Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3

22 991 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:08

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc tiểu học) Mã số: 60 14 01 Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong cuộc sống hàng ngày, khi trò chuyện, giao tiếp với những ngời xung quanh không ai không một lần sử dụng phép tu từ so sánh. So sánh là cách nói rất quen thuộc và phổ biến trong cuộc sống cũng nh trong sáng tạo văn chơng. Nhờ phép so sánh, ngời viết có thể gợi ra những hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mĩ lành mạnh, đẹp đẽ cho ngời đọc, ngời nghe. So sánh đợc coi là một trong những phơng thức tạo hình, gợi cảm hiệu quả nhất, có tác dụng lớn trong việc tái hiện đời sống, hình thành và phát triển trí tởng tợng, óc quan sát và khả năng nhận xét, đánh giá của con ngời. Mặt khác, nó còn làm cho tâm hồn và trí tuệ của con ngời thêm phong phú, giúp con ngời cảm nhận văn học và cuộc sống một cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn. Xuất phát từ vai trò và tác dụng của phép tu từ so sánh, từ mục tiêu của môn Tiếng Việt ở tiểu học, ngay từ lớp 1, các bài học của sách giáo khoa đã đa vào khá nhiều hình ảnh so sánh Tuy nhiên, đến lớp 3 học sinh mới chính thức đợc học về phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu. Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 đã giới thiệu sơ bộ về phép so sánh, hình thành những hiểu biết và kĩ năng ban đầu về so sánh cho học sinh thông qua các bài tập thực hành.Từ đó, giúp học sinh cảm nhận đợc cái hay của một số câu văn, câu thơ và vận dụng phép so sánh vào quan sát sự vật, hiện tợng xung quanh và thể hiện vào bài tập làm văn đợc tốt hơn. Mặt khác, việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 cũng là một cách chuẩn bị dần để các em sử dụng thành thạo hơn phép tu từ này khi làm các bài văn kể chuyện, miêu tả ở lớp 4, lớp 5. Trong thực tế, giáo viên và học sinh lớp 3 còn gặp nhiều khó khăn khi dạy học về phép tu từ so sánh, hiệu quả dạy học về phép tu từ so sánh cha cao. Học sinh lớp 3 nhận biết đợc các hình ảnh so sánh nhng việc vận dụng kiến thức về phép so sánh vào nói, viết thì còn nhiều hạn chế. Giáo viên còn lúng túng khi lựa chọn các phơng pháp hớng dẫn học sinh tìm hiểu cách so sánh và tác dụng của phép so sánh. Việc đánh giá kỹ năng sử dụng phép so sánh của học sinh cũng cha có các tiêu chí cụ thể, nhiều khi, sự đánh giá của giáo viên còn mang tính chất cảm tính và kinh nghiệm chủ nghĩa. Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về vấn đề này hầu nh cha có, vì vậy, giáo viên tiểu học còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm các tài liệu tham khảo. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: Ph- ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. 2. Mục đích nghiên cứu 2 - Đề xuất phơng hớng ứng dụng một số phơng pháp dạy học vào việc hình thành những hiểu biết ban đầu và rèn luyện kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3. - Thiết kế quy trình dạy học các dạng bài tập về phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu; quy trình tổ chức hớng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong các giờ học Tập đọc và Tập làm văn, góp phần giải quyết những khó khăn của giáo viên tiểu học và nâng cao hứng thú và kết quả học tập về phép tu từ so sánh cho học sinh. 3. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tợng nghiên cứu Phơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. 3.2. Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. 4. Giả thuyết khoa học Chúng tôi giả định rằng, nếu áp dụng những phơng pháp dạy học mới vào việc dạy học phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3; trên cơ sở đó, xây dựng các quy trình hớng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong phân môn Tập đọc và Tập làm văn thì hiệu quả của việc dạy học sẽ đợc nâng cao. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu các vấn đề lý thuyết về phép tu từ so sánh trong tiếng Việt. - Tìm hiểu nội dung dạy học về phép tu từ so sánh và thực trạng của việc dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3. - Đa ra một số đề xuất về việc ứng dụng một số phơng pháp dạy học vào việc hình thành những hiểu biết ban đầu và rèn luyện kĩ năng sử dụng phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3; quy trình tổ chức dạy các dạng bài tập về phép so sánh ở phân môn Luyện từ và câu; quy trình hớng dẫn học sinh vận dụng phép so sánh trong giờ Tập đọc, Tập làm văn. - Tổ chức dạy học thử nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả và tính khả thi của những đề xuất trên. 6. Phơng pháp nghiên cứu Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, đề tài sử dụng các nhóm phơng pháp nghiên cứu sau đây: - Nhóm các phơng pháp nghiên cứu lí luận nhằm thu thập các thông tin lí luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu 3 - Nhóm các phơng pháp nghiên cứu thực tiễn nhằm điều tra thực trạng dạy học các phép tu từ để phát hiện những vấn đề cần nghiên cứu, cần tìm ra giải pháp. - Nhóm phơng pháp phân tích thống kê nhằm xử lí những số liệu thu đợc từ thử nghiệm s phạm. 7. Cấu trúc của luận văn Ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm 3 chơng: Chơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Chơng 2: Phơng pháp dạy học về phép tu từ so sánh ở lớp 3. Chơng 3: Thử nghiệm và kết quả thử nghiệm. 4 Chơng 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn 1.1. cơ sở lí luận 1.1.1. Phép tu từ so sánh và việc dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 1.1.1.1. Phép tu từ so sánh a. So sánh logic b. So sánh tu từ So sánh tu từ là một biện pháp tu từ trong đó ngời ta đối chiếu các sự vật với nhau miễn là giữa các sự vật có một nét tơng đồng nào đó để gợi ra hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mỹ trong nhận thức ngời đọc, ngời nghe. Hình thức đầy đủ nhất của phép so sánh tu từ gồm 4 yếu tố: 1 2 3 4 Mẹ về nh nắng mới Dựa vào cấu trúc, có thể chia ra các dạng so sánh nh sau: Dạng 1: Phép so sánh đầy đủ 4 yếu tố: Dạng 2: So sánh vắng yếu tố (1): Dạng 3: So sánh vắng yếu tố(2): Dạng 4: So sánh vắng yếu tố (2) và yếu tố(3) Ngoài ra, còn có trờng hợp yếu tố (1) và yếu tố (4) đổi chỗ cho nhau, còn gọi là so sánh đổi chỗ. Dựa vào mặt ngữ nghĩa ta có thể chia phép so sánh thành các dạng: Dạng 1: So sánh ngang bằng Dạng 2: So sánh bậc hơn kém Dạng 3: So sánh bậc cao nhất (bậc tuyệt đối) c. Chức năng của so sánh tu từ - Chức năng nhận thức - Chức năng biểu cảm- cảm xúc 5 d. Sự phát triển của cấu trúc so sánh Về mặt hình thức trong thời kì hiện đại phép so sánh có chiều hớng phát triển về độ dài cấu trúc dới các dạng sau: A x B (ca dao) A x B x C (thơ hiện đại) A x B 1 x B 2 x B 3 Mặt nội dung ngữ nghĩa Xét về mức độ ý nghĩa, mô hình so sánh thờng gặp trong ca dao là: A - x - B hoặc A - x - B (trừu tợng) (cụ thể) (cụ thể) (cụ thể) Nhng trong phong cách nghệ thuật hiện đại ta gặp các phép so sánh ở tất cả các dạng lí tởng của nó: A - B: trừu tợng - cụ thể A - B: trừu tợng - trừu tợng A - B: cụ thể - cụ thể A - B: cụ thể - trừu tợng 1.1.1.2. Dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 a. Mục tiêu