PHÁP LUẬT HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc

17 3,345 21
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 16:46

PHÁP LUẬT HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG MỤC LỤCMỞ ĐẦUVốn kinh doanh của các tổ chức tín dụng chủ yếu là từ nguồn vốn huy động. Vì vậy, nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ kinh doanh quan trọng trong các nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức tín dụng. Pháp luật quy định, tổ chức tín dụng huy động vốn thông qua các hình thức: nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ giá, vay vốn giữa các tổ chức tín dụng hoặc được vay vốn của Ngân hàng nhà nước. Trong đó, hình thức huy động vốn bằng hình thức phát hành giấy tờ giá cũng rất quan trọng. Nghiên cứu vấn đề “Tìm hiểu pháp luật huy động vốn thông qua hoạt động phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng và những đánh giá, nhận xét của tác giả về vấn đề nêu trên” sẽ giúp chúng ta cái nhìn sâu hơn về vấn đề này.NỘI DUNGI. PHÁP LUẬT HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG1. Khái niệm a) Giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành1- Khái niệm: Theo Khoản 1 Điều 4 quy chế phát hành giấy tờ giá trong nước của tổ chức tín dụng (quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) thì: “Giấy tờ giá là chứng nhận của tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết khác giữa tổ chức tín dụng và người mua”.- Các loại giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành:+ Trái phiếu: giấy tờ giá quy định nghĩa vụ của ngân hàng phải trả cho người nắm giữ (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi đáo hạn.+ Tín phiếu: (Treasury bill) là giấy tờ giá do tổ chức tín dụng (ngoài ra Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước, Doanh nghiệp) phát hành nhằm mục đích huy động vốn ngắn hạn.+ Kỳ phiếu: (promissory note) giấy tờ giá ngắn hạn thể hiện cam kết trả tiền vô điều kiện cho người lập phiếu phát ra trong đó xác nhận trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng quy định trên kỳ phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác.+ Chứng chỉ gửi tiền: (Certificate of Deposit) giấy tờ giá do Ngân hàng phát hành chứng nhận người sở hữu văn bản đã gửi tiền vào ngân hàng để huy động vốn từ các tổ chức và cá nhân khác.+ Các loại giấy tờ giá khác- Thuộc tính của giấy tờ giá:+ Tên tổ chức tín dụng phát hành+ Tên gọi Giấy tờ giá+ Mệnh giá2+ Thời hạn giấy tờ có+ Ngày phát hành+ Ngày đến hạn thanh toán+ Lãi suất được hưởng, phương thức trả lãi, thời điểm, địa điểm trả lãi+ Nội dung khác- Giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành gồm giấy tờ giá ngắn hạn (thời hạn dưới 12 tháng như kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn tín phiếu và các giấy tờ giá ngắn hạn khác) và giấy tờ giá dài hạn (thời hạn từ 12 tháng trở lên như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dài hạn và các giấy tờ giá dài hạn khác).- Các giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành thể thể hiện dưới hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ, thể là loại giấy tờ ghi danh hoặc không ghi danh. Hình thức chứng chỉ ghi danh áp dụng đối với người mua là cá nhân. Hình thức chứng chỉ vô danh áp dụng đối với người mua là cá nhân và tổ chức. Hình thức ghi sổ áp dụng đối với người mua là tổ chức tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng phát hành. Trường hợp phát hành giấy tờ giá theo hình thức ghi sổ, tổ chức tín dụng phát hành phải cấp chứng nhận quyền sở hữu giấy từ giá cho người mua.Các giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành được chuyển nhượng quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, tặng, cho, trao đổi, thừa kế hoặc người sở hữu giấy tờ giá thể dung làm vật cầm cố…- Mệnh giá của giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành được quy định như sau:Mệnh giá của giấy tờ giá ngắn hạn được in sẵn hoặc theo thoả thuận của tổ chức tín dụng phát hành với người mua.Mệnh giá của giấy tờ giá dài hạn do tổ chức tín dụng phát hành theo hình thức chứng chỉ bẳng đồng Việt Nam thì mệnh