh; cùng vi đó là tính phc tp ca c ch kinh t m và các tác đng ca nn kinh t th trng đã tác đng không nh đn mi mt ca đi sng và nht là vi quá trình giáo dc  các nhà trng, Chính điu đó đòi hi các nhà - 2 - qun lí trng hc phi tìm ra các bin pháp phù hp nhm phát huy cao nht vai trò công tác ch nhim lp góp phn nâng cao cht lng giáo dc trong nhà trng. Xut phát t c s lí lun và thc tin trên, tôi la chn và nghiên cu đ tài “ Mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao hiu qu giáo dc hc sinh thông qua công tác ch nhim lp  trng THPT chuyên tnh Lào Cai”. Trên c  s nghiên cu lí lun và thc tin, đ xut mt s bin pháp qun lý công tác ch nhim lp nhm đáp ng yêu cu nâng cao cht lng giáo dc hc sinh  trng THPT chuyên nói riêng và các trng THPT trên đa bàn tnh Lào Cai nói chung . 2.T×nh h×nh nghiªn cøu. 2.1- C s lí lun. -Qun lý trng ph thông nói chung và trng THPT nói riêng cn phi da trên c s lý lun. Qun lý giáo dc là qun lý vic đào to con ngi, vic hình thành và hoàn thin nhân cách, vic tái sn xut ngun lc ngi. - i ng giáo viên là lc lng ch yu quan trng nht trong tp th s phm, làm nhim v ging dy, giáo dc, là ngi quyt đnh cht lng giáo dc trong nhà trng , trong đó đi ng giáo viên ch nhim là ngi qun lý giáo dc toàn din hc sinh mt lp, có vai trò đc bit quan trng trong vic giáo dc nhân cách cho hc sinh. t nc phi có nhng ngi thy gii v chuyên môn, tm hiu bit sâu rng, có lng tâm, trách nhim và đy tình yêu thng tr mi có th có nhng hc trò ngoan- gii . - i ng giáo viên là tp th lao đng s phm. Các nhà qun lý có trách nhim phát huy tim nng ca tng giáo viên, to ra sc mnh tng hp cho tp th s phm nhà trng nhm thc hin tt nht mc tiêu và nhim v nhà trng. 2.2- C s thc tin Trong các nhà trng nhng nm gn đây, công tác ch nhim lp đã đc coi trng song vn có trình trng trong nhn thc  mt s nhà qun lý coi công tác - 3 - ch nhim lp thun tuý là công tác kiêm nhim ai làm cng đc hoc cc đoan theo hng giáo viên phi dy gii mi ch nhim gii. Thc trng đi ng giáo viên nói chung và mt b phn giáo viên ch nhim lp nói riêng còn hn ch v nng lc qun lý hc sinh, nghip v, kinh nghim , vn hiu bit và k nng sng đ có th t tin trong t chc, qun lý, giáo dc hc sinh nht là trong bi cnh và yêu cu đi mi giáo dc và phát trin kinh t- xã hi ca đt nc trong thi k mi vi nn kinh t th trng, nn kinh t tri thc. Trng THPT chuyên Lào Cai là đc thành lp t nm 2003, là mt trng thuc tnh đng  trung tâm Thành ph vi đi tng tuyn sinh trên đa bàn toàn tnh.  có th đáp ng yêu cu ngày càng cao v cht lng giáo dc toàn diên mà trên ht là giáo dc nhân cách, đo đc hc sinh, nhà trng đã xác đnh vic xây dng nn np, k cng trng hc và bi dng đi ng giáo viên đc bit là giáo viên ch nhim lp đc coi là mt trong nhng nhim v quan trong hàng đu; vi đi ng giáo viên ch nhim nhit tình, tâm huyt vi ngh nên công tác giáo viên ch nhim ca trng đã thu đc thành tích nht đnh, song hàng nm vn còn có giáo viên hn ch v nng lc, phng pháp qun lý-giáo dc hc sinh , còn có hc sinh xp loi hnh kim yu , trung bình và đó là vn đ đòi hi Hiu trng phi tìm ra nhng gii pháp hu hiu nht đ đm bo duy trì và nâng cao hiu qu giáo dc toàn din hc sinh trong nhà trng. 3.Mc đích và nhim v nghiên cu: 