của việc dạy học phép tu từ so sánh ở tiểu học Mục tiêu của việc dạy biện pháp tu từ so sánh ở lớp 3 là rèn luyện kĩ năng. Biết vận dụng so sánh tu từ vào việc nói viết, nh biết dùng những hình ảnh so sánh sinh động trong giao tiếp, trong làm văn hay khi kể lại một câu chuyện mà các em đợc nghe, đợc đọc b. Nội dung dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 Nội dung phép tu từ so sánh đợc dạy trong 7 tiết học, khoảng 1/5 tổng số thời gian của phân môn Luyện từ và câu và 1/35 tổng số thời gian của môn Tiếng Việt. b1. Phân tích nội dung dạy học phép tu từ so sánh Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 có những loại bài tập sau: - Bài tập nhận biết phép tu từ so sánh ở loại bài tập này, hình thức bài tập thờng là nêu ngữ liệu (câu văn, câu thơ; đoạn văn, đoạn thơ) trong đó có sử dụng phép tu từ so sánh; yêu cầu học sinh chỉ ra các hình ảnh so sánh, các sự vật đợc so sánh, các vế so sánh, các từ so sánh, các đặc điểm so sánhvới nhau trong các ngữ liệu đó. Sau đây là một số dạng bài tập trong loại bài tập nhận biết. + Tìm những sự vật đợc so sánh: + Tìm những hình ảnh so sánh: + Tìm các từ so sánh + Tìm các đặc điểm so sánh: 6 - So sánh âm thanh với âm thanh: - So sánh hoạt động với hoạt động - Bài tập vận dụng phép tu từ so sánh ở dạng bài tập này có 2 loại bài tập nhỏ, đó là bài tập nhận biết tác dụng của phép tu từ so sánh và bài tập đặt câu có dùng phép so sánh. Ngoài ra, còn có dạng bài điền từ thích hợp vào chỗ trống, bài tập cho trớc cái so sánh yêu cầu học sinh tìm ra cái để làm chuẩn so sánh. c. Một số nhận xét về nội dung dạy học phép so sánh tu từ ở lớp 3 - Nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh. Chơng trình đợc sắp xếp từ dễ đến khó. Ngữ liệu để dạy phép so sánh thể hiện tính linh hoạt và sinh động rất phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh tiểu học. - Chơng trình đã cung cấp những kiến thức cơ bản về biện pháp tu từ so sánh. Các em đợc làm quen với cấu trúc hoàn chỉnh của phép so sánh với đầy đủ cả 4 yếu tố, với các dạng so sánh không đầy đủ: so sánh vắng yếu tố 2, so sánh vắng yếu tố 2 và yếu tố 3, với các kiểu so sánh: So sánh sự vật với con ngời, so sánh âm thanh với âm thanh, so sánh hoạt động với hoat động. Ngoài ra các em còn đợc làm quen với các dạng so sánh: so sánh ngang bằng, so sánh bậc hơn kém, đợc làm quen với sự phát triển của thủ pháp so sánh thông qua các ngữ liệu. - Nội dung phép tu từ so sánh đợc xây dựng theo quan điểm tích hợp. Những kiến thức về phép so sánh tu từ sẽ đợc dạy lồng ghép trong các phân môn khác của môn Tiếng Việt. Cách biên soạn chơng trình nàyđã tạo điều kiện để các em có cơ hội đợc tiếp cận với phép so sánh nhiều hơn, có cơ hội để học hỏi và cảm nhận giá trị của so sánh tu từ một cách toàn diện. Có thể nói, nội dung dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 đợc biên soạn một cách logic, khoa học vừa phù hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ nhận thức của học sinh. Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản, cần thiết về phép so sánh. Tạo cơ sở vững chắc giúp học sinh phát triển kĩ năng sử dụng biện pháp tu từ. 1.1.2. Một số phơng pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1.1.2.1. Khái niệm phơng pháp dạy học Tiếng Việt Phơng pháp dạy học tiếng Việt là cách thức làm việc của thầy giáo và học sinh nhằm làm cho học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức, hình thành các kĩ năng, kĩ xảo tiếng Việt. 1.1.2.2. Các phơng pháp dạy học Tiếng Việt thờng đợc sử dụng ở tiểu học Phơng pháp phân tích ngôn ngữ 7 Là phơng pháp học sinh