SKKN đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường thpt dân tộc nội trú tỉnh lào cai

33 877 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:49

SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 1 PhÇn më ®Çu 1. Tính cp thit ca đ tài t nc ta đang tích cc tin hành công cuc đi mi toàn din. Trong chin lc phát trin kinh t - xã hi, cùng vi vic phát trin các ngành kinh t mi nhn, ng và Nhà nc ta đc bit chú trng phát trin s nghip Giáo dc – đào to. iu 9 Lut Giáo dc 2005 ghi rõ: "Phát trin giáo dc là quc sách hàng đu nhm nâng cao dân trí, đào to nhân lc, bi dng nhân tài" Yu t quan trng trong s phát rin kinh t - xã hi là ngun nhân lc. “Mun tin hành công nghip hóa, hin đi hóa thng li phi phát trin mnh Giáo dc – đào to, phát huy ngun lc con ngi yu t c bn ca s phát trin nhanh và bn vng” (Ngh quyt TW2 khóa VIII).  to ra nhng con ngi có tài nng phm cht là trách nhim to ln ca h thng giáo dc nói chung và nhà trng ph thông nói riêng.  nâng cao cht lng giáo dc toàn din, đi ng nhà giáo đóng mt vai trò quan trng. iu 15 Lut giáo dc nm 2005 đã ghi: "Nhà giáo gi vai trò quyt đnh trong vic bo đm cht lng giáo dc".  trng THPT, ngi giáo viên ch nhim có vai trò ht sc quan trng, s giúp đ và đnh hng s phát trin nhân cách, trí thc ca hc sinh, giáo dc cho các em k nng cn thit đ bc vào cuc sng t lp và phát trin. Ngi giáo viên ch nhim là ngi qun lý và giáo dc hc sinh ca mt lp hc, điu hành mi hot đng ca tp th lp, chu trách nhim trc nhà trng v cht lng giáo dc ca lp mình, là ngi gn gi thân mt, là ngi hng dn, ch đo, khuyên nh hc sinh mi khi các em gp khó khn … do đó có nhiu tác đng đn s phát trin nhân cách ca tng hc sinh trong tp th đó. Trng THPT Dân tc ni trú tnh Lào Cai là c s giáo dc có t 450 đn 470 hc sinh là con em ca 15 đn 17 dân tc trong tnh, ch yu là hc sinh các dân tc Mông, Dao, Tày, Nùng, tip đn là các dân tc Dáy, Phù Lá, Xa Phó, Hà Nhì, … là hc sinh đn t các xã vùng sâu vùng xa, có nhiu hn ch v giao tip, ngôn ng, mang theo nhiu nét vn hóa, phong tc tp quán đn trng, li sng xa gia đình, hc sinh trng ph thông dân tc ni trú cân có s quan tâm, giúp đ đc bit ca các thy cô giáo, nht là thy cô giáo ch nhim. Thy cô giáo ch nhim lp trong trng THPT Dân tc ni trú va là ngi t chc thc hin nhim v ca nhà trng, va là ngi xây dng k hoch hot đng ca lp, xây dng tp th lp vng mnh đoàn kt gia các dân tc, va là ngi thi vào tâm hn các em nhng kin thc mi, nhng c m khát vng, vn ti mt tng lai tt đp. Mi c ch, vic làm, phong cách sng, t tng tình cm ca ngi giáo viên ch nhim đu nh hng trc tip đn s hình thành nhân cách ca hc sinh.  thc hin tt vai trò ca giáo viên ch nhim lp, mi nhà giáo làm công tác ch nhim phi có tâm huyt, phi có mt h thng các k nng, nghip v qun lý và giáo dc, phi là mt tm gng tt cho hc sinh. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lo Cai 2 nõng cao cht lng giỏo dc ton din, i mi hiu qu cụng tỏc qun lý nh trng, ngi Hiu trng cn phi quan tõm n i ng giỏo viờn ch nhim, t chc v ch o tt hot ng ca t ch nhim mi t c mc tiờu giỏo dc. Vi mong mun gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din ca trng THPT Dõn tc ni trỳ, tụi quyt nh la chn vn i mi hot ng ca t ch nhim gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din hc sinh trng THPT dõn tc ni trỳ tnh Lo Cai lm i tng nghiờn cu. La chn ti SKKN ny, tụi mun cp n nhng bin phỏp nh trng ó thc hin qun lý hot ng ca giỏo viờn ch nhim lp, õy l mt hot ng cú ý ngha thc tin trong t chc cỏc hot ng giỏo dc hin nay qua ú gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din hc sinh. 2. Tỡnh hỡnh nghiờn cu Khi cp n cụng tỏc GVCNL ó cú mt s ti liu, cụng trỡnh nghiờn cu v cụng tỏc ch nhim nh: - Phng phỏp cụng tỏc ca ngi giỏo viờn ch nhim trng Trung hc ph thụng - ca H Nht Thng (Ch biờn). NXB i hc Quc gia H Ni, nm 