Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục: Các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học thông qua dạy học rèn luyện giải toán

22 851 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 19:05

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh triệu thị thu hiền Các biện pháp bồi d Các biện pháp bồi d ỡng kỹ năng Tìm lời giải ỡng kỹ năng Tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học thông qua dạy học rèn luyện Giải toán thông qua dạy học rèn luyện Giải toán Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp tiểu học) Mã số: 60 14 01 Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục học Vinh - 2007 Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Đất nớc ta đã và đang bớc vào thời kì đổi mới và hoà nhập. Vì vậy mà công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên khắp mọi miền đất nớc. Nó đòi hỏi phải có lớp ngời lao động mới tích cực, độc lập và sáng tạo. Muốn vậy phải bắt đầu từ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, mà trớc hết là từ trờng tiểu học. Điều đó đòi hỏi nhà trờng tiểu học phải có sự đổi mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sự đổi mới bao gồm nhiều yếu tố: từ mục tiêu đào tạo đến nội dung, phơng pháp và hình thức tổ chức dạy học. Trong đó quan trọng là đổi mới phơng pháp dạy học nhằm phát triển t duy cho học sinh. 1.2. Trong giảng dạy ở nhà trờng tiểu học, môn Toán có một vị trí quan trọng với mục tiêu cơ bản là: trang bị cho học sinh những tri thức và kỹ năng toán cơ bản, bớc đầu phát triển năng lực t duy, khả năng suy luận hợp lý, qua đó hình thành ở các em khả năng giải quyết vấn đề, từng bớc hình thành phơng pháp tự học và làm việc có kế hoạch, khoa học, chủ động và sáng tạo. Để thực hiện đợc mục tiêu này, trớc hết ngời giáo viên phải nhận thức đợc rằng: bên cạnh việc dạy cái gì, cần phải chú trọng dạy nh thế nào. Vì vậy bên cạnh việc dạy tri thức cần phải hớng tới việc rèn luyện và nâng cao năng lực toán học cho học sinh. Năng lực toán học nói chung và năng lực sáng tạo nói riêng chỉ có thể hình thành và phát triển trong hoạt động. Hình thức hoạt động toán học chủ yếu của học sinh ở trờng phổ thông là giải các bài toán. Hoạt động giải toán đợc xem là môi trờng u thế nhằm hình thành và phát triển năng lực toán học cho học sinh. Hiệu quả dạy học đạt đợc phụ thuộc vào nội dung và phơng pháp tổ chức dạy học môn Toán nói chung và rèn luyện Giải toán nói riêng theo dụng ý s phạm của ngời thầy. 1.3. Trong quá trình dạy học Giải toán, rèn luyện kỹ năng tìm lời giải các bài toán là một trong hai nội dung chủ yếu của rèn luyện Giải toán. Mặc dù việc tìm lời giải của bài toán đợc xem là khâu có tính chất quyết định đến sự thành bại, hay dở của một lời giải, quyết định việc hình thành năng lực giải toán cho ngời học, nhng việc rèn luyện kỹ năng này vẫn cha đợc chú trọng ở mức độ cần thiết. Nguyên nhân chính của thực trạng trên chủ yếu là do các giáo viên tiểu học thiếu một hệ thống tri thức lí luận và kinh nghiệm thực tiễn về rèn luyện kỹ năng tìm lời giải các bài toán. Vì vậy nghiên cứu để hệ thống cơ sở lí luận và đề ra các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lợng dạy học Toán nói chung và bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh nói riêng là việc làm cần thiết và có ý nghĩa. 