nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk tt

27 643 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 16:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THẾ TRỊNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT ĐỎ BAZAN TRỒNG CÀ PHÊ XEN MẮC CA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 62 85 01 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI, 2014 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đào Châu Thu 2. TS. Trần Minh Tiến Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Vòng Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 2: PGS. TS. Vũ Năng Dũng Hội Khoa học đất Phản biện 3: PGS. TS. Trần Văn Tuấn Trường Đại học Khoa học tự nhiên Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Huyện Krông Năng nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 50 km. Có diện tích tự nhiên 61.479 ha, chiếm 4,68% DTTN toàn tỉnh Đắk Lắk. Trong đó nhóm đất đỏ với 2 đơn vị phân loại đất đỏ bazan có diện tích 37.604,00 ha, chiếm 61,17% DTTN của huyện và chiếm 12,62% diện tích đất đỏ bazan của tỉnh. Là huyện có diện tích cà phê lớn thứ 3 của tỉnh với 26.013 ha, chiếm 50,90% diện tích đất nông nghiệp của huyện và chiếm 13,45% diện tích cà phê của toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc sản xuất cà phê của người dân trên địa bàn huyện chủ yếu trồng thuần, chưa bền vững do hiệu quả kinh tế không ổn định. Do đó, việc lựa chọn loại cây trồng xen hay che bóng nào để vừa đạt được hiệu quả kinh tế sử dụng đất trên một đơn vị diện tích cây trồng xen, trong đó có mắc ca (Macadamia integrifolia) là cây trồng có triển vọng. Vì vậy, việc trồng cà phê xen mắc ca đã là lựa chọn của nhiều nông dân trồng cà phê. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê và tính hiệu quả của việc trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai đối với cây mắc ca và đề xuất định hướng sử dụng đất phát triển phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3.1. Ý nghĩa khoa học Hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng đất theo phương thức trồng cà phê xen mắc ca phục vụ quy hoạch cây lâu năm, nhiều tầng, nhiều tán trên một đơn vị diện tích sử dụng đất. 3.2. Ý nghĩa thực tiễn Tăng thu nhập của người trồng cà phê ở huyện Krông Năng và những vùng có điều kiện sinh thái tương tự theo hướng đa dạng hóa nông sản hàng hóa bằng phương thức trồng cà phê xen mắc ca để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, gia tăng tổng thu nhập, góp phần bảo vệ đất nông nghiệp. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đất đỏ bazan và một số loại đất khác đang trồng cà phê tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do tỷ lệ diện tích cà phê đang trồng trên đất đỏ bazan chiếm tỷ lệ hơn 90% nên nghiên cứu sẽ đi sâu tìm hiểu về loại đất này. Cây mắc ca (Macadamia integrifolia) trồng xen trong vườn cà phê vối (Coffea canephora var. robusta). Hiệu quả trồng cà phê xen mắc ca huyện Krông Năng. 2 4.2. Phạm vi nghiên cứu Khu vực đất đỏ bazan đang trồng cà phê huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng. Do mắc ca và cà phê là hai cây lâu năm thời gian nghiên cứu có giới hạn đối với nghiên cứu sinh nên không thể bố trí thí nghiệm ngay từ lúc mới trồng. Vì vậy, trong phần nghiên cứu các mô hình trồng cà phê xen mắc ca, chúng tôi lựa chọn một số vườn cây đại diện đã có sẵn trong sản xuất để khảo sát một giai đoạn nhất định trong toàn bộ chu kỳ kinh doanh, với hy vọng chỉ ra được chiều hướng phát triển chung của các hệ thống xen canh này. 5. Những đóng góp mới của luận án Khẳng định được hiệu quả sử dụng đất của loại hình cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng và khả năng phát triển trên diện rộng ở tỉnh Đắk Lắk làm cơ sở cho việc định hướng sử dụng bền vững quỹ đất đỏ bazan. Xác định được khả năng thích hợp về điều kiện khí hậu và tính chất đất đỏ bazan đối với việc trồng cà phê xen mắc ca để đề xuất phát triển diện tích trồng cà phê xen mắc ca của huyện Krông Năng đến năm 2020. Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng đất nông nghiệp và trồng xen đối với cây cà phê 1.1.1. Khái niệm sử dụng đất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp - Khái niệm sử dụng đất nông nghiệp: Sử dụng đất nông nghiệp là một hệ thống các biện pháp nhằm điều hòa mối quan hệ người - đất trong tổ hợp với nguồn tài nguyên thiên nhiên khác và môi trường vốn để sản xuất nông nghiệp tạo ra lợi ích, tùy vào mức độ phát triển kinh tế, xã hội, ý thức của loài người về môi trường sinh thái được nâng cao, phạm vi sử dụng đất nông nghiệp được mở rộng ra các mặt sản xuất, sinh hoạt, sinh thái (Nguyễn Đình Bồng, 2012). - Tình hình sử dụng đất đỏ bazan (Ferralsols): Nguyễn Mạnh Chinh và Nguyễn Đăng Nghĩa (2013) cho thấy ở nước ta đất đỏ bazan là loại đất rất thích hợp để trồng cà phê. Loại đất này có nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên khoảng 1,4 triệu ha, sau đó là miền Đông Nam bộ 0,7 triệu ha, ngoài ra còn ở vùng Phủ Quỳ (Nghệ An), Hưng Hóa (Quảng Trị) và một phần vùng núi phía Bắc. Ở những vùng này ngoài đất đai tốt thì điều kiện khí hậu cũng thích hợp, là vùng trồng cà phê chủ yếu của nước ta, năng suất và chất lượng cao - Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp + Hiệu quả kinh tế: Hiệu quả kinh tế là chỉ tiêu so sánh mức độ tiết kiệm chi phí trong một đơn vị kết quả hữu ích và mức tăng kết quả hữu ích của hoạt động sản xuất vật chất trong một thời kỳ, góp phần làm tăng thêm lợi ích của xã hội (Vũ Thị Phương Thụy, 2000). + Hiệu quả xã hội: Hiệu quả xã hội là mối tương quan so sánh giữa kết quả xét về mặt xã hội và tổng chi phí bỏ ra (Nguyễn Thị Vòng, 2001). Theo Nguyễn Duy Tính (1995) hiệu quả về mặt xã hội sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu được xác định bằng khả năng tạo việc làm trên một diện tích đất nông nghiệp. 3 + Hiệu quả môi trường: Hiệu quả môi trường là hiệu quả mang tính lâu dài, đảm bảo lợi ích trước mắt và gắn chặt với quá trình khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái. 1.1.2. Vai trò của cây che bóng và trồng xen cây lâu năm đối với cà phê Trương Hồng (1999) cho rằng cây che bóng cho cà phê đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết quá trình ra hoa với cường độ cao của cà phê, giảm bớt số lượng quả cây phải mang, hạn chế được hiện tượng mang quả cách năm. Trồng cà phê không có cây che bóng thì năng suất cao hơn so với có cây che bóng nhưng chu kỳ khai thác thì ngắn lại. Ở các mô hình trồng xen cây lâu năm, các chất dinh dưỡng trong đất đều tăng cao đặc biệt là hàm lượng hữu cơ tăng 24 - 26%, tiểu khí hậu trong vườn cây được cải hiện (Lê Ngọc Báu, 2007). 1.1.3. Cơ sở khoa học của việc trồng cà phê xen mắc ca - Cơ sở khoa học của việc trồng xen Trồng xen là trồng hai loài cây khác nhau trở lên đồng thời trên cùng một diện tích đất. Trồng xen thường mang lại nhiều lợi ích to lớn về kinh tế, xã hội và sinh thái, môi trường. Trước hết, trồng xen thường cho năng suất tổng số trên đơn vị diện tích cao hơn so với trồng thuần (Trần Danh Thìn, 2005). - Yêu cầu sinh thái của cây cà phê vối và cây mắc ca a. Yêu cầu sinh thái của cây cà phê vối Yêu cầu yếu tố khí hậu: Cà phê vối là cây đòi hỏi nền nhiệt cao phát triển tốt nhất ở những vùng có nhiệt độ trung bình