3.1- Mc đích nghiên cu:  ra mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao hiu qu giáo dc hc sinh thông qua công tác ch nhim lp  trng THPT chuyên tnh Lào Cai. 3.2- Nhim v nghiên cu Nghiên cu c s lý lun v qun lý đi ng giáo viên ch nhim  trng THPT. Kho sát thc trng cht lng công tác ch nhim lp  trng THPT chuyên Lào Cai  xut mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao hiu qu giáo dc hc sinh thông qua công tác ch nhim lp  trng THPT . - 4 - 4. i tng v phm vi Một số biện pháp quản lý nhm nõng cao hiu qu giỏo dc hc sinh thụng qua cụng tỏc ch nhim lp trờng THPT chuyên Lào Cai nói riêng và các trờng THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung từ đó góp phần nâng cao chất lợng toàn diện đội ngũ nhà giáo v cht lng giỏo dc ton din hc sinh trong nh trng. - 5 - PHN II: NI DUNG I- Thc trng công tác giáo viên ch nhim lp ca đn v 1. Thc trng v qui mô s lng lp hc và đi ng GVCN Bng 1: Thc trng v qui mô lp, c cu hc sinh trng THPT chuyên Lào Cai các nm N Dân tc Con TB-LS Nm hc Tng s hc sinh TS lp SL % SL % SL % 2008-2009 716 21 462 64,5 51 7,1 4 0,5 2009-2010 714 21 458 64,1 51 7,1 3 0,4 2010-2011 737 22 481 65,3 55 7,5 3 0,4 Trng đc thành lp t nm 2003 vi qui mô ban đu 392 hc sinh biên ch 11 lp, các nm tip theo qui mô trng lp tng nhanh c v s lng hc sinh, s lp chuyên và tng s lp. T nm hc 2006-2007 đn nay qui mô hc sinh tng đi n đnh vi trên 700 hc sinh biên ch  21 lp trong đó có 18 lp chuyên và 3 lp không chuyên; riêng nm hc 2010-2011 tuyn sinh mi 01 lp chuyên Trung đa tng s hc sinh toàn trng lên 737 và biên ch 22 lp hc. Vi đi tng tuyn sinh trên đa bàn toàn tnh, trong đó s hc sinh t các huyn hc ti trng chuyên chim khong 30% , s hc sinh dân tc chim trung bình trên 7% , t l hc sinh n chim t l cao thng trên 64%; vi đc đim qui mô và đi tng hc sinh nh trên đòi hi nhà trng phi có bin pháp qun lý phù hp nhm đm bo cht lng giáo dc toàn din hc sinh. Bng 2: Thc trng v qui mô, đ tui đi ng GVCN trng THPT chuyên Lào Cai các nm S lng GVCN C cu GVCN phân theo đ tui (%) Nm hc Nam N Di 30 tui 30-40 tui T 41-50 tui T 51-55 tui 2008-2009 4 17 30,1 42,3 28,6 0 2009-2010 4 17 47,6 28,5 23,8 0 2010-2011 2 20 63,6 22,8 13,6 0 S lng đi ng giáo viên đc tng cng: T 25 cán b, giáo viên nm hc đu tiên, đn nay đã tng lên 69. Trng có đi ng giáo viên khá tr vi tui đi - 6 - bình quân di 40, trong đó hàng nm thng có t 5-6 giáo viên đang trong thi gian tp s, đó là nhng giáo viên mi ra trng đy nhit huyt và nim say mê ngh nghip, khao khát đc phn đu khng đnh mình. S giáo viên trên 40 tui chim t l thp (13,6%)song đu là nhng giáo viên tr ct v chuyên môn, có nng lc và nghip v s phm vng vàng, có kinh nghim trong công tác qun lý hc sinh, kinh nghim đó là lc lng ch yu trong vic bi dng nâng cao cht lng đi ng giáo viên nhà trng. Hiu trng đã chú trng trong công tác ch nhim lp, vi nhim v chính tr ca đn v, da vào thc trng đi ng, đc đim đi tng hc sinh đ phân công GVCN song vn bc l mt hn ch , bt cp đó là: Còn có s mt cân đi khá ln v c cu GVCN theo gii và đ tui, s GVCN là n chim t l cao (90%), s GVCN tr có tui đi di 30 tui đc phân công đm nhn công tác ch nhim cng chim t l cao (63,6%), vì vy