2 Đó là những lí do để chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: Các biện pháp bồi dỡng kỹ năng Tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học thông qua dạy học rèn luyện Giải toán. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng những biện pháp thực hiện bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học, góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn Toán. 3. Đối tợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học và rèn luyện giải toán lớp 4,5 3.2. Đối tợng nghiên cứu Các biện pháp bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học. 3.3. Phạm vi nghiên cứu Chúng tôi thực hiện đề tài này trong phạm vi hoạt động dạy học bồi dỡng Toán lớp 4, 5 cho học sinh ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 4. Giả thuyết khoa học Thực hiện đề tài này, chúng tôi giả định rằng: Trong quá trình dạy học Giải toán ở tiểu học, nếu nắm vững bản chất của kỹ năng tìm lời giải các bài toán và tổ chức quá trình dạy học có sử dụng các biện pháp hớng học sinh vào hoạt động tìm tòi lời giải thì có thể nâng cao hiệu quả dạy học toán cho học sinh. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài trong đó tập trung làm rõ khái niệm, cấu trúc và các yếu tố ảnh hởng đến sự hình thành kỹ năng; kỹ năng tìm lời giải các bài toán; Tìm hiểu thực trạng dạy học Giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng Tìm lời giải các bài toán. - Xây dựng một số biện pháp bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh thông qua dạy học Giải toán ở tiểu học. - Thực nghiệm s phạm có vận dụng các biện pháp dạy học mà đề tài đề ra nhằm kiểm chứng hiệu quả của các biện pháp đó và chứng minh giả thuyết của đề tài. 6. Phơng pháp nghiên cứu Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài chúng tôi đã sử dụng một hệ thống các phơng pháp sau: 3 - Phơng pháp nghiên cứu lí luận: nghiên cứu những tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: nhằm nghiên cứu thực trạng và thu thập các thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Phơng pháp thực nghiệm: nhằm giải quyết nhiệm vụ thực nghiệm s phạm, chứng minh giả thuyết. 7. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chơng: Chơng 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn. Chơng 2. Các biện pháp thực hiện nhằm bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học thông qua dạy học Giải toán. Chơng 3. Thực nghiệm s phạm. 4 Chơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trong dạy học môn Toán nói chung và dạy học Giải toán nói riêng, vấn đề bồi dỡng kỹ năng tìm đờng lối giải cho các bài toán đợc xem là khâu có tính chất quyết định đối với sự hình thành và phát triển t duy toán học cho học sinh, góp phần hình thành năng lực sáng tạo cho ngời học. Do vậy đã có những công trình nghiên cứu của một số tác giả nhằm góp phần tìm hiểu và đề ra những biện pháp rèn luyên kỹ năng tìm đờng lối giải các bài toán cho học sinh nh: Nguyễn Thái Hoè, Nguyễn Duy Thuận Kết quả nghiên cứu của các tác giả trên đều đợc chúng tôi tìm hiểu và kế thừa. Tuy nhiên qua việc nghiên cứu các công trình đó chúng tôi thấy rằng: mặc dù các tác giả đã đề cao vấn đề rèn luyện kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh nhng mới chỉ nghiên cứu, đề cập vấn đề dới dạng sách tham khảo cho dạy học một số nội dung toán THCS và THPT mà cha đề cập cơ sở của việc rèn luyện kỹ năng, đặc biệt cha có một công trình nào đi sâu nghiên cứu việc bồi d- ỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học. Do vậy đề tài của chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ vào việc bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học nói riêng và học sinh tiểu học nói chung. 