Thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay ( tóm tắt)

27 327 0
 • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 11:36

            !∀ #∃∀∀      !∀#∃∀%&∋()∗&∃+,+∀#− .∋/ 01234545     67 89:;< 8     =>145?  ≅−ΑΒΧ)∆&Ε−−ΦΓ Η&∃ΓΙϑ−Α%Κ/&ΓΛΜϑΓ     ;Ν;ΟΑΠΗ&)Θ                      #,∋ΡΧ)∆&ΣΤΕ∃Ι−Α)∗&ΥΓΧΜ&ςΩ∀#,&ς+Η&∃ΓΙ Η+−ΦΓΗ&∃ΓΙϑ−Α%Κ/&ΓΛΜϑΓ    Ξ−Ψ−ΒΩΓΨ∀#,−ΦΓ)∃ΓΙ/&ΓΛ∃ )∃ΓΙΗ&∃ΓΙϑ−Α%Κ/&ΓΛΜϑΓ    Ζ[ 5Οϑ&ς+−Γ∴−&]ΛΧ⊥−Γ   !∀#∃%&∋()∗+,−./0123 4%56∃789:;3:− ;<7=%.56 >?∃)∋∗/≅≅≅2∗Α;Β)?/.Χ?/∗−∆ :Ε.;Φ.:Γ1Χ%#Φ 4Χ/?,%,ΗΦ8∃%0?Φ./ΦΦ  !∀#  !∀)?5ΙΧ?/3:Γ0ϑΕ.8Ι %Χ9Α5∗<Κ −% ∃%5:ΛΧ1Χ?/∗:−∗8Ε9:Ε.; Μ  0?  Φ Φ  % Μ  !∀ Φ .Λ    !∀Χ?/3:Γ0ϑΕ.8Μ?1ΝΗ ∃/4Μ,ΟΧΗ∃%+Π3. Ε3:;./ −ΘΡΣΤ<∃!0Υ%ςΩϑΕ .82:Ξ8Υ.//4Χ?/3:Γ?∗:− ∗804/..;%∗/ΞΞ) Ψ29./Ψ2ΧΖ)Φ9ΛΝ%∗/ 6Γ3:Γ?%Χ?/3:Γ??Γ8?63Χ?/ ?[5∆8+Γ5∴2]∋5ΙΥΧ?/ ΧΚ∗]ΨΧ?/463Χ?/3:Γ?⊥01% 43:Γ?./∃_Υ3?∃]%5ΓΦ%+ 2Χ;%Ψ∃]7α∋∗0ΞΜ5∴ ∗2ΧΖ)Υ_Ξ+.3:ΓΜ? :Λ∃ΓΧ?/3:Γ0ϑΕ.8Φ%:Γ0ϑ Ε .8βΩ #1 !∀Φ.Λ5 5Ι Υ  Λχ%ΧΓ%4∃ΓβΩ %: %%∋48Φ∃Νδ.−0∋.Ζ.Ιε.ϑΓ +/4./∃_Υ%:Ε%Φ2%Ψ4Λ. 3:ΓΜ?∃%?5ϑΛΥ04/:Χ=Χ9 ./5∃Ψ2φγΛ1 !∀0Ξ∃/49%: :−0∋Π:4∋∗Χ==3:;∃ ∋.η∋Λ.Μ=Γ%:4>44Χ,/% 31∃)∋ι>?70?2ΑΖΒ&β:Γ0ϑΕ .855Ι/.Ν∋%ϕΧ;Ψ4(!/Φ>?=    4:Λ)−Ξ:4&/]∋=%%∃ΥΥ 1∃Γ0ϑΕ.8( <?/?ΥΛχ/%%Χ∃ ΓΧ?/3:Γ0ϑΕ.81ϑ ∃%:Λ)=:−∗3Ψ=∆;5Ψ:Υ %53:ΓΨ2Μ_Μ.5631−Ψ:Υ %.,ΓΦΛ−%Χ?0Ζ∃ Γ3:Γ0ϑΕ.81)? 5ΙΥ):Μ%ΝΖ,∆%=.Φ3?1 %42%ε.Χ?/3:Γ%∃Ι8ΙΜ ?Μ0ϑΕ3:Γ0ϑΕ.81 Χ?/?+.5∴Ψ2%+.5∴∃]∃Ι/ 5ΙΞ5ϑΕ.;)%/κ2∗−./  ς%5∴+4 !∋ Φ.ΛΛ∋0Υ0Υ=:.η.Μ9%−0∋/ 1Φ)?3:−=Γ.=)−%Χ∋ΨΝ./ +3?∃]%ΥΧ?