Một số biệt pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh tiểu học - luận văn thạc sĩ GDTH

94 400 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:08

coongj Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh đặng xuân dũng Một số biện pháp bồi d Một số biện pháp bồi d ỡng ỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học cho học sinh Tiểu học Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp Tiểu học) Mã số: 60 14 01 Luận văn thạc sĩ giáo dục học Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS. Đào tam Vinh - 2007 Mục lục Trang Mở đầu Nội dung Chơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn 1.1. Cơ sở lý luận 1.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.2. Một số khái niệm 1.1.3. Các quan niệm về trí tuệ và sự phát triển trí tuệ 1.1.4. Đặc điểm t duy của học sinh Tiểu học 1.1.5. Quan điểm về dạy - học kiến tạo 1.1.6. Dạy và học toán ở Tiểu học theo quan điểm kiến tạo 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Mục tiêu của môn Toán ở Tiểu học 1.2.2. Đặc điểm môn Toán ở Tiểu học 1.2.3. Một số dạng toán thờng gặp 1.2.4. Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy - học toán 1.2.5. Thực trạng hoạt động dạy - học toán theo quan điểm kiến tạo 1.3. Kết luận chơng 1 Chơng 2. Một số biện pháp bồi dỡng năng lực kiến tạo kiến thức Toán học cho học sinh Tiểu học 2.1. Một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức Toán học 2.1.1. Nhóm các năng lực nắm vững kiến thức nền tảng 2.1.2. Nhóm các năng lực phát hiện vấn đề 2.1.3. Nhóm các năng lực giải quyết vấn đề 2.1.4. Nhóm các năng lực đánh giá, phê phán 2.2. Nội dung dạy học và mức độ cần đạt của môn Toán lớp 4, 5 2.2.1. Nội dung dạy - học và mức độ cần đạt của môn Toán lớp 4 2.2.2. Nội dung dạy - học và mức độ cần đạt của môn Toán lớp 5 2.3. Định hớng đổi mới phơng pháp dạy học toán theo quan điểm kiến tạo 2.4. Định hớng về phơng pháp dạy học toán lớp 4, 5 2.4.1. Về phơng pháp dạy học bài mới 2.4.2. Về phơng pháp dạy học các bài luyện tập, luyện tập chung 2.5. Một số biện pháp dạy - học nhằm bồi dỡng năng lực kiến tạo 2.5.1. Căn cứ đề xuất biện pháp 2.5.2. Các biện pháp dạy - học toán theo quan điểm kiến tạo Biện pháp 1 Biện pháp 2 Biện pháp 3 Biện pháp 4 2.6. Kết luận chơng 2 Chơng 3. Thực nghiệm s phạm 3.1. Mục đích thực nghiệm 3.2. Nội dung thực nghiệm 3.3. Các công thức sử dụng để xử lý số liệu 3.4. Thực nghiệm dạy học khái niệm toán 3.5. Thực nghiệm dạy học giải toán 3.6. Kết luận chơng 3 Kết luận và kiến nghị 1. Kết luận 2. Kiến nghị Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tài liệu tham khảo Phụ lục Lời cảm ơn Đề tài Năng lực kiến tạo và một số biện pháp bồi dỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học đợc hoàn thành là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc của tác giả. Tác giả luận văn xin trân trọng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS.NGƯT. Đào Tam, ngời đã định hớng ý tởng và tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình hình thành, triển khai và hoàn thiện đề tài. Tác giả luận văn cũng bày tỏ và trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã tận tình giảng dạy chuyên đề Cao học Tiểu học, các thầy giáo, cô giáo trong khoa Giáo dục Tiểu học, trờng Đại học Vinh đã tận tình giúp đỡ tác giải trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tác giả luận văn trân trọng cảm ơn tới tập thể lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tân Kỳ đã tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực nghiệm ở cơ sở. Tác giả luận văn trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo các trờng Tiểu học Giai Xuân, Tiểu học Tân Xuân, Tiểu học Nghĩa Thái đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình thực nghiệm và hoàn thiện luận văn. Vinh, ngày 30/11/2007 Danh mục các từ viết tắt CNTLCT Chức năng tâm lý cấp thấp CNTLCC Chức năng tâm lý cấp cao TĐHT Trình độ hiện tại VPTGN Vùng phát triển gần nhất B 1 ; B 2 Bớc 1; Bớc 2; . TH Tiểu học TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng mở đầu 1. Lý do chọn đề tài Thế kỷ XX đánh dấu một sự khởi đầu của các trờng phát tâm lý học nói chung, tâm lý học mang quan điểm kiến tạo nói riêng. Tâm lý học liên tởng, tâm lý học phát sinh, tâm lý học hoạt động là những trờng phái trong nhiều tr- ờng phái tâm lý đợc quan tâm nghiên cứu, ứng dụng nhiều vào các lĩnh vực khoa học khác nhau, trong đó có khoa học giáo dục. ở nớc ta đã có nhiều nhà khoa học s phạm quan tâm nghiên cứu t tởng của các trờng phái tâm lý nói trên, ứng dụng quan điểm kiến tạo nhận thức vào dạy - học nói chung, dạy - học toán nói riêng ở tất cả các cấp học, góp phần nâng cao chất lợng dạy học. Tuy nhiên, t tởng kiến tạo trong các trờng phái trên mang tính trừu tợng cao, mặt khác, việc nghiên cứu, ứng dụng vào dạy học ở nớc ta vẫn còn là vấn đề mới mẻ. Cho nên, việc tiếp cận những quan điểm này vào dạy - học quả là một vấn đề khó khăn và nan giải, không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định hoặc cha bao quát hết tất cả các cấp học. Chơng trình môn Toán ở Tiểu học về cơ bản đợc xây dựng trên cơ sở các hoạt động của ngời học và ngời dạy, thể hiện quan điểm kiến tạo. Mỗi kiến thức toán trong chơng trình đợc thiết kế dới dạng cung cấp thông tin và chỉ dẫn các hoạt động học tập, nhằm làm cho ngời học, bằng hoạt động của mình, dới sự điểu khiển của giáo viên, tự xây dựng nên kiến thức cho bản thân. Tuy nhiên, có rất nhiều giáo viên, đặc biệt là giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ở các trờng Tiểu học, vì nhiều lý do, cha có sự nhận thức đúng đắn về quan điển kiến tạo trong nội dung và chơng trình môn Toán, dẫn đến việc đổi mới chậm đợc thực hiện, trong đó có đổi mới về phơng pháp dạy - học. Hoạt động dạy - học toán của một số không ít giáo viên còn mang tính cung cấp kiến thức, ứng dụng vào các tình huống hơn là việc tổ chức hình thành kiến thức một cách tự nhiên, khoa học cho học sinh, trên cơ sở đó để phát triển kiến thức cho ngời học. Hoạt động nhận thức của học sinh Tiểu học một phần phụ thuộc vào các năng lực học tập của các em, trong đó có năng lực kiến tạo - một loại năng lực tự tạo, là sản phẩm của quá trình dạy - học. Nên hoạt động dạy học phải chú trọng vào việc hình thành và phát triển các thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo, từ đó các em có thể vận dụng năng lực đó vào trong quá trình kiến tạo việc hiểu toán của mình. Việc nghiên cứu quan điểm kiến tạo trong các trờng phái tâm lý học hiện đại, đến thời điểm hiện nay ở nớc ta vẫn còn mang tính chất chung chung, chủ yếu thiên về việc tiếp cận nghiên cứu nhằm xác định một số luận điểm cơ bản của hoạt động dạy học theo quan điểm kiến tạo, hoặc thiết kế một số hoạt động dạy học theo quan điểm kiến tạo ở một số chủ đề toán ở các cấp trên Tiểu học. Gần đây có một vài tác giả quan tâm nghiên cứu quan điểm kiến tạo nhằm xác định một số thành tố của năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh, nh- ng chủ yếu vẫn tiếp cận ở các cấp học trên Tiểu học. Sự cần thiết tiếp cận nghiên cứu xác định năng lực kiến tạo kiến thức nói chung, kiến thức toán cho học sinh Tiểu học nói riêng là vấn đề cần quan tâm hiện nay. Với t tởng đó, chúng tôi chọn đề tài "Một số biện pháp bồi dỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học" nhằm xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo và lựa chọn một số biện pháp nhằm bồi dỡng những năng lực đó cho học sinh Tiểu học, góp phần nâng cao chất l- ợng dạy - học toán ở Tiểu học. 2. Mục đích nghiên cứu Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích: 2.1. Xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức toán học của học sinh Tiểu học. 2.2. Lựa chọn, xây dựng một số biện pháp nhằm bồi dỡng, phát triển hệ thống những năng lực đó cho học sinh Tiểu học. 3. Khách thể và đối tợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học toán của giáo viên và học sinh Tiểu học thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 3.2. Đối tợng nghiên cứu: Năng lực kiến tạo kiến thức Toán học và biện pháp bồi dỡng năng lực kiến tạo kiến thức Toán học cho học sinh Tiểu học. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đợc mục đích trên, đề tài giải quyết các nhiệm vụ sau đây: 4.1. Nghiên cứu các quan điểm về trí tuệ trong Tâm lý học và lý luận dạy học nói chung, dạy học toán để làm căn cứ đề xuất các thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức Toán học. 4.2. Khảo sát nội dung, chơng trình toán ở Tiểu học, thực trạng dạy và học toán theo quan điểm kiến tạo ở các trờng Tiểu học vùng khó khăn thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 4.2. Xác định một số biện pháp dạy - học, xây dựng kế hoạch bài học, tổ chức thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp. 5. Phơng pháp nghiên cứu 5.1. Nhóm phơng pháp nghiên cứu lý thuyết Nhằm mục đích tiếp cận nghiên cứu trí tuệ trong các trờng phái Triết học, Tâm lý học để làm căn cứ xác định các năng lực kiến tạo; đồng thời nghiên cứu lý luận dạy học nói dung, dạy học toán (nói riêng) theo quan điểm kiến tạo để làm cơ sở tiếp cận một số biện pháp dạy học thích hợp vào dạy và học toán ở Tiểu học. 5.2. Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn Nhằm mục đích khảo sát hoạt động dạy và học toán ở các trờng Tiểu học thuộc vùng khó khăn huyện Tân Kỳ làm cơ sở xác định thực trạng dạy và học toán theo quan điểm kiến tạo. 5.3. Nhóm phơng pháp thống kê toán học Nhằm mục đích thống kê các số liệu thu đợc qua tìm hiểu thực trạng, các kết quả điều tra trớc và sau thực nghiệm, làm cơ sở đánh giá tính đúng đắn và khả thi của giả thuyết khoa học của đề tài. 6. Phạm vi nghiên cứu Hoạt động dạy và học toán theo quan điểm kiến tạo ở các trờng Tiểu học thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 7. Đóng góp của đề tài 7.1. Làm rõ thực trạng dạy và học toán theo quan điểm kiến tạo ở một số trờng Tiểu học thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 7.2. Xác định đợc một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức toán học của học sinh Tiểu học. 7.3. Xây dựng một số biện pháp dạy học nhằm bồi dỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học. 8. Giả thuyết khoa học Nếu xác định đợc một số thành tố của năng lực kiến tạo kiến thức toán học của học sinh Tiểu học, từ đó xây dựng một số biện pháp bồi dỡng năng lực đó cho học sinh Tiểu học thì sẽ góp phần nâng cao chất lợng dạy và học Toán ở Tiểu học. 9. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn bao gồm 3 chơng: Chơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn Chơng 2: Một số biện pháp bồi dỡng năng lực kiến tạo kiến thức Toán học cho học sinh Tiểu học. Chơng 3: Thực nghiệm s phạm. Nội dung Chơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn 1.1. cơ sở lý luận 1.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Lý thuyết kiến tạo nhận thức là một trong những lý thuyết nền tảng đợc các nhà khoa học s phạm quan tâm nghiên cứu và ứng dụng vào lĩnh vực giáo dục nhằm xây dựng những phơng pháp - dạy học tích cực hớng vào ngời học. Theo những nghiên cứu của chúng tôi, đến thời điểm này, lý thuyết kiến tạo đ- ợc tiếp cận ở những góc độ sau đây: Hớng thứ nhất: Tiếp cận nghiên cứu chỉ ra khái niệm về dạy học theo quan điểm kiến tạo. Hớng nghiên cứu này có những kết quả của những tác giả sau đây: Theo [1], Mebrien và Brandt (1997) đã chỉ ra "Kiến tạo là một cách tiếp cận "dạy" dựa trên nghiên cứu về việc "học" với niềm tin rằng: Tri thức đợc tạo nên bởi mỗi cá nhân ngời học sẽ trở nên vững chắc hơn rất nhiều so với việc nó đợc nhận từ ngời khác". Còn theo Brooks (1993) thì "Quan điểm kiến tạo trong dạy học khẳng định rằng học sinh cần phải kiến tạo nên những hiểu biết về thế giới bằng cách tổng hợp những kinh nghiệm mới vào trong những cái mà họ đã có trớc đó". Vào năm 1999, M.Bruner đã viết "Ngời học tạo nên những kiến thức của bản thân bằng cách điều khiển những ý tởng và cách tiếp cận dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm đã có, áp dụng chúng vào những tình huống mới, hợp thành tổng thể thống nhất giữa những kiến thức mới thu đợc với những kiến thức đang tồn tại trong trí óc". Cụ thể hơn về hoạt động dạy học toán theo quan điểm kiến tạo, theo [33], Glasersfeld (1991) cho rằng "Dạy có nhiệm vụ ủy thác cho học sinh những mô hình phỏng đoán và khái quát hóa những giả thiết về tình hình học sinh có những cơ hội nào để tác động đến những cấu trúc của họ, sao cho dẫn đến những hoạt động toán học mong đợi và mục đích của ngời dạy". Trong [35] tác giả cho rằng "Lý thuyết kiến tạo là niềm tin rằng tất cả các tri thức đều nhất thiết là một sản phẩm của những hoạt động nhận thức của chính chúng ta và học sinh có thể trình bày khái niệm, kiểm chứng, bảo vệ và phê phán về khái niệm đợc xây dựng". Hớng thứ hai: Tiếp cận nghiên cứu nhằm xác định một số luận điểm cơ bản của dạy học toán theo quan điểm kiến tạo. [...]... dỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học Nghiên cứu về luận và thực tiễn ở chơng 1 là cơ sở để chúng tôi khái quát và đi vào xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo, xây dựng một số biện pháp bồi dỡng hệ thống những năng lực đó cho học sinh Tiểu học góp phần nâng cao chất lợng dạy - học toán ở Tiểu học Dới đây là những kết quả nghiên cứu bớc đầu của đề tài 2.1 Một số. .. tiếp cận nghiên cứu lý thuyết kiến tạo nhằm xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức toán học của học sinh Tiểu học, từ đó lựa chọn một số biện pháp nhằm bồi dỡng, phát triển những năng lực đó cho học sinh, góp phần nâng cao chất lợng dạy học toán ở Tiểu học 1.1.2 Một số khái niệm 1.1.2.1 Kiến tạo Theo từ điển Tiếng Việt, kiến tạo là xây dựng nên Đây là một động từ chỉ hoạt động... thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức toán học của học sinh Tiểu học 2.1.1 Nhóm các năng lực nắm vững kiến thức nền tảng Nhóm năng lực này thể hiện ở việc học sinh nắm chắc các kiến thức và kỹ năng theo trình độ chuẩn về kiến thức và kỹ năng của môn học Việc nắm các kiến thức và kỹ năng theo trình độ chuẩn của học sinh cho phép các em, trên cơ sở đó, làm nẩy sinh các kiến thức mới thông qua... nhau thì là nguyên nhân của sự thành công trong việc nắm vững một cách sáng tạo toán học với t cách là môn học, đặc biệt nắm vững tơng đối nhanh, dễ dàng, sâu sắc những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo trong lĩnh vực toán học" "[8] Một trong những thành tố của năng lực toán học là năng lực kiến tạo kiến thức toán học Năng