Giáo án hình học 10 cơ bản

75 1,575 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 07:15

Chương I:VECTƠ §1: CÁC ĐỊNH NGHĨA Tiết tppct : 1 Ngày soạn : Ngày dạy: I/ Mục tiêu:  Về kiến thức: nắm vững các khái niệm vectơ ,độ dài vectơ,vectơ không, phương hướng vectơ, hai vectơ bằng nhau.  Về kỹ năng: dựng được một vectơ bằng một vectơ cho trước,chứng minh hai vectơ bằng nhau,xác đònh phương hướng vectơ.  Về tư duy: biết tư duy linh hoạt trong việc hình thành khái niệm mới ,giải các ví dụ.  Về thái độ: rèn luyện tính cẩn thận, tích cực hoạt động của học sinh, liên hệ được kiến thức vào trong thực tế. II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ,thướt.  Học sinh: xem bài trước, bảng phụ theo nhóm. III/ Phương pháp dạy học: Vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề,diễn giải, xen các hoạt động nhóm. V/ Tiến trình của bài học : 1/ Ổn đònh lớp : ( 1 phút ) 2/ Bài mới: TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG HĐ1: Hình thành khái niệmvectơ Cho học sinh quan sát H1.1 Nói: từ hình vẽ ta thấy chiều mũi tên là chiều chuyển động của các vật. Vậy nếu đặt điểm đầu là A , cuối là B thì đoạn AB có hướng A → B .Cách chọn như vậy cho ta một vectơ AB. Hỏi: thế nào là một vectơ ? GV chính xác cho học sinh ghi. Nói:vẽ một vectơ ta vẽ đoạn thẳng cho dấu mũi tên vào một đầu mút, đặt tên là AB uuur :A (đầu), B(cuối). Hỏi: với hai điểm A,B phân biệt ta vẽ đươc bao nhiêu vectơ? Nhấn mạnh: vẽ hai vectơ Quan sát hình 1.1 hình dung hướng chuyển động của vật. Học sinh trả lời Vectơ là đoạn thẳng có hướng Học sinh trả lời Vẽ hai vectơ. I. Khái niệm: vectơ: ĐN:vectơ là một đoạn thẳng có hướng KH: AB uuur (A điểm đầu, B điểm cuối) Hay a r , b r ,…, x r , y ur ,… B A a r 1 qua A,B HĐ2: Khái niệm vectơ cùng phương ,cùng hướng. Cho học sinh quan sát H 1.3 gv vẽ sẵn. Hỏi: xét vò trí tương đối các giá của vectơ AB uuur và CD uuur ; PQ uuur và RS uuur ; EF uuur và PQ uuur . Nói: AB uuur và CD uuur cùng phương. PQ uuur và RS uuur cùng phương. vậy thế nào là 2 vectơ cùng phương? Yêu cầu: xác đònh hướng của cặp vectơ AB uuur và CD uuur ; PQ uuur và RS uuur . Nhấn mạnh: hai vectơ cùng phương thì mới xét đến cùng hướng hay ngược hướng Hỏi:cho 3 điểm A,B,C phân biệt. thẳng hàng thì AB uuur , AC uuur có gọi là cùng phương không? Ngược lại A,B,C không thẳng hàng thì sao? Cho học sinh rút ra nhận xét. Hỏi: nếu A,B,C thẳng hàng thì AB uuur và BC uuur cùng hướng(đ hay s)? Cho học sinh thảo luân nhóm. GV giải thích thêm Học sinh quan sát hình vẽ và trả lời . AB uuur và CD uuur cùng giá PQ uuur và RS uuur giá song son EF uuur và PQ uuur giá cắt nhau. Hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau thìcùng phương. AB uuur và CD uuur cùng hướng PQ uuur và RS uuur ngược hướng A,B,C thẳng hàng thì AB uuur và AC uuur cùng phương và ngược lại. Học sinh thảo luận nhóm rồi đại diện nhóm trình bày giải thích. II .Vectơ cùng phương cùng hướng: ĐN:hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng Nhận xét:ba điểm A,B,C phân biệt thẳng hàng KVCK AB uuur và AC uuur cùng phương. HĐ3: giới thiệu ví dụ: Hỏi : khi nào thì vectơ OA uuur cùng phương với vectơ a r ? Nói : vậy điểm A nằm trên đường thẳng d qua O và có giá song song hoặc trùng với giá của vectơ a r Hỏi : khi nào thì OA uuur ngược hướng với vectơ a r ? TL: khi A nằm trên đường thẳng song song hoặc trùng với giá vectơ a r học sinh ghi vào vở TL:khi A nằm trên nửa đường thẳng d Ví dụ: Cho điểm O và 2 vectơ 0a ≠ r r Tìm điểm A sao cho : a/ OA uuur cùng phương với vectơ a r b/ OA uuur ngược hướng với vectơ a r GIẢI 2 Nói : vậy điểm A nằm trên nửa đường thẳng d sao cho OA uuur ngược hướng với vectơ a r sao cho OA uuur ngược hướng với vectơ a r Học sinh ghi vào vở a/ Điểm A nằm trên đường thẳng d qua O và có giá song song hoặc trùng với giá của vectơ a r b/ Điểm A nằm trên nửa đường thẳng d sao cho OA uuur ngược hướng với vectơ a r 3. Cũng cố: Cho 5 điểm phân biệt A,B,C,D,E , có bao nhiêu vectơ khác khôngcó điểm đầu và cuối là các điểm đó Cho học sinh làm theo nhóm. 4.Dặn dò: -Học bài -Làm bài tập 1,2 .SGK T7. §1: CÁC ĐỊNH NGHĨA (TT) Tiết tppct : 1 Ngày soạn : Ngày dạy: V/ Tiến trình của bài học : 1/ Ổn đònh lớp : ( 1 phút ) 2/ Kiểm tra bài củ: Câu hỏi: Thế nào là hai vectơ cùng phương ? cho 4 điểm A,B,C,D có tất cả bao nhiêu vectơ khác không có điểm đầu và cuối là các điểm đó?kể ra 3/ Bài mới: TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG HĐ1:Hình thành khái niệm hai vectơ bằng nhau. Giới thiệu độ dài vectơ. Hỏi: hai đoạn thẳng bằng nhau khi nào? Suy ra khái niệm hai vectơ bằng nhau. Hỏi: AB uuur = BA uuur đúng hay sai? GV chính xác khái niệm hai vectơ bằng nhau cho học sinh ghi. . Học sinh trả lời . Khi độ dài bằng nhau và cùng hướng. Học sinh trả lời Là sai. III Hai vectơ bằng nhau: ĐN:hai vectơ a r và b r đươc gọi là bằng nhau nếu a r và b r cùng hướng và cùng độ dài. KH: a r = b r Chú ý:với a r và điểm o cho trước tồn tại duy nhất 1 điểm A sao cho OA uuur = a r 3 HĐ2:Hình thành khái niệm hai vectơ bằng nhau. Hỏi: cho 1 vectơ có điểm đầu và cuối trùng nhau thì có độ dài bao nhiêu? Nói: AA uuur gọi là vectơ không Yêu cầu: xđ giá vectơ không từ đó rút ra kl gì về phương ,hướng vectơ không. GV nhấn mạnh cho học sinh ghi. Học sinh trả lời Có độ dài bằng 0 Vectơ o r có phương hướng tuỳ ý. III Vectơ không: ĐN: là vectơ có điểm đầu và cuối trùng nhau KH: o r QU:+mọi vectơ không đều bằng nhau. +vectơ không cùng phương cùng hướng với mọi vectơ. HĐ3: giới thiệu ví dụ: Gv vẽ hình lên bảng A D F E B C Hỏi: khi nào thì hai vectơ bằng nhau ? Vậy khi DE AF= uuur uuur cần có đk gì? Dựa vào đâu ta có DE = AF ? GV gọi 1 học sinh lên bảng trình bày lời giải Gv nhận xét sữa sai Học sinh vẽ vào vở TL: khi chúng cùng hướng , cùng độ dài TL: cần có DE = AF và ,DE AF uuuuruuur cùng hướng TL: dựa vào đường trung bình tam giác Học sinh lên thực hiện Ví dụ : Cho tam giác ABC có D,E,F lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD Cmr : DE AF= uuur uuur Giải Ta có DE là đường TB của tam giác ABC nên DE = 1 2 AC=AF DE ⇑ AF Vậy DE AF= uuur uuur 4. Cũng cố:Bài toán:cho hình vuông ABCD .Tìm tất cả các cặp vectơ bằng nhau có điểm đầu và cuối là các đỉnh hình vuông. Cho học sinh làm theo nhóm. 5.Dặn dò: -Học bài -Làm bài tập3,4 SGK T7. §: BÀI TẬP CÁC ĐỊNH NGHĨA Tiết tppct : 2 Ngày soạn : Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 4  Về kiến thức: nắm được các bài toán về vectơ như phương, hướng, độ dài, các bài toán chứng minh vectơ bằng nhau.  Về kỹ năng: học sinh giải được các bài toán từ cơ bản đến nâng cao,lập luận 1 cách logíc trong chứng minh hình học.  Về tư duy: giúp học sinh tư duy linh hoạt sáng tạo trong việc tìm hướng giải hoặc chứng minh 1 bài toán vectơ.  Về thái độ: học sinh tích cực trong các hoạt động, liên hệ được toán học vào trong thực tế II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: thước, giáo án, phấn màu, bảng phụ.  Học sinh: xem bài trước, bảng phụ theo nhóm. III/ Phương pháp dạy học: Diễn giải, nêu vấn đề, hỏi đáp. V/ Tiến trình của bài học : 1/ Ổn đònh lớp : ( 1 phút ) 2/ Kiểm tra bài củ: Nêu điều kiện để hai vectơ bằng nhau? Tìm các cặp vectơ bằng nhau và bằng vectơ OA uuur trong hình bình hành ABCD tâm O. 3/ Bài mới: TG HĐGV HĐHS Lưu bảng HĐ1: bài tập 1 Gọi 1 học sinh làm bài tập 1) minh hoạ bằng hình vẽ. Gv nhận xét sữa sai và cho điểm. Học sinh thực hiện bài tập 1) 1)a. đúng b. đúng HĐ2: bài tập 2 Yêu cầu học sinh sữa nhanh bài tập 2 chứa biến. Học sinh thực hiện bài tập 2) 2) Cùng phương & , & & & , &a b x y z w u v r r r ur r ur r r Cùng hướng &a b r r , & &x y z r ur r Ngược hướng &u v r r , &z w r ur HĐ3: bài tập 3 Hỏi: Chỉ ra gt & kl của bài toán? Để chứng minh tứ giác là hình bình hành ta chứng minh điều gì? Khi cho AB CD= uuur uuur là cho ta biết điều gì? Vậy từ đó có kl ABCD là Trả lời: gt: AB CD= uuur uuur Kl: ABCD là hình bình hành * Có 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau. * AB CD= uuur uuur tức là // AB CD AB CD =    3) GT: AB CD= uuur uuur KL: ABCD là hình bình hành. Giải: Ta có: AB CD= uuur uuur , cùng hướng AB CD AB CD =   ⇒    uuur uuuur // và AB=CDAB CD⇒ Vậy tứ giác ABCD 5 hình bình hành được chưa? Yêu cầu: 1 học sinh lên bảng trình bày lời giải Gv sữa sai Kết luận đựơc. Học sinh thực hiện bài tập 3) là hình bình hành. HĐ4: bài tập 4 Yêu cầu: Học sinh vẽ hình lục giác đều. 1 học sinh thực hiện câu a) 1 học sinh thực hiện câu b) Gv nhận xét sữa sai và cho điểm. Học sinh thực hiện bài tập 3) 4) a. Cùng phương với OA uuur là , , ,AO OD DO uuur uuur uuur , , , , ,AD DA BC CB EF FE uuur uuur uuur uuur uuur uuur b. Bằng AB uuur là ED uuur HĐ5: Cho bài tập bổ sung Gv hướng dẫn cho học sinh về làm Học sinh chép bài tập về nhà làm. BTBS:Cho tứ giác ABCD, M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. CM: NP MQ= uuur uuuur và PQ NM= uuur uuuur 3. Cũng cố: -Xác đònh vectơ cần biết độ dài và hướng. -Chứng minh 2 vectơ bằng nhau thì c/m cùng độ dài và cùng hướng 4. Dặn dò: - Làm bài tập. - Xem tiếp bài “tổn Tiết tppct : 3 g và hiệu”. §2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ Ngày soạn : Ngày dạy: I/ Mục tiêu:  Về kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm vectơ tổng, vectơ hiệu, các tính chất, nắm được quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành.  Về kỹ năng: Học sinh xác đònh được vectơ tổng và vectơ hiệu vận dụng được quy tắc hình bình hành, quy tắc ba điểm vào giải toán.  Về tư duy: biết tư duy linh hoạt trong việc hình thành khái niệm mới, trong việc tìm hướng để chứng minh một đẳng thức vectơ.  Về thái độ: rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt trong các hoạt động, liên hệ kiến thức đã học vào trong thực tế. II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ, thước.  Học sinh: xem bài trước, thước. 6 III/ Phương pháp dạy học: Vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề,diễn giải, xen các hoạt động nhóm. V/ Tiến trình của bài học : 1/ Ổn đònh lớp : ( 1 phút ) 2/ Kiểm tra Câu hỏi: Hai vectơ bằng nhau khi nào? Cho hình vuông ABCD, có tất cả bao nhiêu cặp vectơ bằng nhau? Cho ABCV so sánh AB BC+ uuur uuur với AC uuur 3/ Bài mới: TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG HĐ1: hình thành khái niệm tổng hai vectơ GV giới thiệu hình vẽ 1.5 cho học sinh hình thành vectơ tổng. GV vẽ hai vectơ ,a b r r bất kì lên bảng. Nói: Vẽ vectơ tổng a b+ r r bằng cách chọn A bất kỳ, từ A vẽ: ,AB a BC b= = uuur r uuur r ta được vectơ tổng AC a b= + uuur r r Hỏi: Nếu chọn A ở vò trí khác thì biểu thức trên đúng không? Yêu cầu: Học sinh vẽ trong trường hợp vò trí A thay đổi. Học sinh làm theo nhóm 1 phút Gọi 1 học sinh lên bảng thực hiện. GV nhấn mạnh đònh nghóa cho học sinh ghi. Học sinh quan sát hình vẽ 1.5 Học sinh theo dõi Trả lời: Biểu thức trên vẫn đúng. Học sinh thực hiện theo nhóm. Một học sinh lên bảng thực hiện. I. Tổng của hai vectơ : Đònh nghóa: Cho hai vectơ và a b r r . Lấy một điểm A tuỳ ý vẽ ,AB a BC b= = uuur r uuur r . Vectơ AC uuur được gọi làtổng của hai vectơ và a b r r KH: a b+ r r Vậy AC a b= + uuur r r Phép toán trên gọi là phép cộng vectơ. a r B a r C b r A b r HĐ2: Giới thiệu quy tắc hình bình hành. Cho học sinh quan sát hình 1.7 Yêu cầu: Tìm xem AC uuur là tổng của những cặp vectơ nào? Học sinh quan sát hình vẽ. TL: AC AB BC AC AD DC AC AB AD = + = + = + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur II. Quy tắc hình bình hành: B C A D Nếu ABCD là hình bình hành thì 7 Nói: AC AB AD= + uuur uuur uuur là qui tắc hình bình hành. GV cho học sinh ghi vào vỡ. AB AD AC+ = uuur uuur uuur HĐ3: Giới thiệu tính chất của phép cộng các vectơ. GV vẽ 3 vectơ , ,a b c r r r lên bảng. Yêu cầu : Học sinh thực hiện nhóm theo phân công của GV. 1 nhóm: vẽ a b+ r r 1 nhóm: vẽ b a+ r r 1 nhóm: vẽ ( )a b c+ + r r r 1 nhóm: vẽ ( )a b c+ + r r r 1 nhóm: vẽ 0a + r r và 0 a+ r r Gọi đại diện nhóm lên vẽ. Yêu cầu : Học sinh nhận xét căp vectơ * a b+ r r và b a+ r r * ( )a b c+ + r r r và ( )a b c+ + r r r * 0a + r r và 0 a+ r r GV chính xác và cho học sinh ghi Học sinh thực hiện theo nhóm III. Tính chất của phép cộng vectơ : Với ba vectơ , ,a b c r r r tuỳ ý ta có: a b+ r r = b a+ r r ( )a b c+ + r r r = ( )a b c+ + r r r 0a + r r = 0 a+ r r 4/ Cũng cố: Nắm cách vẽ vectơ tổng Nắm được qui tắc hình bình hành. 5/ Dặn dò: Học bài Xem tiếp bài: “Tổng Và Hiệu Của Hai Vectơ”. §2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ (tt) Tiết tppct : 4 Ngày soạn : Ngày dạy: V/ Tiến trình của bài học : 1/ Ổn đònh lớp : ( 1 phút ) 2/ Kiểm tra bài củ: Câu hỏi: Với 3 điểm M, N, P vẽ 3 vectơ trong đó có 1 vectơ là tổng của 2 vectơ còn lại. Tìm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành. 3/ Bài mới: TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG HĐ1: hình thành khái IV. Hiệu của hai vectơ 8 niệm vectơ đối. GV vẽ hình bình hành ABCD lên bảng. Yêu cầu : Học sinh tìm ra các cặp vectơ ngược hướng nhau trên hình bình hành ABCD Hỏi: Có nhận xét gì về độ dài các cặp vectơ và CDAB uuur uuur ? Nói: và CDAB uuur uuur là hai vectơ đối nhau. Vậy thế nào là hai vectơ đối nhau? GV chính xác và cho học sinh ghi đònh nghóa. Yêu cầu: Học sinh quan sát hình 1.9 tìm cặp vectơ đối có trên hình. GV chính xác cho học sinh ghi. Giới thiệu HĐ3 ở SGK. Hỏi: Để chứng tỏ ,AB BC uuur uuur đối nhau cần chứng minh điều gì? Có 0AB BC+ = uuur uuur r tức là vectơ nào bằng 0 r ? Suy ra điều gì? Yêu cầu : 1 học sinh lên trình bày lời giải. Nhấn mạnh: Vậy ( ) 0a a+ − = r r r Trả lời: và CDAB uuur uuur và DABC uuur uuur Trả lời: AB CD= uuur uuur Trả lời: hai vectơ đối nhau là hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng. Học sinh thực hiện. Trả lời: chứng minh ,AB BC uuur uuur cùng độ dài và ngược hướng. Tức là 0AC A C= ⇒ ≡ uuur r Suy ra ,AB BC uuur uuur cùng độ dài và ngược hướng. : 1. Vectơ đối: Đònh nghóa: Cho a r , vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với a r được gọi là vectơ đối của a r . KH: a− r Đặc biệt: vectơ đối của vectơ 0 r là 0 r VD1: Từ hình vẽ 1.9 Ta có: EF DC BD EF EA EC = − = − = − uuur uuur uuur uuur uuur uuur Kết luận: ( ) 0a a+ − = r r r 9 HĐ2: Giới thiệu đònh nghóa hiệu hai vectơ. Yêu cầu: Nêu quy tắc trừ hai số nguyên học ở lớp 6? Nói: Quy tắc đó được áp dụng vào phép trừ hai vectơ. Hỏi: ?a b− = r r GV cho học sinh ghi đònh nghóa. Hỏi: Vậy với 3 điểm A, B, C cho ta: ? ? AB BC AB AC + = − = uuur uuur uuur uuur GV chính xác cho học sinh ghi. GV giới thiệu VD2 ở SGK. Yêu cầu : Học sinh thực hiện VD2 (theo quy tắc ba điểm) theo nhóm Gọi học sinh đại diện 1 nhóm trình bày. GV chính xác, sữa sai. Trả lời: Trừ hai số nguyên ta lấy số bò trừ cộng số đối của số trừ. Trả lời: ( )a b a b− = + − r r r r Xem ví dụ 2 ở SGK. Học sinh thực hiện theo nhóm cách giải theo quy tắc theo quy tắc ba điểm. Một học sinh lên bảng trình bày. 2. Đònh nghóa hiệu hai vectơ : Cho a r và b r . Hiệu hai vectơ a r , b r la ømột vectơ ( )a b+ − r r KH: a b− r r Vậy ( )a b a b − = + − r r r r Phép toán trên gọi là phép trừ vectơ. Quy tắc ba điểm: Với A, B, C bất kỳ. Ta có: * Phép cộng: AB BC AC+ = uuur uuur uuur *Phép trừ: AB AC CB− = uuur uuur uuur VD2: (xem SGK) Cách khác: AB CD AC CB CD AC CD CB AD CB + = + + = + + = + uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur HĐ3: Giới thiệu phần áp dụng. Yêu cầu : 1 học sinh chứng minh I là trung điểm AB 0IA IB⇒ + = uur uur r 1 học sinh chứng minh 0IA IB+ = uur uur r ⇒ I làtrung điểm AB GV chính xác và cho học sinh rút ra kết luận. GV giải câu b) và giải thích cho học sinh hiểu. Học sinh thực hiện theo nhóm câu a). 2 học sinh lên bảng trình bày. V. p Dụng: Học sinh xem SGK Kết luận: a) I là trung điểm AB 0IA IB⇔ + = uur uur r b) G là trọng tâm ABCV 0GA GB GC⇔ + + = uuur uuur uuur r 4/ Cũng cố: Nhắc lại các quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành. Nhắc lại tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm. 5/ Dặn dò: Học bài Làm bài tập ở SGK. §: BÀI TẬP TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ 10 [...]... giải toán  Về tư duy: Tư duy linh hoạt sáng tạo, xác đònh góc giữa 2 vectơ để tìm tích vô hướng của chúng, chứng minh 1 biểu thức vectơ dựa vào tích vô hướng  Về thái độ: Nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa các kiến thức đã học, giữa toán học và thực tế từ đó hình thành cho học sinh thái độ học tập tốt II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, thước, bảng phụ vẽ hình 2 .10  Học. .. độ của các phép toán vectơ 18  Về tư duy: Học sinh nhớ chính xác các công thức tọa độ, vận dụng một cách linh hoạt vào giải toán  Về thái độ: Học sinh tích cực chủ động trong các hoạt động hình thành khái niệm mới, cẩn thận chính xác trong việc vận dụng lý thuyết vào thực hành II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ, thước  Học sinh: xem bài trước, bảng phụ cho nhóm... duy: Học sinh linh hoạt trong việc vận dụng giả thiết, lựa chọn các tính chất một cách họp lívào giải toán  Về thái độ: Cẩn thận, lập luận logic hoàn chỉnh hơn khi chứng minh một bài toán vectơ II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, thước  Học sinh: học bài, làm bài trước III/ Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề, vấn đáp, diễn giải, xen các hoạt động nhóm V/ Tiến trình của bài học. .. gọi 1 học sinh lên thực hiện câu 1a,b GV gọi 1 học sinh khác nhận xét Và sữa sai Gv cho điểm HĐ2:giới thiệu bài 2 Yêu cầu :học sinh nêu giả thiết, kết luận bài toán GV vẽ hình lên bảng GV gợi y: áp dụng tỷ số lượng giác trong tam giác vuông OAK Gọi học sinh lên bảng thực hiện HĐ3: Giới thiệu bài 5 Hỏi: Từ kết quả bài 4 suy ra Cos2x = ? Yêu cầu: Học sinh thế Cos2x vào biểu thức P để tính Gọi 1 học sinh... ng khô u cù Học sinh nhớ lại bài G r uu ur toán áp dụng đã học B K C phương u = AK , v = BM uu uu uu 2 uu 2 uu ur ur ur ur ur ở bài học bằng cách biến đổi vectơ AB = AG + GB = AK + MB r r 3 3 về dạng ku + lv r 2r 2 r r 2 = u − v = (u − v ) GV vẽ hình lên bảng u u 3 u u 3 u3 u u ur ur u ur u r Học sinh lên bảng Yêu cầu: 3 học sinh lên BC = 2 BK = 2( BA + AK ) biểu ur un các vectơ diễ u bảng thực hiện... tam giác  Về tư duy: Học sinh tư duy linh trong việc tìm 1 phương pháp đúng đắn vào giải toán ; linh hoạt trong việc chuyển hướng giải khác khi hướng đang thực hiện không đưa đến kết quả thỏa đáng  Về thái độ: Cẩn thận, nhanh nhẹn , chính xác trong giải toán ,tích cực chủ động trong các hoạt động II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, thước  Học sinh: học bài, làm bài trước... nhanh nhẹn , chính xác trong giải toán ,tích cực chủ động trong các hoạt động II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, thước , compa, bảng phụ vẽ nửa đường tròn đơn vò, bảng giá trò lượng giác của góc đặc biệt 28  Học sinh: xem bài trước , thước ,compa III/ Phương pháp dạy học: Vấn đáp- gởi mở, diễn giải, xen các hoạt động nhóm V/ Tiến trình của bài học : 1/ Ổn đònh lớp : ( 1 phút... hướng a k 0 = 0 Học sinh rút ra Yêu cầu: học sinh rút ra đònh r đònh nghóa nghóa tích của a với k VD: hình 1.13 (bảng Học sinh xem hình GV chính xác cho học sinh phụ) vẽ 1.13 ghi 13 Yêu cầu: Học sinh xem hình 1.13 ở bảng phụ tìm: uu uu ur ur GA = ? GD uu ur uu ur AD = ? GD uu ur uu ur DE = ? AB Gọi học sinh đứng lên trả lời và giải thích HĐ2: Giới thiệu tính chất Nói: Tính chất phép nhân vectơ với 1... thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu, bảng phụ, thước  Học sinh: xem bài trước, bảng phụ cho nhóm III/ Phương pháp dạy học: Vấn đáp gợi mở, nêu vấn đề, xen các hoạt động nhóm V/ Tiến trình của bài học : 1/ Ổn đònh lớp : ( 1 phút ) 2/ Kiểm tra bài củ: uu uu uu uu ur ur ur ur Câu hỏi: Cho bốn điểm A, B, C, D Chứng minh: AB − CD = AC − BD 3/ Bài mới: TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG HĐ1: hình thành đònh... hành giải toán  Về thái độ: Cẩn thận, nhanh nhẹn , chính xác trong giải toán ,tích cực chủ động trong các hoạt động II/ Chuẩn bò của thầy và trò:  Giáo viên: giáo án, phấn màu  Học sinh: làm bài trước , học lý thuyết kó III/ Phương pháp dạy học: Hỏi đáp , nêu vấn đề, diễn giải, xen các hoạt động nhóm 32 V/ Tiến trình của bài học : 1/ Ổn đònh lớp : ( 1 phút ) 2/ Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Sin 135 0 . uur =ME =2. 100 3 2 =100 3 N 10) vẽ hình ta có: 1 2 3 12 3 0F F F F F+ + = + = uur uur uur uur uur r 12 3 ,F F uur uur cùng độ dài , ngược hướng 3 12 F F= uur uur =ME =2. 100 3 2 =100 3 N 4/. mỗi học sinh thực hiện 1 câu các học sinh khác nhận xét 6) a/ CO OB BA− = uuur uuur uuur Ta có: CO OA= uuur uuur nên: CO OB OA OB BA− = − = uuur uuur uuur uuur uuur b/ AB BC DB− = uuur. = r r r a r và b r cùng độ dài , ngược hướng vậy a r và b r đối nhau HĐ5: Giới thiệu bài 10 Yêu cầu:nhắc lại kiến thứcvậtlí đã học, khi nào vật đúng yên ? Gv vẽ lực Vậy 1 2 3 12 3 0F
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 10 cơ bản, Giáo án hình học 10 cơ bản, Giáo án hình học 10 cơ bản