/3:Γ0ϑΕ.81 !∀Λ 2Γ%Β !∀#∃%#&∋(!)∗!+,∀!−. ∀/! !0∋1!.%2∃%Γ%ς−0_ 1Ο_&Χϑ&∃ΓΙΩ∃_Γ&Χ⊥−Γ 3345+∗67+#!8 >Γ%ΦΞ8∃%.ηΕ=Γ∃]∃%Υε∃Λ3− Υ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ:λΨ ;3,%?Χ?/?0//∃ΓβΩ 1  !∀ϑ5ΙΥ):ΜΛχ% Χ+3ΦΦ)∃5ΕΧ?/%:Ε.;/3]Μ  !∀./−.9Ψ:ΥΓ/Λ−% Χ?0Ζ 33.∀567+#!8 >,ΥΞ8Φ.ΛΓ%ΦΞ0Β Β8%∗Υ∃ΓβΩ 1  !∀λ  8 Ο , Μ Υ   ∃ Γ βΩ  1   !∀λ ∃% .η  .ϕ Μ Υ   ∃ Γ βΩ  1   !∀λ8:−1Χ?/?Υ∃ΓβΩ 1  !∀λγΝ.01Χ%∗∆Λ∋Υ ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ015.Λ−    Β8Ε5,4−Μ∃ΓβΩ 1  !∀λ∃%.η∗−3?245ΙΕ4−Χ=./Υ ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ∴3∴ χ.η:ΛΜΕ4−%Χ=Φ Βι;3,%?Χ?/?Υ∃Γ βΩ 1 !∀ϑ: 2Ο/Γ−)∆∃+ΦΩ∃ΓΓ&  !∀#>15ΙΛ∋∃%Υ∃Γ βΩ 1 !∀?Γ56∃]∃%Υε ∃%& !∀#>Γ%χΛ∋Υ∃ΓβΩ  1 !∀∆ΘΡΡµ∗ΦςΩϑΕ.8Ω #5ΙΧ %−: ?Οα∋β∀!∀#Ν+)α+,+Γ& 933:;&∋<  Λ∋Υ.Λ60ϑ56∃ΜΜ_⊥ςΛΗ 55ϑ 78⊥Γ%5%∃Ε∃,6Χ?Μ >?%%51 !∀%Χ?/βΩ 1 !∀ ϑ: 933;67 .Λ60ϑ56∃ΜΜ_:Χ∋%Μ _:∃;0Μ.−⊥ΗςΛ∃Φ0Ξ56  Λ ∋ Ξ , 5Β 56   1 56  ∃+  56∃;0568560/0%56 αΙ χΟδΧΞΞ+Ω∗Γ&]Λ∀#, =331#;<  Ης))Λ∃Ψ:Υ∗Υ∃ΓβΩ  1 !∀λ∃%.ηΟ,9∋.ϕ%Γ∗Χ?/ ?Υ∃ΓβΩ 1 !∀λ Η∆∃31−∃31%Υ∃ΓβΩ  1   !∀ Μ  01 5 ∃ 2 .Ν .  01 Χ%  ∗ Φ.;∗?/15 =331#;!!> Ης∃%+.9)Λ∃%.ηΥ.4∃ΓβΩ 1  !∀8Ε∗−3?245ΙΕ4−Χ= :Λ Μ Ε 4−./Υ ∃Γ βΩ 1   !∀ϑ∴3    Ης∃∋3,ΓΨ=?Χ?/?Υ ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ: 0ΟεφΛ∀!∀#Ν−γ&−Γη&]Λ∀#, ςΦ)∃%0δΕ=Γ∃]∃%ΥεΓΥ ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ∃%%∃,6 3 % 5 Φ ∃Λ 3  ∗?/ Χ %   Χ?  ∃ Γ βΩ 1 !∀ϑ: ς=∃∋∗//63%5α∋Ψ2 /Ξ/]∋∃α∋Υ∃ΓβΩ 1  !∀ϑ ςΦ,∃%%∃∗?//6;Χ%Φ∃Λ 3./Λ∋?4:=∃%./∃_Υ !