Giáo án đại số 11 hk 1

93 784 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2014, 07:49

Đại số và giải tích 11_HKI Ngày dạy: 19/8 – 24/8/2013 (11c1) Tuần: 1 Chương I HÀM SỐ LƯNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC Tiết 1 §1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC I. MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: - Hiểu được khái niệm hàm số lượng giác ( của biến số thực) - Nắm được tập xác định ,tính chẵn lẻ của các hàm số lượng giác. - Giúp học sinh nắm được bảng giá trị lượng giác. Nắm được định nghĩa sự biến thiên, tính tuần hồn và các tính chất của hàm số y = sinx ; y = cosx ; y=tanx ; y = cotx. 1.2 Kĩ năng: - Xác định được: tập xác định, tập giá trị, tính tuần hồn, chu kỳ tuần hồn, và sự biến thiên của các hàm số lượng giác. Vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác, mối quan hệ giữa y = sinx và y = cosx; y = tanx và y = cotx. - Biết được của các hàm số lượng giác, sự biến thiên và biết cách vẽ đồ thị của chúng. 1.3 Thái độ: - Tự giác, tích cực trong học tập, phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và biết vận dụng trong từng trường hợp cụ thể II. TRỌNG TÂM: Định nghĩa, tính tuần hồn, sự biến thiên, đồ thị. III. CHUẨN BỊ: Giáo viên - Các bảng phụ ( Bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt…) - Đồ dùng giảng dạy của giáo viên: Sách giáo khoa, mơ hình đường tròn lượng giác, thước kẻ, compa, máy tính cầm tay. Học sinh - Đồ dùng học tập: sách giáo khoa, thước kẻ, compa, máy tính cầm tay. - Bài cũ: Bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt. IV. TIẾN TRÌNH D ẠY HỌC: 1/ Ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra miệng: củng cố kiến thức cũ phục vụ cho học kiến thức mới a) Lập bảng các giá trị của sinx, cosx, tagx, cotgx với x là các cung: 0; ; ; ; 6 4 3 2 π π π π b) Tính các giá trị của sinx, cosx bằng máy tính cầm tay với x là các số 6 π ; 1,5; 3,14; 4,356 c) Trên đường tròn lượng giác, hãy xác định các điểm M mà số đo của cung ¼ AM bằng x (rad) tương ứng với các giá trị đã cho ở câu b) nêu trên và xác định sinx, cosx ( lấy π =3,14) Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học a) GV chỉ định 4 học sinh, mỗi học sinh lập 1 giá trị lượng giác của các cung đặc biệt 0; ; ; ; 6 4 3 2 π π π π ; 1 học sinh dùng SGK kiểm tra kết quả các bạn tính. GV tổng hợp kết quả qua treo bảng phụ 1. Nêu lại cách nhớ b) HS sử dụng máy tính cầm tay tính . GV nhắc học sinh để máy ở chế độ tính bằng đơn vị rad, nếu để máy ở chế độ tính bằng đơn vị đo độ (DEG), kết quả sẽ sai lệch. c) GV hướng dẫn, ơn tập cách biểu diễn một cung có số đo x rad Trang 1 x Đại số và giải tích 11_HKI (độ) trên đường tròn lượng giác và cách tính sin, cos của cung đó. Hs thực hiện nhiệm vụ bài tốn 3/Bài mới: Hoạt động 1: Xây dựng khái niệm hàm số sin Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV: Đặt tương ứng mỗi số thực x với một điểm M trên đường tròn lượng giác mà số đo của cung ¼ AM bằng x. Nhận xét về số điểm M nhận được? Xác định các giá trị sinx, cosx tương ứng? HS: sử dụng đường tròn lượng giác để thiết lập tương ứng. - Nhận xét được có duy nhất 1 điểm M mà tung độ của điểm M là sinx, hồnh độ của điểm M là cosx. - Nêu định nghĩa hàm số sin GV: Sử dụng đường tròn lượng giác để tìm được tập xác định và tập giá trị của hàm số sinx? GV: Xây dựng khái niệm hàm số y = cosx? I. CÁC ĐỊNH NGHĨA 1. Hàm số sin và cosin a) Hàm số sin sin: R → R x a y = sinx - Tập xác định của hàm số sin là R - Tập giá trị của hàm số sinx là [ -1;1] Hoạt động 2: Xây dựng khái niệm hàm số cos Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV: Tương tự, xây dựng khái niệm hàm số y = cosx? u cầu hs thảo luận nhóm nghiên cứu SGK phần hàm số cosin với thời gian quy định để biểu đạt được sự hiểu của mình khi giáo viên phát vấn. b) Hàm số cos cos: R → R x a y = cosx - TXĐ của hàm số là R - Tập giá trị của hàm số là [-1;1] Hoạt động 3: Xây dựng khái niệm hàm số tang Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV: u cầu hs nhắc lại cơng thức tính tanx  khái niệm hàm số tang theo SGK GV: u cầu hs thảo luận nhóm a/ Dựa vào định nghĩa tìm tập xác định b/ Dựa vào đường tròn LG (biểu diễn trục tang), dự đốn tập giá trị. HS trả lời, gv thể chế hóa 2. Hàm số tang và cotang a) Hàm số tang - Là hàm số xác định bởi CT: sin cos x y x = (cosx # 0) - Tập xác định \{ , } 2 D R k k Z π π = + ∈ - Tập giá trị R Hoạt động 4: Xây dựng khái niệm hàm số cotang Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV: Tương tự, xây dựng khái niệm hàm số y = cotx? u cầu hs thảo luận nhóm nghiên cứu SGK phần hàm số cotang với thời gian quy định để biểu đạt được sự hiểu của mình khi giáo viên phát vấn. GV: u cầu hs thảo luận nhóm a/ Nhận xét gì về tập xác định hàm số tan b) Hàm số tang - Là hàm số xác định bởi cơng thức sin cos x y x = (cosx # 0) - Tập xác định \{ , } 2 D R k k Z π π = + ∈ - Tập giá trị R Hoạt động 5:Phát hiện tích chất các hàm số LG Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV: u cầu hs thảo luận nhóm a/ Nhận xét gì về tập xác định hàm số sin, cos, tan, cotan *nhận xét - Hàm số y = sinx; y = tanx; Trang 2 Đại số và giải tích 11_HKI b/ So sánh sinx và sin(-x); cosx và cos(-x) c/ Kết luận gì về các hàm số lượng giác Hs trao đổi và phát biểu ý kiến. Gv sửa sai và cung cấp kthức. y = cotx là các hàm số lẻ - Hàm số y = cosx là hàm số chẵn 4. Củng cố : Trên đoạn [ ] ;2 π π − hãy xác định các giá trị của x để hàm số y = sinx và y = cosx nhận các giá trị: 1) Cùng bằng 0 2) Cùng dấu 3) Bằng nhau Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV hướng dẫn sử dụng đường tròn lượng giác 3) Liên hệ với bài tập 1 (SGK) để học sinh về nhà thực hiện 1) Khơng xảy ra vì: 2 2 sin cos 1 0x x x+ = > ∀ 2) 3 ; 0; ; 2 2 2 x π π π π π       ∈ − ∪ ∪  ÷  ÷  ÷       3) 3 5 ; ; 4 4 4 x π π π   ∈ −     4) Câu hỏi và bài tập củng cố: - Câu hỏi 1: ĐN hàm số y=sinx Đáp án câu hỏi 1: sin: R → R x a y = sinx - Tập xác định của hàm số sin là R - Tập giá trị của hàm số sinx là [ -1;1] - Câu hỏi 2: : ĐN hàm số y=cosx Đáp án câu hỏi 2: cos: R → R x a y = cosx - Tập xác định của hàm số là R - Tập giá trị của hàm số là [-1;1] 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: BTVN : 1, 2 / 17 - Đối với bài học ở tiết học sau: Xem phần còn lại của bài học. V. Rút kinh nghiệm - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 19/8 – 24/8/2013 (11c1) Tuần: 1 Tiết 2 §1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (tt) I. MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: - Hiểu được khái niệm hàm số lượng giác ( của biến số thực) - Nắm được tập xác định ,tính chẵn lẻ của các hàm số lượng giác. - Giúp học sinh nắm được bảng giá trị lượng giác. Nắm được định nghĩa sự biến thiên, tính tuần hồn và các tính chất của hàm số y = sinx ; y = cosx ; y=tanx ; y = cotx. 1.2 Kĩ năng: Trang 3 Đại số và giải tích 11_HKI - Xác định được: tập xác định, tập giá trị, tính tuần hồn, chu kỳ tuần hồn, và sự biến thiên của các hàm số lượng giác. Vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác, mối quan hệ giữa y = sinx và y = cosx; y = tanx và y = cotx. - Biết được của các hàm số lượng giác, sự biến thiên và biết cách vẽ đồ thị của chúng. 1.3 Thái độ: - Tự giác, tích cực trong học tập, phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và biết vận dụng trong từng trường hợp cụ thể II. TRỌNG TÂM: Định nghĩa, tính tuần hồn, sự biến thiên, đồ thị. III. CHUẨN BỊ: Giáo viên - Các bảng phụ ( Bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt…) - Đồ dùng giảng dạy của giáo viên: Sách giáo khoa, mơ hình đường tròn lượng giác , thước kẻ, compa, máy tính cầm tay. Học sinh - Đồ dùng học tập: sách giáo khoa, thước kẻ, compa, máy tính cầm tay. - Bài cũ: Bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt. IV. TIẾN TRÌNH D ẠY HỌC: 1/ Ổn định tổ chức: ổn định lớp, kiểm diện sĩ số 2/ Kiểm tra miệng: nêu định nghĩa, tập xác định, tập giá trị của hàm số sin, hàm số cơsin. Hàm số sin (4 đ) sin: R → R x a y = sinx - Tập xác định của hàm số sin là R - Tập giá trị của hàm số sinx là [ -1;1] Hàm số cosin (4 đ) cos: R → R x a y = cosx - Tập xác định của hàm số là R - Tập giá trị của hàm số là [-1;1] 3/ Tiến trình bài học: Hoạt động 1: Tính tuần hòan của các hàm số LG Tìm những số T sao cho f(x + T) = f(x) với mọi x thuộc tập xác định của các hàm số sau: a) f(x) = sinx b) f(x) = tanx Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học GV: u cầu hs thảo luận nhóm H3: Tìm những số T sao cho f(x + T) = f(x) với mọi x thuộc tập xác định của các hsố sau: a) f(x) = sinx b) f(x) = tanx Nói thêm: hàm số f(x) xác định trên D gọi là hàm số tuần hồn nếu tồn tại số T > 0 sao cho ∀ x ∈ D ta có: x – T ∈ D và x + T ∈ D (1) f (x + T) = f(x) (2) - Số nhỏ nhất (nếu có) trong các số T thỏa mãn 2 điều kiện trên gọi là chu kì của hàm số tuần hồn f(x). - GV lưu ý HS khơng phải hàm số tuần hồn nào cũng có chu kì.  Hướng dẫn HS tiếp cận tính tuần hồn và chu kì của các hàm số lượng giác (SGK 7) a) Ta có: f(x + k2 π ) = sin (x + k2 π ) = sinx nên T = k2 π , k ∈ Z. b) Ta có: f(x + k π ) = tan (x + k π ) = tanx nên T = k π , k ∈ Z. II/ TÍNH TUẦN HỒN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (sgk 7) Trang 4 Đại số và giải tích 11_HKI Họat động 2: Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = sinx Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học Nhắc lại tập xác định, tập giá trị, tính chẵn, lẻ và tính tuần hồn của hàm số y = sinx a/ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = sinx trên đọan [0; π ]. HS: Quan sát bảng phụ (vẽ hình 3, trang 7) để trả lời câu hỏi: - Nêu quan hệ giữa x 1 với x 2 , x 1 với x 4 , x 2 với x 3 , x 3 với x 4 , nêu quan hệ giữa sinx 1 với sinx 2 , sinx 3 với sinx 4 - Khi điểm M di chuyển ngược chiều kim đồng hồ, trên đường tròn lượng giác từ vị trí A tới vị trí B, hãy so sánh sinx 1 với sinx 2 . GV: Nêu kết luận thơng qua bảng phụ 2: Bảng biến thiên GV: Các điểm đặc biệt đồ thị hàm số đi qua? So sánh sinx1 và sinx4; sinx2 và sinx3  hình dáng đồ thị? Nhận xét (parabol) GV nêu chú ý qua bảng phụ 3 về tính đối xứng và đồ thị hàm số y = sinx trên đọan [- π , π ] b/ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = sinx trên R GV nêu câu hỏi: a/ Hàm số sin tuần hòan chu kỳ ? b/ Suy ra đồ thị hàm số trên R từ đồ thị hàm số trên [- π , π ] Hs trả lời, gv nêu kết luận về sự biến thiên và vẽ đồ thị y = sinx trên R. Bảng phụ 4 minh họa hình 5 trang 9 III. SỰ BIẾN THIÊM VÀ ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1/ hàm số y = sinx - TXĐ R - TGT [-1; 1] - Hàm số lẻ - Tuần hồn chu kỳ 2 π a/ sự biến thiên và đồ thị hs trên [0; π ] y=sinx 0 1 0 π π/2 0 x b/ đồ thị hs trên [- π , π ] -1 π /2 - π /2 - π 1 π y xO c/ Đồ thị hs trên R Họat động 3: Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = cosx Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học HS: Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Từ hệ thức cosx = sin(x + 2 π ) và đồ thị hàm số y = sinx, có thể nêu những kết luận gì về: - Đồ thị hàm số y = cosx - Sự biến thiên của hàm số y = cosx. - Mối liên quan về sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = cosx và y = sinx? GV: Nêu kết luận qua bảng phụ 5 (gồm 3 kiến thức chính, các thuộc tính về TXĐ, TGT, hàm số chẵn, tuần hồn chu kì 2 π , đồ thị của hàm số cosx trên các đọan [- π , π ], R (hình 6 trang 9 và bảng biến thiên trang 10) 2/ hàm số y = cosx - TXĐ R - TGT [-1; 1] - Hàm số lẻ - Tuần hồn chu kỳ 2 π BBT trên [- π ; π ] -1 -1 -π y=cosx 1 π 0 x * Đồ thị hs trên R Tịnh tiến đồ thị hàm số y=sinx theo véctơ )0; 2 ( π −=u ta được đồ thị hàm số y=cosx. 4) Câu hỏi và bài tập củng cố: - Câu hỏi 1: Hs nhớ lại và khẳng định về tập xác định, tập giá trị, tính chẵn, lẻ và tính tuần hồn của từng hàm số lượng giác: sinx, cosx, tanx, cotx. Trang 5 Đại số và giải tích 11_HKI Đáp án câu hỏi 1: SGK. 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: BTVN 3,4,5 trang 17, 18 - Đối với bài học ở tiết học sau: Xem phần còn lại của bài học. V. Rút kinh nghiệm - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 19/8 – 24/8/2013 (11c1) Tuần: 1 Tiết 3 §1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (tt) I. MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: - Hiểu được khái niệm hàm số lượng giác ( của biến số thực) - Nắm được tập xác định ,tính chẵn lẻ của các hàm số lượng giác. - Giúp học sinh nắm được bảng giá trị lượng giác. Nắm được định nghĩa sự biến thiên, tính tuần hồn và các tính chất của hàm số y = sinx ; y = cosx ; y=tanx ; y = cotx. 1.2 Kĩ năng: - Xác định được: tập xác định, tập giá trị, tính tuần hồn, chu kỳ tuần hồn, và sự biến thiên của các hàm số lượng giác. Vẽ được đồ thị của các hàm số lượng giác, mối quan hệ giữa y = sinx và y = cosx; y = tanx và y = cotx. - Biết được của các hàm số lượng giác, sự biến thiên và biết cách vẽ đồ thị của chúng. 