giá tối thiểu là một 3triệu đồng và tối đa là mọt tỷ đồng. Nếu phát hành bằng ngoại tệ thì mệnh giá tối thiểu là 100 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương và tối đa là 100.000 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương. Các mệnh giá lớn hơn mệnh giá tối thiểu phải là bội số của mệnh giá tối thiểu. Nếu chứng chỉ là trái phiếu thì mệnh giá được in sẵn trên từng tờ trái phiếu. Nếu chứng chỉ là chứng chỉ tiền gửi dài hạn thì mệnh giá được in sẵn hoặc theo thoả thuận của tổ chức tín dụng phát hành với phát hành với người mua. Mệnh giá của giấy tờ giá dài hạn do tổ chức tín dụng phát hành theo hình thức ghi sổ thì do tổ chức tín dụng phát hành thoả thuận với người mua.Tổ chức tín dụng huy động vốn bằng phát hành giấy tờ giá phải trách nhiệm công bố công khai về việc phát hành giấy tờ giá theo quy định, phải thanh toán tiền gốc và lãi đúng hạn và đầy đủ cho người sở hữu giấy tờ giá và phải thực hiện chế độ báo cáo kết quả phát hành cho Ngân hàng nhà nước theo quy định. b) Phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng- Khái niệm: Phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng là hoạt động phát hành các loại giấy tờ giá theo quy định, trong đó tổ chức tín dụng cam kết trả gốc, lãi cho người mua sau thời gian nhất định nhằm huy động vốn.- Đặc trưng: Giao dịch phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng những đặc trưng bản sau đây:+ Một là, về bản chất pháp lý, việc phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng ra công chúng thực chất là một hành vi vay tiền của khách hàng chứ không phải là hành vi “bán” giấy tờ giá cho khách hàng. Sở dĩ thể khẳng định như vậy là bởi vì, trong quan hệ giao dịch này, tổ chức tín dụng không hề quyền sở hữu đối với các giấy tờ giá mà nó dự định 4phát hành, nên không thể đóng vai trò là người bán. Mặt khác, trước khi các giấy tờ giá được tổ chức tín dụng chuyển giao cho khách hàng sở hữu như một chứng thư xác nhận quyền chủ nợ và tổ chức tín dụng cũng chưa nhận được nguồn vốn tiền tệ do khách hàng chuyển giao thì các chứng thư này thực chất chưa hề giá trị thực tế, nghĩa là không thể hoán đổi chúng thành tiền hay các tài sản khác giá trị tương đương với số tiền ghi trên mệnh giá của chứng thư. Điều đó cho thấy, chỉ khi nào khách hàng chấp nhận trao đổi chứng thư đó với tổ chức tín dụng bằng số tiền tương đương mệnh giá của chứng thư thì khi đó, chứng thư này mới thực sự là giá trị và mới phản ánh đúng tên gọi của nó là “giấy tờ giá” hay “tư bản giả”.+ Hai là, về đối tượng của giao dịch, mặc dù tên gọi của giao dịch là “phát hành các giấy tờ giá” nhưng đối tượng của giao dịch này không phải là các giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành, mà chính là các khoản tiền vốn do khách hàng đồng ý chuyển quyền sở hữu cho tổ chức tín dụng với điều kiện tổ chức tín dụng phải hoàn trả cho khách hàng sau một thời hạn nhất định, kèm theo khoản lãi do các bên thoả thuận. Về lý thuyết, tuy không phải là đối tượng của giao dịch nhưng các chứng thư này được coi là hình thức phápcủa giao dịch, đồng thời là chứng cứ chứng minh quyền và nghĩa vụ phápcủa các bên trong quan hệ giao dịch. Mặt khác, xét về phương diện kinh tế, các chứng thư này cũng được coi là một loại “tiền ngân hàng” nhưng không phải là tiền do Ngân hàng Trung ương phát hành, mà là tiền được tạo ra bởi tổ chức tín dụng trong quá trình huy động vốn, thông qua chức năng “tạo tiền” của tổ chức tín dụng. Trên thực tế, các chứng thư nhận nợ do tổ chức tín dụng phát hành ra công chúng thể là chứng khoán nợ ngắn hạn - thời hạn thanh toán dưới 1 năm, ví dụ chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn; kỳ phiếu ngân hàng hay tín phiếu của tổ chức tín dụng, hoặc là 5chứng khoán nợ dài hạn (có thời hạn thanh toán từ 1 năm trở lên, ví dụ chứng thư tiền gửi dài hạn hoặc trái phiếu ngân hàng…). Sự phân biệt giữa hai loại chứng thư nhận nợ này chủ yếu nhằm xác định chế phát hành và lưu thông chúng như thế nào sau khi đã được phát hành trên thị trường bởi tổ chức tín dụng (phát hành và bán lại cho ai, ở đâu và bằng cách nào?).+ Ba là, về tư cách pháp lý, khi phát hành các giấy tờ giá để vay nợ của khách hàng, tổ chức tín dụng tư cách là người vay hay người mắc nợ, còn khách hàng “mua” giấy tờ giá tư cách là người cho vay hay chủ nợ của tổ chức tín dụng. Mặc dù tư cách là người cho vay nhưng do giao dịch này được tổ chức tín dụng và khách hàng xác lập, thực hiện thông qua một hợp đồng cho vay thời hạn xác định nên về nguyên tắc, khách hàng cho vay không thể rút vốn về trước kỳ hạn như trong trường hợp họ gửi tiền kỳ hạn tại tổ chức tín dụng (bằng cách chịu lãi suất phạt với tổ chức tín dụng nhận tiền gửi). Nếu muốn thu hồi vốn về trước kỳ hạn, cách duy nhất là người sở hữu giấy tờ giá (bên cho vay) ký hợp đồng chuyển nhượng chứng thư đó cho người khác (chẳng hạn, thể “bán” cho ngân hàng thương mại theo phương thức chiết khấu hoặc bán cho các tổ chức, cá nhân khác theo phương thức thông thường trên thị trường tiền tệ hoặc thị trường chứng khoán).Những đặc trưng pháp lý trên đây cho ta thấy, việc phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng là một loại hình giao dịch huy động vốn khá đặc biệt. Tính chất đặc biệt này còn được phản ánh cả trong chế hình thành quyền, nghĩa vụ của các bên trong giao dịch phát hành giấy tờ giá.2. Chủ thể quan hệ phát hành giấy tờ giá + Điều kiện để được phát hành giấy tờ giá:6- Phải là các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng gồm: tổ chức tín dụng nhà nước; tổ chức tín dụng cổ phần; tổ chức tín dụng liên doanh; quỹ tín dụng nhân dân trung ương; các tổ chức tín dụng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. Riêng công ty cho thuê tài chính chỉ được phát hành giấy tờ giá thời hạn trên 12 tháng;- Tuân thủ các quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước.- tình hình tài chính lành mạnh theo đáng giá của Thanh tra ngân hàng.Trong trường hợp tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ giá theo phương thức chào bán chứng khoán ra công chúng thì việc phát hành, niêm yết và giao dịch giấy tờ giá của tổ chức tín dụng tại thị trường chứng khoán tập trung được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.+ Hiện nay, chủ thể trong quan hệ phát hành giấy tờ giá gồm bên mua và tổ chức tín dụng phát hành.- Bên mua bao gồm: Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.- Tổ chức tín dụng phát hành gồm: * Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ phát hành giấy tờ giá ngắn hạn.* Tổ chức tín dụng ngân hàng gồm: tổ chức tín dụng nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần, tổ chức tín dụng liên doanh, quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nhà nước được phép hoạt động tại Việt Nam.73. Trình tự phát hành giấy tờ giáTổ chức tín dụng muốn phát hành giấy tờ giá phải lập hồ sơ đề nghị phát hành gửi đến ngân hang nhà nước trung ương ( vụ chính sách tiền tệ ) hoặc chi nhánh ngân hang nhà nước tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đối với tổ chức tín dụng cổ phần trong trường hợp đề nghị phát hành giấy tờ giá ngắn hạn. Hồ sơ đề nghị phát hành gồm:- Đơn đề nghị phát hành giấy tờ giá ngắn hạn trong năm tài chinh hoặc dài hạn;- Kế hoạch phát hành giấy tờ giá ngắn hạn ( trong đó nêu rõ mục đích phát hành, phương án sử dụng, tổng số dư giấy tờ giá ngắn hạn đầu năm tài chính, tổng mệnh giá phát hành giấy tờ giá ngắn hạn trong năm tài chính, số đợt và thời điểm dự kiến phát hành, tên gọi giấy tờ giá phát hành, đồng tiền phát hành ). Đối với phát hành giấy tờ giá dài hạn thì phương án phát hành trong đó nêu rõ mục đích phát hành, phương án sử dụng, tổng mệnh giá phát hành, mệnh giá, tên gọi của giấy tờ giá, thời hạn, lãi suất, phạm vi phát hành, cách thức địa điểm trả gốc và lãi; các điều kiện và điều khoản về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng và người mua. Phương án phát hành giấy tờ giá dài hạn phải được hội đồng quản trị thông qua;- Các báo cáo tài chính hai năm liên tục gần nhất và tính đến thời điểm đơn đề nghị phát hành. Các tổ chức tín dụng thời hạn hoạt động dưới hai năm gửi các bào cáo tài chính từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đơn đề nghị phát hành. ( Nếu tổ chức tín dụng đề nghị phát hành giấy tờ giá dài hạn thì các bào cáo tài chính phải được một tổ chức kiểm toán được ngân hang nhà nước thừa nhận hoặc Thanh tra ngân hang nhà nước xác nhân );- Kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính;8- Điều lệ và giấy phép hoạt động (đối với tổ chức tín dụng phát hành lần đầu); - Các thay đổi về bộ mày tổ chức và thay đổi khác (nếu có);- Mẫu giấy tờ giá phát hành (nếu là phát hành giấy tờ giá dài hạn). Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hổ sơ đề nghị phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị xin phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng.Trên sở xem xét hồ sơ đề nghị phát hành và điều kiện phát hành, Thống đốc ngân hàng nhà nước hoặc người được thống đốc uỷ quyền ra quyết định chấp thuận hay không chấp thuận đối với kế hoạch phát hành giấy tờ giá ngắn hạn trong cả năm hoặc đối với từng đợt phát hành giấy tờ giá dài hạn của tổ chức tín dụng.Sau khi quyết định chấp thuận cho phát hành của người thẩm quyền, tổ chức tín dụng sẽ tiến hành giấy tờ giá, cụ thể:- Đối với phát hành giấy tờ giá ngắn hạn, tổ chức tín dụng chủ động tổ chức các đợt phát hành trong phạm vi kế hoạch cả năm đã được chấp thuận. Nếu phát hành vượt quá kế hoạch phát hành trong cả năm đã được chấp thuận thì phải được sự chấp thuận bổ sung bằng văn bản của Ngân hàng nhà nước nơi đã đưa ra quyết định chấp thuận phát hành. Trước thời điểm phát hành ít nhất 20 ngày làm việc, tổ chức tín dụng phải gửi thông báo phát hành của đợt phát hành dự kiến về Ngân hàng nhà nước nơi đã ra quyết định chấp thuận phát hành. Nếu trước ngày phát hành dự kiến 10 ngày làm việc, Ngân hàng nhà nước không ý kiến bằng văn bản thì tổ chức tín dụng được tổ chức phát hành giấy tờ giá. Hàng tháng, tổ chức tín dụng báo cáo bằng văn bản về kết quả phát hành giấy tờ giá ngắn hạn 9chậm nhất vào ngày 10 tháng tiếp theo cho Ngân hàng nhà nước nơi ra quyết định chấp thuận.- Đối với phát hành giấy tờ giá dài hạn, các tổ chức tín dụng phải công bố thông báo phát hành giấy tờ giá dài hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian tối thiểu 5 ngày liên tiếp trước khi phát hành. Thời điểm bắt đầu phát hành chậm nhất không quá 45 ngày trước khi Thống đốc Ngân hàng nhà nước chấp nhận. Tổ chức tín dụng chỉ được phát hành vượt quá tổng mệnh giá đã được chấp thuận khi sự chấp thuận bổ sugn bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng nhà nước. Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt phát hành, tổ chức tín dụng báo cáo bằng văn bản về kết quả phát hành giấy tờ giá dài hạn về Ngân hàng nhà nước.4. Phương thức phát hành giấy tờ giá- Trực tiếp phát hành- Bảo lãnh phát hành- Đại lý phát hành- Đấu thầu giấy tờ giáNhư vậy, Tổ chức tín dụng muốn được huy động vốn bằng phát hành các giấy tờ giá phải thoả mãn những điều kiện mà pháp luật quy định và được Thống đốc Ngân hàng nhà nước hoặc người được Thống đốc Ngân hàng nhà nước uỷ quyền chấp thuận bằng văn bản.II. CHẾ XÁC LẬP GIAO DỊCH PHÁT HÀNH GIẤY TỜ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNGPhát hành giấy tờ giáhành vi pháp lý trong đó thể hiện ý chí cam kết vay tiền của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Vì thế, hành vi pháp lý 10[...]... thức huy động vốn bằng hình thức phát hành giấy tờ giá cũng rất quan trọng. Nghiên cứu vấn đề “Tìm hiểu pháp luật huy động vốn thơng qua hoạt động phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng và những đánh giá, nhận xét của tác giả về vấn đề nêu trên” sẽ giúp chúng ta cái nhìn sâu hơn về vấn đề này.NỘI DUNGI. PHÁP LUẬT HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜGIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG1.... trong quan hệ phát hành giấy tờ giá gồm bên mua và tổ chức tín dụng phát hành. - Bên mua bao gồm: Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.- Tổ chức tín dụng phát hành gồm: * Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ phát hành giấy tờ giá ngắn hạn.* Tổ chức tín dụng ngân hàng gồm: tổ chức tín dụng nhà nước, tổ chức tín dụng cổ phần, tổ. .. của tổ chức tín dụng- Khái niệm: Phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng là hoạt động phát hành các loại giấy tờ giá theo quy định, trong đó tổ chức tín dụng cam kết trả gốc, lãi cho người mua sau thời gian nhất định nhằm huy động vốn. - Đặc trưng: Giao dịch phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng có những đặc trưng bản sau đây:+ Một là, về bản chất pháp lý, việc phát hành giấy. .. chính, tổng mệnh giá phát hành giấy tờ giá ngắn hạn trong năm tài chính, số đợt và thời điểm dự kiến phát hành, tên gọi giấy tờ giá phát hành, đồng tiền phát hành ). Đối với phát hành giấy tờ giá dài hạn thì phương án phát hành trong đó nêu rõ mục đích phát hành, phương án sử dụng, tổng mệnh giá phát hành, mệnh giá, tên gọi của giấy tờ giá, thời hạn, lãi suất, phạm vi phát hành, cách thức... hữu giấy từ giá cho người mua.Các giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành được chuyển nhượng quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, tặng, cho, trao đổi, thừa kế hoặc người sở hữu giấy tờ giá thể dung làm vật cầm cố…- Mệnh giá của giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành được quy định như sau:Mệnh giá của giấy tờ giá ngắn hạn được in sẵn hoặc theo thoả thuận của tổ chức tín. .. các loại giấy tờ giá của tổ chức tín dụng, nhưng nét nổi bật dễ nhận thấy trong văn bản pháp quy này là nhà làm luật vẫn chủ trương tách bạch giữa hoạt động phát hành giấy tờ giá của tổ chức tín dụng với hoạt động phát hành giấy tờ giá của các tổ chức khác khơng phải là tổ chức tín dụng. Điều này thể hiện ở chỗ, hiện tại, việc phát 15 + Thời hạn giấy tờ có + Ngày phát hành + Ngày đến hạn...MỤC LỤCMỞ ĐẦU Vốn kinh doanh của các tổ chức tín dụng chủ yếu là từ nguồn vốn huy động. Vì vậy, nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ kinh doanh quan trọng trong các nghiệp vụ kinh doanh của tổ chức tín dụng. Pháp luật quy định, tổ chức tín dụng huy động vốn thơng qua các hình thức: nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ giá, vay vốn giữa các tổ chức tín dụng hoặc được vay vốn của Ngân hàng nhà... dung khác- Giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành gồm giấy tờ giá ngắn hạn (thời hạn dưới 12 tháng như kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn tín phiếu và các giấy tờ giá ngắn hạn khác) và giấy tờ giá dài hạn (thời hạn từ 12 tháng trở lên như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dài hạn và các giấy tờ giá dài hạn khác).- Các giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành thể thể hiện... chức tín dụng phát hành thoả thuận với người mua. Tổ chức tín dụng huy động vốn bằng phát hành giấy tờ giá phải trách nhiệm công bố công khai về việc phát hành giấy tờ giá theo quy định, phải thanh tốn tiền gốc và lãi đúng hạn và đầy đủ cho người sở hữu giấy tờ giá và phải thực hiện chế độ báo cáo kết quả phát hành cho Ngân hàng nhà nước theo quy định. b) Phát hành giấy tờ giá của. .. Khái niệm a) Giấy tờ giá do tổ chức tín dụng phát hành 1 hành các giấy tờ giá của các chủ thể khơng phải là tổ chức tín dụng đang được thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán năm 2006, cịn việc phát hành giấy tờ giá trong nước của tổ chức tín dụng để huy động vốn (trong đó chủ yếu là các trái phiếu ngân hàng) thì vẫn được thực hiện theo quy định riêng tại Quy chế ban hành kèm theo . PHÁP LUẬT HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG .Phát hành giấy tờ có giá là loại hình giao dịch huy động vốn khá thông dụng. hoạt động phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng với hoạt động phát hành giấy tờ có giá của các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng. Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁP LUẬT HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc, PHÁP LUẬT HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc, PHÁP LUẬT HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG.doc, Khái niệm, Trình tự phát hành giấy tờ có giá, CƠ CHẾ XÁC LẬP GIAO DỊCH PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CĨ GIÁ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Từ khóa liên quan