Bộ giáo án hình học 11 full

93 1,168 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 08:01

    Soạn ngày 19 tháng 8 năm 2009     CHƯƠNG I PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG §1+2 : PHÉP BIẾN HÌNH. PHÉP TỊNH TIẾN I. Mục tiêu !"#$%&'()*+,$-$./012&34567+8, 9/:;(<19/,()*6=5$-$.0(>%?9=$@)=A-$B18C D;$-$B67.EF(2D;$-$BA !"GHI.,()*$-$.01;$-$.0+;+71J(B ()*KD;2(E1D;20:;2$-$.0AL08J164@9 F8CD;6-M !(2N/,()*6=O6C(O<PQ6=$-$.0A<O& FP%4$A8Q$0(294$P%4$A II. Phương pháp dạy học !RK1*?6C($67F(2<A III. Chuẩn bị của GV - HS SK$06LAP;TU"1)=1$C7AAA III. Tiến trình dạy học A=,)MV6/=,$-$@W067$-$(X@FPY $Z)&+;A .Vào bài mới Hoạt động 1Y6C(O[\$] !I^0.07_SR1%`97;(ED;;()W-Aa;`> J(B3:;,D;_67bS67Rb_S67RA cU_67bS67Rb_S67R(3J;:;I`A !I^b6dM → a 672(E_A>J(BS&; AB e → a 1(ESf &; 'AB e → a 1/3:;,5;S67SfA cUU9/.K6L067/4J-(E();(+,$-$BA Hoạt động 2: 1.Phép biến hình là gì ? ( 15 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung Thực hiện ∆ 1 :Pd0A67/ %& PK9WI^&; ca;g<E+h()*.;/()WZ 6i<6=@j c>/@Q(EgfA c<.;/(Egf)64j c(Egf970D;gP/@1<.; /(Eg)64j TL: ck<()WZ@CA ca;g+h()WZ6i<6=@1'@F gfA c@C2(EgfA c<6i&3(E)641(EglP/ ()WZ6i<6=@(:;gfA !*m+,$-$.0i:;F (2∆   c(Eg67()WZ@1$-$J(B I) PHÉP BIẾN HÌNH !Đinh nghĩa:Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng dđ được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. "8,$-$.097n0;6n[g]e gf;gfen[g]67%(Egf97K D;(Eg:;$-$.0nA  97207(<PY$Z 0;+8,  ‘= n[]974$*$(E gfen[g]6=%(Eg2H 1;< n.0H 70H‘;0H’ ‘97 KD;0H :;$-$.0nA !-$.0o(Eg78< ()*B97$-$.0(XCA Trang 1     0gfD;g972$-$.0A c(EgfP/()WZ@1$-$J(B (Eg(E(Egf970D;(Eg+i $K972$-$.0A !/+8,$-$.0A !-$.0o(Eg78< ()*B97$-$.0(XCA Thực hiện ∆ 2 :/ %&PK9WI ^&; c>/@Q(EgfA c<.;/(Egf)64j ca'P/<$K97$-$.0;+ij ∆ 2 gfg  gff c=o(Egpm;<E0()*8 C(Egf67gff&;g97P (ED;gfgff67gfgeggffe ;. c<6i&3(Egf c"i1606$F8@CD;KA Hoạt động 3VI.ĐỊNH NGHĨA PHÉP TỊNH TIẾN Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung GV nêu vấn đề&(%$ =,?0 A c(Eg676dM v r >@Qg q &; 'MM v= uuuuur r ca'(Y)Mg6=g q )P/<$K 97$-$.0+iAj !();((Br;$-$BA c-$Bd v r .g7g q 0;6 )7j RQ;67P/;< v T → [g]eg q A";<(O0 JKP;j c v r e 0 r 0 v T → [g]eg q A=g q 97(E) 7&6=gjN(<$-$.0(<97$-$ 0jA !-$Bd6dM 0 r 897$-$(X CA !6L0&sU:;&67kP;$-$ Bd u r .(E77(E7Aj * Thực hiện hoạt động ∆1:66L0A\Pd9/ TL: cN70.07 c6dM.l; c-$Bd6dM AB uuur  VI.ĐỊNH NGHĨA PHÉP TỊNH TIẾN !Định nghĩaPY$Z6dM v r A-$.0o(Eg7(E gf&; 'MM v= uuuuur r ()*%97$-$B d6dM v r A -$Bd6dM v r ()*+8, v T → 1 6ddM v r %976dMBA  v T → [g]eg q  ⇔ 'MM v= uuuuur r  v r e 0 r 0 v T → [g]eg q 16= MM ≡ q Hoạt động 4 II. TÍNH CHẤT Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung * Tính chất 1 Pd0At67(YI^&;  v r 67(Eg1A>J(BKg q 1 q :; $-$Bd v r A cg q g q 9700 cU&g67g q  qA  c-$B<.KX+K+ij !/8C[U"] !&:;&0Au67/8CD; <A/8C?U"A * Thực hiện hoạt động ∆2/I^ III. TÍNH CHẤT Tính chất 1 : v T → [g]eg q b v T → []e q 0 ' 'M N MN= uuuuuur uuuur 67v(<&P;gffeg Tính chất 2 : SGK cNC;(E.C+pP/()WZ@10 Trang 2 v → g g q     c_D;(EZ7:;$-$B) 7j c/@QKD;2()Wl@:; $-$Bd6dM v r A D;PX3(E(<9F6=;A Hoạt động 5 : IV. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung Pd0Aw67/I^ cg[Jb]1gf[Jfbf]A>0F(2D;6dM 'MM uuuuur A cU&JfJ6=;bf6=.A/.E 9/,5;J1Jf67;b1f67.A !/.EF(2:;$-$BA * Thực hiện hoạt động ∆3/ &Q , TL: c 'MM uuuuur e[JfJbx] cJfJe;bxe. c      += += ⇒      =− =− byy axx byy axx q q q q ' ' ' x x a MM v y y b = +  = ⇔  = +  uuuuur r c%&(%&+; F(2D;(Eg      =+−=+= =+=+=  Ty q q byy axx 4g[Tb] IV. Biểu thức toạ độ  v r [g]  e  gf { { q q q q q x x a x x a MM v y y b y y b − = = + ⇔ = ⇔ ⇔ − = = + uuuuur r iP/%97.EF(2D;$-$ B v T r A jyK&z(Egf:;$-$B v T r < F(297gf[Jfbf]AdiF(2 D;$-$B v T r ;< { { q q T q  q x x a x y y y b = + = ⇔ = = + 3. Củng cố kiến thức ( 10 phút )) c>/268@D;$-$.0(XCA c/(Br;$-$BA c/8CD;$-$BA c/.EF(2D;2(E:;$-$BA c(FZ_S672(E`?7(FZ(<AKkP;KD;_S:;$-$(3 JI`1KD;`:;$-$Bd6dM AB 1KD;`:;$-$(3JP_SA _D;S:;$-$Bd6dM AB A Bài 1gfe v T → [g]⇔ 'MM v= uuuuur r ⇔ 'M M v= − uuuuuur r ⇔ge T v → − [gf] Bài 2RQ0.07_SSf67_fA+(<KD;;_S:;$-$B d6dM AG uuur 97;SffARQ(ER&;_97P(ED;R+(< DA AG= uuur uuur AR(< ( ) AG T D A= uuur Bài 3%g[Jb]∈@1gfe v T → [g]e[Jfbf]A+(<JfeJbfec ;JeJfcbef#A;()*[Jfc][f#]cye⇔JffcweA 4$)MP0()WZ@f97Jcwe 4. Hướng dẫn về nhà ( 5 phút ) %&6O7Jd{$-$BA Soạn ngày 26 tháng 8 năm 2009     Trang 3     §3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC I. Mục tiêu !"#$%&'()*+,$-$(3JP18CD;$-$(3 JP1.EF(2D;$-$(3JPA !"GH0KD;2(E1KD;20:;$-$(3JP10F(2D;K D;2(E:;$-$(3JP1J(B()*P(3JD;20A !(2N/,()*6=O6C(O<PQ6=$-$(3JP1<O& FP0%1F18Q67$0QDP%4$A II. Phương pháp dạy học !RK*?6C($67F(2<A III. Chuẩn bị của GV - HS SK$106LA1A1A1Ay1AT1A\1$C71)=+hAAA %&(%.7P)=?71i4$9F2&38CD;$-$(3JP(>%A III. Tiến trình dạy học A|(B}[$] A"EP;.7~c/(Br;$-$(3JP7d(>%A [T$]c(Eg67()WZ@1J(B0g  D;gP/@1 Bg  d6dM 0 AM uuuuur ;()*(EgfA03:;,5;@1g67gfA .Vào bài mới Hoạt động 1 I.