2004. - Cụng tỏc GVCNL trng Ph thụng - ca H Nht Thng (Ch biờn). NXB Giỏo dc, H ni 2006. Hu ht cỏc ti liu, cụng trỡnh nghiờn cu mi ch dng li mc khỏi quỏt chung v cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn, cha i sõu v xut cỏc bin phỏp qun lý c th cụng tỏc ch nhim trong trng THPT. Trong thời gian qua việc nghiờn c u i mi cụng tỏc qun lý t ch nhim ca Hiu trng li cha c cp mt cỏch y , cỏc ti liu nghiờn cu v vn ny cha h thng, ch dng li vic cp thc trng trong cỏc nh trng THPT, hoc l nhng kinh nghim trờn bỏo cỏo s kt, tng kt nm hc ca cỏc nh trng. Cỏc trng ó cú nhiu sỏng kin trong qun lý, t chc hot ng ca t ch nhim. Nhng những hoạt động đó cha đợc nghiên cứu một cách có hệ thống, và cha đề xuất các giải pháp mt cỏch khoa hc, đặc biệt trong hệ thống trờng PT DTNT. 3. Mc ớch nghiờn cu Trờn c s ch o v t chc thc hin nhim v ca t ch nhim trng THPT DTNT tnh Lo Cai, tỏc gi mun cp n cụng tỏc qun lý t ch nhim trong trng PT DTNT tnh> Trờn c s ú, tác giả nghiờn cu xut mt s bin phỏp i mi hot ng ca t ch nhim trong trng THPT trong giai on hin nay, trc ht ỏp dng cho cỏc trng THPT dõn tc ni trỳ, trc tip gúp phn thc hin nhim v nõng cao cht lng giỏo dc ton din ca trng THPT DTNT tnh Lo Cai. 4. i tng nghiờn cu: ti tp trung nghiờn cu nhng hot ng i mi qun lý t ch nhim trong trng THPT DTNT tnh Lo Cai. C th l cỏch thc t chc, gii phỏp qun lý t ch nhim v nhng kt qu ó t c trong vic nõng cao cht lng giỏo dc ton din hc sinh ca nh trng. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lo Cai 3 5. Nhim v nghiờn cu: ti cú nhim v: - H thng hoỏ c s lý lun v cụng tỏc ch nhim v qun lý t ch nhim. - Tỡm hiu, phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc giỏo viờn ch nhim lp v vic qun lý cụng tỏc ny cỏc trng Trung hc ph thụng trong tnh Lo Cai giai on hin nay. - ra cỏc bin phỏp qun lý cụng tỏc giỏo viờn ch nhim lp phự hp, gúp phn nõng cao hiu qu giỏo dc ton din ca trng ph thụng dõn tc ni trỳ, trc tip l trng trung hc ph thụng dõn tc ni trỳ tnh Lo Cai. 6. Phm vi nghiờn cu: - ti nghiờn cu c thc hin trờn c s cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn v bin phỏp qun lý hot ng t ch nhim lp trng THPT Dõn tc ni trỳ tnh và những kết quả đạt đợc trong việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng. - Gii hn khụng gian: nghiờn cu, xut bin phỏp i mi hot ng ca t ch nhim trong trờng THPT DTNT tỉnh Lào Cai - Gii hn thi gian: ti ch cp n i mi hot ng ca t ch nhim gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc trong trng PT DTNT tnh Lo Cai t nm 2009 n 2011. 7. Cu trỳc ca ti: Ngoi phn m u, kt lun, ti liu tham kho v ph lc, lun vn c cu trỳc thnh 3 chng: Chng 1: C s lý lun v cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn v vic qun lý hot ng ca t ch nhim trng Trung hc ph thụng Chng 2: Thc trng v cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn v vic qun lý hot ng ca t ch nhim cỏc trng Trung hc ph thụng tnh Lo Cai Chng 3: i mi qun lý t ch nhim trong trng Trung hc ph thụng dõn tc ni trỳ tnh giai on hin nay Nội dung Chng I C s lý lun v cụng tỏc ch nhim lp ca giỏo viờn v vic qun lý hot ng ca t ch nhim trng trung hc ph thụng 1. Mt s khỏi nim c bn trong giỏo dc ph thụng 1.1. Giỏo dc Theo T in Bỏch khoa Vit Nam NXB H Ni 1995, trang 105: Giỏo dc l hot ng hng ti con ngi thụng qua mt h thng cỏc bin phỏp tỏc ng nhm truyn th nhng tri thc v kinh nghim, rốn luyn k nng v li sng, bi dng t SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 4 tng và đo đc cn thit cho đi tng, giúp hình thành và phát trin nng lc, phm cht, nhân cách, phù hp vi mc đích , mc tiêu chun b cho đi tng tham gia lao đng sn xut và đi sng xã hi. 1.2. Giáo dc toàn din Giáo dc toàn din trong nhà trng thng biu hin  ni dung giáo dc bao gm đy đ các mt: đc dc, trí dc, m dc, th dc, giáo dc ngh nghip…phù hp vi điu kin và đc đim đc thù ca tng cp hc, bc hc “Thc hin giáo dc toàn din nhm đào to nhng ngi lao đng có lý tng xã hi ch ngha, có đo đc, có tri thc vn hoá, có sc khe và có k lut. “Tng cng giáo dc chính tr, t tng, đo đc, li sng cho hc sinh sinh viên”. Giáo dc truyn thng cách mng, vn hoá dân tc xuyên sut các hot đng và mi hình thc giáo dc.  