năm cao (22 - 26 0 C), tổng tích ôn tốt nhất > 7500 0 C, lượng mưa cần thiết đối với cây cà phê vối cần từ 1.300 - 2.500 mm, Ẩm độ không khí trung bình 85%. Các loại đất phong hóa từ Pooc - phia, đá vôi, sa phiến thạch, granit nếu có đủ điều kiện đều có thể trồng được cà phê, song đất bazan là loại đất thích hợp nhất. b. Yêu cầu sinh thái của cây mắc ca Yêu cầu về yếu tố khí hậu: Nhiệt độ thích hợp cây mắc ca từ 12 0 C đến 32 0 C, một trong những điều kiện quan trọng là nhiệt độ về đêm vào mùa lạnh của cây mắc ca cần để ra hoa là từ 15 0 C đến 21 0 C, tối ưu để cây ra nhiều hoa là từ 15 0 C đến 18 0 C, lượng mưa tối ưu từ 1.500 - 2.500 mm, phân bố đều trong năm. Đất đỏ bazan, đất xám đều thích hợp trồng mắc ca. 1.2. Các kết quả nghiên cứu trên thế giới về cây che bóng cho cà phê 1.2.1. Nhu cầu che bóng của cây cà phê Trồng các loại cây thân gỗ làm cây che bóng cho cà phê là kiểu canh tác đã có từ rất lâu ở nhiều nước sản xuất cà phê truyền thống trên thế giới. Trồng cây che bóng cho cà phê với mục đích đầu tiên là tạo ra một tiểu môi trường phù hợp với yêu cầu sinh thái của cà phê, yêu cầu sử dụng đất bền vững. 1.2.2. Nguyên tắc lựa chọn cây che bóng cho cà phê Theo Mitchell (1988) loại cây dùng che bóng cho cà phê tốt nhất có thể làm giảm 25% cường độ ánh sáng, có bộ rễ ăn sâu để không cạnh tranh với cà phê về ẩm độ và dinh dưỡng lớp đất mặt và vì vậy, có thể mang dinh dưỡng từ tầng sâu lên tầng đất mặt qua lớp lá rụng của chúng. Cây che bóng còn phải tiện lợi cho sự quản lý và rong tỉa để có bộ tán đồng đều, tránh quá rợp cho cà phê. 4 1.2.3. Ý nghĩa của việc trồng xen cây lâu năm trong vườn cà phê Do khoảng cách giữa hai hàng cà phê không lớn, cà phê vối 3m, cà phê chè 2m, cà phê lại sinh trưởng mạnh nên việc trồng xen các cây ngắn ngày giữa hai hàng cà phê ít có ý nghĩa kinh tế và ổn định môi trường đất đai trong chu kì dài. Vì vậy, việc trồng xen các cây lâu năm có giá trị kinh tế trong các vườn cà phê, có ý nghĩa lớn về đa dạng hóa cây trồng để tăng hiệu quả kinh tế của hệ thống, giảm thiểu các rủi ro về giá cả, sâu bệnh hại, điều hòa tiểu khí hậu vườn cây. 1.2.4. Tình hình phát triển cây mắc ca trên thế giới và ý nghĩa của việc trồng xen trong vườn cà phê Cây mắc ca là cây nhiệt đới thường xanh, lá dày, chịu hạn tốt. Trong điều kiện trồng trọt không tưới nước cây vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường. Đây là lợi thế rất lớn để phát triển ở các vùng địa hình cao và các vùng đất trồng cà phê ở Tây Nguyên không đủ lượng nước tưới trong mùa khô. Theo thống kê đến năm 2006, diện tích trồng mắc ca trên toàn thế giới 78.015 ha, sản lượng hạt đạt 115.707 tấn (Kim, 2006). 1.2.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm mắc ca Vào những năm 1990, thị trường tiêu thụ hạt mắc ca lớn nhất vẫn tập trung ở Mỹ và Australia. Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, các thị trường mới ngày càng gia tăng, làm thay đổi các thị trường truyền thống. Trong nhóm thị trường Châu Âu, Đức là quốc gia tiêu thụ hạt mắc ca chủ yếu. 1.3. Các kết quả nghiên cứu trong nước cây trồng xen, che bóng cho cà phê 1.3.1. Tác dụng của hệ thống cây trồng xen, che bóng cho cà phê Phan Quốc Sủng (2011) cho thấy nhiều công trình nghiên cứu trong nước cho thấy nếu trồng cây che bóng làm cho nhiệt độ trong vườn cà phê giảm được từ 2,7 0 C - 5,3 0 C do làm giảm được lượng bức xạ mặt trời từ 12 - 41%. Độ ẩm tăng lên từ 2 0 - 3 0 C do cây che bóng hút nước từ tầng đất ở dưới sâu và phun hơi nước ra từ hàng tỷ khí khổng của bộ lá, của cây bóng mát. 1.3.2. Kết quả nghiên cứu về trồng cây che bóng, cây lâu năm trong các vườn cà