ĐỊNH NGHĨA ( 10 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung GV Pd0A67/6C(OEgf(3 J6=(Egf:;()WZ@A "(<()WZ@)7(36=(F Zggfj Eg~()*%97KD;$-$(3J P@A c%&/(Br;PU"A )WZ@%97P(3JA c @ [g]egf^ @ [gf]ej cP/0AA>kP; @ [g  ]j cPd0A1UkP;KD;_1S1 :; @  c@97()WPPQD;(FZ7A * Thực hiện hoạt động ∆1 Pd0A1U'9F8C ()W-D;0A cP(3J97()WZ7j c0KD;_67:; _ j c0KD;S67R:; _ j RQ;670A U4J-3:;,5;;6dM q  MM 67 MM  j TL: c;()W-D;06i< ;67';FP(ED;o()W c)WZ_67SR c _ [_]e_b _ []e  _ [S]eR1 _ [R]eS c;6dM(3A GV nêu nhận xét trong SGK * Thực hiện hoạt động ∆2 I.ĐỊNH NGHĨA !Định nghĩa()WZ@A$-$ .0.o(Eg2@7 8<1.o(Eg+i2@ 7gf&;d là đường trung trực D;(FZggf()*%97$-$(3 J:;()WZ@;$-$(3J P@A -$(3JP:;@+8,97 @ A Trang 4     v4J-1gqe @ [g] ⇔ j q  MM e# MM   ⇔ MM  ej MM  e# q  MM  ⇔ gej TL: gqe @ [g] ⇔ q  MM e# MM  q  MM e# MM  ⇔ MM  e# q  MM ge @ [gq] Hoạt động 2 : II. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ ( 7 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung * GVPd0Ay67(Y6C(OP/,F (2)06LAy16=(Eg[Jb]>0 F(2D;g  67gfA cU/.E%;(2D;$-$(3 JP:;`JA * Thực hiện hoạt động ∆3  * GVPd0AT67(Y6C(OP/,F (2)06LAT16=(Eg[Jb]>0 F(2D;g  67gfA cU/.E%;(2D;$-$(3 JP:;`A TL: ;< ]b\[S1]b[ qq q q −−      = −= A yy xx * Thực hiện hoạt động ∆4 / &Q ,A 2. Biểu thức toạ độ ;ASEF(2D;$-$(3JP :;P`J97 ' ' x x y y =   = −  .ASEF(2D;$-$(3JP:; P`97 ' ' x x y y = −   =  Hoạt động 3 : III. TÍNH CHẤT ( 5 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung cU:;&0A67&&_S 6=_fSfA c•/ U/8C * Thực hiện hoạt động ∆5  c%_[Jb]A0%;(2_ q 6=_qe @ [_]A c%S[J  b  ]A0%;(2S q 6=Sqe @ [S]A0 _S67_ q S q A TL: _ q [Jb#]1S q [J  b#  ] ( ) ( ) ( ) ( )     qq     yyxxBA yyxxAB −+−= −+−= ;()*_Se_fSf !6/8C67iK8C.l 0A\A 1. Tính chất 1:-$(3JP.K 7+K5;;(E.C+0A 2. Tính chất 2 :-$(3JP. ()WZ7()WZ1.(F Z7(FZ.l<1.; 7;.l<1.()WP€7 ()WP€<•.+8A Hoạt động 4 : IV. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA MỘT HÌNH ( 5 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung * Thực hiện hoạt động ∆6 / &Q ,d<67PK9WA TL:  c1_1` c0106i1054A Định nghĩa :)WZ@()*%97P (3JD;0H$-$(3J:;@ .H78<A Trang 5     4. Củng cố : c/(Br;$-$(3JPA [y$] c/8CD;$-$(3JPA c/.EF(2D;2(E:;$-$(3JPA 5. Hướng dẫn về nhà : ( 10 phút ) Bài 1 : %_f1Sf97KD;_1S:;$-$(3JP`J;<_f[b]bSf[yb#] )WZ_fSf<$)MP097 1 2 2 3 x y− − = − ;yJcue Bài 2: %gf[Jfbf]97KD;[Jb]:;$-$(3JPA"(<Jfe#J67feA;< g∈@/yJce⇔#yJffce⇔gf∈@f<$)MP0yJceA Bài 3 :5 V ,I,E,T, A, M, W, O 9750<P(3J !