lực kiến tạo kiến thức toán học thể hiện ở những hoạt động trí tuệ chung: phát hiện và... linh hoạt, sáng tạo hơn Do vậy, nó là cơ sở để giáo viên bồi dỡng hệ thống những năng lực kiến tạo cho học sinh Tiểu học 1.2.4 Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy - học toán theo quan điểm kiến tạo Dạy học toán theo quan điểm kiến tạo là quá trình giáo viên chuyển các kiến thức toán ở trong sách giáo khoa cần hình thành cho học sinh thành các tình huống toán học, tổ chức cho học sinh thực hiện... và thuận lợi cho việc phát hiện và đề xuất hệ thống năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học Mỗi một dạng toán thể hiện một nhóm các năng lực khác nhau, muốn giải quyết đợc các bài toán này, học sinh phải có những năng lực kiến tạo tơng ứng Các dạng bài toán này tồn tại bên cạnh nhau, hỗ trợ cho nhau để khi giải quyết đợc nó, cũng đồng thời trí tuệ học sinh đợc nâng lên một bớc với... thì học sinh phải nắm vững các kiến thức đơn giản trớc đó Đó cũng chính là những thuận lợi cho việc khai triển những biện pháp dạy học toán ở Tiểu học theo tinh thần của quan điểm kiến tạo Kết quả nghiên cứu trên đây là cơ sở để tác giả luận văn xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo, từ đó xây dựng một số biện pháp dạy học theo quan điểm kiến tạo ở chơng 2 Chơng 2 Một số biện pháp bồi. .. thập phân, phân số 1.2.3 Một số dạng toán thờng gặp Các dạng toán thờng gặp biểu hiện một số năng lực kiến tạo kiến thức toán của học sinh Tiểu học Các dạng toán chủ yếu thể hiện ở các hoạt động đồng hoá nh sau: ở Tiểu học, tồn tại các dạng bài toán sau đây: - Lớp các bài toán yêu cầu học sinh vận dụng trực tiếp các tri thức và kỹ năng về phơng pháp và tri thức về kiến thức đã đợc hình thành trớc đó Ví... sự thích nghi với tình huống Có thể mô tả quá trình dạy học toán theo quan điểm kiến tạo nh sau: Kiến thức đã có -> Dự đoán -> Kiểm nghiệm (thất bại) -> Thích nghi -> Kiến thức mới Quy trình này tạo cho học sinh hoạt động một cách tích cực, chủ động, có sự hợp tác trong học tập giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên Kiến thức mà học sinh thu nhận đợc là kết quả hoạt động của chính các em... toán của học sinh Trong [24], Giáo s Đào Tam đã xác định, để kiến tạo kiến thức toán, học sinh cần có những năng lực sau đây: - Năng lực phát hiện vấn đề, phơng pháp dựa trên cơ sở các quy luật t duy biện chứng, t duy tiền logic, khả năng liên tởng và di chuyển các liên tởng; - Năng lực định hớng tìm tòi cách thức giải quyết vấn đề, tìm lời giải các bài toán; - Năng lực huy động kiến thức để giải quyết . đào tạo Trờng đại học vinh đặng xuân dũng Một số biện pháp bồi d Một số biện pháp bồi d ỡng ỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học cho. Một số biện pháp bồi dỡng năng lực kiến tạo kiến thức Toán học cho học sinh Tiểu học 2.1. Một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo kiến thức Toán học 2.1.1. Nhóm các năng lực nắm vững kiến. " ;Một số biện pháp bồi dỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh Tiểu học& quot; nhằm xác định một số thành tố cơ bản của năng lực kiến tạo và lựa chọn một số biện pháp nhằm bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biệt pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh tiểu học - luận văn thạc sĩ GDTH, Một số biệt pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh tiểu học - luận văn thạc sĩ GDTH, Một số biệt pháp bồi dưỡng năng lực kiến tạo kiến thức toán học cho học sinh tiểu học - luận văn thạc sĩ GDTH, Hoạt động 3. Luyện tập, củng cố, vận dụng kiến thức, Bước 1. Tiếp cận với tình huống toán học

Từ khóa liên quan