đây, vic chú trng ci tin nâng cao cht lng, hiu qu ging dy và hc tp ch ngha Mác – Lênin, t tng H Chí Minh, đng li chính sách ca ng và Nhà nc phù hp vi tng bc hc, cp hc là ht sc quan trng, quan tâm đn vic tng cng hc ngoi ng, tin hc” (Giáo dc Vit nam hng ti tng lai – vn đ và gii pháp, NXB Chính tr quc gia, Hà Ni 2004, trang 237) 1.3. Qun lý Qun lý là: T chc, điu khin hot đng ca mt đn v, mt c quan: qun lý lao đng, qun lý cán b, qun lý công vic. Hot đng qun lý gm các chc nng: - Chc nng k hoch hóa. - Chc nng t chc. - Chc nng ch đo thc hin. - Chc nng kim tra đánh giá. Các chc nng này có quan h cht ch vi nhau, đan xen vi nhau và đu cn đn thông tin qun lý. 1.4. Qun lý nhà trng “Qun lý nhà trng là thc hin đng li giáo dc ca ng trong phm vi trách nhim ca mình, tc là đa nhà trng vn hành theo nguyên lý giáo dc đ tin ti mc tiêu giáo dc, mc tiêu đào to đi vi ngành giáo dc, vi th h tr, vi tng hc sinh” (Phng pháp công tác ca ngi giáo viên ch nhim  trng Trung hc ph thông - Hà Nht Thng (Ch biên). NXB i hc Quc gia Hà Ni, nm 2004). Qun lý trng hc là nhng tác đng ti u ca ch th qun lý (lãnh đo trng hc) đn giáo viên, hc sinh và các cán b khác nhm tn dng các ngun lc hng vào đy mnh các hot đng ca nhà trng nhm thc hin có cht lng mc tiêu và k hoch đào to ca nhà trng. Trng THPT là đn v c s ca h thng giáo dc đng thi là mt t chc xã hi trong cng đng. Trng THPT tham gia hot đng trong mt h thng thng nht SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 5  cp thành ph, huyn, tham gia thc hin mc tiêu kinh t - xã hi ca đa phng. Trng THPT là đn v vn hóa tiêu biu trong cng đng. Qun lý trng THPT là bn cht s phm ca quá trình giáo dc, trong đó giáo viên, hc sinh va là khách th qun lý nhng li đng thi là ch th t qun lý. H là nhng ngi đang tham gia mt hot đng rt đc thù mà sn phm ca hot đng là nhân cách đc to ra bao hàm c t đào to. Tính đc thù ca hot đng qun lý trng THPT th hin tp trung  hot đng dy và hot đng hc. Giáo dc THPT nhm góp phn thc hin mc tiêu nâng cao dân trí, đào to nhân lc, bi dng nhân tài, hình thành đi ng lao đng có tri thc, có tay ngh, có nng lc thc hành, t ch, nng đng và sáng to, có đo đc cách mng, có tinh thn yêu nc, yêu ch ngha xã hi. Nhà trng đào to th h tr theo hng toàn din và nng lc chuyên môn sâu, có ý thc và kh nng t to vic làm trong nn kinh t nhiu thành phn, có kh nng làm vic hp tác theo nhóm Trc yêu cu phát trin ca đt nc, đáp ng nhu cu ca ngi hc, giáo dc THPT cn thit phi đi mi, cn thc hin nguyên tc dy hc phân hoá, có nh vy s nâng cao đc cht lng giáo dc toàn din. Trong công tác qun lý nhà trng, iu 54, Lut Giáo dc nm 2005 qui đnh Hiu trng có vai trò nh sau: - Hiu trng là ngi chu trách nhim qun lý các hot đng ca nhà trng, do c quan nhà nc có thm quyn b nhim, công nhn. - Hiu trng các trng thuc h thng giáo dc quc dân phi đc đào to, bi dng v nghip v qun lý trng hc. - Tiêu chun, nhim v và quyn hn ca Hiu trng; th tc b nhim, công nhn Hiu trng trng đi hc do Th tng Chính ph quy đnh; đi vi các trng  cp hc khác do B trng B Giáo dc và ào to quy đnh; đi vi c s dy ngh do Th trng c quan qun lý nhà nc v dy ngh quy đnh. Theo điu 19 ca iu l trng THCS, trng THPT và trng ph thông có nhiu cp hc Hiu trng có nhng nhim v và quyn hn sau đây: - Xây dng, t chc b máy nhà trng; - Thc hin các ngh quyt, Quyt ngh ca Hi đng trng - Xây dng k hoch và t chc thc hin nhim v nm hc; - Qun lý giáo viên, nhân viên, hc sinh; qun lý chuyên môn; phân công công tác, kim tra, đánh giá vic thc hin nhim v ca giáo viên, nhân viên; thc hin công tác khen thng, k lut đi vi giáo viên, nhân viên theo quy đnh ca nhà nc, qun lý h s tuyn dng giáo viên, nhân viên - Qun lý và các hot đng ca hc sinh do nhà trng t chc; xét duyt kt qu đánh giá xp loi hc sinh, k xác nhn vào hc b; quyt đnh khen thng, k lut theo quy đnh; - Qun lý hành chính, tài chính, tài sn ca nhà trng; - Thc hin các ch đ chính sách ca Nhà nc đi vi giáo viên, nhân viên, hc sinh; t chc thc hin Quy ch dân ch trong hot đng ca nhà trng; SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 6 - c đào to nâng cao trình đ, bi dng chuyên môn, nghip v và hng các ch đ chính sách theo quy đnh ca pháp lut. Trong trng THPT ngi giáo viên cn xây dng mi quan h cht ch vi ngi đng đu nhà trng. Trên c s tính nng đng và sáng to ca ngi Hiu trng xây dng và t chc qun lý hiu qu các hot đng giáo dc hng ti thc hin đc mc tiêu đ ra. 2. V trí, vai trò, chc nng, nhim v ca ngi giáo viên ch nhim lp trong trng THPT 2.1. V trí và vai trò ca giáo viên ch nhim lp Trong nhà trng ph thông ngi giáo viên ch nhim lp có v trí, vai trò rt quan trng: - Giáo viên ch nhim là ngi thay mt Hiu trng thc hin nguyên lí giáo dc ca ng, Nhà nc, thc hin mc tiêu, k hoch giáo dc ca nhà trng trong mt lp hc . - Giáo viên ch nhim là ngi trc tip qun lí giáo dc toàn din hc sinh, có trách nhim t chc, ch đo, đôn đc và kim tra các hot đng ca lp mình, chu trách nhim trc nhà trng và hi đng nhà trng v cht lng giáo dc toàn din ca lp mình. - Giáo viên ch nhim có vai trò thc hin s phi hp trong vic hình thành và phát trin nhân cách ca hc sinh trong lp hc, vi giáo viên b môn, oàn thanh niên cng sn H Chí Minh, ph huynh hc sinh và các lc lng xã hi khác đ thng nht các bin pháp giáo dc hc sinh trong lp. - Giáo viên ch nhim là cu ni gia nhà trng và các lc lng giáo dc khác vi tp th hc sinh và mi cá nhân hc sinh: truyn đt và t chc thc hin nhng k hoch, ni qui, nn np, các ch th, yêu cu ca Hiu trng đn tng hc sinh trong lp hc. ng thi giáo viên ch nhim lp cng báo cáo cho Hiu trng nhng thông tin t phía hc sinh, phn ánh kp thi và đy đ din bin ca tp th hc sinh và tng cá nhân hc sinh v nhng tâm t nguyn vng, đ đt kin ngh ca hc sinh đ giúp Hiu trng qun lí có hiu qu hn. - Giáo viên ch nhim còn phi bit d báo xu hng phát trin nhân cách ca hc sinh trong lp đ có phng hng t chc hot đng giáo dc, dy hc phù hp vi điu kin và kh nng ca tng hc sinh. - Trong trng THPT Dân tc ni trú giáo viên ch nhim là ngi gn gi chm lo giáo dc giúp đ các em vn lên trong cuc sng, đng thi là ngi chm sóc, bo v hc sinh. 2.2. Chc nng ca ngi giáo viên ch nhim lp - Giáo viên ch nhim là ngi thay mt Hiu trng làm nhim v qun lý toàn din hc sinh ca mt lp hc bao gm: son tho k hoch giáo dc hc sinh, t chc thc hin k hoch, xây dng tp th hc sinh t qun trong mi hot đng; kim tra, đánh giá vic thc hin k hoch thông qua kt qu rèn luyn ca mi hc sinh và phong trào ca tp th lp, điu chnh k hoch…Nh vy đ đt đc mc tiêu qun lý mt SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 7 tp th hc sinh, Giáo viên ch nhim phi thc hin các chc nng: Lp k hoch, t chc, ch đo và kim tra. - Giáo viên ch nhim thông qua vic t chc các hot đng ca mt tp th lp đ giáo dc nhng phm cht, nhân cách ca mi hc sinh, xây dng mi quan h tt đp gia hc sinh và hc sinh, gia hc sinh vi nhng ngi khác, hng vào vic hình thành cho hc sinh nhng thói quen, hành vi phù hp vi các chun mc đo đc ca xã hi. Nh vy, ngi giáo viên ch nhim phi đng thi qun lý hc tp và qun lý s hình thành, phát trin nhân cách hc sinh. Hot đng giáo dc đo đc hiu qu s có tác đng mnh m đn vic nâng cao cht lng hot đng hc tp ca hc sinh. - Ngi giáo viên ch nhim thay mt Hiu trng truyn đt nhng yêu cu đi vi hc sinh đ mi hc sinh và tp th lp ý thc đc đy đ trách nhim phi tuân th và t giác thc hin. ng thi, là ngi đi din cho quyn li chính đáng ca hc sinh trong lp, bo v hc sinh mt cách hp pháp. Phn ánh kp thi vi Hiu trng, các giáo viên b môn, vi gia đình hc sinh, các đoàn th trong và ngoài nhà trng v nhng nguyn vng chính đáng ca hc sinh và ca tp th lp đ có các bin pháp gii quyt phù hp, kp thi có tác dng giáo dc. i vi hc sinh THPT, ngi giáo viên ch nhim cn hng dn cho hc sinh ch không làm thay ban cán s lp, ban chp hành chi đoàn, cán s b môn, t trng, t phó, nhng em đc phân công ph trách tng mt hot đng ca lp nh vn ngh, th dc, hot đng ngoài gi… mà nhim v ch yu là bi dng nng lc t qun cho hc sinh.  thc hin vai trò ca mình giáo viên ch nhim phi khêu gi tim nng sáng to ca các em trong vic đ xut các ni dung hot đng, xây dng k hoch hot đng toàn din ca mi tháng, mi hc k, ca tng nm hc, giúp hc sinh t t chc thc hin và t đánh giá các hot đng đã đc k hoch hoá. Vai trò ca ch nhim lp là cùng hot đng, điu chnh hot đng, kp thi giúp các em tháo g nhng khó khn trong quá trình hot đng, tranh th các lc lng trong và ngoài nhà trng, to diu kin thun li cho hc sinh ca lp t chc hot đng. Ngoài ra ngi giáo viên ch nhim lp còn là ngi đi din cho nhà trng trong vic phi hp vi các t chc xã hi đ thng nht bin pháp giáo dc hc sinh, giúp các em thit lp quan h đúng đn, lành mnh vi mi ngi. Nhim v này rt cn thit đi vi công tác ch nhim lp và đ thc hin đc đòi hi ngi giáo viên phi tn tâm, phi có k nng s phm, có nhng hiu bit sâu sc v tâm lý la tui hc sinh và nhng hiu bit v xã hi. 2.3. Nhim v ca ngi giáo viên ch nhim  trng THPT Ngi giáo viên ch nhim trc ht phi thc hin tt nhim v ca ngi thy giáo nói chung đó là mu mc v đo đc, gng mu chp hành mi ch trng chính sách ca ng và pháp lut ca Nhà nc, nm vng mc tiêu giáo dc và đào to, k hoch và chng trình hot đng ca nhà trng (gm mc tiêu cp hc, ch th ca ngành, chng trình ging dy các môn hc, k hoch nm hc ca nhà trng, các vn bn hng dn liên quan đn vn đ giáo dc và dy hc) đ có c s xây dng k hoch hot đng ca bn thân nhm đm bo hiu qu giáo dc. Ngoài công tác ch SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 8 nhim lp, ngi giáo viên ch nhim còn đm nhn ging dy mt môn hc  lp mình và các lp khác do đó cn xác đnh rng ging dy tt là điu kin cn thit đ to ra uy tín ca mình trc tp th và cá nhân hc sinh, làm tng hiu qu ca công tác ch nhim. Nhim v ca ngi giáo viên ch nhim đc quy đnh ti điu 29 iu l trng THCS, trng THPT và trng ph thông có nhiu cp hc nh sau: - Tìm hiu và nm vng hc sinh trong lp v mi mt đ có bin pháp t chc giáo dc sát đi tng, nhm thúc đy s tin b ca c lp. - Cng tác cht ch vi ph huynh hc sinh; ch đng phi hp vi các giáo viên b môn, oàn thanh niên cng sn H Chí minh, i thiu niên tin phong H Chí Minh, các t chc xã hi có liên quan trong hot đng ging dy và giáo dc hc sinh; - Nhn xét, đánh giá và xp loi hc sinh cui hc k và cui nm hc; đ ngh khen thng và k lut hc sinh; đ xut danh sách hc sinh đc lên lp thng, phi thi li, phi rèn luyn thêm v hnh kim trong hè, phi  li lp; hoàn chnh vic ghi vào s đim và hc b hc sinh; - Báo cáo thng k hoc đt xut v tình hình ca lp vi hiu trng. Có th nói giáo viên ch nhim là nhà qun lý giáo dc, qun lý và giáo dc mt tp th nh, th h công dân tr, chun b bc vào đi.  thc hin tt vai trò là nhà qun lý gíao dc ngi giáo viên ch nhim phi thng xuyên rèn luyn phm cht chính tr, đo đc, nhân cách ca ngi thy giáo xã hi ch ngha, không ngng hc tp chuyên môn, nghip v s phm, đi mi công tác giáo dc, dy hc, góp phn nâng cao cht lng giáo dc toàn din  nhà trng trung hc ph thông. 