SKKN biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường thpt số 1 bắc hà

40 864 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:49

S GIÁO DC - ÀO TO LÀO CAI TRNG THPT S I BC HÀ BIN PHÁP QUN LÝ “XÂY DNG TRNG HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC”  TRNG THPT S I HUYN BC HÀ, TNH LÀO CAI H và tên: Lu Th Minh c n v: TRNG THPT S I BC HÀ Bc Hà, tháng 4 nm 2011 1 2 M U 1. LÝ DO CHN  TÀI Nhà trng là mt thit ch trong h thng giáo dc quc dân, mt t chc đc bit ca xã hi.  hoàn thành nhim v cao quý ca mình, nhà trng phi thc s tr thành mt môi trng vn hoá, lành mnh, an toàn và thân thin. ó chính là điu kin cn thit đ đm bo nâng cao cht lng dy và hc sao cho mi thành viên đc phát huy ti đa nng lc ca mình. Mô hình trng hc thân thin do Qu Nhi đng Liên hp quc (UNICEP) đ xng, xây dng và trin khai t vài thp k nay  nhiu nc trên th gii và đã thu đc nhng kt qu tt đp.  Vit Nam, t 2008 B GD&T đã tin hành trin khai xây dng mô hình trng hc thân thin, hc sinh tích cc  cp ph thông. Tuy nhiên thc t  các nhà trng nói chung cng nh  các trng THPT huyn Bc Hà, tnh Lào Cai nói riêng, CBQL nhà trng vn còn rt lúng túng trong vic lp k hoch, t chc, ch đo và kim tra đánh giá vic “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” ti c s ca mình. Xut phát t lý lun và thc tin nêu trên, tác gi chn đ tài: “Bin pháp qun lý xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  trng trung hc ph thông s 1 huyn Bc Hà , tnh Lào Cai”. 2. MC ÍCH NGHIÊN CU Trên c s nghiên cu lý lun và thc tin, đ xut mt s bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  các trng THPT s 1 huyn Bc Hà, tnh Lào Cai. 3. KHÁCH TH VÀ I TNG NGHIÊN CU 3.1. Khách th nghiên cu. Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  trng THPT s1 huyn Bc Hà. 3.2. i tng nghiên cu. Bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm xây dng trng hc thân 3 thin, hc sinh tích cc  các trng THPT s 1huyn Bc Hà. 4. NHIM V NGHIÊN CU Nghiên cu c s lý lun ca vic qun lý xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc Kho sát và đánh giá thc trng công tác xây dng xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  các trng THPT s 1huyn Bc Hà, tnh Lào Cai.  xut các bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  trng THPT s 1 huyn Bc Hà, tnh Lào Cai. Kho nghim tính cn thit và tính kh thi ca các bin pháp đã đ xut. 5. PHM VI NGHIÊN CU Do điu kin và thi gian nghiên cu có hn, nên đ tài ch tp trung nghiên cu bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  trng THPT s 1huyn Bc Hà, tnh Lào Cai. 6. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 6.1. Nhóm phng pháp nghiên cu lý lun Tìm hiu các khái nim, thut ng liên quan đn đ tài Tng hp các vn bn, ch th, ngh quyt ca ng và Nhà nc, B GD&T, S GD&T Lào Cai, các công trình khoa hc, các tài liu có liên quan đn đ tài. 6.2. Nhóm phng pháp nghiên cu thc tin Phng pháp quan sát Phng pháp điu tra 6.3. Nhóm phng pháp h tr 7. CU TRÚC  TÀI  tài gm 3 phn chính 4 - M đu. Chng 1: C s lý lun ca vic qun lý xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc. Chng 2: Thc trng qun lý xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  trng trung hc ph thông s 1 huyn Bc Hà, tnh Lào Cai. Chng 3: Bin pháp qun lý ca hiu trng nhm xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  trng trung hc ph thông s 1 huyn Bc Hà, tnh Lào Cai. - Kt lun và khuyn ngh. - Tài liu tham kho. - Ph lc. 5 Chng 1 C S LÝ LUN CA VIC QUN LÝ XÂY DNG TRNG HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC 1.1. TNG QUAN V LCH S NGHIÊN CU VN  Trng hc thân thin là mô hình trng hc do Qu Nhi đng Liên hp quc (UNICEF) đ xng t nhng thp k cui ca th k trc, và đã đc trin khai có kt qu tt  50 quc gia trên th gii, trong đó có nhiu nc đang phát trin  châu Á, châu M và châu Phi. Trong thc t, đã có nhiu mô hình xây dng trng hc vi tiêu chí ly hc sinh làm trung tâm, nhm đt mc tiêu chính là đ ngi hc có đc điu kin ch đng, tham gia và rèn luyn các k nng. Trng hc phi đc đm bo an toàn c v vt cht ln tinh thn cho ngi hc. Trong quá trình hc  trng, hc sinh phi đc vui v, hng thú hc tp đ t đó các em tích cc và ch đng tham gia các hot đng di s hng dn ca thy, vì vy nhiu nc giáo dc không chú trng vào đim s ca các môn hc mà quan tâm hn là các k nng cn có  mi hc sinh.  Vit Nam trong nhng nm qua, vi s h tr ca (UNICEF), B GD& T đã nghiên cu và trin khai thí đim mt s ni dung ca mô hình trng hc thân thin  các cp hc và đã thu đc mt s kt qu kh quan. Xut phát t mc tiêu giáo dc, hc tp kinh nghim có chn lc ca các nc trên th gii, qua thc tin gn 10 nm thc hin ca các d án, theo nghiên cu nhu cu thc tin ca phát trin giáo dc Vit Nam, B trng B Giáo dc và ào to đã trc tip ch đo xây dng mô hình trng hc thân thin, hc sinh tích cc trong nhà trng ph thông. Tháng 7 nm 2008, B trng B GD&T đã chính thc ra ch th v vic phát đng phong trào thi đua “Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” trong các trng ph thông trong giai đon 2008- 2013 đn nay phong trào “ Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” đã đc các nhà trng tích cc hng ng và đt đc nhng thành tu đáng khích l. 1.2. MT S KHÁI NIM C BN 1.2.1. Qun lý nhà trng 6 Nhà trng là mt c s giáo dc - ni t chc thc hin mc tiêu giáo dc, khi nghiên cu v ni dung khái nim qun lý giáo dc, khái nim trng hc đc hiu là t chc c s mang tính nhà nc - xã hi trc tip làm công tác GD&T th h tr cho tng lai ca đt nc. Qun lý trng hc là thc hin đng li giáo dc ca ng trong phm vi trách nhim ca mình, tc là đa nhà trng vn hành theo nguyên lý giáo dc, đ tin ti mc tiêu giáo dc, mc tiêu đào to đi vi ngành giáo dc vi th h tr và vi tng hc sinh. Qun lý trng hc là qun lý toàn din nhm hoàn thin và phát trin nhân cách ca th h tr hp lý, khoa hc và hiu qu. Thành công hay tht bi ca nhim v đi mi nâng cao hiu qu giáo dc trong nhà trng ph thuc rt ln vào điu kin c th ca nhà trng. Vì vy, mun thc hin có hiu qu công tác giáo dc, ngi qun lý phi xem xét đn nhng điu kin đc thù ca nhà trng, phi chú trng ti vic ci tin công tác qun lý giáo dc đ qun lý có hiu qu các hot đng trong nhà trng. Ni dung công tác qun lý trng hc: - Qun lý hot đng dy hc và qun lý các hot đng giáo dc khác hng đn phát trin; - Phát trin đi ng giáo viên, nhân viên; - Huy đng các ngun lc phát trin nhà trng; - Xây dng và phát trin các mi quan h gia nhà trng vi cng đng xã hi. 1.2.2. Vn hoá nhà trng. Vn hoá nhà trng là mt tp hp các chun mc, các giá tr, nim tin và hành vi ng x đc trng ca mt trng hc, to nên s khác bit vi các t chc khác.Vn hoá nhà trng liên quan đn toàn b đi sng vt cht, tinh thn ca mt nhà trng. Nó biu hin trc ht trong tm nhìn, s mng, trit lý mc tiêu, các giá tr, phong cách lãnh đo, qun lý, bu không khí tâm lý. Th hin thành bu không khí các chun mc, các giá tr, nim tin, quy tc ng x… đc xem là tt đp và đc mi ngi trong nhà trng chp nhn. 1.2.3. Trng hc thân thin. Trng hc thân thin là ni quyn tr em đc tôn trng và hài lòng vi 7 vic chm sóc và day d ca nhà trng. Trng hc thân thin s là môi trng tt đ mi tr em đu có c hi phát trin tim nng ti mc ti đa, tr thành con ngi tích cc, nng đng, t tin trong hc tp và rèn luyn. Trng hc thân thin là mt môi trng hc tp lành mnh, an toàn tránh đc nhng bt trc, nguy him đe do hc sinh, hc sinh đc quan tâm, chm sóc và bo v, các nhu cu thit yu ca con ngi đc đm bo. i ng cán b, giáo viên ging dy nhit tình vi tinh thn, trách nhim cao, có tm lòng thng yêu quý mn hc sinh cùng vi s h tr tích cc ca gia đình và xã hi trong vic chm sóc, dy d hc sinh. 1.3. VAI TRÒ CA NHÀ TRNG THPT TRONG PHÁT TRIN NHÂN CÁCH HC SINH - Xu hng đi mi và phát trin giáo dc toàn cu Quá trình giáo dc phi hng ti ngi hc vi các biu hin sau: 1) Tính cá th ngi hc đc đ cao; 2) Coi trng trong mi quan h gia li ích ca ngi hc vi mc tiêu phát trin xã hi và mc tiêu phát trin cng đng, xã hi; 3) Ni dung giáo dc phi sáng to, theo nhu cu ngi hc; 4) Phng pháp giáo dc là cng tác, hp tác gia ngi dy và ngi hc, công ngh hoá và s dng ti đa tác dng ca công ngh thông tin; 5) Hình thc t chc giáo dc đa dng, linh hot phù hp vi k nguyên thông tin và nn kinh t tri thc nhm to kh nng ti u cho ngi hc la chn hình thc hc và 6) ánh giá kt qu hc tp trong trng hc phi đi mi đ thc s có nhng phán quyt chính xác v kin thc, k nng và thái đ ngi hc. - Ý ngha ca vic phát trin vn hoá nhà trng + S phát trin ca tr em chu nh hng rt ln ca môi trng vn hoá xã hi ni các em ln lên; môi trng vn hoá trng hc thun li giúp tr có nhiu c hi đ phát trin; môi trng này không thun li (thù nghch) làm thui cht s phát trin; + Vn hóa nhà trng lành mnh giúp gim bt s không hài lòng ca GV và giúp gim thiu hành vi c ch không lch s ca hc sinh; 8 + To ra môi trng thun li h tr vic dy và hc, khuyn khích GV, HS n lc rèn luyn, hc tp đt thành tích mong đi; + Vn hóa nhà trng lành mnh nuôi dng, h tr vic dy và hc. 1.4. MC TIÊU, YÊU CU, NI DUNG, Ý NGHA CA “XÂY DNG TRNG HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC” Mc tiêu “xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc” Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc nhm huy đng sc mnh tng hp ca các lc lng trong và ngoài nhà trng đ xây dng môi trng giáo dc an toàn, thân thin, hiu qu, phù hp vi điu kin ca đa phng và đáp ng nhu cu xã hi. Phát huy tính ch đng, tích cc, sáng to ca hc sinh trong hc tp và các hot đng xã hi mt cách phù hp và hiu qu. Ni dung xây dng xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc a. Xây dng trng, lp xanh, sch, đp, an toàn b .Dy và hc có hiu qu, phù hp vi đc đim la tui ca hc sinh  mi đa phng, giúp các em t tin trong hc tp c. Rèn luyn k nng sng cho hc sinh d. T chc các hot đng tp th vui ti, lành mnh e. Hc sinh tham gia tìm hiu, chm sóc và phát huy giá tr các di tích lch s, vn hóa, cách mng  đa phng Ý ngha ca xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc. Ý ngha quan trng nht ca vic xây dng trng hc thân thin là to nên mt môi trng giáo dc (C v vt cht ln tinh thn) an toàn, bình đng, to hng thú cho hc sinh trong hc tp, góp phn đm bo quyn đc đi hc và hc ht cp ca hc sinh, nâng cao cht lng giáo dc trên c s tp trung mi n lc ca nhà trng vì ngi hc, vi các mi quan tâm th hin thái đ thân thin và tinh thn dân ch. 9 KT LUN CHNG 1 Xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc là phn đu hng ti mc tiêu nâng cao cht lng giáo dc toàn din, xây dng  mi trng hc môi trng s phm lành mnh, an toàn, to c s vng chc cho vic nâng cao cht lng giáo dc. Cuc vn đng này s là mt quá trình đi t nhn thc đn thc tin nên không t nhiên mà có, mà là kt qu ca quá trình phn đu gian kh, phi hp nhiu lc lng, vai trò ca mi nhà trng trong đó có đi ng CBQL, thy cô giáo và hc trò là lc lng nòng ct, tr thành hin thc sau mt quá trình t hoàn thin, phát huy các yu t thân thin đã có, khc phc yu kém, b sung mi thiu ht đ đt chun quc gia, tng bc thc hin “Chun hoá, hin đi hoá, xã hi hoá”. Trng hc thân thin là trng hc phát huy đc nhng giá tr truyn thng ca phong trào “Dy tt, hc tt”, mi thành viên đu t giác thc hin khu hiu “K cng - Tình thng - Trách nhim”, trò phi chm ngoan hc gii, “Mi thy cô giáo là tm gng đo đc, t hc và sáng to”. Trong xu th hi nhp, vic xây dng và thc hin mô hình trng hc thân thin cn kt hp t lý lun và thc tin trong nc cng nh tip thu có chn lc kinh nghim ca th gii. 10 Chng 2 THC TRNG QUN LÝ XÂY DNG TRNG HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC  TRNG TRUNG HC PH THÔNG S 1 HUYN BC HÀ, TNH LÀO CAI 2.1. GII THIU KHÁI QUÁT V NHÀ TRNG Trng THPT s I Bc Hà nm  trung tâm huyn, vi truyn thng 45 nm xây dng và trng thành, có din tích đt đc giao là 7143,2 m 2 , bình quân 10,5m 2 /HS. Nm hc 2010 - 2011 đa bàn tuyn sinh ca nhà trng gm 14 xã và mt th trn, trng có 48 cán b giáo viên trong đó có 3 cán b qun lý 5 nhân viên vn phòng, 40 giáo viên trc tip ging dy vi 680 hc sinh, 16 lp trong đó khi 10 vi 6 lp khi 11 vi 6 lp, khi 12 vi 4 lp. T l hc sinh ngi dân tc chim 72,4%, t l hc sinh n 41,3 % Trng có nn np tt, nhng nm gn đây nhà trng đã đt đc nhng thành tích “Tp th lao đng tiên tin”, nhà trng đc nhn Bng khen ca Th tng Chính ph vào nm 2004, nhiu thy cô giáo là chin s thi đua các cp, đc công nhn là giáo viên dy gii cp Tnh. ã có hc sinh đt hc sinh gii cp Tnh. T l hc sinh đ vào các trng đi hc, cao đng hàng nm, nm sau cao hn nm trc. 2.2. KT QU KHO SÁT THC TRNG QUN LÝ “XÂY DNG TRNG HC THÂN THIN, HC SINH TÍCH CC”  TRNG THPT S 1 HUYN BC HÀ, TNH LÀO CAI. Mc đích kho sát: i tng kho sát bao gm: 3 CBQL, 35 giáo viên, 650 hc sinh, 3 cán b đoàn, 120 cha m hc sinh. Kt qu kho sát: Công tác tuyên truyn, quán trit quan đim, ý thc cho mi lc lng trong nhà trng v xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc. a. Thc trng nhn thc và biu hin hành đng, thái đ ca hc sinh v phong trào xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  [...]... dung xây ng h c thân thi n, h c sinh tích c c ng b 15 nhà tr ng ch a th c hi n Ch ng 3 BI N PHÁP QU N LÝ C A HI U TR NH M XÂY D NG TR TÍCH C C TR NG NG H C THÂN THI N, H C SINH NG TRUNG H C PH THÔNG S 1 HUY N B C HÀ, T NH LÀO CAI 3 .1 M T S TR NGUYÊN T C XÂY D NG BI N PHÁP XÂY D NG NG H C THÂN THI N, H C SINH TÍCH C C Xu t phát t lý lu n xây d ng tr nh m ti p t c t ng c ng h c thân thi n, h c sinh tích. .. qu t ch c các n i dung xây d ng tr sinh tích c c tr ng h c thân thi n, h c ng THPT s 1 huy n B c Hà B ng 2 .17 ánh giá c a CBQL v hi u qu t ch c các n i dung xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c tr ng THPT s 1 huy n B c Hà TT M c N i Dung T t% 1 - Xây d ng tr s ch, ng, l p xanh, th c hi n TB % Ch a t t % 85,7 14 ,3 0 61, 4 28,6 10 ,0 48,6 41, 0 10 ,6 85,7 p, an toàn 14 ,3 71, 4 28,6 - D y và h c... cho h c sinh T c s lý lu n và th c tr ng qu n lý xây d ng tr h c sinh tích c c chúng tôi tr các tr ng h c thân thi n, ng THPT s 1 B c Hà trong nh ng n m g n ây, ra m t s bi n pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý xây d ng ng h c thân thi n, h c sinh tích c c tr ng THPT s 1 B c Hà, khi xây d ng các bi n pháp này, chúng tôi d a vào các nguyên t c sau: 3 .1. 1 m b o tính phù h p v i m c tiêu ào t o 3 .1. 2 m b... Th c tr ng xây d ng tr thông qua các ho t a ph ng giáo d c ng h c thân thi n, h c sinh tích c c tr ng THPT s 1 huy n B c Hà: Nh n th c c a giáo viên v các n i dung xây d ng tr thi n, h c sinh tích c c tr ng h c thân ng THPT s 1 huy n B c Hà B ng 2.9 Th c tr ng nh n th c c a giáo viên v các n i dung xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c tr ng THPT s 1 huy n B c Hà M c quan tr ng - Xây d ng...tr ng THPT s 1 huy n B c Hà B ng 2.7 Th c tr ng nh n th c c a h c sinh THPT s 1 huy n B c Hà v các n i dung xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c M c R t TT N i dung quan tr ng Quan tr ng % % Xây d ng tr 1 ng, l p xanh, s ch, p, an nh n th c Ít quan Không tr ng quan % tr ng% 60 15 15 10 62.5 18 .5 10 .5 8.5 75.5 toàn 15 3 6.5 89 8 3 0 15 .5 14 .5 45% 25 D y và h c có hi... 3 .1. 3 m b o phù h p v i 3 .1. 4 m b o tính c i m và i u ki n nhà tr ng b 3.2 CÁC BI N PHÁP XÂY D NG TR SINH TÍCH C C TR ng NG THPT S NG H C THÂN THI N, H C 1 HUY N B C HÀ 3.2 .1 Bi n pháp 1: Nâng cao nh n th c cho các l c l v vai trò và trách nhi m c a vi c xây d ng tr ng giáo d c ng h c thân thi n, h c sinh tích c c: a M c ích: Nâng cao nh n th c và ý th c trách nhi m cho viên, h c sinh, cha m h c sinh, ... nghi m cho th y các bi n pháp này có tính c n thi t và tính kh thi cao Nhà tr phong trào xây d ng tr nh ng n m qua tr t chu n “ Tr ng ã v n d ng các bi n pháp này qu n lý t t ng h c thân thi n, h c sinh tích c c, và trong ng THPT s 1 B c Hà c ng ã ng h c thân thi n, h c sinh tích c c” 34 c công nh n tr ng K T LU N VÀ KHUY N NGH 1 K T LU N 1. 1 Xây d ng tr tr các nhà ng nói chung, THPT nói riêng là m t... bi n pháp nh h n 1, i u ó cho th y: v m t t ng th các bi n pháp nêu trên có c s ng d ng vào th c ti n trong công tác qu n lý xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c Hà N u áp d ng ng b các bi n pháp này vào công tác qu n lý xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c nhi m v tr tr ng THPTs 1 B c ng THPT ch c ch n vi c th c hi n nâng cao hi u qu công tác giáo d c toàn di n cho h c THPT. .. pháp i m TB X p b c i m X p TB b c Bi n pháp 1: Nâng cao nh n th c cho các 1 l c l ng giáo d c v vai trò và trách nhi m c a vi c xây d ng tr ng h c thân 4,70 3 4,29 3 thi n, h c sinh tích c c 2 Bi n pháp 2: L p k tr ho ch xây d ng ng h c thân thi n, h c sinh tích c c Bi n pháp 3: Xây d ng môi tr xanh, s ch, 4,79 1 4,53 ng h c t p p, an toàn và hi n i C ng c m i quan h gi a các thành viên trong 3 nhà... c thân thi n, h c sinh tích c c ng giáo d c toàn di n cho h c sinh trong th i kì t c ang h i nh p 1. 2 Th c t xây d ng tr tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c ng THPT s 1 huy n B c Hà hi n nay còn m t s h n ch Nhà tr ã có t ch c xây d ng tr ng h c thân thi n, h c sinh tích c c nh ng còn mang tính hình th c, m i ch a ra k ho ch chung, ch a có k ho ch c th th c hi n t ng n i dung cho phù h p v i nhà . hc sinh tích cc  11 trng THPT s 1 huyn Bc Hà Bng 2.7. Thc trng nhn thc ca hc sinh THPT s 1 huyn Bc Hà v các ni dung xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc cu bin pháp qun lý ca Hiu trng nhm xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  trng THPT s 1huyn Bc Hà, tnh Lào Cai. 6. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 6 .1. Nhóm phng pháp nghiên. qun lý xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc. Chng 2: Thc trng qun lý xây dng trng hc thân thin, hc sinh tích cc  trng trung hc ph thông s 1 huyn Bc Hà, tnh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường thpt số 1 bắc hà, SKKN biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường thpt số 1 bắc hà, SKKN biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường thpt số 1 bắc hà

Từ khóa liên quan