nu tin ti s dng mt c cu GVCN hp lý hn s đem li hiu qu giáo dc hc sinh cao hn. 2.Thc trng v cht lng đo đc hc sinh và cht lng đi ng GVCN Bng 3: Thc trng v cht lng giáo dc hc sinh trng THPT chuyên lào Cai các nm Xp loi hnh kim (%) Xp loi hc lc(%) Nm hc Tng s Tt Khá TB Yu Gii Khá TB Yu 2008-2009 716 90,6 8,6 0,8 0 25,4 73,1 1,5 0 2009-2010 714 84,5 14,2 0,4 0,9 24,9 70,3 4,8 0 2010-2011 (HK I) 737 85,0 14,4 0 0,6 24,6 65,9 9,3 0,2 Vi s ch đo sát sao, trc tip ca S GD&T đi vi nhà trng  mi lnh vc công tác, vi s ch đng, quyt tâm ca lãnh đo nhà trng, s nhit tình, tâm huyt ca đi ng giáo viên nói chung và nht là đi ng GVCN, nhng nm qua nhà trng đã đt đc nhng thành tích nht đnh trong vic duy trì và nâng cao cht lng giáo dc toàn din hc sinh : T l hc sinh xp loi hnh kim khá, tt luôn  mc cao trên 99%; t l hc sinh xp loi hc lc khá, gii đt trên 95% (riêng hc k I nm hc 2010-2011 là 90,5%). S hc sinh tham gia và đt gii - 7 - trong các k thi hc sinh gii các cp tng qua các nm, nm 2010-2011 có hc sinh đt gii cp tnh và 21 gii Quc gia, 29 gii khu vc Duyên hi Bc b. Mt tn ti th hin  kt qu tu dng, rèn luyn ca mt s hc sinh còn yu, còn hc sinh vi phm ni qui, qui đnh phi x lý k lut, còn mt b phn nh hc sinh nng lc hc tp yu phi chuyn lp, chuyn trng, đó là thc trng thng ít có  các trng THPT chuyên khác đòi hi nhà trng phi tìm ra bin pháp đ khc phc tn ti tin ti đt mc tiêu 100% hc sinh xp loi hnh kim và hc lc t khá tr lên, phù hp vi yêu cu ca đ án phát trin h thng trng THPT chuyên trong giai đon mi. Bng 4: Thc trng v c cu cht lng đi ng GVCN lp trng THPT chuyên Lào Cai Trình đ chính tr(%) Trình đ CM (%) Trình đ QL (%) Nm hc S lng GVCN S cp Trung cp Cao cp C H Trên H Cha qua T ã qua T 2008-2009 21 100 0 0 0 85,7 14,3 100 0 2009-2010 21 100 0 0 0 85,7 14,3 100 0 2010-2011 22 100 0 0 0 86,3 13,7 100 0 i ng giáo viên ch nhim có phm cht chính tr, đo đc tt và có nim đam mê , nhit huyt vi ngh, ham hc hi và ht lòng vi hc trò, nhiu GVCN đã to đc s tin tng và quí trng ca hc sinh, gia đình và xã hi, kt qu hàng nm đã xut hin nhiu tp th hc sinh xut sc vi thành ticvhs cao trong các hot đng giáo dc. V trình đ đào to 100% GVCN có trình đ t đt chun tr lên , trong đó bình quân 14 % GVCN đt trên chun . V nng lc chuyên môn, qun lý và nghip v s phm: S giáo viên gii va gii v chuyên môn, nghip v giàu kinh nghim trong ging dy và kinh nghim trong công tác ch nhim, qun lý hc sinh đ tng lên qua các nm Bên cnh vic đu t cho chuyên môn sâu nhiu giáo viên ch nhim còn tich cc t hc ngoi ng, tin hc đ có th thích ng đc trc nhng yêu cu mi trong giáo dc hc sinh ca thi kì hi nhp. - 8 - - Mt tn tai th hin rõ trong c cu cht lng đi ng đó là 100% GVCN mi  trình đ chính tr s cp và cha qua các lp bi dng lý lun qun lý bi mi GVCN là ngi qun lý giáo dc toàn din hc sinh mt lp; s GVCN tr tuy không thiu nhit tình và trách nhim nhng cha đ đ chín đ tp hp sc mnh tp th hc sinh mt lp. Mt s giáo viên tr thiu kinh nghim trong ging dy, thiu ht kin thc v vn hoá, xã hi và lnh vc khác vì vy kh nng thuyt phc hc sinh có hn ch. 3. Thc trng các bin pháp qun lý công tác ch nhim lp  đn v 3.1. Nhng đim ni bt trong qun lý Hiu trng nhà trng coi trng và