3. Ni dung và phng pháp công tác giáo viên ch nhim lp 3.1. Nm vng hc sinh và tp th hc sinh. Nm vng hc sinh mt cách toàn din là nm vng đc đim tâm sinh lý ca mi hc sinh, điu kin hoàn cnh gia đình ca hc sinh, nhng mi quan h ca cá nhân hc sinh, nm vng tính cách và nhng hành vi đo đc, trình đ, kh nng ca hc sinh, tìm hiu nhng nhu cu nng lc ca hc sinh…Qua đó ngi giáo viên ch nhim có th d báo xu hng phát trin nhân cách ca tng hc sinh trong lp đ có phng hng t chc hot đng giáo dc và dy hc phù hp vi điu kin và kh nng ca tng hc sinh. Nm vng tp th lp là nm vng s lng hc sinh, nm vng nhng mt mnh, mt yu, nhng thun li, nhng khó khn ca tp th lp do mình ph trách. Tìm hiu hc sinh và tp th hc sinh là vic làm cn phi tin hành mt cách thng xuyên, liên tc và có các bin pháp linh hot đ x lý thông tin, là c s đ giáo viên ch nhim xây dng k hoch công tác giáo dc hc sinh và xây dng tp th hc sinh. 3.2. Phi hp vi các giáo viên b môn trong hot đng ch nhim Giáo dc hc sinh là trách nhim ca tt c các giáo viên, các lc lng giáo dc trong nhà trng trong đó giáo viên ch nhim gi vai trò ch đo. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 9 S phi hp trong công tác giáo dc hc sinh là hot đng trao đi vi nhau v tình hình hc tp các môn hc, kt qu hc tp, tinh thn và thái đ, ý thc t chc k lut trong hc tp, thng nht vi nhau nhng bin pháp giáo dc đ nâng cao cht lng hc tp các môn hc, hình thành  hc sinh nhng phm cht đo đc cn thit, đng thi thông báo nhng ý kin và nguyn vng chính đáng ca hc sinh v vic hc tp các môn hc; ly ý kin giáo viên b môn khi đánh giá nhn xét hc sinh. Bng cách thng xuyên gp g trao đi vi giáo viên b môn đang ging dy ti lp ca mình, giáo viên ch nhim có th d mt s gi đ quan sát ý thc, hng thú hc tp và phát hin nhng khó khn ca hc sinh trong hc tp. ng thi nên mi giáo viên b môn cùng tham d các bui sinh hot và các hot đng tp th ca lp đ hiu rõ hn hc sinh và công tác giáo dc ca giáo viên ch nhim . 3.3. Phi hp vi oàn thanh niên cng sn H Chí Minh thc hin mc tiêu giáo dc Giáo viên ch nhim phi thng xuyên phi hp vi t chc oàn thanh niên cng sn H Chí Minh đ tin hành giáo dc toàn din  lp. Mt khác giáo viên ch nhim phi giúp đ chi đoàn lp xây dng k hoch công tác, bi dng cán b nòng ct, c vn cho ban chp hành chi đoàn t chc các hot đng giáo dc. Giáo viên ch nhim cn xác đnh rng tp th lp có mt chi đoàn vng mnh, sáng to trong thc hin nhim v thì đó là mt tp th lp tt; ng h hot đng ca đoàn, xây dng chi đoàn vng mnh chính là xây dng tp th lp vng mnh, đt đc mc tiêu ca công tác ch nhim. 3.4. Phi hp vi cha m hc sinh trong công tác giáo dc. Vic phi hp cht ch gia nhà trng và gia đình là cn thit và to ra nhng điu kin thun li đ hc sinh hc tp và rèn luyn. Gia đình là môi trng giáo dc, lc lng giáo dc có nh hng mt cách sâu sc đn hc sinh. Vì vy giáo dc gia đình tr thành mt b phn quan trng trong vic giáo dc hc sinh. Nhà trng phi phi hp cht ch vi gia đình mi giáo dc hc sinh có hiu qu. Chính giáo viên ch nhim là ngi đi din cho nhà trng giúp cha m hc sinh hiu rõ ch trng, k hoch giáo dc ca nhà trng và mc tiêu, k hoch phn đu ca lp trong tng nm hc. Trên c s đó, thng nht vi gia đình v yêu cu, ni dung, bin pháp, hình thc giáo dc và các điu kin cn thit đ hc sinh hc tp, rèn luyn  nhà theo mc tiêu giáo dc ca nhà trng. 3.5. Xây dng tp th hc sinh Tp th hc sinh trong nhà trng có tác dng giáo dc rt ln nu đó là tp th hc sinh vng mnh.  xây dng đc mt tp th hc sinh vng mnh, trc ht ngi giáo viên ch nhim phi nm vng tng hc sinh, nm vng tp th hc sinh là c s cho vic xây dng k hoch công tác, xây dng tp th, trong đó cn tp trung vào nhng ni dung sau: - La chn, xây dng đi ng cán b lp, cán b đoàn vng mnh làm nòng ct cho vic t chc mi hot đng, mi phong trào ca tp th. Giáo viên ch nhim t chc ban cán s ca lp gm: lp trng, lp phó, các t trng, các cán s b môn, SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 10 đi c đ, ban chp hành chi đoàn và hng dn các em cách thc hot đng, bit t qun lí các công vic ca lp, bit xây dng mc tiêu ca tp th. T chc tt vic thc hin k hoch có kim tra, đánh giá; kp thi