Ôn thi thực hành lập trình window

15 810 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:40

Ôn thi thực hành lập trình window Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán – Tin HọcLLẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNộội dung thi thi dung thi thựực hc hàànhnhTrần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com• Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính…• Loại 2: Xử lý tập tin• Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal ReportĐại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán – Tin HọcLLẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNộội dung thi thi dung thi thựực hc hàànhnhTrần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com• Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính…• Loại 2: Xử lý tập tin• Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal ReportTRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (3)TRTRẦẦN NGN NGỌỌC BC BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌC C  Đ ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (3)(3)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mô phỏng chức năng của một số thiết bị như: Điện thoại, Radio, CD Player,…sử dụng các control chuẩnEditText, StaticTextButtonComboBox, ListBoxRadio Button, CheckBoxImageFrame…TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (4)TRTRẦẦN NGN NGỌỌC BC BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌC C  Đ ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (4)(4)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mô phỏng chức năng của Điện thoạiTRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (5)TRTRẦẦN NGN NGỌỌC BC BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌC C  Đ ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (5)(5)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mô phỏng chức năng của Điện thoạiTRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (6)TRTRẦẦN NGN NGỌỌC BC BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌC C  Đ ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (6)(6)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mô phỏng chức năng của máy tính bỏ túiTRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (7)TRTRẦẦN NGN NGỌỌC BC BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌC C  Đ ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (7)(7)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mô phỏng chức năng của Máy RadioTRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (8)TRTRẦẦN NGN NGỌỌC BC BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌC C  Đ ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (8)(8)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mô phỏng chức năng của nhắn tin SMSĐại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí MinhKhoa Toán – Tin HọcLLẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNộội dung thi thi dung thi thựực hc hàànhnhTrần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com• Loại 1: Mô phỏng điện thoại, máy tính…• Loại 2: Xử lý tập tin• Loại 3: Lập trình CSDL và Crystal ReportTRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (10)TRTRẦẦN NGN NGỌỌC BC BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN N --TIN HTIN HỌỌC C  Đ ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (10)(10)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 2 - xử lý tập tinViết chương trình nhập/xuất thông tin sinh viên, học sinh, giáo viên,…từ tập tin[...]... PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (14)(14)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ƠN TI DUNG ƠN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDL Thi t kế Report với Crystal Report và liên kết report với chương trình ... ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (13)(13)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ƠN TI DUNG ƠN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLViết chương trình nhập/xuất thơng tin sinh viên, học sinh, giáo viên,…từ CSDL TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ... PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (3)(3)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ƠN TI DUNG ƠN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mơ phỏng chức năng của một số thi t bị như: Điện thoại, Radio, CD Player,…sử dụng các control chuẩnEditText, StaticTextButtonComboBox,... HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (7)(7)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ƠN TI DUNG ƠN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mơ phỏng chức năng của Máy Radio TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (14)TRTRẦẦN NGN... HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (8)(8)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ƠN TI DUNG ƠN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 1 - Mô phỏng điện thoại, máy tính…Viết chương trình mơ phỏng chức năng của nhắn tin SMS TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (3)TRTRẦẦN... HTIN HỌỌC C  Đ ĐẠẠI HI HỌỌC SƯ PHC SƯ PHẠẠM TP.HCM M TP.HCM (15)(15)BBÀÀI GII GIẢẢNG HNG HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ƠN TI DUNG ƠN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNH TRẦN NGỌC BẢO  KHOA TOÁN -TIN HỌC  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  (8)TRTRẦẦN NGN NGỌỌC BC BẢẢO O KHOA TOKHOA TOÁÁN . LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLViết chương trình nhập/xuất thông tin. HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLThiết kế Report với Crystal
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi thực hành lập trình window, Ôn thi thực hành lập trình window, Ôn thi thực hành lập trình window