dới sự chỉ dẫn của thầy giáo vạch ra những hiện tợng ngôn ngữ nhất định từ các tài liệu ngôn ngữ cho trớc, quy các hiện tợng đó vào một phạm trù nhất định và chỉ rõ những đặc trng cử chúng Phơng pháp rèn luyện theo mẫu (PPRLTM) Phơng pháp rèn luyện theo mẫu là phơng pháp mà thầy giáo chọn và giới thiệu các mẫu hoạt động ngôn ngữ rồi hớng dẫn học sinh phân tích để hiểu và nắm vững cơ chế của chúng và bắt chớc mẫu đó một cách sáng tạo vào lời nói của mình Phơng pháp thực hành giao tiếp Phơng pháp giao tiếp là phơng pháp hớng dẫn học sinh vận dụng lí thuyết đợc học vào thực hiện các nhiệm vụ của qúa trình giao tiếp, có chú ý đến đặc điểm và các nhân tố tham gia vào hoạt động giao tiếp. Phơng pháp thảo luận nhóm Thảo luận nhóm là một cách học tạo điều kiện cho học sinh luyện tập khả năng giao tiếp, khả năng hợp tác và khả năng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Phơng pháp trò chơi học tập tiếng Việt Là phơng pháp trò chơi s phạm trong dạy học môn tiếng Việt đợc hiểu là hình thức học tập môn tiếng Việt theo hứng thú vui chơi, dựa trên những tình huống thực tiễn hay trong nội bộ tiếng Việt mang đặc thù của một tình huống có vấn đề trong dạy học tiếng Việt, mà việc giải quyết vấn đề trong tình huống đặt ra nhằm để học sinh lĩnh hội, củng cố, vận dụng kiến thức, kĩ năng sử dụng tiếng Việt đã đựoc học, những kinh nghiệm sống đã đợc tích luỹ vào các tình huống mới một cách tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo. 1.2. Cơ sở thực tiễn 1.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về dạy học phép so sánh ở tiểu học Kết quả điều tra, vào năm học 2006-2007 ở 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá của chúng tôi cho thấy rằng: Chỉ có 55 % số giáo viên đợc hỏi cho rằng phép tu từ là cách phối hợp sử dụng các phơng tiện ngôn ngữ một cách đặc biệt để tạo ra hiệu quả tu từ trong biểu đạt. Có 24,25 % số giáo viên đợc hỏi cho rằng cho học sinh là dạy học sinh nắm đợc dấu hiệu của biện pháp tu từ. Có 25, 75% số giáo viên đợc hỏi dạy học phép tu từ so sánh là dạy học sinh nắm đợc giá trị biểu cảm của phép tu từ so sánh. 8 Chỉ có 50 % số giáo viên đợc hỏi cho rằng dạy học phép tu từ so sánh cho học sinh là dạy cho học sinh nắm đợc dấu hiệu và hiểu đợc giá trị biểu cảm của phép so sánh, biết vận dụng phép so sánh vào việc nói và viết. Nh vậy số giáo viên (50%) đợc điều tra đã hiểu cha đầy đủ, chính xác về việc dạy học biện pháp tu từ so sánh cho học sinh. Nguyên nhân: - GV cha nắm đợc dạy học phép so sánh cho học sinh là gì điều này sẽ dẫn đến việc việc xác định sai mục đích, mức độ dạy học các bài về phép so sánh. - Do một số giáo viên có trình độ đào tạo nhất định dẫn đến kiến thức về phong cách học của giáo viên còn học chế. Số GV cha hiểu rõ khái niệm biện pháp tu từ (45%). 1.2.2. Thực tế dạy và học phép tu từ so sánh ở tiểu học hiện nay 1.2.2.1. Về phía giáo viên Sau khi xử lí số liệu từ 725 phiếu điều tra nhận thức chúng tôi thấy rằng: - Chỉ có 36.14% GVTH đợc hỏi cho rằng họ rất thành thạo trong việc xác định mục đích của việc dạy phép tu từ so sánh ở lớp 3. Có 41.38% cho rằng họ ở mức thành thạo.Vẫn có 22.48% cho rằng họ còn khó khăn lúng túng trong việc xác định mục đích yêu cầu của một bài dạy phép tu từ. - Chỉ có 17.20% số GVTH đợc hỏi cho rằng, họ rất thành thạo trong việc xác định mức độ nội dung chơng trình nói chung cũng nh nội dung của từng bài về phép tu từ. Có 51.69% GVTH cho rằng họ ở mức độ thành thạo. Còn 31.11% cho rằng họ còn rất lúng túng trong việc nắm vững mức độ nội dung của từng bài học cụ thể. - Chỉ có 20.14% GVTH đợc hỏi cho rằng họ rất thành thạo trong việc lựa chọn phơng pháp, phơng tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung bài học. Có 39.45% GV đợc hỏi cho rằng họ ở mức thành thạo. Có tới 40.41% cho rằng họ rất lúng túng, khó khăn trong việc sử dụng phù hợp các phơng pháp, phơng tiện, và hình thức tổ chức dạy học trong các tiết dạy. - Chỉ có 23.45% số giáo viên đợc hỏi cho rằng họ rất thành thạo trong việc xây dựng quy trình một tiết dạy bài phép tu từ. Có 40.27% cho rằng họ ở mức thành thạo. Có 36.28% cho rằng họ còn lúng túng trong việc xây dựng quy trình một tiết dạy phù hợp với nội dung bài dạy. - Chỉ có 13.79% số GVTH đợc hỏi cho rằng họ rất thành thạo trong việc thiết kế hệ thống bài tập nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức. Có 29.38 % cho rằng họ ở mức thành thạo. Có tới 56.83% cho rằng họ còn khó khăn, lúng túng trong việc tự thiết kế hệ thống bài tập cho học sinh. - Chỉ có 21.28% số GVTH đợc hỏi cho rằng họ rất thành thạo trong việc tổ chức quá trình kiểm tra, đánh giá để xác định mức độ tri thức. Có 43.31% 9 cho rằng họ ở mức độ thành thạo. Vẫn còn 35.31% cho rằng họ còn khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức quá trình kiểm tra, đánh giá để xác định khả năng nhận diện và vận dụng phép tu từ so sánh. Một số nguyên nhân - Vốn kiến thức của giáo viên về phong cách học còn hạn chế. - Tài liệu tham khảo, mở rộng vốn hiểu biết cho giáo viên và học sinh cha nhiều. - BPTT là một nội dung mới đa vào chơng trình nên giáo viên cha có kinh nghiệm trong việc lựa chọn PP và hình thức dạy học. 1.2.2.2. Về phía học sinh Sau khi điều tra 210 học sinh lớp 3 trờng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy học sinh còn mắc lỗi về phép tu từ so sánh ở các mặt sau: - Nhầm lẫn giữa so sánh logic và so sánh tu từ. - Tìm sai từ so sánh. - Nhận diện sai các yếu tố so sánh. - Tạo hình ảnh so sánh cha hợp lí. - Cha cảm nhận đợc giá trị của phép so sánh. Nguyên nhân: - Năng lực học tập của học sinh còn yếu. - Phơng pháp dạy học của giáo viên cha linh hoạt . 10 [...]... pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 2.1 ứng dụng các phơng pháp dạy học tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 2.1.1 ứng dụng phơng pháp phân tích ngôn ngữ vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 2.1.2 ứng dụng phơng pháp rèn luyện theo mẫu vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 2.1 .3 ứng dụng phơng pháp thực hành giao tiếp vào việc dạy phép tu từ so. .. so sánh cho học sinh lớp 3 2.1.4 ứng dụng phơng pháp thảo luận nhóm vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 2.1.5 ứng dụng phơng pháp trò chơi học tập Tiếng Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho học sinh lớp 3 2.2 Phơng pháp hớng dẫn học sinh giải các bài tập về phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu 2.2.1 Hệ thống bài tập về phép tu từ so sánh ở phân môn Luyện từ và câu, phép. .. phép tu từ so sánh đợc dạy trong 7 tu n, mỗi tu n 1 tiết với các nội dung bài tập nh sau: Tu n 1: Làm quen với phép so sánh Tu n 3: Tìm hình ảnh so sánh và nhận biết các từ chỉ sự so sánh Tu n 5: So sánh hơn kém, cách thêm các từ so sánh vào những câu cha có từ so sánh Tu n 7: So sánh sự vật với con ngời Tu n 10: Làm quen so sánh âm thanh với âm thanh Tu n 12: So sánh hoạt động với hoạt động Tu n 15:... so sánh 2 .3. 2 Vẻ đẹp của hình ảnh so sánh tu từ trong môn Tập đọc ở lớp 3 2 .3. 3 Quy trình hớng dẫn học sinh cảm nhận học sinh giá trị của các hình ảnh so sánh trong bài tập đọc Bớc 1: Nhận diện so sánh tu từ Bớc 2: Xác định sự vật so sánh Bớc 3: Tìm hiểu phơng diện so sánh Bớc 4: Cảm nhận giá trị của phép so sánh 2.4 Phơng pháp hớng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong giờ Tập làm văn 2 .3. 1... Việt vào việc dạy phép tu từ so sánh cho cho HS lớp 3 Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng quy trình tổ chức hớng dẫn HS giải các dạng bài tập về phép tu từ so sánh cho HS lớp 3 ở phân môn: Luyện từ và câu Chúng tôi cũng đã xây dựng các quy trình tổ chức hớng dẫn HS vận dụng phép tu từ so sánh trong các giờ Tập đọc, Tập làm văn góp phần nâng cao chất lợng dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 1.4 Kết quả thực... cơ sở phơng pháp luận của việc dạy phép so sánh tu từ ở Tiểu học 2.2 ứng dụng các kết quả nghiên cứu của luận văn vào quá trình dạy học ở các trờng Tiểu học Cụ thể, giới thiệu các ứng dụng PP dạy học tiếng Việt vào 18 việc dạy phép tu từ so sánh ở lớp 3 Giới thiệu trên phạm vi rộng các quy trình tổ chức hớng dẫn HS phát triển kĩ năng sử dụng phép so sánh tu từ trong các phân môn Luyện từ và câu, Tập... học sinh trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm ghi nhớ về phép tu từ so sánh 11 2 .3 Phơng pháp hớng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh trong giờ học Tập đọc 2 .3. 1 Thống kê các hình ảnh so sánh trong các văn bản Tập đọc ở lớp 3 Trong phân môn Tập đọc ở lớp 3 có 85 văn bản nghệ thuật bao gồm thơ, tạp văn, truyện ngắn, truyện cời, truyện ngụ ngôn trong đó có 32 văn bản chứa hình ảnh so. .. dụng, đoạn văn sẽ trở nên nhàm chán và sáo rỗng 12 b Quy trình dạy học phép tu từ so sánh trong phân môn Tập làm văn ở lớp 3 b1 Quy trình hớng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh vào các bài tập làm văn nói Bớc 1: Tìm hiểu yêu cầu bài tập Bớc 2: Làm mẫu Bớc 3: Thực hành luyện nói theo cặp Bớc 4: Tập nói trớc lớp b2 Quy trình hớng dẫn học sinh vận dụng phép tu từ so sánh vào các bài tập làm văn viết... viện Trờng Đại học Vinh 20 các Công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài 1 Lê Thị Hạnh (2007), Thực trạng dạy học các biện pháp tu từ ở lớp 3, Tạp chí Giáo dục, số 1 73, tr 13- 14 2 Lê Thị Hạnh (2007), Phơng pháp hớng dẫn học sinh lớp 3 luyện tập về phép tu từ so sánh qua phân môn Tập đọc, Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 12, tr32 -33 3 Lê Thị Hạnh (2008), Phơng pháp hớng dẫn học sinh giải... ranhững hình ảnh so sánh đẹp trong bài Tập làm văn của mình + Mức độ khá: 7- 8 điểm: Học sinh nhận diện và vận dụng thành thạo phép tu từ so sánh vào bài làm của mình, hiểu đuợc tác dụng của phép so sánh tu từ 14 + Mức độ trung bình: 5 - 6 điểm: Học sinh nhận diện đợc phép so sánh tu từ song còn khó khăn trong việc vận dụng biện pháp này vào các bài Tập làm văn + Mức độ yếu: 3- 4 điểm Học sinh cha có . học vinh lê thị hạnh Ph Ph ơng pháp dạy học ơng pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 phép tu từ so sánh ở lớp 3 Chuyên ngành: Giáo dục học (bậc tiểu học) Mã số: 60 14 01 Tóm tắt luận văn thạc. tợng 1.1.1.2. Dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3 a. Mục tiêu của việc dạy học phép tu từ so sánh ở tiểu học Mục tiêu của việc dạy biện pháp tu từ so sánh ở lớp 3 là rèn luyện kĩ năng. Biết vận dụng so sánh. pháp dạy học về phép tu từ so sánh ở lớp 3. Chơng 3: Thử nghiệm và kết quả thử nghiệm. 4 Chơng 1 Cơ sở lí luận và thực tiễn 1.1. cơ sở lí luận 1.1.1. Phép tu từ so sánh và việc dạy học phép tu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3, Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3, Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phương pháp dạy học phép tu từ so sánh ở lớp 3