Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

74 631 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 21:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  HÀ VĨNH QUỲNH CHI MSSV: 40602004 GII PHÁP M RNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỘNG HÒA KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. LÝ HOÀNG ÁNH TP.HCM – 2010 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Eximbank: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Cộng Hòa: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cộng Hòa NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước NHTW: Ngân Hàng Trung Ương NHTM: Ngân Hàng Thương Mại NH: Ngân Hàng KH: Khách hàng TCTD: Tổ chức tín dụng CBTD: Cán bộ tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần CVTD: Cho vay tiêu dùng BĐS: bất động sản PTVT: phương tiện vận tải GDDB: giao dòch đảm bảo TNMT: Tài nguyên môi trường CIC: Trung tâm thông tin tín dụng DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biều đồ 2.1: Vốn điều lệ Eximbank giai đoạn 2004 – 2009 ………………………………………17 Biểu đồ 2.2: Hệ thống mạng lưới Eximbank tính đến năm 2009 …………………………….17 Biểu đồ 3.1: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay ……………………… 35 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn năm 2008 ………… 37 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn năm 2009 ………… 37 Biểu đồ 3.4: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời gian năm 2008 …………………………… 38 Biểu đồ 3.5: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời gian năm 2009 …………………………… 38 Biểu đồ 3.6: Lợi nhuận cho vay tiêu dùng trong tổng lợi nhuận tín dụng…………… 40 Biểu đồ 3.7: Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng trong tổng nợ quá hạn ……………………… 41 Biểu đồ 4.1: Tình hình phân bố chi nhánh và phòng giao dòch theo khu vực……. 53 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa …………………………21 Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn của Eximbank giai đoạn 2008-2009 ………………24 Bảng 3.2: Tình hình sử dụng vốn của Eximbank giai đoạn 2007 – 2009 ……………26 Sơ đồ 3.1: Quy trình tín dụng cho vay tiêu dùng tại Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa …………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 Bảng 3.3: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay ………………………… 34 Bảng 3.4: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích ………………………………………………… 35 Bảng 3.5: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh ……………………………………………………………39 Bảng 4.1: Tình hình phân bố chi nhánh và phòng giao dòch theo khu vực ………53 MC LC Danh mục từ viết tắt Danh mục biểu đồ và hình Danh mục bảng biểu và sơ đồ Li m đu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM) 1 1.1.1. Khái niệm NHTM 1 1.1.2. Chức năng của NHTM 1 1.1.2.1. Trung gian tín dụng 1 1.1.2.2. Trung gian thanh toán 2 1.1.2.3. Cung ứng dòch vụ ngân hàng 3 1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM 3 1.2.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng 3 1.2.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng 4 1.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng 5 1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích vay 5 1.2.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả 6 1.2.3.3. Căn cứ vào phương thức cho vay giữa NH và KH vay vốn 7 1.2.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng 8 1.2.4.1. Đối với ngân hàng 8 1.2.4.2. Đối với người tiêu dùng 9 1.2.4.3. Đối với nền kinh tế xã hội 10 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM 10 1.2.5.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 10 1.2.5.2. Các nhân tố ngoài ngân hàng 11 1.3. Kinh nghiệm của các nước 12 1.3.1. Kinh nghiệm của Ấn Độ 12 1.3.2. Kinh nghiệm của Thái Lan 13 1.3.3. Kinh nghiệm của Malaysia 14 1.3.4. Bài học rút ra cho Việt Nam 15 Kết Luận chương 1 15 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỘNG HÒA 16 2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximank) 16 2.1.1. Những thông tin chung về ngân hàng Eximbank 16 2.1.2. Lòch sử hình thành và phát triển 16 2.1.3. Những thành tựu đạt được 18 2.2. Giới thiệu về ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa (Eximbank – Cộng Hòa) 20 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển 20 2.2.2. Cơ cấu tổ chức 20 2.2.3. Chức năng và nhiệm vụ tổng quát 22 Kết luận chương 2 23 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỘNG HÒA 24 3.1. Kết quả hoạt động của Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa 24 3.1.1. Về huy động vốn 24 3.1.2. Sử dụng vốn 25 3.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa 27 3.2.1. Các hình thức cho vay tiêu dùng 27 3.2.1.1. Cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà 27 3.2.1.2. Cho vay mua phương tiện vận tải 28 3.2.1.3. Cho vay hỗ trợ du học 29 3.2.1.4. Cho vay thấu chi tài khoản 30 3.2.1.5. Cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng chứng khoán 31 3.2.2. Quy trình tín dụng cho vay tiêu dùng của Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa 33 3.2.3. Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại Eximbank – chi nhánh Cộng Hòa 34 3.2.3.1. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay 34 3.2.3.2. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn 35 3.2.3.3. Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời gian 38 3.2.3.4. Tỷ trọng lợi nhuận và nợ quá hạn của cho vay tiêu dùng trên tổng lợi nhuận và nợ quá hạn của hoạt động tín dụng 39 3.2.4. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa 42 3.2.4.1. Kết quả đạt được 42 3.2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 43 Kết luận chương 3 45 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỘNG HÒA. 46 4.1. Đònh hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Eximbank đến năm 2020 46 4.1.1. Đònh hướng phát triển chung của ngân hàng Eximbank đến 2020 46 4.1.2. Đònh hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Eximbank đến năm 2020 47 4.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa. 48 4.2.1. Cải tiến các sản phẩm cho vay tín dụng 48 4.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 50 4.2.3. Nâng cao chất lượng phục vụ 51 4.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm đònh tín dụng 52 4.2.5. Chú trọng việc đầu tư, mở rộng mạng lưới 53 4.2.6. Nâng cao hiệu quả Marketing 54 4.2.7. Đầu tư phát triển công nghệ và các yếu tố liên quan đến cho vay tiêu dùng 55 4.3. Kiến nghò 56 4.3.1. Kiến nghò đối với Chính Phủ và các cơ quan Nhà Nước, Bộ ngành 56 4.3.2. Kiến nghò với Ngân hàng Nhà Nước 58 Kết luận chương 4 60 Kết luận 61 Danh mục tài liệu tham khảo LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: Việt Nam đang trong quá trình hội nhập. Cơ cấu kinh tế được chuyển dòch theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, khả năng hội nhập, cạnh tranh của nền kinh tế tăng lên cùng với những cải thiện trong các lónh vực xã hội. Để đạt được những kết quả này có sự đóng góp rất lớn của hệ thống ngân hàng thương mại(NHTM) Việt Nam. Tuy nhiên, trong lónh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam hiện nay đang có sự cạnh tranh rất gay gắt, nó tạo ra những thách thức lớn mà các ngân hàng phải đối đầu song cũng tạo ra cơ hội cho các NHTM Việt Nam phát triển và tự khẳng đònh mình. Câu hỏi đặt ra là trong thời kỳ hội nhập với những đối thủ cạnh tranh đầy tiềm lực và giàu kinh nghiệm, trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt khi mà thò phần của các ngân hàng (NH) dần bò chiếm chỗ bởi các đònh chế tài chính khác, các NHTM Việt Nam phải làm gì để giữ vững vò thế của mình? Một trong những câu trả lời cho vấn đề này là: nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường cạnh tranh. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề này, các NHTM Việt Nam trong thời gian qua đã không ngừng cải tiến và làm mới chính mình, nghiên cứu và cho ra đời nhiều loại hình sản phẩm khác nhau nhằm phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Một trong những dòch vụ được các Ngân hàng chú trọng và có sự phát triển mạnh trong thời gian qua là hoạt động cho vay tiêu dùng. Như chúng ta đã biết, trong nền kinh tế thò trường hiện nay, các sản phẩm, thò trường tiêu dùng đang ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu [...]... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa Chương 4: Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cộng Hòa CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại (NHTM): 1.1.1 Khái niệm NHTM NHTM là ngân hàng (NH) giao dòch... 1 là nền tảng cho việc đánh giá thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng cũng như cơ sở để đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của các NHTM, đặc biệt là của Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Cộng Hòa CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỘNG HÒA 2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ( Eximbank)... – 07, quyết đònh của Hội Đồng Quản Trò Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh trực thuộc Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, có tên gọi: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cộng Hòa, gọi tắt là: Chi nhánh Eximbank Cộng Hòa Đòa chỉ của Chi nhánh: 276 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Quyết... hiện đề tài: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi Nhánh Cộng Hòa làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho mình Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính sau: Nghiên cứu các cơ sở lý luận cơ bản về NHTM, tín dụng, cho vay tiêu dùng Phân tích, đánh giá về thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh Eximbank Cộng Hòa, từ đó đưa... suất của cho vay tiêu dùng cao hơn so với lãi suất của các hình thức vay khác Bên cạnh đó, số lượng các khoản vay tiêu dùng khá nhiều, khiến cho tổng quy mô cho vay tiêu dùng rất lớn, làm cho tổng lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay tiêu dùng là đáng kể 1.2.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.2.3.1 Căn cứ vào mục đích vay Cho vay tiêu dùng bất động sản: Là khoản tín dụng được cấp nhằm tài trợ cho nhu... làm cho người lao động trong xã hội Do đó, thực hiện hoạt động cho vay tiêu dùng, một mặt các NHTM có thể tạo nên sự hòa hợp giữa cung và cầu tiêu dùng, mặt khác lại có thể giải quyết tốt được nhiệm vụ kích cầu tiêu dùng của nền kinh tế Xuất phát từ thực tiễn đó, cùng với những kiến thức thu được trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cộng Hòa đã gợi mở cho. .. chỉ tiêu chỉ có số liệu trong hai năm 2008, 2009 Tuy nhiên, chuyên đề vẫn cố gắng nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng của NH trong thời gian 3 năm 2007, 2008, 2009 Nội dung nghiên cứu: Chuyên đề được chia làm 4 chương: Chương 1: Lý luận chung về cho vay tiêu dùng của NHTM Chương 2: Giới thiệu về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cộng Hòa Chương 3: Thực trạng hoạt động. .. rủi ro cho vay tiêu dùng thấp thì sẽ kích thích NH tiến hành mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, các quy đònh cho vay cũng sẽ không quá khắt khe Ngược lại nếu KH không trả nợ đều, nợ quá hạn quá nhiều thì tất yếu sẽ kìm hãm hoạt động cho vay tiêu dùng Một NH muốn phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng thì cần tính tới tất cả các nhân tố vó mô và vi mô kể trên 1.2.5.2 Các nhân tố ngoài ngân hàng Một... những mặt đạt được cũng như những tồn tại cần giải quyết Đưa ra các giải pháp nhằm m r ng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Eximbank Cộng Hòa Nh ã bi t, tín dụng là dòch vụ chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, trong đó cho vay tiêu dùng là hình thức vay có quy mô khoản vay nhỏ nhưng lợi nhuận đem lại cao Song hành với lợi nhuận cao thì rủi ro của vay tiêu dùng cũng không phải là thấp Do đó... là Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (VietNam Import Export Bank) và là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày 17/01/1990 Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH – GP cho phép NH hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ là 50 tỷ VND, tương đương 12,5 triệu USD và lấy tên mới là Ngân Hàng Thương . trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cộng Hòa.  Chương 4: Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập. Eximbank: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank Cộng Hòa: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cộng Hòa NHNN: Ngân Hàng Nhà Nước NHTW: Ngân Hàng. TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỘNG HÒA 24 3.1. Kết quả hoạt động của Eximbank – Chi nhánh Cộng Hòa 24 3.1.1. Về huy động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa, Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa, Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Cộng Hòa

Từ khóa liên quan