Giáo án tự chọn toán 10

40 1,849 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 14:14

B A C Trường THPT Thu Xà GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Tổ : Toán - Tin Năm học : 2014 - 2015 GV: Trần Văn Ngày soạn: Ngày 15 tháng 8 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 16 tháng 8 năm 2014 Tiết 1 BÀI TẬP CÁC ĐỊNH NGHĨA I.Mục tiêu cần đạt: Qua tiết này nhằm củng cố lại kiến thứcđược học về vectơ ở tiết 1. Học sinh biết vận dụng các định nghĩa véctơ để giải các bài tập SGK. II.Phương tiện thực hiện : 1.Thực tiễn :Học sinh đã làm quen với véc tơ ở lớp 8 qua việc biểu diễn lực trong vật lý 2.Phương tiện : +Học sinh : Thước kẻ, compa, giấy trong, bút dạ… +GV : Các bảng phụ, phiếu học tập, đèn chiếu, thước kẻ, compa… III.Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: thông qua giải các bài tập. 3. Bài tập. Tg Hoạt động của thầy và trò Noäi dung chính 5 phút G: Gọi học sinh nhắc lại định nghĩa vectơ và giải quyết bài tập 1. H: Bài 1: Cho tam giác ABC. Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm cuối là A;B;C. 5 phút G: Yêu cầu học sinh thảo luận và H: Thảo luận trả lời G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) G: Chuẩn kiến thức H: Ghi câu trả lời đúng Bài 2: Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A; B; C.Trong trường hợp nào thì AB uuur và AC uuur cùng hướng, ngược hướng? 10 phút G: Yêu cầu hs đưa ra các hình vẽ ứng với các trường hợp khác nhau rồi từ đó tìm ra lời giải. H: Vẽ hình, giải G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) G: Chuẩn kiến thức H: Ghi bài giải đúng Bài 3:Cho tam giác ABC. Gọi P;Q;R là trung điểm của các cạnh AB; BC; CA. Vẽ hình và tìm trên hình vẽ các vectơ bằng PQ;QR;RP uuur uuur uuur . 10 phút G: Nêu đề bài tập và ghi lên bảng. Cho học sinh thảo luận,vẽ hình và giải H: Vẽ hình. Giải G: Gọi học sinh nhận xét Bài 4: Cho tam giác đều ABC. Các đẳng thức sau đúng hay sai: a. AB uuur = BC uuur ; b. AB uuur = AC uuur ; c. AB BC CA = = uuur uuur uuur . 1 A C B C B A H B' O B A C bài giải H: Nhận xét, nêu hướng giải khác (nếu có) G: chuẩn kiến thức 10 phút G: Nêu đề bài tập và ghi lên bảng. Cho học sinh thảo luận,vẽ hình và giải H: Vẽ hình. Giải G: Gọi học sinh nhận xét bài giải H: Nhận xét, nêu hướng giải khác (nếu có) G: chuẩn kiến thức HD: Chứng minh AB’CH là hình bình hành từ đó suy ra đccm Bài 5:Cho tam giác ABC với trực tâm H và B’ là điểm đối xứng với B qua tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Hãy so sánh các vectơ AH uuur và ' CB uuur ; ' AB uuur và HC uuur IV. Củng cố : Hướng dẫn học sinh giải các bài tập 6. Bài 6: Cho ba vectơ a;b;c r r r và đều khác vectơ không.Chứng minh rằng có ít nhất là hai vectơ trong chúng là cùng phương. + Học bài,làm bài và xem bài mới. V. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 2 Trường THPT Thu Xà GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Tổ : Toán - Tin Năm học : 2014 - 2015 GV: Trần Văn Ngày soạn: Ngày 22 tháng 8 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 23 tháng 8 năm 2014 Tiết 2 BÀI TẬP CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về kiến thức: -Củng cố các kiến thức trọng tâm về các phép toán trên tập hợp -Trang bị các phương pháp giải toán về cách tìm ∩ ,∪ ,tìm hiệu, phần bù của tập hợp. -Hướng dẫn giải toán và nâng cao kiến thức về tập hợp. 2.Về tư tuởng, tình cảm - Biết quy lạ về dạng quen thuộc -Cẩn thận, chính xác - Giáo dục cho các em luôn say mê trong học tập. 3.Về kĩ năng: -Biết cách lấy giao, hợp,tìm hiệu và phần bù của hai tập hợp. II. Phương tiện thực hiện: 1.Thiết bị đồ dùng dạy học: -Chuẩn bị các phiếu học tập hoặc hướng dẫn các hoạt động dạy học 2.Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa, bài tập đại số 10, giáo án. III.Tiến trình tổ chức dạy học : 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ: Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt 5 phút G: Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về các phép toán trên tập hợp?. H: Thực hiện theo yêu cầu G Nêu định nghĩa về các phép toán trên tập hợp .A ∩ B= { } ∈ ∧ ∈ x / x A x B A ∪ B= { } ∈ ∈x / x A hoÆc x B A\B= { } ∈ ∉/ vµ x x A x B C A B =A\B ( với B ⊂ A) 3.Bài mới: Hoạt động 1: Xác định giao, hợp, hiệu và phần bù của 2 tập hợp Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt 15 phút G: Gọi 3 học sinh lần lượt lên bảng thực hiện giải toán. H: Thực hiện theo yêu cầu của G a)E={−3; −2; −1; 0; 1; 2; 3} A={−2; 0; 2}; B= { } 1;0;1;2;3 − b)A ∩ B = {0; 2}, A ∪ B= { } 2; 1;0;1;2;3 − − , C E A= { } 3; 1;1;3 − − , C E B= { } 3; 2 − − c)C A (A ∩ B)= { } 2− , C E (B ∪ A)= { } 3− , (C E A)∪B= { } 3; 1;0;1;2;3− − Bài tập 1. Cho E = { } 2 x Z / x 9∈ ≤ A = { } 3 x R / x 4x 0∈ − = B = { } ∈ − <x Z / x 1 3 a)Hãy xác định các tập E, A, B bằng cách liệt kê . b)Tìm A ∩ B,A ∪ B,C E A,C E B c)Tìm C A (A ∩ B),C E (B ∪ A),(C E A)∪B. Biểu diễn các tập này bằng biểu đồ Ven. 3 HĐ3:Hoạt động nhóm:Giải bài toán tổng hợp về tập hợp. Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt 20 phút G: Yêu cầu học sinh thảo luận và giải H: Thảo luận giải G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) G: Chuẩn kiến thức H: Ghi câu trả lời đúng Hdbài 2: Bài 1:Cho A={x ∈ Z/1 ≤ x 2 ≤ 18},B={x ∈ N/x là ước số của 16} C={x ∈ R/x 3 -9x 2 +8x=0} a)Liệt kê các phần tử của A,B,C. b)Tìm A ∩ B , B ∩ C , A ∪ (B ∩ C), B ∩ (A ∪ C) , A ∩ B ∩ C. c)Tìm các tập con của C mà không phải là tập con của A. d)Tìm các tập con của A đồng thời là tập con của B và không có phần tử chung với C. Bài 2: . Mỗi học sinh lớp 10C đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả hai môn thể thao này. Hỏi lớp 10C có bao nhiêu học sinh? Giải: Bài 2.Gọi A là tập hợp các học sinh lớp 10C chơi bóng đá; B là tập hợp các học sinh lớp 10C chơi bóng chuyền; C là tập hợp các học sinh lớp 10C chơi bóng đá và bóng chuyền ta có C = ∩ A B Vì mỗi bạn của lớp đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền, nên ∪A B là tập hợp các học sinh của lớp. Số phần tử của A là n(A) ta có n(A) = 25, Số phần tử của B là n(B) ta có n(B) = 20 Số phẩn tử của C = ∩A B là n(C) = 10 Nhưng khi đó các phần tử thuộc ∩ A B Vậy số học sinh của lớp 10C là: n( ∪A B ) = n(A) + n(B) − n(C) = 25 + 20−10 = 35( học sinh) Vậy lớp 10C có 35 học sinh. IV. Củng cố và dặn dò: -Củng cố các nội dung chính về tập hợp, các phép toán trên tập hợp Bài tập về nhà: Cho tập hợp A. Có thể nói gì về tập hợp B, nếu: a) ;A B B∩ = ; b) ;A B A∩ = c) ;A B A∪ = ; d) ;A B B∪ = ; e) \ ;A B = ∅ g) \ .A B A = ; V. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 4 A B 10 ? ? Trường THPT Thu Xà GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Tổ : Toán - Tin Năm học : 2014 - 2015 GV: Trần Văn Ngày soạn: Ngày 5 tháng 9 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 06 tháng 9 năm 2014 Tiết 3 PHÉP CỘNG VÀ TRỪ VÉC TƠ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững hơn về quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc trừ, cách vận dụng các tính chất của phép cộng các vectơ. 2. Thái độ: + Rèn luyện tư duy lô gíc và trí tưởng tượng biết cách chèn điểm trong đẳng thức vectơ. +Cẩn thận, chính xác biết suy luận. 3.kĩ năng: Biết vận dụng các tính chất và quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành bài tập, chứng minh đẳng thức vectơ. II.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN : 1.Thiết bị đồ dùng dạy học: + các phương tiện dạy học: Thước, Bảng phụ, hệ thống bài tập. + Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt động tư duy của học sinh, hoạt động nhóm phát hiện và giải quyết vấn đề. 2. Tài liệu dạy học: Dụng cụ học tập: sách, vở, thước kẽ… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (10 phút) Nhắc lại định nghĩa hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau. 3. Nội dung bài mới: Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung 10 phút G: Yêu cầu học sinh thảo luận và giải H: Thảo luận giải G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) G: Chuẩn kiến thức H: Ghi câu trả lời đúng Bài tập 1 Cho năm điểm A, B, C, D và E. Hãy tính tổng: + + + uuur uuur uuur uuur AB BC CD DE 10 phút G: Nêu đề bài tập và ghi lên bảng. Cho học sinh thảo luận,vẽ hình và giải H: Vẽ hình. Giải G: Gọi học sinh nhận xét bài giải H: Nhận xét, nêu hướng giải khác (nếu có) G: chuẩn kiến thức Bài tập 2: Cho hai vectơ r a và r b sao cho + = r r r a b 0 a. Dựng vectơ = = uuur r uuur r OA a,OB b .Chứng minh O là trung điểm AB. b. Dựng vectơ = = uuur r uuur r OA a,AB b .Chứng minh O ≡ B 10 phút G: Nêu đề bài tập áp dụng và ghi lên bảng. Cho học sinh thảo luận,vẽ hình và giải H: Vẽ hình. Giải G: Gọi học sinh nhận xét bài giải Bài tập 3: Gọi O là giao điểm hai đường chéo hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng OA OB OC OD 0+ + + = uuur uuur uuur uuur r Giải: Ta có OA OC 0 OB OD 0 + = + = uuur uuur r uuur uuur r 5 H: Nhận xét, nêu hướng giải khác (nếu có) G: chuẩn kiến thức Vậy OA OB OC OD 0+ + + = uuur uuur uuur uuur r (đpcm) IV.Củng cố: +Nhắc lại: Quy tắc 3 điểm: uuur AB + uuur BC = uuur AC Quy tắc HBH:abcd là hbh thì + = uuur uuur uuur AB AD AC Quy tắc trừ : OA OB BA+ = uuur uuur uuur Các tính chất của phép cộng các vectơ: V. Rút kinh nghiệm: 6 Trường THPT Thu Xà GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Tổ : Toán - Tin Năm học : 2014 - 2015 GV: Trần Văn Ngày soạn: Ngày 12 tháng 9 năm 2014 Ngày dạy: Ngày13 tháng 9 năm 2014 Tiết 4: BÀI TẬP TẬP HỢP SỐ I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về kiến thức: -Củng cố các kiến thức trọng tâm về các phép toán trên tập hợp -Trang bị các phương pháp giải toán về cách tìm ∩ ,∪ ,tìm hiệu, phần bù của tập hợp. -Củng cố các khái niệm về tập hợp số. Hiểu các phép tốn tập hợp trên tập hợp số. -Hướng dẫn giải toán và nâng cao kiến thức về tập hợp. 2.Về tư tuởng, tình cảm - Biết quy lạ về dạng quen thuộc -Cẩn thận, chính xác. Thấy được ý nghĩa thực tiễn của tập hợp và các phép toán tập hợp. - Giáo dục cho các em luôn say mê trong học tập. 3.Về kĩ năng: -Biết cách lấy giao, hợp,tìm hiệu và phần bù của hai tập hợp. -Biết cách thực hiện các phép toán trên tập hợp số. II. Phương tiện thực hiện: 1.Thiết bị đồ dùng dạy học: -Chuẩn bị các phiếu học tập hoặc hướng dẫn các hoạt động dạy học 2.Tài liệu dạy học: Sách giáo khoa, bài tập đại số 10, giáo án. III.Tiến trình tổ chức dạy học : 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũ: Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung 10 phút G: Yêu cầu học sinh trả lời các nội dung: H: 1.  (x ∈ A => x ∈ B) 2.     ∈ ∈ Bx Ax 3.     ∉ ∈ Bx Ax 4.     ∈ ∈ Ax Ex 5. = {x∈ ¡ / a < x < b} 6. = {x∈ ¡ / a ≤ x < b} Xác định phần tử theo các tập hợp đã cho: 1) A ⊂ B, x ∈A; 2) x ∈ A ∩ B; 3) x ∈ A ∪ B; 4) x ∈ A \ B; 5) x ∈ C E A; 6) (a ; b), [a ; b) G: Yêu cầu học sinh thảo luận và giải H: Thảo luận giải G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) G: Chuẩn kiến thức H: Ghi câu trả lời đúng Áp dụng: Cho các tập hợp: { } { } { } { } = ∈ − ≤ ≤ = ∈ < ≤ = ∈ < − = ∈ ≥ A x R 3 x 2 ; B x R 0 x 7 C x R x 1 ; D x R x 5 a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa đoạn, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên; b) Biểu diễn các tập hợp A, B, C, D trên trục số. 3.Bài mới: 7 HĐ1:Tìm hiểu dạng tốn 1:Xác định hợp giao và phần bù của 2 tập hợp Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt 20 phút -Gọi 4 học sinh lên bảng thực hiện giải tốn. ?Hãy nêu các cách thực hiện u cầu của các bài tập trên. -Thực hiện theo u cầu gv. -4 học sinh lên bảng thực hiện. Cho học sinh lần lượt thực hiện trên bảng -Gv cùng các bạn nhận xét phần trình bày của học sinh . Bài 1:Xác định mỗi tập số sau và biểu diễn trên trục số. a) ( - 5 ; 3 ) ∩ ( 0 ; 7); b) (-1 ; 5) ∪ ( 3; 7) c) R \ ( 0 ; + ∞) ; d) (-∞; 3) ∩ (- 2; +∞ ) Đáp số: a) ( - 5 ; 3) ∩ ( 0 ; 7) = ( 0; 3) b) (-1 ; 5) ∪ ( 3; 7) = ( 1; 7) c) R \ ( 0 ; + ∞) = ( - ∞ ; 0 ] d) (-∞; 3) ∩ (- 2; +∞ ) = (- 2; 3) Bài 2: Cho A=(1;5) ; B=[0;3]; C=(-4;2) D=[-1;+∞ ). Xác định các tập hợp: A ∩ B , A ∪ B , B\C , A ∩ D , D\C ,C D B , R\D. Đáp số: A ∩ B=(1;3] , A ∪ B=[0;5), B\C=[2;3] , A∩D =A, D\C=[2;+∞ ), C D B=[-1;0)∪(3;+∞ ) , R\D=(-∞ ;-1). HĐ2:Củng cố tồn bài về cách thực hiện phép tốn trên tập hợp số Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung 10 phút Gv:lưu ý với học sinh về cách lấy giao của 2 tập hợp là chọn phần chung. Hướng dẫn lấy phần khơng bị bỏ đi trên trục số. +Tìm giao của 2 tập hợp thì ta lấy tất cả(Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu). Hướng dẫn lấy phần tơ đậm trên trục số. -Gv lưu ý thêm về cách viết tập hợp dưới dạng khoảng ,nửa khoảng,đoạn. Bài 3: Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh dề sau: a) [- 3 ; 0] ∩ (0 ; 5) = { 0 } ; b)(-∞ ;2)∪( 2;+ ∞) = (-∞;+∞ ) c) ( - 1 ; 3) ∩ ( 2; 5) = (2 ; 3) d) (1 ; 2) ∪ (2 ; 5) = (1 ; 5) Đáp số: a) Sai b) sai c) đúng d) sai. 4.Củng cố: -Củng cố các nội dung chính về tập hợp,các phép tốn trên tập hợp -Các dạng tốn cơ bản thường gặp. -Làm các bài tập : Cho A=(-∞ ;3) ;B=[-4;7] ;C=(0;4] ; D=[2;+∞ ) Xác định các tập hợp: A ∩ B , A ∪ B , B\C , A ∩ D , D\C ,R\D. V. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 8 Trường THPT Thu Xà GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Tổ : Toán - Tin Năm học : 2014 - 2015 GV: Trần Văn Ngày soạn: Ngày 19 tháng 9 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 20 tháng 9 năm 2014 Tiết: 5 PHÉP CỘNG VÀ TRỪ VÉC TƠ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững hơn về quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc trừ, cách vận dụng các tính chất của phép cộng các vectơ. 2.Thái độ: + Rèn luyện tư duy lô gíc và trí tưởng tượng biết cách chèn điểm trong đẳng thức vectơ. +Cẩn thận, chính xác biết suy luận. . 3. kĩ năng: Biết vận dụng các tính chất và quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành bài tập, chứng minh đẳng thức vectơ II. Phương tiện dạy học: 1. Thiết bị đồ dùng dạy học: + các phương tiện dạy học: Thước, Bảng phụ và phiếu học tập. + Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt động tư duy của học sinh, hoạt động nhóm phát hiện và giải quyết vấn đề. 2. Tài liệu dạy học: Dụng cụ học tập: sách, vở, thước kẽ… III. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại định nghĩa hai vectơ cùng phương, cùng hướng, hai vectơ bằng nhau. 3. Nội dung bài mới: Tg Hoạt động của thầy và trò Nội dung 10 phút G: Yêu cầu học sinh thảo luận và giải H: Thảo luận giải G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) G: Chuẩn kiến thức H: Ghi câu trả lời đúng HD: Sử dụng qui tắc 3 điểm biến mỗi vectơ vế trái (VT) thành tổng của một vectơ vế phải (VP) với một vectơ thứ hai Bài tập 1:Cho sáu điểm A, B, C, D, E và F. Chứng minh: AD BE CF AE BF CD+ + = + + uuur uuur uur uuur uur uuur Giải Ta có = +ED+BF+FE+CD+DF = + + = + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uur uuur uuur uuur uuur uuur Vt AD BE CF AE AE BF CD 10 phút G: Yêu cầu học sinh thảo luận và giải H: Thảo luận giải G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) G: Chuẩn kiến thức H: Ghi câu trả lời đúng Bài tập 2: Cho năm điểm A, B, C, D, E. Chứng minh: AC DE CD CE CB AB+ + − + = uuur uuur uuur uuur uuur uuur . + + − + = ⇔ + + + = uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur AC DE CD CE CB AB AC CB DE ED AB 10 phút G: Yêu cầu học sinh thảo luận và giải H: Thảo luận giải G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) Bài tập 3: Cho tam giác ABC.Các điểm M, N và P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC và BC. Chứng minh rằng với điểm O bất kỳ ta có: OA OB OC OM ON OP+ + = + + uuur uuur uuur uuuur uuur uuur Giải 9 G: Chuẩn kiến thức H: Ghi câu trả lời đúng Ta có: 2(OA OB OC) =2(OM ON OP) + + = + + uuur uuur uuur uuuur uuur uuur => OA OB OC OM ON OP+ + = + + uuur uuur uuur uuuur uuur uuur 10 phút G: Yêu cầu học sinh thảo luận và giải H: Thảo luận giải G: Cho học sinh nhận xét và sửa chữa. H: Nhận xét, chỉnh sửa (nếu có) G: Chuẩn kiến thức H: Ghi câu trả lời đúng Bài tập 4: Cho hình bình hành ABCD.Gọi O là một điểm bất kỳ trên đường chéo AC. qua O kẽ đường thẳng song song với các cạnh của hình bình hành. Các đường thẳng này cắt các cạnh AB, DC lần lượt tại M và N, Cắt AD và BC lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng: a. OA OC OB OD+ = + uuur uuur uuur uuur b. BD ME FN= + uuur uuur uuur Giải: a. + uuur uuur OA OC = + + + uuur uuur uuur uuur OB BA OD DC = + uuur uuur OB OD b. BD ME FN= + uuur uuur uuur 4.Củng cố− Dặn dò: Xem các công thức về hệ thức lượng trong tam giác 5. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 10 [...]... hàm số Sự biến thiên và đồ thị hàm số bậc hai Bài toán liên quan 5 Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 12 Trường THPT Thu Xà Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 01 tháng 10 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 02 tháng 10 năm 2014 Tiết 7 PHÉP TOÁN VÉC TƠ I Mục tiêu bài dạy: 1 Về kiến thức: − Giúp... THPT Thu Xà Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 22 tháng10 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Tiết :10 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về kiến thức:Củng cố cách giải phương trình 2.Về tư tuởng, tình cảm: Biết quy lạ về quen, cẩn thận, chính xác, tích cực và sáng tạo trong học tập, biết ứng dụng logic toán học vào cuộc... Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 08 tháng 10 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Tiết 8: HÀM SỐ BẬC HAI I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về kiến thức: Củng cố kiến thức đã học về hàm số và hàm số bậc hai 2.Về tư tuởng, tình cảm Biết quy lạ về quen, cẩn thận, chính xác, tích cực và sáng tạo trong học tập, biết ứng dụng logic toán học... Xà Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 27 tháng 9 năm 2014 Tiết 6: BÀI TẬP HÀM SỐ I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về kiến thức: Củng cố kiến thức đã học về hàm số và hàm số bậc hai 2.Về tư tuởng, tình cảm Biết quy lạ về quen, cẩn thận, chính xác, tích cực và sáng tạo trong học tập, biết ứng dụng logic toán học... xứng của (P) V Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 17 Trường THPT Thu Xà Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 15 tháng 10 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 16 tháng 10 năm 2014 Tiết: 9 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về kiến thức: -Nắm được nghiệm của phương trình - Định nghĩa 2 phương... THPT Thu Xà Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 29 tháng 10 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 30 /10, 06/11 năm 2014 Tiết 11,12 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về kiến thức:Củng cố cách giải hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 2.Về tư tuởng, tình cảm: Biết quy lạ về quen, cẩn thận, chính xác, tích cực và sáng tạo trong học... nội dung bài học − Làm các bài tập có liên quan - Rèn luyện kỹ năng tính toán V Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường THPT Thu Xà Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 30 tháng 11 năm 2014 Ngày dạy: Ngày tháng 12 năm 2014 Tiết 16 : CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về... Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 07 tháng 12 năm 2014 Ngày dạy: Ngày tháng 12 năm 2014 Tiết 17–18 ÔN TẬP HỌC KỲ I I.Mục tiêu cần đạt: 1.Về kiến thức: - Tập xác định của hàm số - Đặc điểm đồ thị hàm số bậc hai - Giải 1 số hệ pt 2 ẩn,pt chứa căn thức 2.Về tư tuởng, tình cảm – Biết quy lạ về quen, cẩn thận, chính xác, tích cực và sáng... bài tập V Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tg 25 Trường THPT Thu Xà Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn Tiết: 14 GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 16 tháng 11 năm 2014 Ngày dạy: Ngày tháng 11 năm 2014 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ I/ MỤC TIÊU: 1/ Về kiến thức: + Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm đối với trục và hệ trục + Biết... là hình bình hành V Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường THPT Thu Xà Tổ : Toán - Tin GV: Trần Văn GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Năm học : 2014 - 2015 Ngày soạn: Ngày 23 tháng 11 năm 2014 Ngày dạy: Ngày tháng 11 năm 2014 Tiết 15 I/ Mục tiêu: ÔN TẬP CHƯƠNG I 1/ Về kiến thức: Chứng minh đẳng thức véc tơ Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm . THPT Thu Xà GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Tổ : Toán - Tin Năm học : 2014 - 2015 GV: Trần Văn Ngày soạn: Ngày 22 tháng10 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 23 tháng 10 năm 2014 Tiết :10 BÀI TẬP PHƯƠNG. toán liên quan. 5. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: 12 Trường THPT Thu Xà GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Tổ : Toán - Tin Năm học : 2014 - 2015 GV: Trần Văn Ngày soạn: Ngày 01 tháng 10. 15 Trường THPT Thu Xà GIÁO ÁN TỰ CHỌN MÔN : TOÁN – LỚP 10 Tổ : Toán - Tin Năm học : 2014 - 2015 GV: Trần Văn Ngày soạn: Ngày 08 tháng 10 năm 2014 Ngày dạy: Ngày 09 tháng 10 năm 2014 Tiết 8: HÀM
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán 10, Giáo án tự chọn toán 10, Giáo án tự chọn toán 10