∀ %Χ?/βΩ 1 !∀ ιΟϕ∴−&ς∀#, /%)ϑ)∗−∃Ξ%∃∗?/∃ ν56ΣΡ−  )α5 κλλµν οπ µ:θ 5Ο5Ο λλµνοπ ο:2Φ+.9Λ∋=%5= Χ %  ∃  − 0_ ∃  4 0_  ∃/4 0 :Λ ∗?/ Γ  !∀ΓβΩ ΓΥ∃./01∃_Υ ΗΦ+.9Λ∋∃Λ3−− !∀Μ:− 0%/∃_Υ54/,01 0Η,∃/43.Μ01%1Φ Γ−.ϕΜ !∀55∗35Ι.ϕ ΟΠΜ !∀ϑ: ΗςΛ3−Υ∃Γ3:Γ?2Λ∗Ο ,ΜΥ∃Γ3:Γ?8Υ.4∃Γ 3:Γ?Υ.4Υ∃Γ3:ΓΧ?/3:Γ?χ. :Λ)∗3Μ?Χ?/Υ∃Γ3:Γ?ϑ ./Γ∗ϑ:%ΓΨ=Χ?:?6 Χ??Χ?/Υ∃Γ3:Γ?ϑ ΗΦ+.9ΓβΩ 1 !∀2ΓΕΟ .5ΜΥ.4ΓβΩ 1/ %∗%∗−;    5Ο1Ολλµνοπ ⊥01+.92Ψ=Χ?ϑ/%52∃%.η01=Γ∃]∃ Γ3?∃],3:Γ?%3:Γ∃Λ3Β∗.ϕ%]_ Μ13?∃],=π%1ΓΧ?3:Γϑ Φ3:Γ∗0Υ0Μ8Μ56.9Ι., Μθ≅ρλ01=Γ∃]∃Γ !∀5Β∗∗−∋5∴ σ/τ.∋τ.∋α.:Γ56/ τ !∀.ϕΜ.∋τ∗−∋5∴σ/./ ∴01564.;Μ&∗−∋5∴σ/(⊥01+.92 8∃.Λ−ΓβΩ 1 !∀/.:Γ 1#λ∗∃ΥΓ∃%80Χ?/∃].∋ .:Γ1λ;55=%?/∃∃Λ3−∗?Ψ:Υ 1  ∃ Μ   Γ . ∋ .:Γ 1 ./ Φ Χ/ %  !∀λ .ϕ Μ  βΩ   Φ + 9  1 βΩ  .Λ%∆3:Γ.ΛΧ[5Χ?/8Χ?/1∃4 βΩ Χ=Ι%9∋∃5Ε5∃%01Φ.∋ .:Γ1+301∃1∗Λ60ϑΕ∃Ψ=Χ?% Χ?9% >:∃%%∃.=Ε8Φ]_./Λ∋∗/Φ %Λ∋Υ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ5 :Φ.Λ 5Ο2Ορσθ[:τυµν ∆Λ∋∗3+.9Λ∋Λ.Λ/=: 9+.92Γ−01∗84∗ΜΥ ∃./01∃_Υ7Α4Β2Λ∗Υ∃ ./∆∃_Υ9∋Ο,:−1Χ?/?λΥ .4∃Γ∃_ΥΦ8Ε5%5Ι,ΜΥ ∃./01∃_ΥΞ,%9.:ΛΜΟ4− ⊥01+.9[2Λ.:Λ)∗3%?Χ?/? Υ∃./01∃_Υ :Λ5Φ+.9%/Λ∋/%Φ1Γ Υ∃ΓβΩ 1 !∀5Φ:Λ%∃] ∃%∃;0Γ%5%∃ >,45ΙΞΛΜ∃∃%Λ∋/%00ΖΓΥ ∃ΓβΩ 1 !∀ϑ5Φ:Λ %∃]∃%∃;0Γ%5%∃∃∗−∆Φ∃    ∗−3?Λ∋Μ+.9∗/Λ.Λ%−Ξ∃%.η01 =ΓΒ 1#< ? !≅!567?8.&!Α Ηυ%Ο,Μ !∀βΩ 1 !∀ >:∃%Ε∗+Ξ,Λ∋0Ψ:Υ∗∃ Γ βΩ  1   !∀ Υ   ∃ Γ βΩ  1   !∀ Η760ϑ∃]∃ΜΥ∃ΓβΩ 1 !∀ Χ/ΒΟ,9∋.ϕΓ∗Χ?/?Υ∃ ΓβΩ 1 !∀λΧ%Φ.;∗?/1 .Ν .∆Λ∋∗Υ  ∃Γ βΩ 1  !∀Μ015.Λ− 1#!!>? Β! !)8.)Χ ΗΛ∋5,%4−Μ∃ΓβΩ 1  !∀ϑ Η  8   Υ .4 Υ   ∃ Γ βΩ  1   !