1.3 Thái độ: - Tự giác, tích cực trong học tập, phân biệt rõ các khái niệm cơ bản và biết vận dụng trong từng trường hợp cụ thể II. TRỌNG TÂM: Định nghĩa, tính tuần hồn, sự biến thiên, đồ thị. III. CHUẨN BỊ: Giáo viên - Các bảng phụ ( Bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt…) - Đồ dùng giảng dạy của giáo viên: Sách giáo khoa, mơ hình đường tròn lượng giác , thước kẻ, compa, máy tính cầm tay. Học sinh - Đồ dùng học tập: sách giáo khoa, thước kẻ, compa, máy tính cầm tay. - Bài cũ: Bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt. IV. TIẾN TRÌNH D ẠY HỌC: 1/ Ổn định tổ chức: ổn định lớp, kiểm diện sĩ số 2/ Kiểm tra miệng: nêu định nghĩa, tập xác định, tập giá trị của hàm số sin, hàm số cơsin. Hàm số tang (4 đ) Trang 6 Đại số và giải tích 11_HKI 3/ Tiến trình bài học: Họat động 1: Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = tanx Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học HS: -Đọc SGK theo cá nhân. -Trao đổi nhóm, thơng báo kết luận thống nhất của nhóm về các thuộc tính: TXĐ, TGT, hàm số lẻ, tuần hồn chu kì π , đồ thị của hàm số y = tanx trên các đoạn [0, 2 π ] ; [ 2 π , π ], trên D -GV: Nêu kết luận qua 3/ hàm số y = tanx a/Sự biến thiên của hàm số y=tanx trên nửa khoảng ) 2 ;0[ π π /2 - π /2 y x O b/Đồ thị hàm số y=tanx trên D Tập giá trị cũa hàm số y=cotx là khoảng );( +∞−∞ Họat động 2: Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = cotx Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học HS:- Đọc SGK theo cá nhân. -Trao đổi nhóm, thơng báo kết luận thống nhất của nhóm về các thuộc tính: TXĐ, TGT, hàm số lẻ, tuần hồn chu kì π , đồ thị của hàm số y = tanx trên các đoạn [0, π ] ; trên D -GV: Nêu kết luận 4/ hàm số y = cotx a/Sự biến thiên của hàm số y=cotx trên khoảng );0( π b/Đồ thị hàm số y=cotx trên D Tập giá trị cũa hàm số y=cotx là khoảng );( +∞−∞ 4) Câu hỏi và bài tập củng cố: - Câu hỏi 1: Nêu tóm tắt các nội dung khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số lượng giác Đáp án câu hỏi 1: Về cơ bản việc vẽ đồ thị thơng qua dựng các điểm có tọa độ (x, f(x)) với x ∈ TXĐ. Khung khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số lượng giác có 4 nội dung. 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: Bài tập 6,7,8 trang 17, 18 (SGK) - Đối với bài học ở tiết học sau: Học lại các cơng thức lượng giác cơ bản: 2 2 sin cos 1x x+ = ; 2 2 1 1 tan cos x x + = ; 2 2 1 1 cot sin x x + = ; tan .cot 1x x = . V. Rút kinh nghiệm - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 7 Đại số và giải tích 11_HKI Ngày dạy: 26/8 – 31/8/2013 (11c1) Tuần: 2 Tiết 4 BÀI TẬP I. MỤC TIÊU: HS cần nắm được: 1. Về kiến thức: - Củng cố lại định nghĩa,tập xác định,tập giá trị,sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác. - Củng cố lại tính tuần hồn và chu kì của hàm số lượng giác. 2. Về kỷ năng: +. Xác đònh TXĐ; TGT của hsố lượng giác. +. Xét tính chẵn, lẻ; tính tuần hoàn. +. Xác đònh chu kỳ; các khoảng đồng biến, nghòch biến. +. Vẽ đồ thò của hàm số lượng giác. + Làm quen với việc tìm GTLN,GTNN của hàm số. 3. Thái độ: + Cẩn thận, chính xác. + Nghiêm túc, có ý thức học hỏi. II. TRỌNG TÂM: Tìm tập xác định của hàm số lượng giác. III. CHUẨN BỊ : - GV: giáo án, bài tập, phấn màu. - HS: bài tập về nhà IV. TIẾN TRÌNH D ẠY HỌC: 1.Ổn định lớp: kiểm diện sĩ số 2.Kiểm tra miệng: Tập xác định, tập giá trị, tính chẵn lẻ của các hàm số lương giác. 3. Nội dung Tiến trình bài học. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: bài 1 HS lên bảng trình bày lời giải a/ π kxx =⇔= 0tan b/ π π kxx +=⇔= 4 1tan c/d/ HS dựa vào đồ thị hs y=tanx Hoạt động 2: bài 2 a. ĐK: 0sin ≠x b/vì 0cos1 ≥+ x nên ĐK 0cos1 >− x hay 1cos ≠x π 2kx ≠⇔ Vậy { } \ ,D R k k Z π = ∈ Bài 1:Hãy tìm các tập giá trị của x trên đoạn ] 2 3 ;[ π π − để hàm số y=tanx: a/Nhận giá trị bằng 0 b/Nhận giá trị bằng 1 c/Nhận giá trị dương d/Nhận giá trị âm Giải a/ π kxx =⇔= 0tan Vì ] 2 3 ;[ π π −∈x nên { } ππ ,0,−∈x b/ π π kxx +=⇔= 4 1tan Vì ] 2 3 ;[ π π −∈x nên       −∈ 4 5 , 4 , 4 3 πππ x c/ 0tan >x khi       ∪       ∪       −−∈ 2 3 ; 2 ;0 2 ; π π ππ π x d/ 0tan <x khi       ∪       −∈ π ππ ; 2 0; 2 x Bài 2:Tìm tập xác định của các hàm số. x x ya sin cos1 / + = Trang 8 Đại số và giải tích 11_HKI { } ZkkRDb ∈= ,2\/ π x x yb cos1 cos1 / − + = 4) Câu hỏi và bài tập củng cố: +. Xác đònh TXĐ; TGT của hsố lượng giác. +. Xét tính chẵn, lẻ; tính tuần hoàn. +. Xác đònh chu kỳ; các khoảng đồng biến, nghòch biến. +. Vẽ đồ thò của hàm số lượng giác. 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: Ôn tập các Nội dung bài học đã học - Đối với bài học ở tiết học sau: Làm các thêm các bài tập (trong Sách Bài Tập ) V. Rút kinh nghiệm - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 26/8 – 31/8/2013 (11c1) Tuần: 2 Tiết 5 BÀI TẬP I. MỤC TIÊU: HS cần nắm được: 1. Về kiến thức: - Củng cố lại định nghĩa,tập xác định,tập giá trị,sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác. - Củng cố lại tính tuần hồn và chu kì của hàm số lượng giác. 2. Về kỷ năng: +. Xác đònh TXĐ; TGT của hsố lượng giác. +. Xét tính chẵn, lẻ; tính tuần hoàn. +. Xác đònh chu kỳ; các khoảng đồng biến, nghòch biến. +. Vẽ đồ thò của hàm số lượng giác. + Làm quen với việc tìm GTLN,GTNN của hàm số. 3. Thái độ: + Cẩn thận, chính xác. + Nghiêm túc, có ý thức học hỏi. II. TRỌNG TÂM: Tìm tập xác định của hàm số lượng giác. III. CHUẨN BỊ : - GV: giáo án, bài tập, phấn màu. - HS: bài tập về nhà IV. TIẾN TRÌNH D ẠY HỌC: 1.Ổn định lớp: kiểm diện sĩ số 2.Kiểm tra miệng: Tập xác định, tập giá trị, tính chẵn lẻ của các hàm số lương giác. 3. Nội dung Tiến trình bài học. Trang 9 Đại số và giải tích 11_HKI Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 2: bài 2       ∈+= ZkkRDc , 6 5 \/ π π       ∈−= ZkkRDd , 6 \/ π π Hoạt động 3: bài 3 sinx>0 ứng với phần đồ thị nằm phía trên trục Ox.Vậy đó là các khoảng (k2 π ; π +k2 π Bài 2:Tìm tập xác định của các hàm số. ) 3 tan(/ π −= xyc / cot( ) 6 d y x π = + Bài 3:Dựa vào đồ thị hàm số xy sin= ,tìm các khoảng giá trị của x để hàm số nầy nhận giá trị dương? 4) Câu hỏi và bài tập củng cố: +. Xác đònh TXĐ; TGT của hsố lượng giác. +. Xét tính chẵn, lẻ; tính tuần hoàn. +. Xác đònh chu kỳ; các khoảng đồng biến, nghòch biến. +. Vẽ đồ thò của hàm số lượng giác. 5) Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: Ôn tập các Nội dung bài học đã học - Đối với bài học ở tiết học sau: Làm các thêm các bài tập (trong Sách Bài Tập ) V. Rút kinh nghiệm - Nội dung: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 26/8 – 31/8/2013 (11c1) Tuần: 2 Tiết 6 §2. PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN I. MỤC TIÊU: 1.1 Kiến thức: - Biết được phương trình lượng giác cơ bản sinx = a, cosx = a, tanx = a, cotx=a và cơng thức nghiệm. 1.2 Kĩ năng: - Học sinh giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản, giải được phương trình có dạng sinf(x) = sing(x) , cosf(x) = cosg(x), tanf(x) = tang(x) , cotf(x) = cotg(x) . Trang 10 [...]... 1: bài 1 a / sin( x + 2) = 1 3 1   x + 2 = arcsin 3 + k 2π ⇔  x + 2 = π − arcsin 1 + k 2π  3  π 2π b/ x = + k 6 3 π 3π c/x = + k 2 2 d / x = −40 + k 18 0 0 x = 11 0 0 + k 18 0 0 Hoạt động 3: bài 3 Nội dung Bài 1: Giải các phương trình sau: a / sin( x + 2) = 1 3 b / sin 2 x = 1 2x π c / sin( − ) = 0 3 3 d / sin( 2 x + 20 0 ) = − 3 2 Bài 3: 2 3 b / cos 3x = cos 12 0 a / cos( x − 1) = Trang 20 Đại số. .. ¢ Trang 11 Đại số và giải tích 11 _ HKI * Nếu sinx = sinα0 ⇔ x = α 0+ k3600 + Các em nhận xét gì về nghiệm của pt hoặc x = 18 00 - α + k3600 k ∈ ¢ sinx = a π k ∈¢ * sinx = 1 ⇔ x = + k2π 2 • Chú ý : GV nêu các chú ý trong π k ∈¢ * sinx = - 1 ⇔ x = − + k2π sách giáo khoa 2 k ∈¢ Tìm nghệm của phương trình sinx = 1; * sinx = 0 ⇔ x = kπ sinx = -1 ; sinx = 0 + Gv có thể dùng đường tròn lượng Ví dụ 1: Giải các... pt bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Kết quả : π a) x = + kπ , k ∈ Z 6 - Giáo viên yêu cầu cá nhân học sinh giải các phương trình ở ví dụ 1 - Cá nhân học sinh giải , giáo viên kiểm tra Trang 24 Đại số và giải tích 11 _ HKI ,nhận xét  x = 12 00 + k 3600 (k ∈ Z ) b)  x = 18 00 + k 3600  4) Câu hỏi và bài tập củng cố: - Câu hỏi 1: Đáp án câu hỏi 1: SGK - Câu hỏi 2: Đáp án câu hỏi 2: SGK 5) Hướng... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Trang 17 Đại số và giải tích 11 _ HKI Ngày dạy: 2/9 – 7/9/2 013 (11 c1) Tuần: 3 §2 PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN Tiết 9 I MỤC TIÊU: 1. 1 Kiến thức: - Biết được phương trình lượng giác cơ bản sinx = a, cosx = a, tanx = a, cotx=a và cơng thức nghiệm 1. 2 Kĩ năng: - Học sinh giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản, giải được... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 2/9 – 7/9/2 013 (11 c1) Tuần: 3 Tiết 7 §2 PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN I MỤC TIÊU: 1. 1 Kiến thức: - Biết được phương trình lượng giác cơ bản sinx = a, cosx = a, tanx = a, cotx=a và cơng thức nghiệm 1. 2 Kĩ năng: Trang 13 Đại số và giải tích 11 _ HKI - Học sinh giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản, giải được phương trình... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 2/9 – 7/9/2 013 (11 c1) Tuần: 3 Tiết 8 §2 PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN I MỤC TIÊU: 1. 1 Kiến thức: - Biết được phương trình lượng giác cơ bản sinx = a, cosx = a, tanx = a, cotx=a và cơng thức nghiệm 1. 2 Kĩ năng: Trang 15 Đại số và giải tích 11 _ HKI - Học sinh giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản, giải được phương trình... dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 23/9 – 28/9/2 013 (11 c1) Tiết 16 I MỤC TIÊU : Tuần: 6 LUYỆN TẬP Trang 31 Đại số và giải tích 11 _ HKI 1 Về kiến thức: - Biết được dạng và cách giải PT: bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác; Cơng thức biến đổi biểu thức asinx + bcosx = c; PT thuần nhất bậc hai đối với sinx và cosx - PT dạng... gặp III CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án và câu hỏi hệ thống kiến thức trong chương Hs : làm bài tập về nhà và ơn lại kiến thức cũ III TIẾN TRÌNH: 1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: 2 Kiểm tra miệng: Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ 1Hs:Viết cơng thức giải PTLG cơ bản sinx= sin α 1Hs:Nêu cách giải PTLG a sin x+bcosx=c 1Hs:Nêu cách giải PT bậc hai đối với 1 HSLG ? Trang 35 Đại số và giải tích 11 _ HKI 3.Tiến trình... Phát triển tư duy logic • Xây dựng bài 1 cách tự nhiên chủ động • Toán học bắt nguồn từ thực tiễn II TRỌNG TÂM: PT bậc nhất, bậc hai đối với hàm số lượng giác, PT asinx + bcosx=c III CHUẨN BỊ : a Giáo viên : giáo án b Học sinh : kiến thức về ptlg cơ bản phải nắm rõ Trang 30 Đại số và giải tích 11 _ HKI IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định tổ chức : kiểm diện sĩ số 2 Kiểm tra miệng: Nêu các cơng thức cộng... …………………………………………………………………………………………………………… - Phương pháp: Trang 22 Đại số và giải tích 11 _ HKI …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng dạy học: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày dạy: 2/9 – 7/9/2 013 (11 c1) Tuần: 3 Tiết 12 § 3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC THƯỜNG GẶP I MỤC TIÊU : 1 Về kiến thức: - Biết được . trị của hàm số sin, hàm số cơsin. Hàm số tang (4 đ) Trang 6 Đại số và giải tích 11_ HKI 3/ Tiến trình bài học: Họat động 1: Sự biến thiên và đồ thị hàm số y = tanx Hoạt động của giáo viên và. Đại số và giải tích 11_ HKI Ngày dạy: 19/8 – 24/8/2013 (11c1) Tuần: 1 Chương I HÀM SỐ LƯNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC Tiết 1 §1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC I. MỤC TIÊU: 1.1. hỏi 1: ĐN hàm số y=sinx Đáp án câu hỏi 1: sin: R → R x a y = sinx - Tập xác định của hàm số sin là R - Tập giá trị của hàm số sinx là [ -1;1] - Câu hỏi 2: : ĐN hàm số y=cosx Đáp án câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số 11 hk 1, Giáo án đại số 11 hk 1, Giáo án đại số 11 hk 1

Từ khóa liên quan