1.2. Đại cơng về kỹ năng 1.2.1. Khái niệm Kỹ năng là năng lực thực hiện một hành động của con ngời dựa trên những tri thức về phơng thức hành động và kinh nghiệm cũng nh năng lực bản thân để đạt đợc mục đích trong những điều kiện, tình huống hành động khác nhau. 1.2.2. Sự phân loại kỹ năng 1.2.3 Cấu trúc tâm lý của kỹ năng Thứ nhất: Tri thức Thứ hai: Sự vận hành, hành động - Nắm vững mục đích hành động. - Thấu hiểu và nắm vững các phơng thức hành động cơ bản - Nắm vững điều kiện của hành động Thứ ba: Sự định hớng hành động của trí tuệ 1.2.4. Các yếu tố ảnh hởng đến sự hình thành kỹ năng - Tri Thức 5 - Quá trình thực hành luyện tập - Kinh nghiệm - Khả năng trí tuệ và k hả năng nhìn nhận của chủ thể 1.3. Kỹ năng giải toán 1.3.1. Thế nào là kỹ năng giải toán ? Kỹ năng giải toán là sự vận dụng những tri thức khoa học cơ bản, tri thức phơng pháp, kinh nghiệm và những năng lực trí tuệ của bản thân vào việc thực hiện giải một bài toán có hiệu quả. 1.3.2. Các loại kỹ năng giải toán Kỹ năng giải toán không phải là một kỹ năng riêng lẻ mà nó là hệ thống phức hợp của nhiều kỹ năng cụ thể. Theo chúng tôi kỹ năng giải toán gồm có 2 nhóm kỹ năng cơ bản sau: - Nhóm kỹ năng tìm lời giải của bài toán. - Nhóm kỹ năng hoàn thành bài giải khi đã có định hớng đúng. 1.4. Nhóm kỹ năng tìm lời giải bài toán Trớc hết cần khẳng định lại rằng kỹ năng tìm lời giải các bài toán chính là phơng pháp chung khi tiến hành việc tìm tòi lời giải(đáp số) của bài toán. Nó không phải là một kỹ năng đơn độc mà là một hệ thống phức hợp của nhiều kỹ năng. 1.4.1. Kỹ năng xác định vấn đề của bài toán Kỹ năng xác định vấn đề của bài toán đợc biểu hiện ở việc học sinh xác định đợc các yếu tố đã cho và yêu cầu của bài toán và khả năng biểu diễn các yếu tố đã cho và yếu tố phải tìm của bài toán dới dạng rút gọn - tóm tắt hay dạng công thức, ký hiệu toán học một cách chính xác. Vì vậy cần giúp học sinh đạt đợc kỹ năng này ở mức độ thành thạo. Có nh vậy quá trình tìm lời giải bài toán mới có triển vọng. 1.4.2. Kỹ năng khoanh vùng và huy động kiến thức, kinh nghiệm để hình thành các phơng án giải quyết nhiệm vụ của bài toán Trên cơ sở các nhiệm vụ của bài toán đã xác định. Muốn tìm đợc lời giải bài toán, học sinh phải tiến hành khoanh vùng kiến thức của bài toán; huy động các kiến thức và kinh nghiệm có liên quan để hình thành các hớng giải quyết nhiệm vụ của bài toán. Muốn huy động kiến thức học sinh phải biết hồi tởng lại những kiến thức có liên quan, hay cách giải những bài tập tơng tự. Kỹ năng huy động kiến thức sẽ trở nên thành thạo, mau lẹ nếu học sinh có một quá trình học tập giải toán hệ thống và thờng xuyên rút kinh nghiệm. 6 1.4.3. Kỹ năng đánh giá khả năng giải quyết của các phơng án để tìm lời giải bài toán Kỹ năng đánh giá khả năng giải quyết của các phơng án là khả năng vận dụng các tri thức, kinh nghiệm và những năng lực trí tuệ của bản thân để vạch ra các phơng án giải quyết nhiệm vụ của bài toán và đánh giá đợc khả năng giải quyết của các phơng án đó để tìm đợc lời giải cho bài toán. Ví dụ: Xét bài toán: Tìm số có 3 chữ số biết số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó. Sau khi xác định vấn đề của bài toán, dựa trên biểu thức: abc = 5 ì a ì b ì c (1) học sinh tiến hành khoanh vùng, huy động kiến thức và vạch ra một số phơng án giải quyết sau: Phơng án 1: Phân tích cấu tạo số abc , biến đổi (1) để mong tìm đợc a, b hoặc c. Phơng án 2: Đánh giá hai vế của (1) để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của abc hoặc a, b, c. Từ đó tìm abc hoặc a, b, c. Phơng án 3: Nhận xét sự chia hết của tích 5 ì a ì b ì c để suy ra tính chất chia hết của abc . Từ đó tìm a, b, c. Đánh giá khả năng giải quyết của các phơng án đó: Phơng án 1: Qua vài thao tác phân tích và biến đổi (1), biểu thức có chiều hớng phức tạp hơn. Khả năng nhóm hoặc rút gọn không xuất hiện. Phơng án 1 không có triển vọng. Phơng án 2: Dựa trên điều kiện a, b, c là chữ số và biểu thức (1), không giới hạn đợc giá trị của abc hay a, b, c. Do đó, phơng án 2 cũng không có hi vọng. Phơng án 3: Tích a ì b ì c ì 5 chia hết cho 5 nên abc chia hết cho 5. Từ đây suy ra c = 0 hoặc 5. Bài toán có triển vọng tìm đợc lời giải. 1.4.4. Kỹ năng nhìn lại lời giải bài toán Kỹ năng nhìn lại lời giải bài toán là khả năng xem xét lại bài toán và lời giải vừa xác định và thực hiện. Biểu hiện: - Học sinh biết kiểm tra sự chính xác của các phép tính, thuật toán và logic suy luận của lời giải. - Học sinh nhìn nhận ra những u khuyết điểm của lời giải và chơng trình giải đã xác lập và thực hiện. Từ đó hoàn thiện hơn chơng trình giải ấy hoặc tìm đợc phơng pháp giải u việt hơn. 7 - Học sinh tìm đợc nhiều cách giải khác nhau cho mỗi bài toán và lựa chọn cách giải có thể mở rộng cho các bài toán tổng quát. Tóm lại: kỹ năng tìm lời giải bài toán là những kỹ năng cơ bản đảm bảo cho việc tìm lời giải bài toán có hiệu quả. Mặc dù kết quả của việc xác định ph- ơng hớng bài giải còn phụ thuộc đáng kể vào t chất và năng lực của từng chủ thể học sinh. Tuy nhiên về cơ bản nếu hình thành đợc hệ thống các kỹ năng trên có thể đảm bảo cho đa số học sinh tiến hành việc giải toán đạt yêu cầu của chơng trình dạy học đề ra. 1.5. Các yếu tố ảnh hởng đến việc hình thành và phát triển kỹ năng tìm lời giải bài toán Thứ nhất: Hệ thống kiến thức toán học Thứ hai: Hệ thống các thao tác có tính chất kỹ thuật hành động Thứ ba: Nội dung và biện pháp luyện tập Thứ t: Con đờng hình thành Thứ năm: Tính tích cực luyện tập của mỗi học sinh Thứ sáu: Những đặc điểm tâm sinh lí và khả năng trí tuệ cá nhân Tóm lại: Sự hình thành kỹ năng giải toán nói chung và kỹ năng tìm lời giải các bài toán nói riêng chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố. Các yếu tố trên đều tác động một cách gián tiếp đến việc hình thành kỹ năng thông qua hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh. 1.6. Một số đặc điểm nhận thức của học sinh cuối bậc tiểu học Trớc hết về mặt giải phẫu sinh lý, học sinh tiểu học có sự thay đổi khá mạnh về bộ não. Trọng lợng não học sinh gần bằng 90% trọng lợng não của ngời lớn. Bộ não trẻ đã phát triển nên có thể tích cực hoá hoạt động nhận thức để tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh tri thức. Các em có đủ điều kiện để giải những bài toán khác nhau ở tiểu học. Nhận thức còn mang tính cảm tính và phân định hai giai đoạn là đặc điểm cơ bản của học sinh tiểu học. Chúng tôi đi sâu vào nghiên cứu nhận thức của học sinh tiểu học ở giai đoạn hai. 1.6.1. Chú ý Chú ý không chủ định là dạng chú ý phổ biến nhất trong thời gian đầu lứa tuổi học sinh tiểu học. Chú ý có chủ định chỉ đợc hình thành thực sự khi học sinh bớc vào hoạt động nhận thức do yêu cầu tất yếu của hoạt động này. Các nhà tâm lý học cho rằng, nếu có sự chỉ đạo phù hợp của ngời lớn thì ngay trong những năm đầu lứa tuổi học sinh tiểu học, chú ý có chủ định đã có thể phát triển mạnh mẽ. Sự phát triển này biểu hiện ở sự phát triển kỹ năng làm 8 việc có định hớng của học sinh. Đến cuối bậc tiểu học, học sinh đã tự đặt cho mình mục đích, tự thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chúng và học sinh đã có quá trình chú ý tơng đối bền vững, ít bị chi phối bởi các quá trình hng phấn và ức chế. Chú ý của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào tính vừa sức của tài liệu học tập. Học sinh sẽ tập trung chú ý làm việc với những vấn đề tuy khó nhng có thể thực hiện đợc và nhờ đó nó đạt đợc một thành tích nhất định. Chính thành tích này sẽ kích thích trẻ chú ý tốt hơn trong công việc. 1.6.2. Tri giác Tri giác của học sinh cuối bậc tiểu học đã có sự phân hóa và phát triển mạnh trong quá trình học tập. ở học sinh tiểu học, tri giác đã mang tính đại thể, ít đi vào chi tiết và mang tính chất không chủ động. Đến cuối bậc tiểu học, học sinh đã biết tìm ra dấu hiệu đặc trng của sự vật. Nhìn chung ở giai đoạn hai, học sinh có đủ khả năng tiếp nhận các phơng pháp tìm lời giải các bài toán. 1.6.3. Đặc điểm trí nhớ Ban đầu, học sinh tiểu học ghi nhớ những tài liệu trực quan tốt hơn. Hiệu quả ghi nhớ những sự vật mà chúng trực tiếp hành động cao hơn rất nhiều so với ghi nhớ từ ngữ. Trẻ có thể thực hiện đợc cả những thao tác ghi nhớ khó khăn nh liên tởng, chia bài ra thành từng phần nếu quá trình này có sử dụng các đồ vật trực quan. Đó là đặc điểm mà giáo viên cần tính đến khi tổ chức quá trình học tập cho học sinh tiểu học. 1.6.4. T duy Sự phát triển t duy ở lứa tuổi học sinh tiểu học trải qua hai giai đoạn khác nhau về mặt chất lợng. Cuối bậc tiểu học, phần lớn học sinh đã có khả năng khái quát trên cơ sở phân tích, tổng hợp và trừu tợng hóa bằng trí óc đối với các biểu tợng, sự vật đã tích lũy đợc trong kinh nghiệm. Sự giảm bớt của yếu tố trực quan - hình tợng tạo điều kiện cho việc gia tăng thành phần của yếu tố ngôn ngữ, ký hiệu, mô hình trong t duy trẻ. Đó là những tiền tố của sự hình thành và phát triển của một trình độ t duy mới - t duy hình thức - ở học sinh trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 1.6.5. Tởng tợng Trong quá trình học tập, khả năng điều khiển hoạt động trí tuệ của học sinh tiểu học phát triển và cùng với nó, tởng tợng của các em cũng trở thành một quá trình đợc điều khiển, điều chỉnh. Nhờ vậy, học sinh có khả năng tởng tợng một cách có chủ định và hình ảnh của nó đợc hình thành theo yêu cầu của nhiệm vụ học tập. 9 1.7. Vấn đề rèn luyện và phát triển kỹ năng Tìm lời giải các bài toán trong dạy học Giải toán hiện nay 1.7.1. Chơng trình dạy học Giải toán lớp 4,5 1.7.2. Vai trò của rèn luyện kỹ năng tìm lời giải các bài toán 1.7.3. Thực trạng dạy học rèn luyện kỹ năng Tìm lời giải của bài toán trong dạy học giải toán hiện nay Trong quá trình dạy học môn Toán hiện nay, việc rèn luyện kỹ năng tìm lời giải bài toán cho học sinh còn cha đợc chú trọng nh mặt rèn luyện kỹ năng hoàn thành bài giải (khi đã tìm đợc lời giải). Mặc dù hầu hết giáo viên đã nhận thức đ- ợc ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Nguyên nhân chủ yếu là: - Đại đa số giáo viên cha thực sự am hiểu về bản chất kỹ năng tìm lời giải bài toán, các kỹ năng cụ thể khi tiến hành tìm lời giải một bài toán, các yếu tố ảnh hởng đến việc hình thành và phát triển kỹ năng tìm lời giải bài toán cho học sinh. - Giáo viên thiếu kinh nghiệm thực tế về rèn luyện kỹ năng tìm lời giải bài toán cho học sinh trong quá trình hớng dẫn học sinh giải toán nói chung và trong dạy học Giải toán nói riêng. - Giáo viên thiếu sự đầu t về mặt s phạm (thiết kế nội dung, lựa chọn ph- ơng pháp và đề ra cách thức tổ chức) trong dạy học. Tiểu kết chơng 1 Trong chơng 1, chúng tôi đã chỉ ra cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, làm cơ sở cho việc đề ra các biện pháp thực hiện trong quá trình dạy học nhằm thực hiện mục đích của đề tài: Bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học. 10 [...]... triển kỹ năng tìm lời giải các bài toán - Giáo viên nắm đợc một số biện pháp thực hiện cụ thể khi muốn hình thành và phát triển hay bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh trong dạy học giải toán 3 Có nhiều biện pháp để bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải bài toán, nhng trong phạm vi luận văn này chúng tôi chỉ trình bày các biện pháp cơ bản, thực hiện trong quá trình dạy học giải toán Các biện. ..Chơng 2 Các biện pháp bồi dỡng kỹ năng Tìm lời giải các bài toán cho học sinh thông qua dạy học Giải toán các lớp cuối bậc tiểu học 2.1 Biện pháp 1: Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu bài toán trong quá trình tìm lời giải của mọi bài toán * Để xác định đợc vấn đề của bài toán, học sinh cần làm rõ các vấn đề sau: Xác định yếu tố đã biết về: - Số đại lợng, số đối tợng của mỗi đại lợng - Các yếu tố đã cho trực... đó sử dụng các biện pháp bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh, cần có những điều kiện sau: - Giáo viên nhận thức đợc ý nghĩa và vai trò của việc bồi dỡng kỹ năng Tìm lời giải các bài toán - Giáo viên phải hiểu rõ bản chất kỹ năng tìm lời giải bài toán và nắm các kỹ năng cơ bản để thực hiện việc tìm lời giải của một bài toán - Giáo viên cần có kinh nghiệm thực tiễn về dạy học nhằm hình... năng tìm lời giải các bài toán và các yếu tố ảnh hởng đến việc hình thành kỹ năng này; phân tích chơng trình dạy học rèn luyện kỹ năng tìm lời giải các bài toán làm cơ sở lý luận - Xây dựng đợc một số biện pháp thực hiện nhằm bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải bài toán cho học sinh trong quá trình rèn luyện Giải toán - Tổ chức kiểm tra thực nghiệm để bớc đầu kiểm chứng tính hiệu quả của các biện pháp thực... Lu ý: Một bài toán có thể có nhiều cách tóm tắt, trong mỗi cách tóm tắt lại có nhiều cách trình bày Do vậy giáo viên cần giúp học sinh biết lựa chọn cách tóm tắt thuận tiện và hợp lý cho mỗi bài toán Có những bài toán có thể kết hợp các cách tóm tắt nhằm mục đích cuối cùng làm sáng tỏ bài toán 2.2 Biện pháp 2: Chú trọng rèn luyện kỹ năng tìm kiếm lời giải trong suốt quá trình thực hành luyện tập + Khi... - Các yếu tố đã cho gián tiếp (bằng một điều kiện hay quan hệ) Xác định các yêu cầu của bài toán * Để giúp học sinh xác định vấn đề của bài toán đợc rõ ràng giáo viên cần giúp các em rèn luyện kỹ năng và thói quen tóm tắt bài toán Việc tóm tắt bài toán có thể thực hiện theo các hình thức sau: - Tóm tắt bằng lời - Tóm tắt bằng sơ đồ - Tóm tắt bằng biểu thức chức chữ - Tóm tắt bằng hình vẽ Lu ý: Một bài. .. Phơng pháp tơng tự Phơng pháp quy nạp Phơng pháp cụ thể hoá 2.3 Biện pháp 3: Rèn luyện cho học sinh thói quen nhìn lại lời giải của bài toán để hoàn thiện kỹ năng Tìm lời giải bài toán Khi giải xong một bài toán, học sinh không nên tự hài lòng với công việc của mình mà cần nhìn lại lời giải Việc nhìn lại lời giải bài toán cần tập trung vào các nhiệm vụ sau: 1 Kiểm tra lại sự chính xác của các phép... 3.6 Kết luận chung về thực nghiệm s phạm 16 Kết quả thu đợc qua đợt thực nghiệm s phạm cho phép chúng tôi kết luận rằng: Nếu có biện pháp thích hợp bồi dỡng kỹ năng giải toán cho học sinh đặc biệt là kỹ năng tìm lời giải các bài toán thì sẽ có sự thay đổi trong kết quả dạy học Học sinh không chỉ tự tin và say mê hơn với các hoạt động giải toán mà còn có ý thức tự giác và chủ động, tích cực trong các nhiệm... giải của toán điển hình nên luyện giải mảng toán này vừa tăng vốn kiến thức toán vừa làm tăng công cụ giải toán cho học sinh Đó là một trong các yếu tố giúp học sinh tăng khả năng huy động kiến thức ở góc độ này, các bài toán điển hình có thể xem là một bài toán phụ hoặc bớc trung gian trong quá trình giải các bài toán khác Khi tổ chức học sinh nghiên cứu một dạng bài toán điển hình nào đó, giáo viên... khả thi của các biện pháp thực hiện nhằm bồi dỡng kĩ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc thông qua rèn luyện Giải toán 3.2 Đối tợng thực nghiệm Chúng tôi tiến hành thực nghiệm s phạm trên các học sinh lớp 4 của cụm Vụ Bản A (gồm lớp 4A1 và 4A2) huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định Mỗi lớp 25 học sinh, lớp 4A1 là lớp thực nghiệm (TN), lớp 4A2 là lớp đối chứng (ĐC) 3.3 Nội dung và cách thức tiến . học các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học thông qua dạy học rèn luyện Giải toán thông qua dạy học rèn luyện Giải toán Chuyên ngành: Giáo dục học (Cấp tiểu học) Mã số: 60 14 01 Tóm tắt luận. học Giải toán và vấn đề rèn luyện kỹ năng Tìm lời giải các bài toán. - Xây dựng một số biện pháp bồi dỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh thông qua dạy học Giải toán ở tiểu học. -. giáo dục và đào tạo Trờng đại học vinh triệu thị thu hiền Các biện pháp bồi d Các biện pháp bồi d ỡng kỹ năng Tìm lời giải ỡng kỹ năng Tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục: Các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học thông qua dạy học rèn luyện giải toán, Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục: Các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học thông qua dạy học rèn luyện giải toán, Tóm tắt luận văn thạc sĩ giáo dục: Các biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tìm lời giải các bài toán cho học sinh cuối bậc tiểu học thông qua dạy học rèn luyện giải toán