skkn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng sổ theo dõi tổ chuyên môn

28 975 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 20:33

Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” ĐẶT VẤN ĐỀ I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1- Cơ sở lý luận: Hồ sơ trong trường học là một hệ thống phức tạp, sổ theo dõi tổ chuyên môn là một hồ sơ của hệ thống đó. Theo Điều lệ nhà trường trung học đó là một loại hồ sơ thuộc hệ thống hồ sơ của nhà trường, giúp Hiệu trưởng, Ban giám hiệu quản lý Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên - Học sinh (CBGV-HS) thực hiện tốt hoạt động giáo dục theo kế hoạch đề ra. Nó có vai trò, chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Là nút thông tin quan trọng trong hệ thống thông tin của trường học, là nơi theo dõi các hoạt động giáo dục, đồng thời là cơ sở thực tiễn giúp quản lý chuyên môn, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường, chuyên môn của giáo viên nhằm mục đích để cùng xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả đạt được; bồi dưỡng, rút kinh nghiệm chuyên môn cho các thành viên trong tổ hoàn thành nhiệm vụ; đề đạt kết quả thi đua hàng năm, học kì kịp thời. Do vậy, sổ theo dõi của tổ chuyên môn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường. Sổ theo dõi chuyên môn theo định kỳ để đề ra kế hoạch cụ thể, có kiểm tra - đánh giá - rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót kịp thời trong hoạt động giáo dục. Với nội dung đề tài này bản thân tôi đưa ra một loại hồ sơ quan trọng của tổ chuyên môn: “Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn” để góp phần tăng hiệu quả chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung và tổ chuyên môn Ngữ văn nói riêng. 2- Cơ sở thực tiễn: Trong các loại hồ sơ của tổ chuyên môn, thì sổ theo dõi có vai trò quan trọng nhất. Thực tế trong quá trình quản lí tổ chuyên môn ở trường THPT Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng tôi nhận thấy rằng: Vai trò của sổ theo dõi trong việc giúp tổ trưởng dễ dàng theo dõi, quản lí các hoạt động giáo dục của từng thành viên trong tổ, mà còn giúp ban giám hiệu dễ dàng hơn trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường. Tổ chuyên môn theo dõi tốt luôn tỷ lệ thuận với chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Vậy vấn đề đặt ra hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đó là xây dựng loại hồ sơ cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện và hiệu quả. Tôi luôn suy tư, trăn trở làm thế nào để nâng cao hiệu quả sổ theo dõi, giúp cho tổ nói riêng và nhà trường nói chung dễ thực hiện mà mang lại hiệu quả chất lượng công việc cao. Thực tế sau 1 năm (tuy chưa phải là thời gian dài) trực tiếp làm công tác quản lý chỉ đạo tổ chuyên môn Ngữ văn, bản thân tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong công tác theo dõi đánh giá chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chuyên môn. Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” Tôi viết SKKN này cũng vì mục đích giúp cho việc theo dõi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục của tổ mình phụ trách. II.MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 1.Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu “Sổ theo dõi tổ chuyên môn” ở Trường THPT Đại Ngãi nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng theo dõi và chất lượng của tổ chuyên môn ở Trường THPT. 2.Đối tượng nghiên cứu: Những giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi của tổ chuyên môn trong Trường THPT Đại Ngãi. III.NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Những giải pháp đã thực hiện của sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn trường THPT Đại Ngãi. - Thực tiễn và những chuyển biến cơ bản của tổ Ngữ văn khi thực hiện các biện pháp trên. Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” NỘI DUNG I.CÁC GIẢI PHÁP VÀ THỰC TIỄN 1.Những giải pháp cụ thể của sổ theo dõi chuyên môn 1.1 Sơ yếu lí lịch cuả tổ viên. Sơ yếu lí lịch có vai trò quan trọng giúp cho tổ trưởng nắm được lích lị cụ thể, để dễ dàng trong khâu làm báo cáo nộp cho tổ chuyên môn và ban giám hiệu vào giữa kì và cuối năm. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH 1.Họ và tên :……………………………Nam/nữ…………………… 2.Ngày sinh :………tháng …………….năm ……………………………… 3.Nơi sinh :xã…… huyện(tp………… tỉnh……………………………… 4.Quê quán : xã…… huyện(tp)…………tỉnh……………………………… 5.Chỗ ở hiện nay : thôn… xã…….huyện… tỉnh……………………………. 6.Hộ khẩu thường trú : thôn… xã…….huyện…….tỉnh…………………… 7.Dân tộc : …………tôn giáo………………………………………………… 8.Thành phần gia đình :………………………………………………………. 9.Thành phần và nghề nghiệp của bản thân :………………………… 10.Trình độ : - Văn hoá:……………………………………………………………… - Chuyên môn ,nghiệp vụ :……………………………………………… - Lý luận chính trị :…………………………………………………… - Ngoại ngữ (chứng chỉ a,b,c)…………………………………………… - Tin học (chứng chỉ a,b,c)…………………………………………… 11. Ngày và nơi vào đoàn TNCS Hồ Chí Minh :……………………………… 12. Ngày và nơi vào Đảng CSVN :……………………………………………. 13. Ngày và nơi vào đảng chính thức :…………………………………… Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 3 Ảnh 3x4 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” 1.2 Tổ chức, phân công chuyên môn. Tổ trưởng phải cập nhật kịp thời phân công chuyên môn từng tổ viên của Ban giám hiệu. Việc cập nhật này giúp cho tổ trưởng thuận lợi và dễ dàng hơn trong việc kiểm tra hàng tuần, cũng như kiểm tra định kì của từng tổ viên. Nắm được phân công chuyên môn, giúp cho chuyên môn quản lí được số tiết dạy của từng giáo viên. Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN T T Họ và tên GV Năm sinh Năm vào ngành Hệ đào tạo Lí luận chính trị Ngoại ngữ Tin học Giảng dạy môn- lớp Số tiết Kiêm nhiệm Đăng ký DHTĐ Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” 1.3 Theo dõi dạy thay Việc theo dõi dạy thay có tầm quan trong rất lớn, giúp cho tổ trưởng theo dõi được những giáo viên nghỉ dạy và giáo viên dạy thay. Việc theo dõi này giúp cho chuyên môn quản lí được từng số tiết dạy của giáo viên. THEO DÕI DẠY THAY TT Ngày, tháng Giáo viên nghỉ Giáo viên dạy thay Lý do Tiết Môn-lớp 1.4 Theo dõi chấm công Theo dõi chấm công là việc làm không thể thiếu được, giúp cho tổ trưởng dễ dàng và khách quan hơn trong việc đánh giá thi đua hàng tháng, học kì cho tổ viên Việc theo dõi chấm công không dừng lại ở đó mà còn quản lí được nề nếp, ngày giờ công cho từng giáo viên. CHẤM CÔNG Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” TT Họ tên GV Ngày, tháng Diễn biến sự việc Lý do 1.5 Đăng kí tiết dạy tốt, thao giảng Đăng kí tiết dạy tốt, thao giảng là việc làm thường xuyên của giáo viên hàng tháng, việc đăng kí này nhằm giúp cho tổ trưởng nắm được số giờ dạy tốt, thao giảng của từng giáo viên và qua đó có cơ sở để đánh giá thi đua hàng tháng, học kì. Đăng kí tiết dạy tốt giúp từng giáo viên rèn luyện chuyên môn, trau dồi kinh nghiệm. ĐĂNG KÍ TIẾT DẠY TỐT, THAO GIẢNG 1.6 Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên. Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 7 T T Họ và tên GV Thời gian Tiết Lớp Tên bài dạy Xếp loại Người dự 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” Việc kiểm tra hồ sơ giáo án hàng tháng của giáo viên là khâu đặc biệt quan trọng trong sổ theo dõi tổ chuyên môn này. * Việc kiểm tra hồ sơ giáo án bao gồm những nội dung sau : - Kiểm tra giáo án: Kiểm tra tuần soạn, ngày soạn, ngày dạy, số tiết phân phối chương trình…. Việc kiểm tra này, nhằm mục đích chỉ ra được cho từng giáo viên những ưu khuyết điểm trong quá trình soạn giáo án. Đồng thời qua đó tiếp tục giúp phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại trong việc soạn giáo án. - Kiểm tra sổ chủ nhiệm: Đối với những giáo viên làm công tác chủ nhiệm, việc theo dõi sổ chủ nhiệm nhằm mục đích đánh giá công tác chủ nhiệm của từng giáo viên. Theo dõi sổ chủ nhiệm là theo dõi mối liên hệ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Qua đó sẽ đánh giá được trách nhiệm của người giáo viên chủ nhiệm. - Kiểm tra sổ dự giờ: Việc kiểm tra sổ dự giờ, giúp cho tổ trưởng quản lí đánh giá số tiết dự giờ trong tháng của giáo viên. Việc dự giờ thăm lớp là việc làm rất cần thiết nhằm giúp cho từng giáo viên học hỏi được kinh nghiệm từ đồng nghiệp, đồng thời qua đó giúp giáo viên hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ của mình. - Kiểm tra sổ hội họp: Nhằm kiểm tra việc hội họp của từng giáo viên có đảm bảo hay không. Đồng thời qua đó đánh giá thi đua về khâu chuyên cần của tổ viên. 6. KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO ÁN CỦA GIÁO VIÊN HỌ VÀ TÊN GV:… CHỦ NHIỆM LỚP KIÊM NHIÊM LOẠI HỒ SƠ THÁNG Giáo án MÔN PPCT Ưu điểm Khuyết điểm Sæ dù giê Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” Sổ chủ nhiệm Sổ hội họp Xếp loại chung ………………………………………………………………………………… ……………………………………………. 1.7 Kết quả xếp loại chuyên môn Đây là bảng xếp loại thi đua chung của giáo viên về chuyên môn trong tháng, học kì. Qua bảng này tổ trưởng sẽ cập nhật thường xuyên kết quả xếp loại về hồ sơ giáo án và giờ dạy của từng giáo viên, sau khi kiểm tra, đánh giá đầy đủ các loại hồ sơ cũng như từng giờ dạy tốt của các tổ viên hàng tháng, học kì. Dựa vào đây, tổ trưởng sẽ dễ dàng lấy kết quả để xếp loại thi đua chung của một học kì của từng giáo viên. KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN …… TT Họ và tên GV XẾP LOẠI HỒ SƠ GIÁO ÁN- GIỜ DẠY(TỐT,KHÁ,TB,YẾU) HỒ SƠ GIÁO ÁN GIỜ DẠY XẾP LOẠI CHUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” 20 21 22 23 24 1.8 Kết quả xếp loại thi đua Đây là bảng kết quả xếp loại thi đua chung của từng giáo viên về: tư tưởng chính trị, hoạt động sư phạm, thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ chuyên môn, kết quả giảng dạy, hoạt động văn nghệ TDTT - XH, công tác kiêm nhiệm - chủ nhiệm, sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề trong từng HK của giáo viên. Bảng tổng kết này, tổ trưởng làm căn cứ để xếp loại thi đua trong cả một năm cho từng giáo viên. Người thực hiên: Trần Văn Sách Trang 10 [...]... kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn mụn Ng vn Trng THPT i Ngói nm hc 2010 2011 KT QU THI UA T S T H v tờn GV T Ngi thc hiờn: Trn Vn Sỏch Hot Quy tng ng ch chớnh s chuyờn tr phm mụn H s chuyờn mụn Kt quả giảng dy Hoạt động văn hoá Trang 12 Kiêm nhiệm Sáng kiến KN Chuyên đề Tổng cộng Xếp loại Sỏng kin kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn... 10 10 10 10 10 10 Kt quả giảng dy 10 5 10 5 5 10 10 Hoạt động văn hoá 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Kiêm nhiệm 1,0 2 1,5 2 1,5 2 1,0 1 2 1 Trang 24 Sáng kiến KN Chuyên đề Tổng cộng 79 72 63 63,5 72,5 63 64 72 75 66,5 Xếp loại LTTXS LTTXS LTTXS LTTXS LTTXS LTTXS LTTXS LTTXS LTTXS LTTXS Sỏng kin kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn mụn Ng vn Trng THPT i Ngói nm hc 2010... nõng cao c cht lng giỏo dc nh : + Nõng cao hiu qu chuyờn mụn ca t + Tit kim c thi gian kim tra + c ng nghip ỏnh giỏ cao * V t tng chớnh tr: Hu ht cỏc t viờn hi lũng vi nhng kim tra ỏnh giỏ, nhn xột ca t trng qua s theo dừi chuyờn mụn, khụng cú nhiu thc mc v vỡ vy luụn bỏm trng, bỏm lp tõm huyt vi ngh hn, t giỏc trong cụng vic Bn thõn tụi thit ngh, cn phn u hon thin hn na s theo dừi chuyờn mụn s theo. .. ti trng THPT i Ngói, bn thõn tụi thy c nhng thun li nht nh ca s theo dừi chuyờn mụn ny mang li Chớnh s n gin, d lm, d thc hin, nhng mang li hiu qu cao trong cụng vic ng thi nú cng tng tớnh thm m cho b h s t: sch p v khoa hc Qua thc tin, s theo dừi chuyờn mụn giỳp cho t trng rỳt ngn hn thi gian kim tra v cht lng cụng vic tng hiu qu cao S theo dừi cú tớnh u vic l: Ni dung tp trung vo trng tõm ca chuyờn... th on kt, vng mnh - Qua thi gian ch o nõng cao cht lng giỏo dc hot ng ca chuyờn mụn Tụi thy vic theo dừi cỏc hot ng ca t chuyờn mụn cũn nhiu bt cp, cha ng b v c th cho vic theo dừi ỏnh giỏ hot ng ca tng t viờn Nh ging dy, d gi thm lp rỳt kinh nghim ỏnh giỏ h s giỏo ỏn hng thỏng theo nh k cũn nhiu lỳng tỳng, cha cht ch, cha chuyờn sõu Vỡ vy vic cú c mt h s theo dừi t chuyờn mụn hiu qu l vic lm cn thit... hiu qu ca cht lng giỏo dc c nõng cao v thc cht thỡ phi cú s hot ng ng b ca cỏc t chuyờn mụn trong nh trng, ng thi thng xuyờn nõng cao cht lng cỏc k sinh hot phỏt huy tớnh dõn ch, sỏng to, i mi v phỏt trin Ngi thc hiờn: Trn Vn Sỏch Trang 26 Sỏng kin kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn mụn Ng vn Trng THPT i Ngói nm hc 2010 2011 - s theo dừi cú cht lng:ỏnh giỏ hat... Lao ng tiờn 13 Ch tin Lao ng tiờn nhim tin Sỏng kin kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn mụn Ng vn Trng THPT i Ngói nm hc 2010 2011 11A7 Ngi thc hiờn: Trn Vn Sỏch Trang 18 Sỏng kin kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn mụn Ng vn Trng THPT i Ngói nm hc 2010 2011 3 THEO DếI DY THAY TT Ngy, thỏng 1 11/01/2011 Lờ Th Kim m Lờ Kiờn Giang... S MễN PPCT Ngi thc hiờn: Trn Vn Sỏch THNG 3/ 2011 u im Khuyt im Trang 21 Sỏng kin kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn mụn Ng vn Trng THPT i Ngói nm hc 2010 2011 Ng vn 11 103 Cha ghi ngy son, ỏnh mỏy sch, p Giỏo ỏn Son ỳng theo PPCT, ngy dy v mt vi li do ỏnh mỏy D gi theo ỳng quy nh, tng thut tit S d gi dy cú cỏc hot ng ca giỏo viờn v hc sinh, Cha ghi xp loi v cho... Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt XL CHUNG Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Trang 22 Sỏng kin kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn mụn Ng vn Trng THPT i Ngói nm hc 2010 2011 Ngi thc hiờn: Trn Vn Sỏch Trang 23 Sỏng kin kinh nghim Nõng cao cht lng hot ng t chuyờn mụn bng S theo dừi t chuyờn mụn Ng vn Trng THPT i Ngói nm hc 2010 2011 KT QU THI UA HK I NM HC 2010 - 2011 T ST... ng chuyờn mụn tỡm ra c cỏc gii phỏp thit thc theo dừi cht ch, khỏch quan cht lng cụng vic ca t viờn Trờn õy l mt s trao i ca bn thõn tụi v S theo dừi ca t chuyờn mụn Ng vn trong nh trng THPT i Ngói cn c quan tõm, nõng cao cht lng giỏo dc, sn phm u ra ca nh trng Rt mong c ún nhn nhng úng gúp ca cỏc ng nghip, quý thy cụ giỏo hot ng chuyờn mụn ngy c nõng cao Xin chõn thnh cm n! KT LUN Thc t sau 1 nm . kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” 1.2 Tổ chức, phân công chuyên môn. Tổ trưởng phải. nghiệm Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” Tôi viết SKKN này cũng vì mục đích giúp cho việc theo dõi, kiểm. kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng Sổ theo dõi tổ chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Đại Ngãi năm học 2010 – 2011” 2. TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN T T Họ và tên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng sổ theo dõi tổ chuyên môn, skkn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng sổ theo dõi tổ chuyên môn, skkn nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn bằng sổ theo dõi tổ chuyên môn

Từ khóa liên quan