‚d.7-$(3J:;I Trang 6     Soạn ngày 3 tháng 9 năm 2009 y  y y §4 . PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM I. Mục tiêu !"#$%&'()*+,$-$(3JI18CD;$-$(3 JI1.EF(2D;$-$(3JIA !"GH0KD;2(E1KD;20:;$-$(3JI10F(2D;K D;2(E:;$-$(3JI1J;(B()*I(3JD;20A !(2N/,()*6=O6C(O<PQ6=$-$(3JI1<O& FP0%1F18Q67$0QDP%4$A II. Phương pháp dạy học !RK1*?16C($67F(2<A III. Chuẩn bị của GV - HS SK$106LA1A1A1Ay1AT1$C71)=+hAAA %&(%.7P)=?71i4$9F2&38CD;$-$(3JI(>%A III. Tiến trình dạy học A|(B}[$] A"EP;.7~c/(Br;678CD;$-$(3JP10<P (3JA c/(Br;$-$(3JPId(>%A [T$] c;(Eg67_J(B(Egf(3J6=g:;_1 J(B3:;,5;_1g67gfA‚(B(E_f(3J6=_:;g103:;, 5;_1g67gfA y.Vào bài mớiK&zKD;_:;$-$(3JP@97_fb__f'@F`A03 :;,5;_1`1_fA Hoạt động 1 I.ĐỊNH NGHĨA ( 10 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung a;+EP;.7D;67$ ?( 1/  U/(Br;[U"] V ggf / U/$-$(3JD;0H:; $-$(3JIVA c V [g]egf0 V [gf]ej cP/0A>kP; V [g]67 V [gf]j c>/3:;,5; qIM 67 IM A c%&:;&0A67/  UkP;KD;(Eg11R1ƒ67‚1•1„ :; V A c/ U:;&0A(E/ 0(3JAa;0A(EV97P(E K5(FZ7j !&Q,d<67PK9Wd/  D;A * Thực hiện hoạt động ∆1 gfe V [g];(O0j ge V [gf];(O0j/+94A TL: cEV97P(ED;(FZggf c"94gfe V [g]⇔ge V [gf] I. Định nghĩa :(EVA-$.0 .(EV78<1.o(E g+V7gf&;V97P(E D;(FZggf()*%97$-$(3 J:;IVA -$(3J:;IV+8, V 1V%97 I(JA gfe V [g]⇔ qIM e# IM Trang 7     * Thực hiện hoạt động ∆2 %U9/.K6L067PK9Wd/  D;.7<;A c`<(Y(E0j c>`97P(ED;ƒn67& &;;_`ƒ67`n67/+94A cUQ,d<672U(F@,PK 9WK9=$:;&67/4J-A Hoạt động 2 : II. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA PHÉP ĐỐI XỨNG QUA GỐC TỌA ĐỘ Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung * GVPd0A67(Y6C(OP/,F(2 )06LA16=(Eg[Jb]>0F(2 D;gf97KK(Eg:;$-$(3J I`A cU/.E%;(2D;$-$(3 JI`A Thực hiện hoạt động ∆3  6/ UQ, cg%(Eg2`J0 V [g]<%;%;(2 97.;/j cg%(Eg2`0 V [g]<%;%;(2 97.;/j TL: ;< ]ybT[ q q q −      −= −= A yy xx g[Jb]0gf[#Jb] g[b]0gf[bf] II. Biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ. P,F(2`J(Eg[Jb]1gfe  ` [g]e[Jfbf]+(< = −   = −  ' ' ' x x y y Hoạt động 3 : III. TÍNH CHẤT (7phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung cU:;&0Ay67&&g 6=gffA c•/ U/8C * Thực hiện hoạt động ∆4  c%,P%;(26=V973A c%g[Jb]A0%;(2g q 6=gqe V [g]A c%[J  b  ]A0%;(2 q  6=qe @ []A 0 MN uuuur 67 q qM N uuuuuur bg67g q  q A TL: g q [#Jb#]1 q [#J  b#  ] ( ) ( ) ( ) ( )     qq     yyxxNN yyxxMN +−++−= −+−=  ;()*gegff !6/8C67iK8C.l 0ATA Tính chất 1: gfe V [g]67fe V []0 = − uuuuuur uuuur ' 'M N MN 67v(<&P;gffeg -$(3JP.K7+K5; ;(E.C+0A Tính chất 2 :-$(3JI.