đng viên khen thng, un nn, sa cha nhng sai sót lch lc, thu hút hc sinh tham gia vào vic thc hin k hoch, phi hp vi các lc lng giáo dc khác, đc bit giáo viên b môn, đ xây dng tp th hc sinh vng mnh. ng thi kp thi phát hin chính xác bn cht, nguyên nhân, đng c ca nhng hc sinh cha ngoan đ t đó la chn nhng bin pháp giáo dc phù hp. 3.6. Giáo dc mi cá nhân hc sinh trong tp th lp Giáo dc mi thành viên ca tp th lp là mt trong nhng ni dung công tác quan trng ca ngi  giáo dc mi hc sinh, giáo viên ch nhim cn nm vng hc sinh mt cách toàn din, trên c s la chn nhng bin pháp giáo dc và tác đng đn hc sinh mt cách phù hp. . Giáo viên ch nhim phi hình thành  hc sinh th gii quan khoa hc và nhng phm cht đo đc tt đp, giúp hc sinh có trình đ vn hoá, khoa hc k thut, vn hoá thm m, vn hoá lao đng, vn hoá th cht… Giáo dc đo đc, pháp lut và nhân vn cho hc sinh; t chc thi đua hc tp, rèn luyn đo đc trong hc sinh; có kim tra, đánh giá, tuyên dng, khen thng cá nhân, nhóm, t hàng tun, hàng tháng, hc k, nm hc. T chc các hot đng hc tp nhm phát trin nhn thc, trí tu hc sinh: giáo viên ch nhim thông qua tp th lp đ ra nhng yêu cu hc tp đi vi các em, xây dng d lun tp th lành mnh, giúp các em xác đnh rõ ngha v hc tp ca mình, xác đnh đc đng c thái đ hc tp đúng đn, tích cc tìm tòi bin pháp hay, tt đ đt kt qu hc tp cao nht. T chc các hot đng giáo dc lao đng và hng nghip: cn c vào k hoch chung ca nhà trng, da vào tình hình c th ca lp, giáo viên ch nhim xây dng k hoch lao đng c th đ giáo dc hc sinh, giúp các em tìm hiu v nhu cu ngh nghip ca xã hi, ca đa phng đ la chn đc ngh thích hp vi kh nng ca các em và yêu cu ca xã hi. T chc các hot đng vn hoá vn ngh, th dc th thao, vui chi gii trí: giáo viên ch nhim cn quan tâm c vn cho cán b lp, cán b đoàn t chc cho c lp vui chi, gii trí, rèn luyn sc kho nh: các trò chi, các hot đng th thao, vn ngh, tham quan du lch, cm tri, xem trin lãm, xem phim tp th, thi thanh lch, thi tìm hiu v vn hoá xã hi, tìm hiu v truyn thng nhà trng, đa phng, hot đng giao lu vn hoá gia các trng,các dân tc. Qua đó giúp các em sng khoái tinh thn, phát trin trí tu, th cht, tng cng sc kho, hình thành các phm cht nhân cách c bn nh: lòng yêu nc, yêu quê hng, tình cm thy trò, tinh thn tp th, lòng nhân ái, ý thc gi gìn bn sc vn hóa dân tc. ng thi hình thành các phm cht trung thc, k lut, khiêm tn, t trng, kiên trì, dng cm, l phép, lch s, t nh, bit t kìm ch to điu kin cho hc sinh giao tip, hình thành ý thc, nng lc hoà nhp vào cng đng xã hi sau này. [...]... ợng ) Tổng số HS Tốt TB Yếu Kém 322(67,8%) 475 Khá 139 (29,3%) 13 (2,7%) 1 (0,2%) 0 ý thức học tập của học sinh chuyển biến tích cực, đồng thời với sự đổi mới ph ơng pháp giảng dạy của các thầy cô giáo đã làm chất l ợng học tập của các em nâng lên rõ rệt Kết quả cụ thể nh sau: - Năm học 2008 - 2009: Chất l ợng học tập năm học 2008 - 2009 đ ợc nâng lên rõ rệt so với năm học 2007 - 2008, số học sinh giỏi... xếp loại học lực kém Học sinh giỏi cấp tỉnh 3 em Xếp loại học lực ( Số l ợng ) Giỏi Khá TB Yếu Kém 07 (1,5%) 152 (33,1%) 256 (56,1%) 40 (8,8%) 0 Chất l ợng học tập kì I năm 2009 - 2010 chuyển biến tích cực so với năm học 2008 - 2009, số học sinh giỏi đạt 4 %, HS tiên tiến tăng 9,2% Học sinh giỏi cấp tỉnh 9 em Chất l ợng học tập t tiêu chuẩn chất l ợng của tr ờng chuẩn quốc gia Ch t l ng h c sinh thi... học sinh - H p ph huynh, báo cáo kết quả các mặt giáo dục và học tập của lớp - Kế hoạch cho học sinh nghỉ tết nguyên đán - Nghỉ tết nguyên đán - Duy trì nề nếp - Kế hoạch lao động trồng cây - Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 - T ch c phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập đoàn 26-3 - Kiểm tra chất l ợng giữa kỳ 2 - L p 12 lm h s thi H, C - Kế hoạch ôn tập học kỳ 2 - Chuẩn bị hồ sơ cho học. .. thi H, C - Kế hoạch ôn tập học kỳ 2 - Chuẩn bị hồ sơ cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp - Phát động thi đua chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phân loại, đánh giá đạo đức học sinh - Tổng hợp cuối năm, hoàn chỉnh học bạ, sổ điểm - Tổng kết lớp, tổng kết năm học - Coi thi tốt nghiệp - Kế hoạch nghỉ hè 2 3 4 5 d Ph n theo dừi cỏ nhõn h c sinh Theo dừi, nh n xột v h c l c, h nh ki m v nh ng i u c... ch nhi m tr ng THPT Dõn t c n i trỳ ó em l i nh ng k t qu kh quan, gúp ph n nõng cao ch t l ng giỏo d c ton di n h c sinh: - Năm học 2008 - 2009: Tổng số HS Xếp loại hạnh kiểm ( Số l ợng ) 31 SKKN 2010 - 2011 Nguy n Th D ng - THPT DTNT t nh Lo Cai Tốt TB Yếu Kém 287(62,9%) 456 Khá 151 (33,1%) 11 (2,4%) 7 (1,5%) 0 Hạnh kiểm tốt năm học 2008 tăng 10%, hạnh kiểm trung bình giảm 2,7% - Năm học 2009 - 2010:... nhi m ph i l p b ng i u tra c b n h c sinh, l p bang dỏnh sỏch cỏn b l p, l p danh sỏch ban i di n 20 SKKN 2010 - 2011 Nguy n Th D ng - THPT DTNT t nh Lo Cai cha m h c sinh, l p b ng theo dừi h c sinh n ng khi u, h c sinh cú hon c nh c bi t, h c sinh cỏ bi t B n k ho ch tr c h t c n nờu c i m tỡnh hỡnh c a l p, nờu rừ m t thu n l i, khú kh n v h c sinh, cha m h c sinh, cỏc i u ki n v t ch t c a l p ... i h c sinh gi a kỡ I - Chu n b cho h c sinh tham gia thi h c sinh gi i - H i th o v cụng tỏc ch nhi m chu n b n i dung tham gia - Phát động phong trào thi đua chào mừng thnh l p quõn i nhõn dõn Vi t Nam v ngy quốc phòng toàn dân 22 - 12 - Thăm gia đình th ơng binh, liệt sỹ, bà mẹ VN anh hùng - Kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ 1 9 10 11 12 21 SKKN 2010 - 2011 Nguy n Th D ng - THPT DTNT t nh Lo Cai Thỏng... ng h c sinh thi vo cỏc tr ng i h c, cao ng t 73% ( i h c t 47%) Tổng số HS Xếp loại học lực ( Số l ợng ) Giỏi Khá TB 32 Yếu Kém SKKN 2010 - 2011 475 Nguy n Th D ng - THPT DTNT t nh Lo Cai 19(4%) 201 (42,3%) 235 (49,5%) 19 (4%) 1(0,2%) Cú th k t lu n i m i cụng tỏc ch nhi m t ng c ng qu n lý, giỏo d c h c sinh nh m nõng cao ch t l ng giỏo d c ton di n c a nh tr ng THPT l r t c n thi t v c p bỏch trong... c sinh; nh m t o ra s c m nh t ng h p nõng cao ch t l ng giỏo d c ton di n cho h c sinh 26 SKKN 2010 - 2011 Nguy n Th D ng - THPT DTNT t nh Lo Cai - Theo dừi th ng xuyờn, n m tỡnh hỡnh h c t p c a h c sinh qua giỏo viờn b mụn v thụng bỏo cho giỏo viờn b mụn bi t cỏc n i dung, cỏc tr ng tõm cụng tỏc giỏo d c c a l p trong t ng th i k - Lm cho giỏo viờn b mụn cú th hi u rừ h n v hon c nh cỏc h c sinh. .. c, on th trong v ngoi tr ng cựng giỏo d c h c sinh, õy l nguyờn t c trong giỏo d c nh m th c hi n t t ch c n ng ph i h p, khộp kớn 11 SKKN 2010 - 2011 Nguy n Th D ng - THPT DTNT t nh Lo Cai quỏ trỡnh giỏo d c v khụng gian, th i gian tỏc ng n h c sinh, gúp ph n nõng cao hi u qu giỏo d c Liờn h m t thi t v i gia ỡnh cựng giỏo d c h c sinh Gia ỡnh n i cỏc em sinh ra, l n lờn v ó c s giỏo d c, giỏo viờn . đạt đợc trong việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng. - Gii hn khụng gian: nghiờn cu, xut bin phỏp i mi hot ng ca t ch nhim trong trờng THPT DTNT tỉnh Lào Cai - Gii hn thi. đng đn hc sinh, góp phn nâng cao hiu qu giáo dc. Liên h mt thit vi gia đình đ cùng giáo dc hc sinh. Gia đình ni các em sinh ra, ln lên và đã đc s giáo dc, giáo viên cn. cho hc sinh giao tip, hình thành ý thc, nng lc hoà nhp vào cng đng xã hi sau này. SKKN 2010 - 2011 Nguyn Th Dng - THPT DTNT tnh Lào Cai 11  giáo dc mi hc sinh, giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường thpt dân tộc nội trú tỉnh lào cai, SKKN đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường thpt dân tộc nội trú tỉnh lào cai, SKKN đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường thpt dân tộc nội trú tỉnh lào cai