duy trì công tác giáo dc nhn thc v vai trò, chc nng, nhim v ca GVCN cho đi ng giáo viên trong đn v; tin hành đánh giá, phân loi đi ng giáo viên hàng nm trên c s đó la chn phân công GVCN phù hp; lp k hoch bi dng chuyên môn, nghip v đi vi GVCN lp; công tác ch nhim lp đc đa vào đánh giá thi đua-khen thng giáo viên hàng nm. Duy trì và thit lp mi quan h cht ch gia nhà trng - GVCN lp- Cha m hc sinh trong vic phi kt hp qun lý, giáo dc đo đc hc sinh. 3.2. Nhng tn ti, hn ch trong qun lý Hiu trng tuy đã ch đng trong vic tuyn chn, sp xp phân công nhim v cho giáo viên trc khi bt đu nm hc song vic la chn, b nhim GVCN các lp vn còn biu hin ri vào tình trng lúng túng, mt s lp không n đnh v GVCN, vì các lý do khác nhau nên vn có lp phi thay đi GVCN trong mt nm hc hoc cá bit có khoá hc b nhim li ti 3-4 GVCN  mt lp hc. Hiu qu ca bin pháp giáo dc nhn thc v vài trò, nhim v, quyn ca GVCN cha đc cao nh mong mun, vn còn có b phn GVCN ch chú trng v chuyên môn, coi vic ch nhim lp ai làm cng đc vì hc sinh THPT đã ln hoc ngc li coi làm ch nhim lp là công vic khó nhc, vt v, mt nhiu thi gian, ít quyn li…vic tn ti nhn thc đó s nh hng trc tip ti cht lng giáo dc hc sinh. - 9 - Vic tuyên truyn, giáo dc cho hc sinh nhn thc đy đ , bit tri ân v ngi thy ch nhim tuy đã thc hin song cha thng xuyên, cha đ thm đi vi hc trò. Vic thc hin đãi ng đi vi GVCN còn khiêm tn, ch yu v mt tinh thn cha đ mnh kích thích giáo viên phn đu tr thành GVCN gii. II-  xut mt s gii pháp qun lý công tác ch nhim lp nhm nâng cao hiu qu giáo dc đo đc hc sinh trong trng THPT. 1- Bin pháp 1: Tng cng bi dng nâng cao nhn thc chính tr , đo đc và lý tng ngh nghip cho giáo viên Vi đc đim lao đng s phm ca giáo viên đó là: Va là nhà s phm, va là nhà t chc, va tham gia các hot đng chính tr xã hi; phng tin lao đng ca giáo viên là phm cht, nhân cách và trí tu ca chính giáo viên, do đó ngi giáo viên phi đc bi dng nâng cao trình đ toàn din, vì vy đây đc coi là bin pháp m đng cho các bin pháp khác. Ni dung chính Tp trung bi dng nâng cao nhn thc chính tr cho giáo viên nhm nâng cao nhn thc v th gii quan, nhân sinh quan ca ngi giáo viên, to sc mnh, nim tin và có thái đ tích cc và kh nng thích ng v mi mt ca đi sng xã hi trong thi kì đi mi. Giáo dc v nhn thc ngh nghip, v trí và trách nhim ca ngi thy đc bit là thy ch nhim trc hc sinh, trc xã hi, khi dy s t tôn, t trng ngh nghip trong mi cá nhân t đó to đng lc vn lên trong hc tp, trong nghiên cu khám phá th gii xung quanh, nâng tm hiu bit giúp mi giáo viên có đ t tin, đ kin thc c bn, đ đam mê ngh đ có th ch đng tip cn trc các vn đ ca giáo dc và thi đai, nht là vi đc đim ca trng chuyên có nhiu hc sinh có nng lc hc tp khá, gii, ham hc hi và có nhu cu hiu bit rng bên cnh đó là mt b phn nh hc sinh cha chm ngoan d b tác đng bi các yu t ngoi cnh ca xã hi. - 10 - 2. Bin pháp 2: Nâng cao nhn thc v vai trò, chc nng, nhim v ca GVCN lp  trng THPT Bin pháp này nhm tác đng làm thay đi cách nhìn, cách đánh giá, nâng cao nhn thc ca các lc lng tham gia giáo dc v vai trò, chc nng, nhim v ca GVCN trong trng ph thông. Ni dung chính: - Hiu trng và tp th ban lãnh đo nhà trng phi thng nht nhn thc v v trí, vai trò ca công tác ch nhim trong thc hin các mc tiêu giáo dc ca nhà trng, t đó mi có th ch đo , qun lý, s dng đi ng GVCN phù hp, hiu qu bi trong thc t vn có nhng hiu trng nhn thc v chc danh ch nhim lp cha tng xng vi tm quan trong ca nó, thng coi trng giáo viên gii v chuyên môn, có th mt giáo viên dy gii thng làm công tác ch nhim gii song cng không phi khi nào cng đúng nh vy. - Hiu trng bng phng pháp tuyên truyn, giáo dc, thuyt phc giúp giáo viên ch nhim nhn thc rõ v vai trò, chc nng và nhim v ca mình trong nhà trng, giúp h hiu đc trên c s hiu và làm tt các vai trò, chc nng đó thì h có th là ngi hoàn thành xut sc nhim v ca ngi thy. - Ni dung này hiu trng có th thc hin vi nhiu hình thc linh hot, phong phú thông qua các hi tho, các Hi ngh, các bui sinh hot v công tác ch nhim, xây dng t sách qun lý, to điu kin cho và hng dn GVCN đc tip xúc, trình bày, trao đi kinh nghim trc đng nghip, trc ph huynh hc sinh v các vn đ liên quan đn công vic ca h, qua đó cn khng đnh: GVCN có chc nng là ngi qun lý giáo dc toàn din hc sinh mt lp, t chc tp th hc sinh hot đng t qun nhm phát huy tim nng tích cc ca mi hc sinh; là cu ni gia tp th hc sinh vi các t chc xã hi trong và ngoài nhà trng, là ngi đánh giá khách quan kt qu rèn luyn ca mi hc sinh và phong trào chung ca lp.  thc hin chc nng trên, GVCN có nhim v nm vng mc tiêu ,chng trình dy hc ca lp, trng; tìm hiu nm vng c cu t chc ca trng; ngi GVCN phi t hoàn thin phm cht, nhân cách [...]... lý và giáo viên nhà tr càng n ng n h n, òi h i ng ng c a nhà tr i qu n lý ph i luôn c i ti n ph ng, tìm ra c làm ng ngày ng pháp ch c nh ng bi n pháp qu n lý thích h p nh m nâng cao hi u qu qu n lý trong ó quan tr ng nh t là qu n lý, b i d nâng cao ch t l ng toàn diên i ng nhà giáo trong ó có nhi m l p, coi ó là i m m u ch t nâng cao ch t l - 15 - o ng, i ng giáo viên ch ng giáo d c toàn di n h c sinh, ... GVCN ng t p th h c sinh xu t s c t ng qua các n m, ch t ng giáo d c toàn di n h c sinh c a nhà tr m c cao so v i các tr ng tài có th áp d ng vào công tác qu n lý c a Hi u tr ng THPT trong khu v c và c n Ph m vi áp d ng: các tr ng ng ng ã nâng lên r t rõ , nhi u giáo viên ch nhi m ã r t thành công trong công tác ch nhi m l p, s l l ã ng t c ng THPT trong t nh, các bi n pháp c n tu theo i u ki n c th và... s nghi p giáo d c và ào t o c a a ph ng và tn c Ph n IV : DANH M C TÀI LI U THAM KH O 1 i u l tr tr ng THCS ,THPT và tr ng ph thông có nhi u c p h c Qui ch ng THPT chuyên 2 C m nang nâng cao n ng l c qu n lý nhà tr ng.NXB Chính tr QG.Hà N i 2007 3 C m nang nâng cao n ng l c và ph m ch t i ng giáo viên NXB Chính tr QG Hà N i 2007 4 Công tác giáo viên ch nhi m l p 5 M t s v n b n ch tr ng ph thông Nhà... u qu công tác ch nhi m l p là tiêu chí quan tr ng trong bình xét các danh hi u thi ua giáo viên hàng n m; có ch có ch t l ãi ng riêng i v i GVCN l p ng giáo d c toàn di n h c sinh cao C 5 bi n pháp qu n lý c xu t trên tuy có tính cl pt ng i m i bi n pháp nh ng gi a chúng l i có m i quan h ràng bu c và chi ph i l n nhau; bi n pháp này có th là c s ho c là k t qu ki m ch ng cho th c hi n các bi n pháp. .. ngh - + Liên k t v i các l c l