()W Z7()WZ&&YP• 6=<1.(FZ7(FZ.l <1.;7;.l<1. ()WP€7()WP€<•.+8A Hoạt động 4 : IV. TÂM ĐỐI XỨNG CỦA MỘT HÌNH ( 5 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung /(Br;I(3JD;20A cUJd0…A\ * Thực hiện hoạt động ∆5 và ∆6 /  &Q,d<67PK9W Định nghĩa :EV()*%97I(3J D;0H$-$(3JIV.H 78<A;<H970<I(3 JA Trang 8     TL: c11V1` c0.07A 4. Củng cố : c/(Br;$-$(3JPIA [\$] c/8CD;$-$(3JIA c/.EF(2D;2(E:;$-$(3JIA 5. Hướng dẫn về nhà : ( 5 phút ) Bài 1 : %_f97KD;_:;$-$(3JI`;<_f[b#y]  )WZ<$)MP097JcTcye Bài 2 : k<0~(O97+i<I(3JA Bài 3 : )WZ970<63&3I(3J !‚d.7§\-$:; Trang 9     Soạn ngày 8 tháng 9 năm 2009 T  T T §5. PHÉP QUAY I. Mục tiêu !"#$%&'()*+,$-$:;1$-$:;()*J(B+. ()*I:;67<:;A'()*8CD;$-$:;A !"GH0KD;D;2(E1KD;20:;$-$:;1.()*3:;, D;$-$:;67$-$.0+1J(B()*$-$:;+.K67FKD; 20A !(2N/,()*O6C(O<PQ6=$-$:;1P%4$1 8Q$8(294$A II. Phương pháp dạy học !RK#*?#6C($67F(2<A III. Chuẩn bị của GV - HS SK$06LAubAwbAy\bAAytbAyu1+h1$C7AAA U%P)=.7?71i4$9F2&38CD;$-$:;(>.A III. Tiến trình dạy học A|(B}[$] A"EP;.7~/8CD;$-$(3JI1.EF(2D;$-$(3 JIA[$] .Vào bài mới[$] !ƒ>(Em(XXU;$+I:;()*2<.;/@2j&; \$+$:;()*2<.;/@2j  !(FZ_1S1`97P(EA:;2<w  0_.7 (E7jS.7(E7j:;2<  0_S)7j Hoạt động 1 I. ĐỊNH NGHĨA ( 15 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung a;+EP;.7D;67$ ?( 1/  U/(Br;[U"] c/ U:;&0Aw67PK9WI ^ !=$-$:; ( , ) 2 O Q π >0KD;_1S1`  !g2$-$:;$26753 7j !>&&`_67`_fb`S67`Sf * Thực hiện hoạt động ∆1 c>0< · DOC 67 · BOA c>0$-$:;._7S67. 7R TL: · DOC et   · BOA ey   0 ( ,30 )O Q b 0 ( ,60 )O Q GV nêu nhận xét * Thực hiện hoạt động ∆2 %UQ, Gv nêu nhận xét 2 * Thực hiện hoạt động ∆3 cgoW+W:;()*2<.;/ (2j cvW(\W+W:;2<.; I. Định nghĩa (E`67<9)*αA-$ .0.`78<1.(E g7(Egf&;`ge`gf67< 9)*[`gb`gf].lα()*%97 $-$:;I`<αA E`%97I:;1α%97< :; "m,97a [`1 α ] a [`1 α ] .  (Eg7gf Nhận xét AO@)MD;$-$:;97O @)MD;()WP€9)*[)* O+(XX] A=+97&3/A-$:; ( ,2 )O k Q π 97 $-$(XC1$-$:; ( ,(2 1) )O k Q π + 97$-$ (3JI`A Trang 10 [...]... Chuẩn bị các kiến thức đã học và làm các bài tập về phép biến hình đã học để tiết sau kiểm tra Soạn ngày 28 tháng 10 năm 2009 Trang 27 Tuần : 11 Giáo án HH 11 2009 – 2010 GV: Nguyễn Phúc Đức Cụm tiết PPCT : 12 Tiết PPCT : 12 KIỂM TRA CHƯƠNG I A Mục tiêu:  Củng cố tồn bộ nội dung bài học trong chương  Đánh giá mức độ tiếp thu bài giảng của học sinh  Kiểm tra tính tự học của học sinh  Rút kinh nghiệm... hình ? trục d TL: Số nghiệm hình phụthuộc vào số giao điểm Biện luận : của (C 1) và (C ‘ ) Bài tốn có một hay hai hay vơ nghiệm hình tuỳ theo số giao điểm của (C 1) và (C ‘ ) Trang 15 Giáo án HH 11 2009 – 2010 Hoạt động Giáo viên và Học sinh Hoạt đơng 2: Hai hình bằng nhau: H: Thế nào là hai hình bằng nhau ? TL: Hai hình gọi là bằng nhau nếu có phép dời hình biến hình này thành hình kia GV cho HS làm BT... niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau ( 1 phút ) + Gv nêu nhận xét bằng hình 1.37 * Thực hiện hoạt động ∆4: GV u cầu hS thực hiện Soạn ngày 24 tháng 9 năm 2009 Trang 11 Tuần : 5 Giáo án HH 11 2009 – 2010 GV: Nguyễn Phúc Đức Cụm tiết PPCT : 5 Tiết PPCT : 5 §6 KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU I Mục tiêu : * Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép dời hình và biết được... cần chỉ ra được phép dời hình biến hình thnag này thành hình thang kia Hãy tìm và chỉ ra phép dời hình đó HS tìm ra các phép dời hình biến hình này thành hình kia 4 củng cố 1’ - Dựng hình dựa vào các phép dời hình - Chứng minh hai hình bằng nhau 5 Dặn dò,giao BTVN:1’ - Xem lại các dạng bài tập vừa học IV Rút kinh nghiệm, bổ sung: Trang 16 GV: Nguyễn Phúc Đức Nội dung Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD, tâm... Thực hiện hoạt động ∆5: + Yu cầu HS sử dụng php dời hình để chứng minh hình thang AEIB v CFID bằng nhau Trang 13 Giáo án HH 11 2009 – 2010 GV: Nguyễn Phúc Đức TL: + Ta có phép đối xứng tâm I biến hình thang AEIB thnh hình thang CFID nn hai hình thang ấy bằng nhau + HS vẽ hình + Tìm ra được : Hình thang FOIC l ảnh của hình thang AEJK thơng qua php dời hình cĩ được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối... phép biến hình trên được gọi là phép dời hình Hơm nay chung ta nghiên cứu về phép dời hình ( 1 phút ) Hoạt động 1 : I KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH ( 15 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung 1 Khái niệm về phép dời hình 1 Khái niệm về phép dời hình * GV giới thiệu ĐN phép dời hình thơng qua tính Định nghãi : Phép dời hình là phép biến chất chung đầu tiên của các phép : tịnh tiến ,đx hình bảo... cho