∀ϑϖ/9∋Υ∃ΓβΩ 1  !∀%∆ΦΨ;:ΛΜΥ.4Φ Η∆860ϑ∃] ∃%ΥεΓΥ∃Γ βΩ 1 !∀∃ΓΨ=3,%? Χ /%  % ∗?  Χ?/ ? Υ   ∃ Γ βΩ  1   !∀ϑ∴  )α1 ϖ;Ζ ε 8ωξτ9τ 8 θψθ;Ζρπ9τζ {8|}  1Ο5Οϕ9θψθ;Ζρπ9τζ {   8|}   ϕ9 Ν9 λ ν ξ  τ9τ 8 θ ψθ ;Ζ ρ    π 9 τζ{8|} 1Ο5Ο5Οϕ,ΓΓΙΩ∃⊥−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ∃Κ⊥∋β δ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ 3333∆Ε!∀8+Φ+Γ.Η!−.∀/! !0 ϖ/3:;ΜςΩ Β !∀∃%04/,.ΛΓ? .:Γ1ΜΦ/ΟΚ?∗Μ    ,56Ψ∋Ο,/%Ψ2ΜΛ% .;5Ι∃5.:ΓΧΚ+δ/ΟΧΚ∗  !∀ΦΧ1Ο.56Χ?Β8.:Γ8:ΛΙ 8,%8;Χ? 3333Ι.∃%#&∋(!)∗!+,∀!−.∀/ ! !0 Η>15ΙΜ3:Γ?1 !∀Χ/ΒΧ, εΧ?956.90Φ856 .92/>ΓνΤςΩ # ΗΓΜ0ϑΕ3:Γ?1Β 7Μ0ϑΕ3:Γ?Φ8∃]1 !∀Υ0Υ∃% /%,5%5∴Υ% !∀Η% Λ+Ψ2τΕ5∴Φ%,Χ−..2%00ΖΓ ∃_Υ%/ΦΜ !∀Η.ϑ%5∴4/? 7∋%/>Γ∃Μ 25Ι% 5Λ 2+ΕΥ,%,0:Μ 0ϑΕ3:Γ?1 !∀Β7+Ψ2 5∴Υ%5∴05)Λ∋ ∋())∗&+)∃,)−./∀0 1 ∗23453637∀6 7839∀3:; 3<= >2?>=:∀≅= !∀<∗&+:8 ΑΒ ∀?= 7  /∀0   8= !   /∀0 1  ∗ : % Α )∃,)−.&/∀0/∀∗Χ/∀0 83/∀0 ∗:%Α )∃,)−. 1Ο5Ο1Οϕ,ΓΓΙΩ−γ&ΓΙ+,+∀#−∃&,&Β−&−γ&ΓΙ+,+ ∀#−∃⊥Κ⊥∋βδ−Αϑ−ΙΧ/Γ∃∗Γ−,&+∼Ω∃Η&Ι−#−ΓΛ 3333Ι.! !∀#∃%#&∋(!)∗!+,∀! −.∀/! !0 ∃Γ3:Γ0ϑΕ.81 ∃%α,3:ΖΨ0ΥΓ3:Γ0ϑΕ.81 /%5Χ%/Ο∆,]8 Μ%55Ι?Χ?/Χϑ0Υ5ω−Μ%5%5ΙΥ +33:Γ%_ΞΜΜ,Φ∃Λ3 )∆ ?99∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ? ∀Εϑ>&4Κ:∆ 1 1:ΦΓ∀/∀0 82 ∗ 645= ?>ϑ>=∆ =:∀≅= !∀)∃,)−.< & 1   Λ/∀=Μ !  ;Η/∀0∗ Χ9Ν9&+∀ ≅∀    1  /∀9%99∀Ε&0∋())∗&+)∃,)−.=∗878∗Ο/∀0 &Β 999 1 1:ΦΓ∀/∀0 8= 1 ∗& 1, + ∗ ∆ ?Π78&?&9∀  ΑΘ≅=>& 1 )∃,)−. 3333:ϑ!7! !∀#∃%#&∋(!)∗!+,∀ !−.∀/! !0 Ρ)∀>199∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ? ∀Εϑ># Μ∃ΓβΩ 1 !∀∃%9∋Υ ∃ΓβΩ 1 !∀./ΦΜ,∃? ΥΕ%=;Κ%_Ξ∃]Μ9 ΧΚ%8Υ∗+Υ%4∃ΓβΩ  1 !∀∋∃%∗+Υ%Χ=Ι Ρ)99∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ? ∀Εϑ># >: [ ∃%  9 ∋ Υ   ∃ Γ βΩ  1   !∀5?:03∃9Μ,Υ9Υ _ΞΜ9ΧΚ%8Υ ΡΣΤ999∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι  ?∀Εϑ># 7=%∃ΓβΩ 1 !∀∃%9∋Υ ∃%./ΦΜ,Υ_Ξ∃]Μ9 %8Υ Ρ(ΚϑΥ99∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ? ∀Εϑ># Ω Ξ  ∃ Γ βΩ  1   !∀ [ ∃%  ./ Ε 9 ∋ Υ   ∃ % ./ Φ  Μ ,  ∃ Γ βΩ  1   !∀0 Ξ  3:Γ   ∃] , Χ?/   3:Γ%∃Ι8Ι∗Μ9 Ρς9ϑΥ99∀Ε&0/∀0:ΦΓ∀ΑΒ∀?∗&+ 9Η&Ι ? ∀Εϑ># ξΞ∃ΓβΩ 1 !∀∃%9∋Υ ∃ΓβΩ 1 !∀./Φ%5+3 63%5/ΟΧ+∋Φ3:Γα∋/Μ, ΥΕ3:;Μ∃/ΟΥ9∋%/3:;Μ ∃ΓβΩ 1 !∀.3:−;Ξ∃ ∃%0=∋::αΕ3∃ΓβΩ 1  !∀Ξ,%/Φ [...]...Ζ [ 5Ο ϑ &ς+ −Γ∴− &]Λ Χ⊥ −Γ       !∀# ∃% &∋ (  ) ∗+ , − ./ 01 2 3  4 % 56 ∃ 78 9 : ; 3:− ; ? ∃) ∋ ∗/ ≅≅≅ 2 ∗Α ; Β ) ? / . Χ?/  ∗− ∆  : Ε .; Φ .:Γ 1 . 56 5Β <Ζ υ4 <9 >; <9  <− .ϖ 7% ⊥7/<Κ7)6><Λ> %%1 78 ⊥ς4Ω6>;ΝΝΛβ?2Ω6ς: ∆Λ. Υ?>8; %:ΣτΡΣτΘΡΡµ<υ/%7+</Η+: ∃%<Φ,/%!∃;#<+%.,++< %8<564%<7+0ΦΦΧα0<<58ε +#. Υ?>8; %:ΣτΡΣτΘΡΡµ<υ/%7+</Η+: ∃%<Φ,/%!∃;#<+%.,++< %8<564%<7+0ΦΦΧα0<<58ε +# 2 ∗] ∗− 756 .9 %  01 Σµτ7 >τ Ηυ 7Η Η7Η⊥Η7{ΓΙϕ%1Ψ4βΩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay ( tóm tắt), Thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay ( tóm tắt), Thực hiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian ở Việt Nam hiện nay ( tóm tắt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn