giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

80 688 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2014, 22:52

Thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2011 Toán ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN I.Mục tiêu: - Củng cố các kiến thức - Củng cố các kiến thức, các phép tính và tính chất của các phép tính với số tự nhiên. II. Chuẩn bị: - GV: nghiên cứu tài liệu, SGK. - HS: vở ghi, III. Các hoạt động dạy và học: 1. Kiểm tra: 2. Nội dung: 1. PhÐp céng: * TÝnh chÊt cña phÐp céng: 1 a + b + c = d (a, b, c, lµ c¸c sè h¹ng. d lµ tæng) 2. PhÐp trõ: a - b = c (a lµ sè bÞ trõ, b lµ sè trõ, c lµ hiÖu) 3. PhÐp nh©n: a x b = c (a, b lµ thõa sè; c lµ tÝch) + Giao ho¸n: a + b = b + a VD: 4 + 6 = 6 + 4 = 10 + KÕt hîp: (a + b) + c = a + (b + c) VD: 5 + 6 + 7 = 11 + 7 = 18 5 + 6 + 7 = 5 + 13 = 18 + Céng víi 0: 0 + a = a + 0 VD: 0 + 21 = 21 + 0 = 21 * TÝnh chÊt cña phÐp trõ + Trõ ®i sè 0: a - 0 = a. VD: 23 - 0 = 23 + Sè bÞ trõ b»ng sè trõ: a - a = 0 VD: 27 - 27 = 0 + Trõ ®i mét tæng: a - (b + c) = a - b - c = a - c - b VD: 45 - (20 + 15) = 45 - 20 - 15 25 - 15 = 10 * TÝnh chÊt cña phÐp nh©n: + Giao ho¸n: a x b = b x a VD: 4 x 5 = 5 x 4 = 20 + KÕt hîp: a x ( b x c) = (a x b) x c + Nh©n víi sè 1: a x 1 = 1 x a = a VD 23 x 1 = 1 x 23 = 23 + Nh©n víi sè 0: a x 0 = 0 x a = 0 VD: 45 x 0 = 0 + Nh©n víi 1 tæng: 2 4. PhÐp chia: a : b = c (a lµ sè bÞ chia, b lµ sè chia, c lµ th- ¬ng) 3. Luyện tập: - Cho HS làm vào vở - Đổi vở kiểm tra - Một số HS trình bày bài - GV nhận xét, bổ sung a x (b + c) = a x b + a x c VD: 12 x (5 + 7) = 12 x 5 + 12 x 7 = 60 + 84 = 144 * TÝnh chÊt cña phÐp chia: + Chia cho sè 1: a : 1 = a VD: 34 : 1 = 34 + Sè bÞ chia b»ng sè chia: a : a = 1 VD: 87 : 87 = 1 + Sè bÞ chia b»ng 0: 0 : a = 0 VD: 0 : 542 = 0 + Chia cho mét tÝch: a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b VD: 75 : (5 x 3) = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5 Tính giá trị của các biểu thức sau: 1/ 15 x 16 + 15 x 92 - 8 x 15 = 15 x (16 + 92 -8 ) = 15 x 100 = 1500 2/ 52 x 64 + 520 x 7 - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 100 = 5200 3/ 75 + 138 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( 1 + 138 - 39) = 75 x 100 3 3. Củng cố: - HS nhắc lại nội dung bài. - GV nhận xét giờ học. 4. Dặn dò: - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau. = 7500 4/ 26 + 45 x 26 + 260 + 44 x 26 = 26 + 45 x 26 + 26 x 10 + 44 x 26 = 26 x ( 1 + 45 + 10 + 44 ) = 26 x 100 = 2600 5/ 47 x 28 - 28 x 16 + 969 x 28 = 28 x (47 - 16 + 969) = 28 x 1000 = 28 000 6/ 240 x 36 + 360 x 76 = 24 x 10 x 36 + 360 x 76 = 24 x 360 + 360 x 76 = 360 x (24 + 76) = 360 x 100 = 36 000 __________________________________________ Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011 Tiếng việt MỘT SỐ LUẬT VIẾT CHÍNH TẢ I. Mục tiêu: - HD học sinh ôn luyện, củng cố về một số quy luật chính tả ; phân biệt một số phụ âm đầu HS hay nhầm lẫn trong tiếng Việt. - Làm được một số bài tập thực hành. II. Các hoạt động dạy – học: A. Giới thiệu bài: B. Nội dung ôn tập: 1) Quy luật viết hoa: a) Danh từ riêng: * Tên người: - Tên người VN viết hoa tất cả các chữ cái đầu của mỗi tiếng. (Lưu ý: Riêng tên của người một số vùng dân tộc cũng giống như tên người nước ngoài được phiên âm ra Gợi ý cho HS nhắc lại các quy luật viết hoa. 4 tiếng Việt thì viết hoa chữ cái đầu ở mỗi bộ phận của tên, giữa các tiếng trong cùng bộ phận có dấu gạch nối. VD: Vô - lô - đi – a.). - Tên người nước ngoài được gọi như kiểu tên người Việt Nam do phiên âm Hán Việt thì viết hoa như tên người VN. VD: Mao Trạch Đông. *Tên địa danh: - Tên núi, sông, tỉnh, thành phố của Vn được viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. - Riêng một số tên phiên âm từ tiếng dân tộc ít người thì chỉ viết hoa chữ cái đầu ở mỗi bộ phận của tên giữa các tiếng có dấu gạch nối. VD: Y – a – li ; Bô - cô. b) Tên các cơ quan, tổ chức, các giải thưởng danh hiệu, huân chương: Được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cái tên đó. VD: Trường Tiểu học Bắc Sơn. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Huân chương Chiến công hạng Nhất. c) Viết hoa chữ cái đầu sau dấu chấm. Bài tập thực hành: Bài 1: Viết tên xã, huyện, tỉnh nơi em ở. Bài 2: Viết tên các cơ quan, tổ chức, đoàn thể sau đây: + Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. + Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam. + Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc. + Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 2. Phân biệt một số phụ âm đầu: a) phân biệt ch/tr. - Tên các đồ vật trong nhà phần lớn viết ch. VD: chăn, chổi, chiếu,chạn - Những tiếng trong từ Hán Việt mang thanh nặng và huyền phải viêt là tr. VD: truyền thống, trân trọng, lập trường b)Phân biệt x/s. - Tên các giống chim, giống vật ở rừng, ở - Đọc VD – HS viết. - Nêu yêu cầu bài tập. - Viết bài thực hành vào vở – 1 số em trình bày trên bảng. - Nhận xét. - Nêu môt số VD viết ch/tr. - Nhận xét bổ xung. - Kết luận. - Nêu môt số VD viết x/s. - Nhận xét bổ xung. - Kết luận. 5 biển thường viết s. VD: chim sẻ,chim sâu, chim sáo VD: sư tử, sói, sóc, sơn dương, hươu sao VD: san hô, cá sấu,sò Lưu ý: khi viết cần dựa trên văn cảnh mà viết cho đúng. c) Phân biệt g/gh và ng/ngh: - Đứng trước các nguyên âm e,ê,i thì viết gh,ngh. - Đứng trước các nguyên âm khác viết g/ng. d) Qui tắc viết phụ âm đầu (cờ): - Âm “cờ” được ghi bằng các chữ cái: c/k/q + Viết k trước nguyên âm e, ê, i. + Viết c trước các nguyên âm khác còn lại. + Viết “q” trước vần có âm đệm ghi bằng u, để tạo thành qu. Qu có thể đứng trước mọi nguyên âm trừ o,u,ơ,ă, â. Bài tập thực hành * Bài 1: Phát hiện và gạch dưới từ viêt sai chính tả trong đoạn thơ sau và sửa lại cho đúng. Người ta đi cấy lấy công Tôi nai đi cây con chông nhiều bề Trông chời, trông đất, chông mâi Trông mưa, trông dó, trông nghày, trông đêm Trông cho chân kứng đá mềm Trời iên biểm lặng mới iên tấm lòng. * bài 2: Viết chính tả một đoạn trong bài Tác phẩm của Si–le và tên phát xít.Từ “ –Lão thích cho người Pháp.” C. Củng cố – dặn dò: - Nêu môt số VD viết ng/ngh - Nhận xét bổ xung. - Kết luận. - Nêu qui tắc viết phụ âm “cờ”. - Nêu yêu cầu bài tập – viết lên bảng. - Đọc lại nội dung bài. - Trao đổi cặp làm bài – các nhóm đại diện nêu kết quả. - Đọc thong thả - HS viết chính tả. - Soát lỗi cá nhân - đổi chéo soát lỗi. - Thu một số bài KT - đánh giá- nhận xét. - Nhắc lại các qui luật chính tả của ôn tập. - Nhận xét giờ học. __________________________________________ Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2011 Toán ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN ( tiếp theo) 6 I. Mục đích yêu cầu - Ôn tập củng cố khắc sâu về số tự nhiên - Vận dụng giải toán có liên quan - GD học sinh tính chính xác. II. Chuẩn bị. SGK, tài liệu tham khảo III. Hoạt động dạy học 1. Số tự nhiên - Nêu các tính chất về số tự nhiên 2. Các phép tính a)Phép cộng b)Phép trừ c)Phép nhân d) Phép chia * Số tự nhiên 1. Không có số tự nhiên lớn nhất 2. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị. 3.Hai số chẵn hoặc lẻ hơn kém nhau 2 đơn vị . 4. Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở 1 hàng thấp lập thành 1 đơn vị ở hàng cao hơn liền nó. * Phép cộng 1. Tổng của 2 số lẻ hoặc 2 số chẵn là một số chẵn. 2. Tổng của một số lẻ với một số chẵn là một số lẻ. 3. Tổng các số chẵn là số chẵn * Phép trừ 1. Hiệu của 2 số lẻ hoặc 2 số chẵn là số chẵn 2. Hiệu giữa một số chẵn với một số lẻ là số lẻ * Phép nhân 1. Tích các số lẻ là số lẻ 2. Một tích nếu có ít nhất một thừa số chẵn thì tích số là số chẵn 3. Tích một số chẵn với 1 thừa số tận cùng là 5 thì tận cùng là 0. 4. Tích một số lẻ với 1 số tận cùng là 5 thì tận cùng là 5. 5. Tích các số tận cùng là 1 thì tận cùng là 1 6. Tích các số tận cùng là 6 thì tận cùng là 6 * Phép chia 7 3. Bài tập vận dụng 1. Số lẻ không chia hết cho một số chẵn. 2.Trong phép chia hết, thương của 2 số lẻ là một số lẻ. 3. Trong phép chia hết, thương của một số chẵn với một số lẻ là số chẵn. * Tích sau có mấy chữ số tận cùng giống nhau. 20 × 21 × 22 × … × 28 × 29 Bài giải Tích trên có thừa số 20 tận cùng là 0, nên tích có 1 chữ số 0 tận cùng. Ngoài ra thừa số 25 và 24 cho tích tận cùng bởi 2 chữ số 0. Vậy tích trên có 3 chữ số tận cùng giống nhau là 3 chữ số 0 . Vậy tích tận cùng bởi 3 chữ số 0 3. Củng cố - dặn dò - Về nhà học bài. __________________________________________ Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011 Tiếng việt Từ đơn – từ ghép – từ láy I. Mục tiêu: - HD học sinh ôn tập củng cố về: Từ đơn- từ ghép – từ láy. Phân biệt được từ đơn, từ ghép từ láy. - Vận dụng vào làm được một số bài tập và viết được một đoạn văn ngắn (5->7 câu) sử dụng từ 2 từ ghép và 1 từ láy trở lên. II. Các hoạt động dạy học: A. Giới thiệu bài: B. Nội dung ôn tập: 1. Ôn tập lí thuyết: a) Từ đơn: Là một từ có nghĩa do một tiếng tạo thành. VD: bàn, sông, núi, cây, hoa b) Từ ghép: Là từ gồm hai,ba tiếng có nghĩa ghép lại. VD: cây cỏ, hoa lá, thiếu niên, vô tuyến truyền hình, - Từ ghép được phân thành hai kiểu : + Từ ghép phân loại. - Nêu thế nào là từ đơn – lấy VD. - Nhận xét. - HD tương tự với các loại từ còn lại. 8 + Từ ghép tổng hợp. c) Từ láy: Từ gồm 2,3,4 tiếng láy một bộ phận , vần hoặc láy cả tiếng. * Phân biệt từ ghép – từ láy: + Hai loại từ đều có từ 2 tiếng trở lên tạo thành nhưng từ láy các tiếng có quan hệ với nhau về âm còn từ ghép giữa các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. Lưu ý: Có một số từ ghép 1 trong 2 tiếng có nghĩa mờ nhạt. VD: máy móc, chùa chiền. 2. Bài tập thực hành: * Bài 1: Xác định từ đơn: Em yêu màu đỏ Như máu trong tim Lá cờ tổ quốc Khăn quàng đội viên * Bài tập 2: Cho đoạn văn tìm từ láy: “Trăng đầu tháng mờ mờ. Mặt nước pha một chút lo mong mỏng, phơn phớt. Những chiếc lá lúa quẫy quẫy rung rinh, trông xa như những làn sóng nhỏ lăn tăn” * Bài tập 3: Xếp các từ theo 3 nhóm: Từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại, từ láy: Thung lũng, cây cỏ, tia nắng, chăm chỉ, bạn học, hư hỏng, san sẻ, giúp đỡ, khó khăn, gắn bó. * Bài 4: Tìm từ ghép PL, từ ghép TH: Suy nghĩ, sách vở, cây cỏ, ngon lành, xa lạ, tia nắng, bút chì, bạn thân, bạn học. *Bài 5: Ghép 5 tiếng: Kính,quý, mến, yêu, thương thành 9 từ ghép. *Bài 6: - Tìm 5 từ ghép có cấu tạo x + học. - Tìm 5 từ ghép có cấu tạo học +x. - Tìm tiếng ghép với lễ tạo thành từ ghép. - Tìm tiếng ghép với tiếng sáng để được từ ghép? Từ láy? - Tiếng nào ghép với tiếng hòa để tạo thánh từ ghép? 3. Củng cố – dặn dò: Học sinh phân biệt từ láy, từ ghép. Xác định từ đơn và nêu: (em, yêu, như, máu, trong, tim) Nhận xét. Nêu yêu cầu bài tập – HD. Trao đổi cặp tự làm bài nêu đáp án (từ láy: lờ mờ, mong mỏng, phơn phớt, rung rinh, lăn tăn” Nêu ND và yêu cầu bài tập. Tự làm vở nêu bài làm – nêu kết quả. Nhận xét. Yêu cầu học sinh nhắc lại thế nào là từ đơn ? từ ghép ? từ láy? Cách để 9 Nhận xét buổi học. phân biệt được chúng? TUẦN 12 Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 Toán: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN ( tiếp theo) I. Mục đích yêu cầu Giúp HS: - Ôn tập củng cố khắc sâu về số tự nhiên. - Vận dụng giải toán - GD học sinh tính chính xác II. Chuẩn bị SGK, tài liệu tham khảo. III. Các hoạt động dạy học, 1. Kiểm tra 2. Nội dung - Hướng dẫn HS ôn tập. Bài 1: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 1995 ? - HS làm vào vở - Trình bày 2. Có bao nhiêu số có hai chữ số ? Bài 1. Viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 1995 thì phải viết 1995 số tự nhiên liên liên tiếp, trong đó có : 9 số có 1 chữ số là các số từ 1 đến 9 90 số có 2 chữ số là các số từ 10 đến 99 900 số có 3 chữ số là các số từ 100 đến 999 Còn lại là các số có 4 chữ số. Vậy : Số lượng số có 4 chữ số phải viết là: 1995 – (9 + 90 + 900) = 996 (số) Số lượng chữ số của số đó là : 1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 900 + 4 x 996 = 6873 (chữ số) Đáp số : 6873 chữ số. Bài 2. Xét dãy số : 1,2,3,4,…98,99 ta thấy : Dãy số có tất cả 99 số, trong đó có 9 số 1 chữ số là các số : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (từ 10 [...]... x ( 10 + 41 + 49 ) = 46 x 100 = 4600 c/ 31 x 15 + 150 x 5 - 15 + 20 x 15 = 31 x 15 + 15 x 50 - 15 + 20 x 15 20 = 15 x (31 + 50 - 1 + 20 ) = 15 x 100 = 150 0 Bài tập 3 Tính nhanh a/ 23 + 123 + 77 + 877 = 23 + 77 + 123 + 877 = 100 + 1000 = 1100 b/ 25 x 122 x 4 x 10 = 25 x 122 x 40 = 25 x 40 x 122 = 1000 x 122 = 1220 c/ 460 : (5 x 23) = 460 : 23 : 5 = 20 : 5 =4 3 Cng c - dn dũ - V nh hc bi ... tp 1 Tớnh nhanh a/ 21 x 6 + 18 x 6 + 6 x 61 = 6 x (21 + 18 + 61) = 6 x 100 = 600 b/ 1078 x 25 - 25 x 35 - 43 x 25 = 25 x ( 1078 - 35 - 43 ) = 25 x 1000 = 250 00 c/ 621 x 131 + 131 x 622 -243 x 131 = 131 x ( 621 + 622 - 243) = 131 x 1000 = 131000 = 49 x 75 - 2 x 3 x 25 + 53 x 75 = 75 x (49 - 2 + 53 ) = 75 x 100 = 750 0 a/ 74 x 18 + 740 x 6 + 22 x 74 Bài tập 2 Tính nhanh = 74 x 18 + 74 x 60 + 22 x 74 = 74... cỏch u 5, 11, 17, 23, 29, 35 thỡ trung bỡnh cng ca 6 s ó cho l : ( 5 + 11 + 17 + 23 + 29 + 35) : 6 = 20 35 M 20 = ( 5 + 35) : 2 = ( 11 + 29 ) : 2 = (17 + 23 ) : 2 = 20 * Bi toỏn : Tỡm 3 s cú trung bỡnh cng l 5 Gii Cú 2 trng hp xy ra l: a) 3 s ú cỏch u nhau b) 3 s ú khụng cỏch u nhau Xột trng hp a: - Nu 3 s ú cỏch u nhau thỡ s th 2 chớnh bng trung bỡnh cng ca 3 s ú nờn l 5, ta cú 5 trng hp sau: 0, 5, 10... hc sinh tớnh chớnh xỏc II Chun b SGK, ti liu tham kho III Cỏc hot ng dy hc, 1 Kim tra 2 Ni dung - Hng dn HS ụn tp 1 Tớnh nhm tng sau : Bi 1 197 + 54 6 197 +54 6 = (197 + 3) + (54 6-3) = 200 + 54 9 = 749 Khi cng nhm, ta lm trũn trm (hoc trũn chc, trũn nghỡn) mt s cho d cng 2 Tỡm phộp tr cú s b tr, s tr v Bi 2 ỏp s : 0 - 0 = 0 hiu s bng nhau 3 Tr nhm : Bi 3 954 - 898 954 -898 = ( 954 + 2) - (898 + 2) = 956 ... = 9 ì 2 Vớ d : Cho 5 s cỏch u nhau : 3, 6, 9, 2 Trung bỡnh cng ca mt s l cỏc 12, 15 thỡ trung bỡnh cng ca 5 s ú l : s cỏch u n ( 3 + 6 + 9 + 12 + 15) : 5 = 9 M 9 chớnh l s gia ca dóy s ó cho 3 Trung bỡnh cng ca mt s chn cỏc s cỏch u nhau thỡ bng 1 tng 2 ca mt cp s cỏch u 2 u dóy s * Vớ d 1: Cho 4 s cỏch u 2, 4, 6, 8 thỡ trung bỡnh cng ca 4 s ó cho l: (2 + 4 + 6 + 8 ) : 4 = 5 M 5 = (2 + 8 ) : 2 = (... li ca s bỳt chỡ xanh hn 12 7 = 5 ( cõy) bỳt chỡ l 51 cõy Hi trc khi Trc khi bỏn, s bỳt chỡ xanh nhiu hn bỏn, mi loi bỳt chỡ cú bao nhiờu s bỳt chỡ l: cõy? 51 + 5 = 56 ( cõy) Trc khi bỏn, coi s bỳt chỡ xanh gm 3 phn bng nhau thỡ s bỳt chỡ gm 1 phn Hiu s phn bng nhau l: 3 1 = 2 ( phn) Trc khi bỏn s bỳt chỡ l: 29 56 : 2 = 28 ( cõy) Trc khi bỏn s bỳt chỡ xanh l: 28 + 56 = 84 ( cõy) ỏp s: 28 bỳt chỡ... u nhau Xột trng hp a: - Nu 3 s ú cỏch u nhau thỡ s th 2 chớnh bng trung bỡnh cng ca 3 s ú nờn l 5, ta cú 5 trng hp sau: 0, 5, 10 3, 5, 7 1, 5, 9 4, 5, 6 2, 5, 8 * Xột trng hp b: Nu 3 s ú khụng cỏch u nhau thỡ tng ca 3 s ú l : 5 ì 3 = 15 Ta cú cỏc trng hp sau: 0, 0, 15 1, 1, 13 0, 1, 14 1, 2, 12 0, 2, 13 1, 3 , 11 0, 3, 12 1, 4, 10 0, 4, 11 3, 3, 9 2, 2, 11 3, 4, 8 2, 3, 10 4, 4, 7 3 Cng c - dn dũ... sn phm Hi thỏng qua nh mỏy ó lm vt mc bao nhiờu sn phm 32 Bi gii S sn phm d nh mi ngi lm l: 180 : 12 = 15 ( sn phm) Nhng thc t mi ngi lm c s sn phm l: 15 + 2 = 17 ( sn phm) S cụng nhõn ca nh mỏy l: 7 65 : 17 = 45 ( ngi) S sn phm vt mc l: 2 x 45 = 90 ( sn phm) ỏp s: 90 sn phm Bi 3: Mt t cụng nhõn cú 5 ngi c giao nhim v trong 10 ngy sn xut 200 sn phm Nhng sn xut c 4 ngy thỡ khỏch hng t thờm hng nờn t nhn... em s B cng vi 6 ,57 thỡ c 2 s bng nhau Nu bt 0,2 c 2 s thỡ c 2 s cú t s cú t s bng 4 tỡm t s A v B ó cho Bi gii Khi bt A i 6 ,57 v thờm 6 ,57 vo B thỡ 2 s mi bng nhau, nờn s A ln hn s B l: 6 ,57 ì 2 = 13,14 Khi cựng bt 2 s A v B s 0,2 thỡ hiu 2 s khụng i nờn hiu hai s vn l 13,14 13,14 bng my ln s B ó bt 0,2 4 - 1 = 3 (ln) S B ó bt 0,2 l : 13,14 : 3 = 4,38 S B l 4,38 + 0,2 = 4 ,58 S A l: 4 ,58 + 13,14 = 17,72... Bit rng c t 1 trng c 3 hai trng gm 4 phn cõy thỡ t 2 trng c 4 cõy Hi mi Tng s phn bng nhau l: t trng c bao nhiờu cõy bch n? 3 + 4 = 7 ( phn ) S cõy t mt trng l: 1 05 : 7 X 3 = 45 (cõy) S cõy t hai trng l: 1 05 - 45 = 60 ( cõy ) ỏp s: T Mt: 45 cõy T Hai: 60 cõy Bi 2: Hai t cụng nhõn cú 48 ngi Bit rng nu chuyn 1 s cụng nhõn 4 ca t mt sang t hai thỡ hai t cú s cụng nhõn bng nhau Hi mi t cú bao nhiờu cụng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5, giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5, giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5