Hoạt động 4 : IV HÌNH CHĨP VÀ HÌNH TỨ DIỆN Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung Gv giới thiệu các mơ hình về hình chóp và hình Hình gồm miền đa giác A1A2A3 .An Lấy từ diện u cầu học sinh đọc ở SGK điểm S nằm ngồi (α) lần lượt nối S với các đỉnh A1, A2, … An ta được n tam gíác SA1A2 , SA2A3 SAnA1 Hình gồm đa giác A1A2A3 .An và n tam giác SA1A2 , SA2A3 SAnA gọi là hình chóp, kí hiệu... chương Soạn ngày 28 tháng 10 năm 2009 Trang 25 Tuần : 11 d E B H F C Giáo án HH 11 2009 – 2010 Cụm tiết PPCT : 11 GV: Nguyễn Phúc Đức Tiết PPCT : 11 ƠN TẬP CHƯƠNG I I Mục tiêu : * Kiến thức : - Giúp học sinh hệ thống hóa được khái niệm phép biến hình : đồng nhất, phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự và phép đồng dạng Các tính chất của các phép biến hình * Kỹ năng :... dời hình biến tam gic AEC thnh tam gic FCH TL: Thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ AE và phép đối xứng qua đường thẳng IH Hoạt động 3 : III KHÁI NIỆM HAI HÌNH BẰNG NHAU ( 5 phút ) Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung + GV giới thiệu ĐN cho HS quan sát các hình 3 Khái niệm hai hình bằng nhau trong VD 4 Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình. .. - HS : Bảng phụ hình vẽ 2.1 đến 2.25 trong SGK, thước , phấn màu III Tiến trình dạy học : 1 Giới thiệu chương II : Trước đây chúng ta nghiên cứu các tính chất của những hình nằm trong mặt phẳng Mơn học nghiên cứu các tính chất của hình nằm trong mặt phẳng gọi là hình học phẳng, trong thực tế những vật ta thướng gặp như : hộp phấn, kệ sách, bàn học là hình trong khơng gian Mơn học nghiên cứu các . động dạy học: 1. Ổn định tình hình lớp: 1’ "EP;&r&39=$ 2. Kiểm tra bài cũ: PW% 3. Bài mới: Hoạt động Giáo viên và Học sinh Nội dung Hoạt động 1Bài toán dựng hình S7[P/.K$] 36=.7@Q0;. U&z@$$@W0(E 0;_ƒVS6nVR.l;A 3. Khái niệm hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia. Trang 13  . mới$-$B1$-$(3JP1$-$(3JI1$-$:;(O <28C97.K7+K5;;(E.C+pA$-$.0P/()* %97$-$@W0Ai;;/6O$-$@W0A[$] Hoạt động 1I. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH [$] Hoạt động của giáo viên và Học sinh Nội dung 1. Khái niệm về phép dời hình !=,$-$@W0M:;8 C(
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ giáo án hình học 11 full, Bộ giáo án hình học 11 full, Bộ giáo án hình học 11 full, III. Tiến trình tiết dạy: