SKKN Đổi mới phương pháp dạy đọc môn tiếng anh ở trường trung học cơ sở

20 1,858 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2014, 21:20

Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở A. PHẦN MỞ ĐẦU I. L ờ i m ở đầ u: Những năm gần đây sách giáo khoa ở bậc trung học cơ sở được thay đổi theo một hình thức khác. Điều đáng nói ở đây l sách phong phú và ề thể loại, đa dạng về m u sà ắc, tranh ảnh nhiều vv M vià ệc học tập l và ấn đề chủ yếu v hà ết sức quan trọng đối với học sinh. Kết quả học tập của các em chính l thà ước đo của chất lượng giáo dục v à đ o tà ạo. Từ lâu chúng ta đã b n rà ất nhiều về đổi mới phương pháp dạy học, theo tôi không phải cứ bỏ hẳn phương pháp dạy học cũ thay bằng phương pháp mới, thế mới l và ận dụng phương pháp đổi mới m vià ệc đổi mới phương pháp phải phù hợp với từng môn, từng giờ học v phù hà ợp với từng đối tượng học sinh. Có như vậy mới nâng cao được chất lượng dạy v hà ọc. Với đặc điểm của trường - nơi tôi đang giảng dạy, môn ngoại ngữ ( Tiếng Anh ) l môn hà ọc khó, bởi trước khi học ngoại ngữ các em đã phải học một ngôn ngữ khác đó l Tià ếng Việt. Hơn nữa các em lại không được rèn luyện nhiều, cho nên các em khó có thể đọc tốt v hà ọc tốt được. Mặt khác các em hầu hết lại l con nh nông,à à điều kiện học không có. Điều đó l m tôi bà ăn khoăn, trăn trở l m sao già ảng dạy cho tốt để giúp các em có được kết quả đáng kể, các em biết đọc thông nói thạo, đó là trách nhiệm của mỗi giáo viên nói chung v tôi nói riêng.à Hơn nữa, nhu cầu xã hội ng y c ng phát trià à ển, con người ng y c ng ho n thià à à ện và phát triển trí não hơn. Do đó, học ngoại ngữ (Tiếng Anh) l rà ất cần thiết v quanà trọng, l phà ương tiện trao đổi, giao dịch v l m phát trià à ển nền giáo dục, nền kinh tế vv với các nước trên thế giới. L giáo viên trà ực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh ở bậc trung học cơ sở bản thân tôi cũng luôn suy nghĩ v trà ăn trở trong việc áp dụng phương pháp đổi mới để tìm ra phương pháp dạy học phù hợp nhất, phát huy tính tích cực sáng tạo của học Giáo viên: Hồ Thị Nga 1 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở sinh trong việc dạy v sà ử dụng ngoại ngữ ( Tiếng Anh ) ở nước đang phát triển như Việt Nam của chúng ta. Với những lý do trên nên tôi đã chọn đề t i: à " đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng Anh ở trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh " để nghiên cứu. II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: 1. M ụ c đ ích nghiên c ứ u: Việc vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy đọc môn Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh nhằm để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng dạy học. 2. Khách th ể v à đố i t ượ ng nghiên c ứ u - Khách thể: + To n bà ộ học sinh lớp 6A, 7A, 8A, 9A trường trung học cơ sở Phúc Thịnh - Ngọc Lặc - Thanh Hoá + Tiến h nh nghiên cà ứu trong năm học 2010-2011. - Đối tượng nghiên cứu: " đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh. 3. Gi ả thi ế t khoa h ọ c: - Vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy đọc môn Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh nhằm phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh v giúp các em có à được phương pháp học đọc. Từ việc không ngừng nâng cao chất lượng v hià ệu quả học tập của học sinh nói chung v hà ọc sinh trường trung học sơ cở Phúc Thịnh nói riêng, thì có rất nhiều đề t i nghiên cà ứu nhưng khi nghiên cứu đề t i n y, tôi mong muà à ốn có một giải pháp đúng đắn trong dạy đọc, nâng cao chất lượng v hià ệu quả học tập của học sinh. 4. Nhi ệ m v ụ nghiên c ứ u: Giáo viên: Hồ Thị Nga 2 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở Trong đề t i n y à à để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, bản thân tôi cần giải quyết những vấn đề sau: - Tìm hiểu cơ sở lý luận về việc vận dụng phương pháp đổi mới dạy học trong dạy học Tiếng Anh cho học sinh trường trung học cơ sở Phúc Thịnh - Ngọc Lặc Thanh Hoá. - Tìm hiểu thực trạng về tiếp thu kiến thức Tiếng Anh theo phương pháp đổi mới của học sinh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh. - Tìm hiểu thái độ học tập của học sinh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh với việc học sách giáo khoa mới. Từ những thực trạng trên bản thân tôi muốn vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy đọc Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh nhằm tìm ra phương pháp tối ưu, hợp lý nhất, phù hợp với nơi tôi công tác, giúp học sinh trường trung học cơ sở biết đọc v bià ết được cách học một giờ đọc hiểu như thế n o l hià à ệu quả. Tuy nhiên vận dụng phương pháp phải khéo léo, cần sự tinh tế của giáo viên biết kế thừa v phát huy nhân tà ố tích cực của học sinh. Có như vậy chất lượng học tập của học sinh v vià ệc dạy học của giáo viên mới đạt hiệu quả cao. 5. Ph ươ ng pháp nghiên c ứ u: Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề t i n y, tôi cà à ần phải dùng các phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Dùng phương pháp n y à để đọc sách, tìm hiểu t i lià ệu, nghiên cứu b i à để tìm ra cơ sở lý luận về khả năng đọc của học sinh trong giờ đọc hiểu môn Tiếng Anh. - Phương pháp sư phạm: Dùng phương pháp n y à để kiểm tra b i tà ập, nghiên cứu b i kià ểm tra, vở ghi chép, vở b i tà ập v à đề thi của học sinh để đưa ra b i kià ểm tra hợp lý, phù hợp với trình độ của học sinh. - Phương pháp quan sát: Thông qua việc dự giờ, thăm lớp để quan sát thái độ học tập của các em, h nh vi, cà ử chỉ, đạo đức v tâm lý Qua à đó biết được thái độ học tập v khà ả năng đọc của học sinh. Giáo viên: Hồ Thị Nga 3 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở - Phương pháp điều tra: Điều tra qua việc ra đề v câu hà ỏi của giáo viên và khả năng xây dựng b i cà ủa học sinh. - Phương pháp vấn đáp: Để học sinh tự chủ trong việc xây dựng b i. Hà ọc sinh có luyện được các kỹ năng v có phà ản xạ nhanh đối với đối tượng mình giao tiếp. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. C ơ s ở khoa h ọ c đề ra sáng ki ế n kinh nghi ệ m Sách giáo khoa mới nội dung kiến thức v kà ỹ năng phát triển hơn, có nhiều từ khó, cách phát âm Tiếng Anh - Mỹ. Rõ r ng sách giáo khoa à đòi hỏi học sinh phải đọc tốt, tự giác học qua nhiều đoạn hội thoại, b i à đọc d i. Mà ột tiết học kết hợp giới thiệu tổng hợp: từ mới, kiến thức ngữ pháp, đọc b i v trà à ả lời câu hỏi. Nếu học sinh không đọc, không hiểu sẽ dẫn tới chán học, sợ học Tiếng Anh, để tránh được điều n y và ấn đề dạy trong các tiết đọc l rà ất cần thiết sự linh hoạt, khéo léo. Các hoạt động dạy v hà ọc trên lớp cần được diễn ra theo qui tắc dạy tiếng nước ngo i (Tià ếng Anh) theo trình tự: nghe - nói - đọc - viết. Học sinh cần có cơ hội hiểu ngữ liệu mới trước khi thực h nh à đọc. Ở các cấp 6, 7 các kỹ năng n y khôngà được phân định rõ r ng trong tà ừng tiết, m nó à được kết hợp trong một tiết. Có lẽ đây l khó khà ăn đối với học sinh, từ đó dẫn đến khó khăn cho giáo viên. Vì thế việc thực h nh nà ắm vững nội dung sách giáo khoa l khâu không thà ể thiếu, quan trọng v cà ần được l m quen, l m trà à ước khi thực h nh phà ương pháp dạy và học. Trong giảng dạy Tiếng Anh có nhiều cách để tiếp cận với các phương pháp, được minh hoạ bằng nhiều thủ thuật cụ thể. Giáo viên có thể áp dụng v o già ảng dạy tuỳ thuộc v o à đối tượng học sinh của mình. Tất cả các thủ thuật, kỹ thuật hỗ trợ đều giúp cho tiết học đạt kết quả cao. Nhưng với nơi tôi công tác n y thì không có các phà ương tiện hỗ trợ, dạy trên lớp Giáo viên: Hồ Thị Nga 4 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở chủ yếu l à đồ dùng giáo viên tự thiết kế. Vậy l m sao các em hà ọc tốt, có thể đọc tốt thì quả l khó v phà à ương pháp n o l tà à ốt đây? Quan điểm cho rằng dạy học còn l mà ột nghệ thuật, không có một phương pháp dạy học đúng duy nhất n o cà ả. Vấn đề l phà ải cải tiến để có được phương pháp dạy phù hợp. Muốn có được sự phù hợp đó thì nhất thiết giáo viên phải l m chà ủ được tập hợp những thủ thuật, kỹ thuật giảng dạy v áp dà ụng linh hoạt v o tà ừng tiết dạy, từng nơi, từng đối tượng sao cho có kết quả cao nhất trong dạy v hà ọc. Mỗi giáo viên có cách truyền thụ kiến thức khác nhau, phương pháp khác nhau. Song mục đích cuối cùng đều l kà ết quả tiếp thu kiến thức v kà ết quả học tập của học sinh, l thà ước đo cho giáo viên. Chính vì thế vận dụng thế n o cho hà ợp lý thì không phải giáo viên n o cà ũng tìm ra v à đó l à điều khó cho giáo viên. Thêm v o à đó không phải học ngoại ngữ ( Tiếng Anh ) m hà ọc Văn, Sử các em đọc còn ngập ngừng. Vậy đối với Tiếng Anh thì đọc thế n o?à Để trả lời câu hỏi trên, sau đây l mà ột số giải pháp dạy khi vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy đọc Tiếng Anh của tôi. II. Các gi ả i pháp c ụ th ể trong gi ờ đọ c hi ể u: a. Các b ướ c ti ế n h nh:à 1. Pre - reading: - Presenting new vocabulary - Check vocabulary: Rub out and Remember; Slap the board; Matching, What and Where, Guess the picture. - Present new modal sentences. 2. While - reading: - Predicting True or False sentences. Or Yes no No - questions, Rub out and Remember etc. - Guiding questions. - Practice in pairs/ groups. - Correct 3. Post - reading: - Gap fill Giáo viên: Hồ Thị Nga 5 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở - Role play - Matching - Rewrite the text/dialogue - Discussion. b. Các k ỹ n ă ng( bi ệ n pháp ) luy ệ n t ậ p. 1. Pre - reading: * Open prediction: Predict what you know about Lan’s family. How old What does s/he do? Father Mother Brother Lan New English 6, Unit 3: At home. * True/ Fall prediction: Read the statements and say if they are True (T) or Fall (F). T/F ? The house is in the country. There’s a river near the house. There are trees to the left of the house. There are two gardens. New English 6, Unit 6: Places. * Pre-questions: Think of the answers for the following questions before you read the text. 1. What are we destroying? 2. What are we wasting? 3. What are we polluting? New English 6, Unit 16: Man and the Environment. * Matching: Match the details with Phong’s school or Thu’s school. Big Small In the country In the city New English 6, Unit 4: Big or small? Giáo viên: Hồ Thị Nga 6 Phong’school Thu’s school Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở 2. While - reading: * Multiple choice: Circle the correct answer. 1. Charles Dickens was born in . A. 1812 B. 1827 C. 1875 2. As a young child, he worked . A. in a factory B. in a school C. in a law office English 8, Unit 16: Inventions. * Gap-fill: Fill in the banks. Miss Chi is _______ and thin. She has a _______ face, ________ lips, and small ________ teeth. New English 6, Unit 9: The body. * Ordering: Which is the biggest city in the world? Put the cities in order of biggest first. HCMC London TokyoHanoi Mexico City. New English 6, Unit 15: Countries * Comprehension questions: Read the paragraph of the text, then answer the questions. 1. It’s 60 kms to the North of Ha Noi. 2. They got to the village by bus. 3. It’s at the entrance to the village. 4. They had a picnic on the river bank. English 9, Unit 3: A trip to the countryside. 3. Post - reading: * Discussion: Discuss the advantages and disadvantages of: . trains . buses . underground . private cars and motorbikes English 8, Unit 9: Traveling in London. * Role-play: Giáo viên: Hồ Thị Nga 7 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở Work in pairs to make a conversation between an interviewer and Shakespeare, using the following points to make questions and answers: . born . married . children . career . number of plays . kind of plays . names of famous plays . died English 8, Unit16: Inventions. * Write-it-up: Write a paragraph about how to make “Our school” a beautiful environment. Use the words from the reading you have studied. Our school should be a beautiful environment. We should put our trash in the trash cans. We shouldn’t waste water or power when we are at school. We should plant more flowers and trees in the school yard. We shouldn’t damage them when we play football. We should collect paper, bottles and cans and take them home. New English 6, Unit 16: Man and the environment III. Áp d ụ ng c ụ th ể v o mà ộ t s ố ti ế t d ạ y English7: Unit 9: AT HOME AND AWAY. Period 55. Lesson1. A. A holiday in Nha Trang. (A 1) Giáo viên: Hồ Thị Nga 8 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở I. OBJECTIVES: - By the end of the lesson, students' ll be able to talk about vacation and events in the past. II. LANGUAGE CONTENT: 1. Vocabulary: Aquarium Gift Trip Friendly 2. Structure: The past simple tense III. TEACHING AIDS: - Textbook, picture, poster, the teacher's book etc. IV. PROCEDURES: Stages Activities Work Arrangement Warm up Pre-reading * Brainstorming: Elicit places you know. Cham Temples beach food Souvenir shop * Present new vocabulary + Aquarium (N) - picture + Gift (N) = present (N) - (synonym) + Trip (N) - explain. + Friendly (adj) - explain. - Check vocabulary: Matching. Aquarium (N) qu tà ặng Gift (N) thân thiện Trip (N) hồ cá Friendly (adj) chuyến du lịch - After presenting new words, guiding students, to read the dialogue - Ask students to practice reading in pairs. - Correct pronunciation. Whole class Whole class Individual Pair work Giáo viên: Hồ Thị Nga 9 Nha Trang Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở While- reading Post Á reading - Take notes: Some difficult words. - From the dialogue, introducing new modal sentences (poster) Example: 1. It was wonderful They were cheap. 2. I bought a lot of different gifts I didn't buy a lot of different gifts Did you buy a lot of different gifts ? Yes, I did/ No, I didn't 3. Liz visited Tri Nguyen Aquarium. She didn't visit Tri Nguyen Aquarium. Did she visit Tri Nguyen Aquarium? Yes, she did/ No, she didn't ? Ask students to find out new modal sentences in the dialogue. - Explain the uses of new modal sentences. * Predict T or F 1. Liz bought a lot of gifts. 2. Liz didn't go to Nha Trang. 3. Liz visited Tri Nguyen Aquarium. 4. Ba talked to Liz about his vacation. - Key: 1.T 3.T 2.F 4.F - Then ask students to read sentences given and number the sentences (Poster) - Work in groups. - Correct. * Choose the best answer. 1. Liz to Nha Trang a. go (b). went c. goes 2. Yesterday, he at home. (a). was b. were c. is. 3 she visit Tri Nguyen Aquarium? a. Do b. To Do c. Did Whole class Individual Individual Group work Group work Giáo viên: Hồ Thị Nga 10 [...]... phương pháp đổi mới trong dạy đọc Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh bước đầu đã có kết quả Trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể phát huy tích cực qua phương pháp đổi mới dạy đọc Tuy nhiên tiết đọc hiểu không đơn thuần chỉ là đọc, mà nó kết hợp nhiều thể loại Áp dụng phương pháp mới có chắt lọc, tinh tế sẽ giúp các em say mê học và người học (học sinh) tích cực tham gia quá trình dạy. .. giáo khoa và phương pháp học tốt Mỗi giáo viên phải biết lựa chọn, vận dụng phương pháp đổi mới làm sao cho phù hợp với từng tiết học, từng bài, từng đối tượng - nơi công tác để có được một giải pháp tốt, phương pháp tối ưu và khắc phục được ngay thiếu sót để chất lượng dạy và học ngày càng được tăng lên Giáo viên: Hồ Thị Nga 18 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở D KẾT LUẬN... cơ sở vật chất để việc dạy và học ngoại ngữ nói chung ngày càng tốt hơn Giáo viên: Hồ Thị Nga 19 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở 2 Tôi rất mong Phòng GD – ĐT Tổ chức thường xuyên hơn nữa những buổi giao lưu chuyên môn giữa các trường trong cụm, trong huyện để anh chị em giáo viên có điều kiện được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy Như tôi đã nói ở trên,... dạy đọc hiểu và có ý nghĩa quyết định chất lượng học tập Do vậy, dạy phương pháp mới tạo điều kiện cho các em luyện đọc và ứng dụng thực hành ngay trên lớp - đây là bước có hiệu quả cao, giúp các em có nhu cầu trong giao tiếp, bài học càng có hiệu quả cao hơn Kết quả đạt được Đầu kỳ I: Sĩ số Giỏi Giáo viên: Hồ Thị Nga Khá TB Y-K 17 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở Lớp... nhác học tập Do vậy tôi muốn áp dụng phương pháp đổi mới để giúp các em biết cách học giờ đọc hiểu, tạo cho các em tích cực chủ động trong học tập Tuy nhiên tôi cũng mạnh dạn xin được đề xuất một số nghuyện vọng nhỏ sau: 1 Dạy Tiếng Anh cần có rất nhiều giáo cụ trực quan cũng như đồ dùng dạy học Vậy kính mong nhà trường, Phòng giáo dục, Sở GD – ĐT, các cơ quan ban nghành có liên quan tạo diều kiện về cơ. .. đột ngột - Shift (n): Sự dịch chuyển, sự thay đổi nhiệt độ - Warn (n): Cảnh báo - Hurricane (n): Bão táp - Cyclone (n): Gió xoáy - Erupt (n): Phun, phun trào - Tornado (n): Lốc xoáy - Funnel-shaped (n): Hình phễu - Suck up (n): Hút lên - Majority (n): Đa số Giáo viên: Hồ Thị Nga Pairs work 15 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở While reading * Checking vocabulary: Rub out... underwater movement of the earth 4 a cyclone 5 the word “ typhoon” 6 that passes overland below a thunderstorm Giáo viên: Hồ Thị Nga Individual work Pairs work Pairs work 16 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở Post reading and sucks up anything that is in its parh -Asks Ss some Qs: 1 Why do people call the Pacific Rim “Ring of Fire”? 2 What will happen when there is an abrupt... He is intelligent He is short Who is he? Pre-reading * Pre-teach vocabulary: + Character (n) + out going (a) Giáo viên: Hồ Thị Nga Activities Group work Whole class 11 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở + volunteer (a) + sociable ( a ) + generous (a) + resewed (a) * Checking vocab: What and Where Whole class * T/F prediction: - Set the scene: These statement are about... ? Ask Ss to work in pairs to do Ex2 ? Let Ss to read the text again and answer the Giáo viên: Hồ Thị Nga Whole class Individual work Group work Whole class Pair work 12 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở questions * Questions and answers: a How does Ba feel having a lot of friends? He feels lucky having a lot of friends b Who is the most sociable? Bao is the most sociable... beautiful She is tall S3: Homework ? Write Exs in the notebook ? Prepare next lesson ? Learn by heart vocabulary Giáo viên: Hồ Thị Nga Group work Whole class 13 Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở English 9: Unit 9: NATURAL DISASTERS Period 56 Lesson 3: READ I OBJECTIVES: By the end of the lesson, Ss will be able to: Get general background information on some common . phương pháp dạy đọc môn Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh. 3. Gi ả thi ế t khoa h ọ c: - Vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy đọc môn Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh nhằm. Đổi mới phương pháp dạy đọc môn Tiếng anh ở trường trung học cơ sở A. PHẦN MỞ ĐẦU I. L ờ i m ở đầ u: Những năm gần đây sách giáo khoa ở bậc trung học cơ sở được thay đổi theo một. pháp đổi mới trong dạy đọc Tiếng Anh ở trường trung học cơ sở Phúc Thịnh nhằm tìm ra phương pháp tối ưu, hợp lý nhất, phù hợp với nơi tôi công tác, giúp học sinh trường trung học cơ sở biết đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới phương pháp dạy đọc môn tiếng anh ở trường trung học cơ sở, SKKN Đổi mới phương pháp dạy đọc môn tiếng anh ở trường trung học cơ sở, SKKN Đổi mới phương pháp dạy đọc môn tiếng anh ở trường trung học cơ sở

Từ khóa liên quan