ng giáo d c trong và ngoài nhà tr ng giáo d c h c sinh: Xây d ng m i quan h ch t ch v i giáo viên b môn, oàn thanh niên, v i gia ình, a ph ng và các t ch c xã h i khác … có bi n pháp giáo d c h c sinh l p ch nhi m m t cách phù h p và hi u qu + ánh giá k t qu giáo d c h c sinh: Giáo viên c n t ch c h c sinh tham gia vào quá trình h c sinh t ch nh thái ánh giá k t h p... tra, giám sát, ánh giá hi u qu công tác ch nhi m hàng k , hàng n m làm c s cho vi c có th trong tr ng h p th t c n thi t) 4 Bi n pháp 4: B i d ng và hi u q u giáo d c HS ng nâng cao n ng l c qu n lý h c sinh l p ch nhi m và n ng l c chuyên môn cho Vi c b i d m b o ch t l i u ch nh b nhi m i ng giáo viên ng n ng l c qu n lý h c sinh l p ch nhi m cho i ng GVCN là trang b v c s lý lu n, ki n th c, truy n... p.; nv T ch c kháo sát ho c thi giáo viên ch nhi m gi i c p tr ng theo nh k ; t ch c cho giáo viên ch nhi m i tham quan, h c h i kinh nghi m qu n lý h c sinh các tr -B id nhi m v ng THPT khác ng nâng cao n ng l c chuyên môn, nghi p v s ph m c bi t quan tr ng i v i m i giáo viên ch nhi m b i nh ng òi h i ngày càng cao v ch t l tri th c thì trong m i h c trò ng ng tr c ng giáo d c trong i u ki n n n kinh... p theo và dù có nói ng giáo d c và h n bi n pháp nào thì c ng cùng it ch t l ng giáo d c toàn di n h c sinh trong các tr c xây d ng trên c s ng t i cùng m c ích chung là nâng cao h n n a - 14 - ng THPT PH N III: K T LU N ây là m t liên quan tài có ph m vi nghiên c u r ng, liên quan n nhi u l c l c p trong gi i h n n t t c các c p h c và ng tham gia giáo d c, trong bài này c p THPT trên c s th c ti... ch b i d ng giáo viên hàng n m, m t giai oan M i giáo viên c n có k ho ch t b i d - 13 - ng chuyên môn sâu và giáo viên v a t t c các l nh v c tri th c, ph ng pháp giáo d c Khi m i c trang b k n ng s ng- v a là giáo viên ch nhi m gi i - v a là giáo viên d y gi i thì hi u qu giáo d c toàn di n HS s 5 Bi n pháp 5: Xây d ng và th c hi n ch Vi c xây d ng và th c hi n ãi ng c m t s ch công tác ch nhi m... nhi m và d báo ngu n giáo viên làm công tác ch nhi m hàng n m c a nv N i dung chính: Hi u tr ng c n c vào các tiêu chu n, qui nh tuy n ch n nh ng giáo viên có ph m ch t, t cách t t, say mê, tâm huy t v i ngh , v i công tác ch nhi m, có n ng l c, trình và kh n ng qu n lý h c sinh b nhi m giáo viên ch nhi m vào các l p m t cách phù h p v i tình hình th c ti n c a nhà tr Vi c b nhi m giáo viên ch nhi m . cht lng công tác ch nhim lp  trng THPT chuyên Lào Cai  xut mt s bin pháp qun lý nhm nâng cao hiu qu giáo dc hc sinh thông qua công tác ch nhim lp  trng THPT . -. - 1 - M T S BIN PHÁP N LÝ NHM NÂNG CAO HIU QU GIÁO DC HC SINH THÔNG QUA CÔNG TÁC CH NHIM LP  TRNG THPT Nguyn Th Phng - Phó HT trng THPT chuyên tnh Lào Cai . 4 - 4. i tng v phm vi Một số biện pháp quản lý nhm nõng cao hiu qu giỏo dc hc sinh thụng qua cụng tỏc ch nhim lp trờng THPT chuyên Lào Cai nói riêng và các trờng THPT trên địa bàn tỉnh Lào
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt, skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt, skkn một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt

Từ khóa liên quan