Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố pleiku, tỉnh gia lai

125 744 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2014, 17:29

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI o0o TRƯƠNG ðỨC VINH ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI o0o TRƯƠNG ðỨC VINH ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN LÝ ðẤ ðAI Mã số : 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS. ðỖ THỊ TÁM HÀ NỘI – 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa ñược công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn ñảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tác giả Trương ðức Vinh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Luận văn ñược hoàn thành ngoài sự cố gắng của bản thân, tác giả ñã nhận ñược các tài liệu nghiên cứu, sự hướng dẫn tận tình, tận tâm của TS. ðỗ Thị Tám. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất ñến Cô giáo hướng dẫn. Tác giả xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo trong trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Bộ môn Quy hoạch ñất ñai ñã quan tâm, tạo ñiều kiện thuận lợi giúp tác giả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của mình. Tác giả xin chân thành cảm ơn phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku ñã giúp ñỡ tác giả trong thời gian nghiên cứu, thực hiện luận văn. Tác giả cảm ơn gia ñình, bạn bè, ñồng nghiệp ñã ñộng viên giúp ñỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Với tấm lòng chân thành, tác giả xin cảm ơn mọi sự giúp ñỡ quý báu ñó. Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả Trương ðức Vinh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ðẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 4 1.1. ðất ñai, bất ñộng sản, thị trường bất ñộng sản 4 1.1.1. ðất ñai 4 1.1.2. Bất ñộng sản 5 1.1.3. Thị trường Bất ñộng sản. 5 1.2. ðăng ký ñất ñai, bất ñộng sản 7 1.2.1. Khái niệm về ñăng ký ñất ñai. 7 1.2.2. Cơ sở ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản 9 1.2.3. ðăng ký pháp lý ñất ñai, bất ñộng sản 11 1.3. Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 12 1.3.1. Khái quát về hệ thống ñăng ký ñất ñai Việt Nam 12 1.3.2. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 16 1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 26 1.3.4. Mối quan hệ giữa Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất với cơ quan ñăng ký ñất ñai và chính quyền ñịa phương 28 1.4. Mô hình tổ chức ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản từ một số nước 28 1.4.1. Hệ thống ðăng ký quyền Australia (hệ thống Torren) 28 1.4.2. ðăng ký giao dịch ñảm bảo ở Cộng hòa Pháp 30 1.4.3. Hệ thống ñăng ký ñất ñai của Thụy ðiển 31 1.5. Thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử ñụng ñất ở nước ta 32 1.5.1. Tình hình thành lập 32 1.5.2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 33 1.5.3. Nguồn nhân lực của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 34 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 1.5.4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 34 1.5.5. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPðK 35 1.5.6. ðánh giá chung về tình hình hoạt ñộng của VPðK 36 1.6. Thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký ñất ñai tỉnh Gia Lai 38 1.6.1. Về mô hình tổ chức 38 1.6.2. Về chức năng nhiệm vụ 39 1.6.3. Về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 40 1.6.4. Về cơ chế tài chính 40 1.6.5. Về ñăng ký biến ñộng 40 Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 2.1. Nội dung nghiên cứu 42 2.1.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Pleiku 42 2.1.2 Thực trạng công tác quản lý ñất ñai trên ñịa bàn thành phố Pleiku 42 2.1.3. ðánh giá hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku 42 2.1.4. ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 42 2.2. Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.1. Phương pháp ñiều tra thu thập tài liệu, số liệu 42 2.2.2. Phương pháp thống kê 43 2.2.3. Phương pháp so sánh, ñánh giá 43 2.3.4. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 44 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Pleiku 45 3.1.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 45 3.1.2. ðặc ñiểm kinh tế xã hội 47 3.2 Thực trạng công tác quản lý ñất ñia trên ñịa bàn thành phố Pleiku 52 3.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất 52 3.2.2 Tình hình quản lý ñất ñai 53 3.2.3 Tổ chức bộ máy của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku 59 3.2.4 Cơ chế hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 63 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 3.3. ðánh giá hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku 73 3.3.1. ðánh giá hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku 73 3.3.2. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 93 3.3. ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 96 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 100 1. Kết luận 100 2. ðề nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 105+ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang số Bảng 1.1. Tình hình lập văn phòng ñăng ký các cấp 32 Bảng 3.1. Diện tích, dân số và mật ñộ dân số năm 2012 phân theo xã, phường thành phố Pleiku 49 Bảng 3.2. Thống kê lao ñộng thành phố Pleiku giai ñoạn 2008 – 2012 50 Bảng 3.3. Công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm 51 Bảng 3.4. Thống kê diện tích ñất ñai thành phố Pleiku năm 2012 52 Bảng 3.5. Biến ñộng ñất ñai thành phố Pleiku giai ñoạn 2008-2012 53 Bảng 3.6. Tình hình cấp giấy chứng nhận thành phố Pleiku 57 Bảng 3.7: Bảng tiến ñộ thực hiện (Lộ trình giải quyết hồ sơ) 67 Bảng 3.8. Kết quả công tác giải quyết thủ tục hành chính năm 2012 71 Bảng 3.9. Tiến ñộ cấp GCN của thành phố Pleiku 2008 - 2012 74 Bảng 3.10. Hiện trạng hệ thống bản ñồ ñịa chính thành phố Pleiku 77 Bảng 3.11: Tổng hợp hiện trạng hệ thống bản ñồ ñịa chính thành phố Pleiku 78 Bảng 3.12. Tình hình lập hồ sơ ñịa chính của thành phố Pleiku 80 Bảng 3.13. Tổng hợp tình hình lập hồ sơ ñịa chính của thành phố Pleiku 81 Bảng 3.14. Kết quả ñiều tra theo phiếu về mức ñộ công khai các thủ tục hành chính 83 Bảng 3.15. Kết quả ñiều tra theo phiếu về thời gian thực hiện thủ tục 86 hành chính 86 Bảng 3.16: Tổng kết số hồ sơ giải quyết bị quá hẹn trả theo phiếu hẹn 87 năm 2012 87 Bảng 3.17. Kết quả ñiều tra theo phiếu về thái ñộ của cán bộ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính. 89 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang số Hình 1.1. Sơ ñồ vị trí Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất trong hệ thống quản lý ñất ñai 25 Hình 1.2. Sơ ñồ Mô hình tổ chức Văn phòng ñăng ký ñất ñai tỉnh Gia Lai 39 Hình 3.1. Vị trí của VPðK 1 cấp trong hệ thống quản lý ñất ñai. 62 Hình 3.2. Trụ sở giao dịch với công dânThành phố Pleiku 63 Hình 3.3. Người dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND thành phố Pleiku 63 Hình 3.4. Bàn hướng dẫn hồ sơ Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku 63 Hình 3.5. Kho lưu trữ hồ sơ của VPðK thành phố Pleiku 63 Hình 3.6. Sơ ñồ Quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận 64 Hình 3.7. Sơ ñồ công tác quản lý giải quyết các thủ tục hành chính trên GCN 68 Hình 3.8. Máy tra cứu thông tin thủ tục hành chính UBND thành phố Pleiku 84 Hình 3.9. Bảng niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải nghĩa chữ viết tắt 11 BðS Bất ñộng sản. 6 CNH-HðH Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. 10 GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất. 1 GCNQSDð Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 2 HSðC Hồ sơ ñịa chính. 3 SDð Sử dụng ñất. 8 STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường. 5 TN&MT Tài nguyên và Môi trường. 7 UBND Ủy ban nhân dân. 4 VPðK Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 9 VPðKðð Văn phòng ñăng ký ñất ñai. [...]... s d ng ñ t thành ph Pleiku, t nh Gia Lai Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 2 2 M c ñích và yêu c u c a ñ tài 2.1 M c ñích - ðánh giá th c tr ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thành ph Pleiku, t nh Gia Lai - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thành ph Pleiku, t nh Gia Lai 2.2 Yêu... n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 10 1.2.3 ðăng ký pháp lý ñ t ñai, b t ñ ng s n * ðăng ký Văn t giao d ch - ðăng ký văn t giao d ch là hình th c ñăng ký v i m c ñích ph c v các giao d ch, ch y u là mua bán b t ñ ng s n H th ng ñăng ký Văn t giao d ch là m t h th ng ñăng ký mà ñ i tư ng ñăng ký là b n thân các Văn t giao d ch Khi ñăng ký, các Văn t giao d ch có th ñư c sao chép nguyên văn. .. ch c: Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t có Giám ñ c và không quá hai Phó giám ñ c Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p t nh ñư c thành l p m t s phòng chuyên môn nghi p v ; s lư ng phòng chuyên môn nghi p v căn c vào ñ c ñi m c a t ng ñ a phương và theo nhi m v c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p t nh Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy ñ nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c c a Văn phòng. .. quy t ñ nh thành l p theo ñ ngh c a Giám ñ c S Tài nguyên và Môi trư ng và Giám ñ c S N i v ; Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t c p huy n thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, do y ban nhân dân c p huy n quy t ñ nh thành l p theo ñ ngh c a Trư ng phòng Tài nguyên và môi trư ng và Trư ng phòng N i v Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t có con d u riêng, ñư c m tài kho n theo quy ñ nh c a pháp lu t +... quan tr ng vào s ñăng ký Do tính ch t và giá tr pháp lý c a Văn t giao d ch, dù ñư c ñăng ký hay không ñăng ký Văn t giao d ch không th là ch ng c pháp lý kh ng ñ nh quy n h p pháp ñ i v i b t ñ ng s n ð ñ m b o an toàn cho quy n c a mình, bên mua ph i ti n hành ñi u tra ngư c th i gian ñ tìm t i ngu n g c c a quy n ñ i v i ñ t mà mình mua - Hình th c ñăng ký Văn t giao d ch thư ng ñư c ñưa vào s d ng... nh Gia Lai Thành ph Pleiku là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa c a t nh Vì v y, ñ gi và phát huy v th này thì ñòi h i công tác qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai v công tác ñăng ký, c p GCNQSDð ñư c Văn phòng ñăng ký ñ t ñai thành ph Pleiku dành s quan tâm thích ñáng Xu t phát t th c ti n trên, Tôi ti n hành nghiên c u ñ tài: “Th c tr ng và gi i pháp ñ nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký. .. quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c S TN&MT và thành l p các chi nhánh c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t t i các ñ a bàn c n thi t; UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh căn c vào nhu c u ñăng ký quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c Phòng TN&MT Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông... t La Mã và Lu t ð c như Pháp, Ý, Hà Lan, ð c, B , Tây Ban Nha và các nư c khác trên th gi i mà trong quá kh ch u nh hư ng c a các qu c gia trên như các nư c Nam M , m t ph n B c M , m t s nư c Châu Phi và Châu Á H th ng ñăng ký ñ t ñai hi n nay c a Hà Lan là m t h th ng ñăng ký Văn t giao d ch ñi n hình ñã ñư c c i ti n và t ñ ng hoá ñ nâng cao ñ an toàn pháp lý và hi u qu ho t ñ ng * ðăng ký quy n... u là t p h p các hành vi và các l i ích mà ngư i ñư c giao quy n ho c các bên liên quan ñư c ñ m b o th c hi n và hư ng l i - Trong h th ng ñăng ký quy n, không ph i b n thân các giao d ch, hay các Văn t giao d ch mà h qu pháp lý c a các giao d ch ñư c ñăng ký vào s Nói cách khác, ñ i tư ng trung tâm c a ñăng ký quy n chính là m i quan h pháp lý hi n hành gi a b t ñ ng s n và ngu i có quy n s h u ho... công nghi p hóa, hi n ñ i hóa và h i nh p Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 24 Chính ph B Tài nguyên và Môi trư ng UBND T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương S Tài nguyên và Môi trư ng UBND Huy n, Qu n, Thành ph , Th xã tr c thu c t nh Văn phòng ñăng ký Quy n s d ng ñ t c p t nh Phòng Tài nguyên và Môi trư ng Văn phòng ñăng ký Quy n s d ng ñ t c p huy n . tỉnh Gia Lai. - ðề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 2.2. Yêu cầu. - ðánh giá ñược ñúng thực trạng hoạt. hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 93 3.3. ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 96 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ. v 3.3. ðánh giá hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku 73 3.3.1. ðánh giá hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất thành phố Pleiku 73 3.3.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố pleiku, tỉnh gia lai, Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố pleiku, tỉnh gia lai, Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố pleiku, tỉnh gia lai, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn