nghiên cứu giải pháp xác thực web ứng dụng trong giao dịch điện tử

76 500 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 00:20

i S húa bi Trung tõm Hc liu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đại học thái nguyên Tr-ờng đại học CÔNG NGHệ THÔNG TIN Và TRUYềN THÔNG HONG VNH H [ NGHIấN CU GII PHP XC THC WEB NG DNG TRONG GIAO DCH IN T LUN VN THC S KHOA HC MY TNH Chuyờn ngnh: KHOA HC MY TNH Mó s: 60.48.01 Ngi hng dn khoa hc: TS. H VN HNG Thỏi Nguyờn, 2014 ii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu kết quả trình bày trong Luận văn này là trung thực. Những tƣ liệu đƣợc sử dụng trong Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ. Thái nguyên, tháng 9 năm 2014 iii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Văn Hƣơng, Ban Cơ yếu Chính phủ L văn. -TT Thái Nguyên. , em trong Công ty EcoIT đã chỉ gian tôi học tậ ế ông ty. ến Thắng, Ban Cơ yếu Chính phủ hệ thống đăng nhập duy nhất SSO, CAS, SSL, Chữ ký số ế. – . ! Thái Nguyên, ngày 29 tháng 09 năm 2014 Học viên thực hiện (ký và ghi họ tên) Hoàng Vĩnh Hà iv Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 3 1.1 Tổng quan về giao dịch điện tử 3 1.1.1 Giới thiệu về giao dịch điện tử 3 1.1.2 Những hạn chế trong giao dịch điện tử 4 1.2 An toàn thông tin trong giao dịch điện tử 5 1.3 Tổng quan về Web và ứng dụng WEB 8 1.3.1 Kiến trúc một ứng dụng WEB 10 1.3.2 Nguy cơ mất an toàn dịch vụ WEB 11 1.4 Một số kỹ thuật mật mã ứng dụng trong bảo mật và xác thực web 14 1.4.1 Mật mã khoá đối xứng 14 1.4.2 Mật mã khoá công khai 15 17 1.4.4 Chữ ký số 17 19 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÁC THỰC WEB 21 2.1. Một số giải pháp xác thực ngƣời dùng của website 21 2.1.1. Các yếu tố xác thực 21 2.1.2 Một số phƣơng pháp xác thực 21 2.2 Hệ thống đăng nhập duy nhất [3] 24 24 24 25 v Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2.4 Một số yếu tố quyết định đến hệ thống SSO 27 2.2.5 28 2.3 Giải pháp ký số, xác thực nội dung Web [4] 36 2.3.1 Một số giải pháp ký số đã triển khai trên nền tảng Web 36 2.3.2 Phƣơng pháp tiếp cận ký số trên nền tảng Web 37 2.4 Sử dụng giao thức SSL/TLS trong quá trình trao đổi giữa Web client và WebServer 39 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TÍCH HỢP GIẢI PHÁP XÁC THỰC WEB TRÊN CỔNG THÔNG TIN NGUỒN MỞ LIFERAY 43 3.1 Xây dựng, tích hợp CAS với cổng thông tin nguồn mở Liferay 43 3.1.1 Mô hình xác thực ngƣời dùng 44 3.1.2 Mô tả quy trình xác thực 45 3.1.3 Thiết kế và xây dựng tiện ích quản lý định danh xác thực ngƣời dùng 45 3.1.4 Xây dựng dịch vụ đăng nhập cho ngƣời dùng 46 3.2 Xây dựng ứng dụng ký số, xác thực trên nền tảng Web 51 3.2.1 Mô hình tổng quan giải pháp ký số, xác thực trên nền tảng Web 51 3.2.2 Phân tích thiết kế quy trình ký số, xác thực 52 3.2.3 Thiết kế và xây dựng ứng dụng ký số, xác thực trên nền tảng Web 58 3.3 Cấu hình, tích hợp giao thức SSL/TLS trong quá trình trao đổi giữa Web Client và Web Server 60 3.3.1 Mô tả giải pháp 60 3.3.2 Sử dụng giao thức SSL/TLS 2 chiều trong quá trình xác thực ngƣời dùng của các website có sử dụng chứng thƣ số 61 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 vi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ DỊCH RA TIẾNG VIỆT ATTT An Toàn Thông Tin CNTT Công Nghệ Thông Tin CA Certificate Authority Thẩm quyền chứng thực DES Data Encrytion Standard Chuẩn mã hóa dữ liệu DNS Domain Name System Hệ thống tên miền HTTP Hypertext Transfer Protocol Giao thức truyền tải siêu văn bản HTTPS Secure Hypertext Transfer Protocol Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn LDAP Lightweight Directory Access Protocol Lightweight Directory Access Protocol PKCS Public Key Cryptography Standards Chuẩn mật mã khóa công khai PKI Public Key Infrastructure Cơ sở hạ tầng khóa công khai RA Registration Authority Thẩm quyền đăng ký RSA Rivest Shamir Adleman Thuật toán mã hóa RSA SHA Secure Hash Algorithm Thuật toán băm SPKC Simple Public Key Certificate Chứng thƣ khoá công khai đơn giản SSL Secure Socket Layer Giao thức bảo mật web TLS Transport Layer Security Giao thức bảo mật tầng truyền thông vii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1Thống kê bảo mật ứng dụng WEB 10 Hình 1.2 Kiến trúc một ứng dụng WEB. 10 Hình 1.3 Mã hóa khóa bí mật 14 Hình 1.4 Mã hóa khóa công khai 15 Hình 1.5 Xác thực thông tin 16 Hình 1.6 Ký và mã hoá với khóa công khai 17 18 19 20 Hình 1.10 Nhận và kiểm tra chữ ký 21 nh Single Domain SSO 26 27 31 32 35 Hình 2.6 Mô hình ký số dữ liệu trên Server 39 Hình 3.1 Kiến trúc Liferay portal 43 Hình 3.2 Mô hình xác thực ngƣời dùng 44 Hình 3.3 Mô hình tiện ích quản lý định danh chuẩn 46 Hình 3.4 Cài đặt tệp tin server.xml 46 Hình 3.5 Giao diện tích hợp CAS 47 Hình 3.6 Cài đặt giao diện tích hợp với CAS 47 Hình 3.7 Tạo khóa riêng bằng câu lệnh 48 Hình 3.8 Tạo chứng nhận từ khóa riêng 48 Hình 3.9 Đăng ký xác thực vào keystore của java 49 Hình 3.10 Cài đặt CAS trên Liferay Portal 49 Hình 3.11 Kiểm tra kết nối tới CAS và thành công 49 Hình 3.12 Hoàn thành tích hợp CAS 50 viii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình 3.13 Đăng nhập xác thực CAS 50 Hình 3.14 Thông báo thành công đăng nhập xác thực CAS 51 Hình 3.15 Trạng thái thoát khỏi xác thực CAS 51 Hình 3.16 Mô hình tổng quan 52 Hình 3.17 Các kiểu cơ bản của CMS 54 Hình 3.18 Lƣợc đồ ký số dữ liệu 56 Hình 3.19 Lƣợc đồ xác thực dữ liệu tổng quan 57 Hình 3.20 Giao diện chính 58 Hình 3.21 Giao diện chính – Mở rộng 59 Hình 3.22 Chọn đƣờng dẫn thƣ viện PKCS#11 60 Hình 3.23 Xây dựng giải pháp sử dụng giao thức SSL/TLS trong quá trình trao đổi giữa Web Client và Web Server 61 Hình 3.24 Mô hình sử dụng giải pháp xác thực 2 chiều SSL/TLS 62 Hình 3.25 Lựa chọn chứng thƣ số xác thực vào website 64 Hình 3.26 Nhập mật khẩu thiết bị lƣu khóa 65 1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển rất nhanh và đƣợc ứng dụng vào hầu hết những lĩnh vực trong cuộc sống. Vai trò của công nghệ thông tin ngày càng đƣợc nâng cao, không chỉ dừng lại ở những ứng dụng văn phòng, công nghệ thông tin còn đƣợc triển khai ở nhiều lĩnh vực khác trong đời sống, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Bên cạnh những lợi thế trong việc áp dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng CNTT còn tiềm ẩn nhiều vấn đề còn tồn tại, trong đó có việc đảm bảo an toàn thông tin ví dụ nhƣ bị đánh cắp dữ liệu, đƣợc phép đọc các tài liệu mà không đủ thẩm quyền, dữ liệu bị phá hủy … Do đó, bên cạnh việc triển khai và sử dụng CNTT, chúng ta cũng phải đảm bảo ATTT. Đảm bảo ATTT chính là đảm bảo hệ thống có đƣợc ba yếu tố: Tình toàn vẹn Tính bí mật Tính sẵn sàng Trong lĩnh vực ATTT, sử dụng chứng thƣ số đã trở thành một trong các phƣơng pháp giúp chúng ta có thể bảo mật thông tin. Với chứng thƣ số, ngƣời sử dụng có thể mã hóa thông tin một cách hiệu quả, chống giả mạo thông tin, xác thực ngƣời gửi. Ngoài ra, chứng thƣ số còn là bằng chứng giúp chống chối cãi nguồn gốc, ngăn chặn ngƣời gửi chối cãi nguồn gốc tài liệu mình đã gửi. Bố cục đề tài Luận văn gồm có 3 phần, với nội dung từng phần cụ thể nhƣ sau: Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Chƣơng này chúng tôi sẽ tìm hiểu về giao dịch điện tử, phân loại giao dịch điện tử, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử, một số giải pháp bảo mật giao dịch điện tử, tổng quan về web và ứng dụng web, an toàn dịch vụ web, mật mã khóa đối xứng, mật mã khóa công khai, hàm băm, chữ ký số. 2 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÁC THỰC WEB Chƣơng này trình bày về một số giải pháp xác thực web bao gồm: Giải pháp xác thực ngƣời dùng Web, hệ thống đăng nhập duy nhất, giải pháp ký số, xác thực nội dung Web và giải pháp sử dụng giao thức SSL/TLS trong quá trình trao đổi giữa Web client và WebServer để xây dựng ứng dụng cho chƣơng tiếp theo. Chƣơng 3. XÂY DỰNG VÀ TÍCH HỢP GIẢI PHÁP XÁC THỰC WEB TRÊN CỔNG THÔNG TIN NGUỒN MỞ LIFERAY Chƣơng này xây dựng ứng dụng cụ thể: Xây dựng, tích hợp hệ thống đăng nhập duy nhất CAS với cổng thông tin nguồn mở Liferay, xây dựng ứng dụng ký số, xác thực trên nền tảng Web, cấu hình, tích hợp giao thức SSL/TLS cũng nhƣ tích hợp với thiết bị Etoken. Do thời gian hoàn thành đề tài có hạn cũng nhƣ khả năng nghiên cứu còn hạn chế cho nên em không tránh khỏi những khiếm khuyết, em rất mong có đƣợc những góp ý và giúp đỡ của các thầy cô giáo để em có thể tiếp tục đề tài này ở mức ứng dụng cao hơn trong tƣơng lai. Em xin chân thành cảm ơn. Học viên Hoàng Vĩnh Hà [...]... Trong chƣơng này chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về thƣơng mại điện tử và nhu cầu bảo mật và an toàn thông tin cho thƣơng mại điện tử, tìm hiểu về web, an toàn dịch vụ web và ứng dụng Web, mật mã khóa đối xứng, mật mã khóa công khai, hàm băm, chữ ký số để làm cơ sở cho việc nghiên cứu giải pháp xác thực web sau này Chƣơng 2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÁC THỰC WEB 2.1 Một số giải pháp xác thực ngƣời dùng của website... con ngƣời, trong đó có hoạt động giao dịch điện tử Ngƣời ta đã có thể tiến hành các hoạt động giao dịch nhờ các phƣơng tiện điện tử Đó chính là giao dịch điện tử (GDĐT) Giao dịch điện tử là các hoạt động mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử nhƣ Internet và các mạng máy tính Giao dịch điện tử dựa trên một số công nghệ nhƣ chuyển tiền, quản lý chuỗi dây chuyền cung cấp ứng dụng, tiếp... chủ yếu là các Website và thƣ điện tử, thanh toán điện tử (Trao đổi dữ liệu điện tử tài chính, tiền mặt Internet, tiền túi điện Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 tử, giao dịch ngân hàng số hóa…) trao đổi dữ liệu điện tử, truyền nội dung, bán lẻ hàng hóa hữu hình… 1.1.2 Những hạn chế trong giao dịch điện tử Theo nghiên cứu của EcommerceNet một tổ chức nghiên cứu tình hình phát... thời gian giao dịch và kiểu giao dịch Khi nhu cầu giao dịch điện tử ngày càng gia tăng thì các nguy cơ mất an toàn càng dễ xảy ra Điều này đòi hỏi phải có những chính sách thích hợp giúp cho ngƣời sử dụng yên tâm khi thực hiện các giao dịch điện tử Các doanh nghiệp kinh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6 doanh điện tử thƣờng trú trọng đến các giải pháp để có thể xác thực ngƣời... website GDĐT, cách thức thanh toán, xác thực ) vẫn chƣa đƣợc hoàn thiện và còn trong đang giai đoạn phát triển Khi kếp hợp các phần mềm GDĐT với các phần mềm ứng dụng và các cơ sở dữ liệu truyền thống vẫn gặp nhiều khó khăn 1.2 An toàn thông tin trong giao dịch điện tử Thƣơng mại điện tử là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử nhƣ Internet hoặc các mạng máy tính Các giao dịch điện. .. dịch điện tử trong thƣơng mại điện tử chủ yếu là: chuyển tiền, mua sắm điện tử, trao đổi thông tin điện tử Đây là các giao dịch hết sức quan trọng đòi hỏi phải có độ an toàn và bảo mật cao Ngoài các yếu tố an toàn và bảo mật nhƣ đối với hệ thống thông tin, giao dịch điện tử cần phải chú trọng vào một số vấn đề sau: Bảo mật thông tin khách hàng Xác thực chủ thể, chống chối bỏ Xác thực tính chính xác về... cho an toàn giao dịch điện tử chính là sử dụng các hệ mật mã, chứng thƣ số và chữ ký số trong quá trình thực hiện các giao dịch Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 Mật mã đƣợc chia làm hai loại chính là mật mã khóa đối xứng (mật mã khóa bí mật) và mật mã khóa công khai [1, 8, 9] 1.4 Một số kỹ thuật mật mã ứng dụng trong bảo mật và xác thực web 1.4.1 Mật mã khoá đối xứng Mật mã... Google Translate (từ điển, dịch văn bản), Hình 1.1Thống kê bảo mật ứng dụng WEB 1.3.1 Kiến trúc một ứng dụng WEB Hình 1.2 Kiến trúc một ứng dụng WEB Một ứng dụng web có đầy đủ các thành phần nhƣ sau: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 Máy khách Tại máy khách muốn truy cập vào đƣợc các ứng dụng web thì phải có trình duyệt web có thể dùng trình duyệt web mặc định của các hệ điều...3 Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 1.1 Tổng quan về giao dịch điện tử 1.1.1 Giới thiệu về giao dịch điện tử Càng ngày CNTT đã trở thành một trong những động lực quan trọng của sự phát triển Cùng với sự phát triển của máy tính điện tử, truyền thông phát triển kéo theo sự ra đời và phát triển của mạng máy tính, từ các mạng... trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử, các hệ thống quản lý hàng tồn kho và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu Giao dịch điện tử hiện đại thƣờng sử dụng mạng World Wide Web là một điểm thiết yếu trong chu trình giao dịch mặc dù nó có thể bao gồm một phạm vi lớn hơn về mặt công nghệ nhƣ email, các thiết bị di động cũng nhƣ điện thoại Ngƣời ta phân loại GDĐT là theo bản chất của giao dịch . TIN TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Chƣơng này chúng tôi sẽ tìm hiểu về giao dịch điện tử, phân loại giao dịch điện tử, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử, một số giải pháp bảo mật giao dịch điện. TIN TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 3 1.1 Tổng quan về giao dịch điện tử 3 1.1.1 Giới thiệu về giao dịch điện tử 3 1.1.2 Những hạn chế trong giao dịch điện tử 4 1.2 An toàn thông tin trong giao dịch. SỐ GIẢI PHÁP XÁC THỰC WEB Chƣơng này trình bày về một số giải pháp xác thực web bao gồm: Giải pháp xác thực ngƣời dùng Web, hệ thống đăng nhập duy nhất, giải pháp ký số, xác thực nội dung Web
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu giải pháp xác thực web ứng dụng trong giao dịch điện tử, nghiên cứu giải pháp xác thực web ứng dụng trong giao dịch điện tử, nghiên cứu giải pháp xác thực web ứng dụng trong giao dịch điện tử

Từ khóa liên quan