phê vối ở Việt Nam Phan Quốc Sủng (2011) một số khu vực trồng cà phê chưa thiết lập được hệ sinh thái phù hợp với yêu cầu sinh lý của cây cà phê. Đó là các vườn cà phê còn thiếu hệ cây che bóng. Trồng cà phê phải có cây che bóng mát. 1.4. Nhận xét chung về tổng quan tài liệu và hướng nghiên cứu của đề tài 1.4.1. Nhận xét chung Qua phân tích tổng quan tài liệu có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài Luận án có thể rút ra một số nhận xét chung như sau: - Một số nghiên cứu đã làm rõ được yêu cầu sinh lý, sinh thái của cây cà phê và cây mắc ca làm cơ sở cho việc so sánh, đối chiếu với những điều kiện sinh thái của vùng nghiên cứu để xác định mức độ thích hợp của điều kiện sinh thái với cây mắc ca. Đây là căn cứ để đề tài đề xuất phát triển mắc ca theo phương thức trồng xen trong vườn cà phê. - Các nghiên cứu đã làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc cần thiết phải trồng cây che bóng trong vườn cà phê, khẳng định là một trong những giải pháp để phát triển bền vững ngành cà phê. 5 - Các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy xu hướng sử dụng các loại cây đa chức năng để trồng xen trong vườn cà phê sẽ có tác dụng rất tích cực trên cả 2 khía cạnh: với chức năng che bóng và làm tăng hệ số sử dụng đất canh tác. Mặt khác trồng cây che bóng còn giảm được sâu bệnh, hạn chế xói mòn đất, cải thiện được tính chất đất do hàng năm vườn cà phê được bổ sung một lượng tàn dư thực vật của cây che bóng. Với chức năng kinh tế sẽ tạo ra thu nhập cho người dân, góp phần hạn chế rủi ro khi mất mùa cây trồng chính, nâng cao hiệu qủa kinh tế trên một đơn vị diện tích đất Tuy nhiên chọn loại cây trồng nào để trồng làm cây che bóng thì cần cân nhắc, tránh chọn những loại cây trồng canh trạnh chất dinh dưỡng, nước với cây cà phê. - Cây mắc ca là loại cây trồng đã được phát triển ở nhiều nước và là cây có triển vọng, thích hợp với điều kiện sinh thái tại nhiều vùng ở nước ta như Tây Bắc, các tỉnh Tây Nguyên có thể chọn làm cây trồng xen, đáp ứng được cả 2 chức năng vừa là cây che bóng cho vườn cà phê, vừa cho sản phẩm là hạt mắc ca, có giá trị dinh dưỡng cao, có thị trường xuất khẩu lớn tập trung ở Mỹ và Australia. Đây là loại cây lâm nghiệp, có khả năng khai thác được dinh dưỡng và nước ở các tầng đất, khả năng canh tranh với cà phê ít hơn. Tuy nhiên việc nghiên cứu trồng xen mắc ca trong vườn cà phê chưa có trên thế giới, còn tại Việt Nam cũng chưa có nhiều. Trong khi đó tỉ lệ diện tích cà phê trồng xen ở Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng chỉ dao động trên dưới 30 % và có hơn 70% các vườn cà phê trồng thuần không có cây che bóng. - Phần lớn cà phê ở Tây Nguyên nói chung và huyện Krông Năng nói riêng, một huyện miền núi có diện tích cà phê đứng thứ 3 tỉnh Đắk Lắk với hơn 97% diện tích trồng trên đất đỏ bazan. Đây là loại đất quý với nhiều lợi thế như bằng phẳng, tầng đất dày, tơi xốp và độ phì nhiêu khá cao. Tuy nhiên hiệu quả sử dụng đất chưa thật tương xứng với tiềm năng, đặc biệt là việc khai thác dinh dưỡng ở tầng đất sâu trên đất sản xuất nông nghiệp chưa được chú ý. Mặc dầu đã có một số nghiên cứu đưa cây trồng xen vừa làm cây che bóng như sầu riêng, bơ, tiêu, mang lại hiệu quả cao trên một đơn vị diện tích đất, tăng thu nhập, hạn chế rủi ro cho người trồng cà phê. Tuy nhiên, việc trồng xen các loại cây này vẫn còn manh mún, tự phát chưa hình thành một ngành sản xuất hàng hoá mới, quy mô lớn và có khả năng xuất khẩu. Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu đưa cây mắc ca vào xen canh trong vườn cà phê là cần thiết, phù hợp nguyên tắc lựa chọn cây đa tác dụng đã được các nghiên cứu nước ngoài tổng kết. 1.4.2. Hướng nghiên cứu của đề tài Từ những nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến sản xuất cà phê và mắc ca đã trình bày ở trên, Đề tài luận án định hướng tập trung chủ yếu vào những vấn đề sau đây: - Phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Krông Năng liên quan đến trồng cây cà phê và cây mắc ca. Trong đó đi sâu phân tích các điều kiện sinh thái như khí hậu; điều kiện địa hình, địa mạo và đặc điểm tài nguyên đất làm căn cứ xác định khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca sau này. - Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê tại huyện Krông Năng, trong đó có cả vấn đề sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê của huyện. - Đánh giá tính hiệu quả của việc trồng cà phê xen mắc ca trên cơ sở so sánh hiệu quả dụng đất giữa các mô hình trồng xen mắc ca ở các độ tuổi khác nhau với mô hình trồng xen tiêu và cà phê trồng thuần trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng. 6 - Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca và đề xuất định hướng sử dụng đất phát triển phương thức trồng cà phê xen mắc ca, góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất trồng cà phê của huyện Krông Năng. - Đề xuất một số giải pháp phát triển phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Nội dung nghiên cứu - Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Krông Năng có liên quan đến trồng cây cà phê và mắc ca. - Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê của huyện Krông Năng. - Đánh giá hiệu quả phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. - Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca và định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. - Đề xuất một số giải pháp phát triển phương thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu Thu thập các số liệu thứ cấp: thu thập các nguồn số liệu có sẵn từ các cơ quan ban ngành của tỉnh và huyện. Điều tra thu thập các nguồn số liệu sơ cấp: qua phỏng vấn nông hộ chọn ngẫu nhiên 200 vườn cà phê vối kinh doanh trên địa bàn 4 xã: Phú Lộc, Ea Tân, Phú Xuân, Ea Toh huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk theo phiếu điều tra nông hộ. Mỗi xã điều tra 50 phiếu. 2.2.2. Phương pháp điều tra, lấy mẫu đất ngoài thực địa Điều tra lấy mẫu đất theo tầng phát sinh tuân thủ quy trình điều tra phân loại đất và lập bản đồ đất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nghiên cứu đào 7 phẫu diện đất và 12 mẫu đất tầng mặt, lấy mẫu đất theo tầng phát sinh của nhóm đất đỏ bazan. 2.2.3. Phương pháp phân tích đất Các mẫu đất được phân tích một số chỉ tiêu lý, hóa học đất tại Phòng thí nghiệm Trung tâm - Khoa Quản lý đất đai (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và Trung tâm Nghiên cứu đất, Phân bón và Môi trường Tây Nguyên (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa), Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009d). 2.2.4. Phương pháp lựa chọn mô hình trồng cà phê xen mắc ca và chỉ tiêu theo dõi * Phương pháp chọn mô hình Tiêu chí để chọn các mô hình có quy mô từ 0,5 ha trở lên, trên cùng loại đất, cùng điều kiện địa hình và cùng điều kiện sinh thái; cùng mật độ trồng và các biện pháp cơ bản chính như bón phân, tưới nước trong một mô hình. Riêng với mắc ca chọn 2 mô hình có độ tuổi khác nhau. Từ những tiêu chí nói trên, nghiên cứu đã chọn được 3 mô hình gồm 2 mô hình trồng cà phê xen mắc ca và một mô hình trồng xen tiêu. Đặc điểm 7 của các mô hình được tổng hợp ở (Bảng 2.1). Tại mỗi điểm chọn một vườn cà phê trồng thuần để theo dõi như là đối chứng của mô hình nghiên cứu. Bảng 2.1. Thực trạng các mô hình trồng xen chọn theo dõi Mô hình/ Địa điểm Năm trồng Mật độ (cây/ha) *Năng suất (tấn /ha) Cà phê Cây xen Cà phê Cây xen Cà phê Cây xen Cà phê xen mắc ca 1. Xã Phú Lộc 2003 2004 1.110 185 4,12 2,50 2. Xã Đlêi Ya 1999 2009 1.110 238 3,45 0,00 Cà phê xen tiêu 3. Xã Ea Tân 1998 2000 1.110 370 4,00 1,33 Mô hình cà phê thuần Năng suất (tấn/ha) Diện tích (ha) 1. Xã Phú Lộc 2003 1.110 4,50 1,70 2. Xã Đlêi Ya 1999 1.110 4,00 1,65 3. Xã Ea Tân 1998 1.110 4,30 2,00 Ghi chú: *Năng suất trước khi chọn mô hình theo dõi năm 2010. * Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi - Các chỉ tiêu về môi trường sinh thái vườn cây Cường độ chiếu sáng, Ẩm độ, nhiệt độ trong tán cà phê cách mặt đất 1,2 m, Tốc độ gió trong mùa khô, Diễn biến năng suất. - Thời gian theo dõi mô hình trong 3 năm: 2011, 2012, 2013. - Các chỉ tiêu về sinh trưởng và phát triển của cây mắc ca trồng xen. 2.2.5. Phương pháp phân tích SWOT Trong nghiên cứu này, khung phân tích SWOT được sử dụng để tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức trong sử dụng đất của mô hình trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. Kết quả phân tích ma trận SWOT sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để quyết định lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương. 2.2.6. Phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường Đánh giá hiệu quả kinh tế, Hiệu quả xã hội, Đánh giá hiệu quả môi trường. 2.2.7. Phương pháp đánh giá đất theo FAO Dựa vào quy trình đánh giá đất thích hợp theo FAO để đánh giá phân hạng thích hợp cho cây mắc ca ở huyện Krông Năng. 2.2.8. Phương pháp xây dựng bản đồ Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng các loại bản đồ đơn tính, bản đồ đơn vị đất đai, bản đồ phân hạng thích hợp đất đai và bản đồ đề xuất sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng tỷ lệ 1/50.000. 2.2.9. Phương pháp xử lý số liệu và phân tích thông tin Phương pháp xử lý số liệu điều tra bằng phần mềm Excel 7.0 và SPSS. Dùng hình ảnh và các sơ đồ, biểu đồ để minh họa kết quả nghiên cứu. 2.2.10. Phương pháp chuyên gia Tổ chức Hội thảo xin ý kiến các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong đánh giá đất, sử dụng đất và các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực sinh thái cây trồng lâm nghiệp trong việc lựa chọn các chỉ tiêu, phân cấp ngưỡng chỉ tiêu phục vụ xây dựng bản đồ chuyên đề, bản đồ đơn vị đất đai. Đồng thời cũng tham vấn các ý kiến của chuyên gia trong việc xây dựng yêu cầu sử dụng đai của cây mắc ca phục vụ phân hạng mức độ thích hợp của đất đai với cây mắc ca. 8 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Krông Năng có liên quan đến trồng cây cà phê và mắc ca 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên - Vị trí địa lý: Huyện Krông Năng nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Có tọa độ địa lý nằm trong khoảng từ 12 0 50’27” đến 13 0 08’55” vĩ độ Bắc, từ 108 0 16’16” đến 108 0 31’25” kinh độ Đông (UBND huyện Krông Năng, 2012). - Đặc điểm khí hậu: Huyện Krông Năng nằm trong vùng ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, được chia làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Lượng mưa trung bình năm 1500 - 1700 mm, Nhiệt độ trung bình năm 20 - 22 o C, tổng tính ôn cả năm là 8.979 o C rất thích hợp cho cây cà phê vối và cây mắc ca phát triển. - Đặc điểm thủy văn: Huyện Krông Năng nằm hầu hết ở thượng nguồn lưu vực sông Krông Năng. Mật độ sông suối phân bố bình quân 0,37 - 0,5 km/km 2 . - Đặc điểm địa hình, địa mạo: Huyện Krông Năng gồm 3 dạng địa hình chính: trong đó địa hình đồi núi cao nguyên thấp dưới 600 m chiếm diện tích chủ yếu với 77,92%, địa hình cao nguyên núi cao chiếm 22,08%. Trong khi đó, xét theo tầng dày của huyện Krông Năng phân thành 5 cấp, trong đó đất có tầng dày trên 100 cm, chiếm 58,74% DTTN. - Đặc điểm thổ nhưỡng: Huyện Krông Năng có 4 nhóm đất, trong đó nhóm đất đỏ (chủ yếu đất đỏ bazan) có diện tích nhiều nhất với 55.134,00 ha, chiếm 89,68% DTTN, tiếp theo là nhóm đất xám và bạc màu có 3.677,00 ha, chiếm 5,98% DTTN. - Đặc điểm, tích chất đất đỏ bazan: Diện tích đất đỏ bazan toàn huyện có 37.604 ha, chiếm 61,17% DTTN với 2 đơn vị phân loại đất ký hiệu Fk và Fu. Đất có tầng dày, độ xốp cao thích hợp phát triển cà phê và mắc ca. 3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội Trong những năm qua, kinh tế của huyện phát triển ổn định, tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2006 - 2012 là 8,88% trong đó sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,85%, công nghiệp và xây dựng tăng 5,93%, thương mại, dịch vụ tăng bình quân 19,94%. GDP bình quân đầu người năm 2012 đạt 35,05 triệu đồng/người/năm, tăng 1,66 lần so với năm 2005 và tăng 2,65 lần so với năm 2000. 3.2. Đánh giá thực trạng sản xuất cà phê của huyện Krông Năng 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất huyện Krông Năng Hiện trạng sử dụng đất của huyện Krông Nămg năm 2012 là 61.479 ha, trong đó đất nông nghiệp 51.101,7 ha, chiếm 83,12% diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp 6.055,01 ha, chiếm 9,85% DTTN; đất chưa sử dụng 4.322,29 ha, chiếm 7,03%. 3.2.2. Hiện trạng sản xuất và sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê của huyện Krông Năng - Hiện trạng sản xuất cà phê của huyện Krông Năng Krông Năng là huyện có diện tích và sản lượng cà phê lớn thứ 3 trong tỉnh sau huyện Ea H’leo, Cư M’gar, thuộc vùng chỉ dẫn địa lý cà phê mang thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột của tỉnh. Kết quả cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2012 diện tích cà phê của huyện Krông Năng tăng 5,85 lần (từ 4.445 ha lên 26.013 ha), năng suất tăng 10,88 lần (từ 2,17 tạ/ha/năm lên 23,61 tạ/ha/năm) và sản lượng tăng 62,82 lần (từ 963 tấn/năm lên 60.503 tấn/năm) và diện tích cà phê kinh doanh 25.662 ha. Hầu hết diện tích cà phê [...]... với cây mắc ca trên địa bàn nghiên cứu để đảm bảo diện tích trồng cà phê theo phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp của huyện, bảo vệ môi trường sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng xen, bảo vệ và duy trì độ phì đất trồng cà phê, tăng sản lượng cây trồng và tăng hiệu quả kinh tế/ha trồng xen 3.4.2.3 Định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng... điểm đề xuất định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen cây mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng - Khai thác lợi thế về tự nhiên của đất, khí hậu và độ cao địa hình: Phát triển cây mắc ca xen trong vườn cà phê trồng thuần theo hướng đa tầng là nhằm khai thác lợi thế của vùng đất đỏ bazan trồng cà phê của huyện - Hình thành một ngành sản xuất nông sản hàng hoá xuất khẩu mới, bền vững từ cây mắc ca - Sử. .. huyện Krông Năng 3.3.1 Ảnh hưởng của phương thức trồng xen mắc ca với cà phê vối đến sinh trưởng và năng suất 3.3.1.1 Khả năng sinh trưởng của cây mắc ca trồng xen trong vườn cà phê vối trên đất đỏ bazan Kết quả theo dõi về khả năng sinh trưởng của mắc ca trồng xen trong vườn cà phê vối trên đất đỏ bazan cho thấy, với cây mắc ca ghép trồng xen với cà phê vối tại thôn Trung Lập, xã Đlêi Ya trên đất đỏ bazan. .. xuất khẩu mới, bền vững từ cây mắc ca - Sử dụng đất bền vững: So với cà phê, mắc ca có nhu cầu nước ít hơn và có tác dụng cải thiện độ phì đất 17 3.4.2.2 Căn cứ và cơ sở đề xuất định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng - Kết quả theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây mắc ca trong điều kiện trồng xen với cây cà phê tại 2 mô hình có độ tuổi khác nhau Sinh... của trồng xen mắc ca so với trồng xen tiêu và cà phê thuần Số liệu tính toán về hiệu về hiệu quả kinh tế của trồng xen mắc ca so với trồng tiêu và cà phê thuần trong 3 năm (2011, 2012, 2013) cho thấy, trong các mô hình nghiên cứu mô hình cà phê xen mắc ca năm thứ 4 và năm thứ 9 cho hiệu quả kinh tế sử dụng đất khá cao, lợi nhuận từ 128,56 - 294,47 triệu đồng/ha/năm Mô hình 1 trồng xen mắc ca khi đi vào... tác và hiệu quả sản xuất cà phê trên đất đỏ bazan huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11 (5): 713 - 721 4 Phạm Thế Trịnh, Đào Châu Thu và Trần Minh Tiến (2014) Ảnh hưởng của trồng xen (mắc ca, tiêu) đến một số tính chất đất đỏ bazan trồng cà phê tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Khoa học đất, số 43 - 2014: 46 - 49 5 Phạm Thế Trịnh, Đào Châu Thu và Trần Minh Tiến... hình trồng xen mắc ca, tiêu và cà phê trồng thuần Lợi nhuận (triệu đồng/ha/năm) Tăng so với cà phê thuần Mô hình xen Cà phê thuần Cà phê xen Triệu Tỷ lệ mắc ca (ĐC) mắc ca đồng/ha/năm (%) 1 100,31 294,47 194,16 193,56 2 92,87 128,56 35,69 38,43 TB 96,59 211,51 114,92 116,00 Mô hình Cà phê thuần Cà phê xen tiêu Triệu Tỷ lệ xen tiêu (ĐC) đồng/ha/năm (%) 3 102,92 200,88 97,96 95,18 Việc trồng xen mắc ca vào... trong khoảng 28,13 - 34,24%) Trên cùng loại đất đỏ bazan trồng cà phê, giữa các mô hình trồng xen mắc ca ở mẫu đất PL2 và ĐY1 so với mô hình trồng tiêu ET5 và các mô hình trồng cà phê thuần cũng thể hiện trị số độ ẩm tương đối khác nhau nhưng dao động không nhiều Sức chứa ẩm đồng ruộng của đất đỏ bazan ở các mô hình trồng xen mắc ca so với mô hình trồng tiêu và trồng cà phê thuần dao động trong khoảng... héo giữa các mô hình trồng xen mắc ca so với mô hình trồng xen tiêu và trồng thuần có sự khác biệt khá rõ b3 Ảnh hưởng của trồng xen mắc ca, tiêu đến hàm lượng hữu cơ và đạm tổng số trong vườn cà phê Hàm lượng chất hữu cơ (OM%) trong các mô hình trồng mắc ca xen trong vườn cà phê so với mô hình xen tiêu và cà phê trồng thuần ở các phẫu diện nghiên cứu đều có sự dao động khá lớn và giảm nhanh theo chiều... hướng sử dụng đất trong mục 3.4.2.1 và những căn cứ đã được trình bày ở mục 3.4.2.2 và khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca Chúng tôi đề xuất định hướng sử dụng đất cho phát triển cây mắc ca theo phương thức trồng xen trong các vườn cà phê đang kinh doanh, cà phê tái canh với những diện tích đất không có khả năng tái canh cà phê trở lại trình bày ở (Bảng 3.7) Diện tích quy hoạch sử dụng đất trồng . thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk . 2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh. thức trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. - Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai với cây mắc ca và định hướng sử dụng đất trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan. giá thực trạng sản xuất cà phê và tính hiệu quả của việc trồng cà phê xen mắc ca trên đất đỏ bazan tại huyện Krông Năng. Đánh giá khả năng thích hợp của đất đai đối với cây mắc ca và đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk tt, nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk tt, nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất đỏ bazan trồng cà phê xen mắc ca trên địa bàn huyện krông năng, tỉnh đắk lắk tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn