Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Phòng giao dịch Hòa Hưng

88 588 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 02:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NGỌC UYÊN PHƯƠNG MSSV: 40603176 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC THS. VÕ MINH LONG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NGỌC UYÊN PHƯƠNG MSSV: 40603176 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành: Tài chính - Ngân hàng Lớp: TN06A2 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC THS. VÕ MINH LONG TP. HỒ CHÍ MINH - 07/ 2010 Mục lục Trang Lời mở đầu CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 1.1 Ngân hàng Thương Mại và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại 1 1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng Thương Mại 1 1.1.2 Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Thương Mại 2 1.1.3 Chức năng của Ngân hàng Thương Mại 4 1.1.3.1 Chức năng trung gian tín dụng 4 1.1.3.2 Chức năng trung gian thanh toán 5 1.1.3.3 Chức năng tạo tiền 6 1.1.3.4 Chức năng cung cấp các dòch vụ ngân hàng 7 1.2 Nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại 8 1.2.1 Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng Thương Mại 8 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu 8 1.2.1.2 Vốn huy độngï 9 1.2.2 Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại 10 1.2.2.1 Vốn là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh 10 1.2.2.2 Vốn quyết đònh quy mô của hoạt động tín dụng và các hoạt động khác 10 1.2.2.3 Vốn quyết đònh khả năng thanh toán và đảm bảo uy tín của ngân hàng trên thò trường 11 1.2.2.4 Vốn là một trong những yếu tố quyết đònh đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng 11 1.3 Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại 12 1.3.1 Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng Thương Mại 12 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động 15 1.3.2.1 Nhân tố khách quan 15 1.3.2.2 Nhân tố chủ quan 18 CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG 20 2.1 Khái quát về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 20 2.1.1 Lòch sử hình thành và phát triển 20 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 23 2.1.3 Đònh hướng phát triển 25 2.1.4 Giới thiệu các sản phẩm - dòch vụ chính của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 26 2.2 Khái quát về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 26 2.2.1 Lòch sử hình thành 26 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 27 2.3 Tình hình kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng trong những năm gần đây 29 2.3.1 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng trong những năm gần đây 29 2.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 31 2.4 Thuận lợi và khó khăn của Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 33 CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG 35 3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn tại Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 35 3.2 Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 40 3.2.1 Phân tích tình hình huy động theo đối tượng 40 3.2.1.1 Thực trạng huy động tiền gởi từ Doanh nghiệp 46 3.2.1.2 Thực trạng huy động tiền gởi từ Cá nhân 50 3.2.2 Phân tích tình hình huy động theo thời hạn 56 3.3 Đánh giá kết quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 61 3.3.1 Những kết quả đạt được 61 3.3.2 Những vấn đề tồn tại 62 3.3.3 Nguyên nhân chủ yếu 63 CHƯƠNG IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG 66 4.1 Một số kiến nghò nhằm phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 66 4.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 67 4.2.1 Xây dựng cơ sở vật chất vững mạnh, đòa điểm thuận lợi 68 4.2.2 Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và thời hạn huy động vốn 69 4.2.3 Áp dụng chính sách lãi suất tiền gởi linh hoạt 70 4.2.4 Nâng cao chất lượng dòch vụ thanh toán 72 4.2.5 Thiết lập đội ngũ nhân sự 72 4.2.6 Tạo các dòch vụ yểm trợ 73 4.2.7 Marketing ngân hàng 73 4.2.8 Bảo hiểm tiền gởi 74 4.3 Những kiến nghò khác 74 Kết luận DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT * TMCP: Thương Mại Cổ Phần. * PGD: Phòng Giao Dòch. * NHTM: Ngân hàng Thương Mại. * WTO: (World Trade Organization) Tổ chức Thương mại Thế giới. * ACB: (Asia Commercial Bank) Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu. * ACB - Hòa Hưng: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng. * Techcombank - Hòa Hưng: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng. * Sacombank - CMTT: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Phòng Giao Dòch Cách Mạng Tháng Tám. * VHĐ: Vốn huy động. * VNĐ: Việt Nam đồng. DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh 2007 - 2009 29 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn 2007 - 2009 31 Bảng 3.1: So sánh lãi suất tiết kiệm của các Ngân hàng 36 Bảng 3.2: Tình hình huy động vốn theo đối tượng của ACB - Hòa Hưng 2007 - 2009 41 Bảng 3.3: Tình hình huy động vốn theo đối tượng của Sacombank - CMTT 2007 - 2009 41 Bảng 3.4: Tình hình huy động vốn từ Doanh nghiệp 2007 - 2009 46 Bảng 3.5: Tình hình huy động vốn từ Cá nhân 2007 - 2009 50 Bảng 3.6: Tình hình huy động tiền gởi tiết kiệm 2007 - 2009 53 Bảng 3.7: Tình hình huy động vốn theo thời hạn của ACB - Hòa Hưng 2007 - 2009 57 Bảng 3.8: Tình hình huy động vốn theo thời hạn của Sacombank - CMTT 2007 - 2009 58 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Trang Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Á Châu 23 Hình 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng 27 Biểu 3.1: Biểu đồ tình hình huy động vốn theo đối tượng tại ACB - Hòa Hưng 2007 - 2009 43 Biểu 3.2: Biểu đồ tình hình huy động theo đối tượng 2007 - 2009 của ACB - Hòa Hưng và Sacombank - Cách Mạng Tháng Tám 44 Biểu 3.3: Biểu đồ tình hình huy động vốn từ Doanh nghiệp 2007 - 2009 48 Biểu 3.4: Biểu đồ tình hình huy động vốân từ Cá nhân 2007 - 2009 51 Biểu 3.5: Biểu đồ tình hình huy động tiền gởi tiết kiệm 2007 - 2009 54 Biểu 3.6: Biểu đồ tình hình huy động vốn theo thời hạn tại ACB - Hòa Hưng 2007 - 2009 59 Biểu 3.7: Biểu đồ tình hình huy động theo thời hạn 2007 - 2009 của ACB - Hòa Hưng và Sacombank - Cách Mạng Tháng Tám 60 LỜI MỞ ĐẦU  1. Lý do chọn đề tài: Bất kỳ một doanh nghiệp hay cá nhân nào khi muốn hoạt động kinh doanh đều phải có nguồn vốn. Đặc biệt, ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, do đó, nguồn vốn hoạt động lại càng có vai trò quan trọng đối với các ngân hàng. Các Ngân hàng Thương Mại huy động vốn được càng nhiều thì có thể mở rộng hoạt động kinh doanh, kết hợp với việc sử dụng vốn có hiệu quả sẽ giúp các ngân hàng tạo ra nhiều lợi nhuận, dần nâng cao vò thế của mình trên thò trường. Đồng thời, quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động. Điều đó đồng nghóa với sự cạnh tranh đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Chính vì vậy, hoạt động huy động vốn của các ngân hàng đang đứng trước những thách thức mới, đòi hỏi các ngân hàng phải thực sự quan tâm, chú ý nhằm nâng cao hiệu quả của việc huy động vốn. Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề này, sau một thời gian thực tập, nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng, em quyết đònh chọn phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng. 2. Mục tiêu đề tài: Dựa trên cơ sở phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng để tìm ra nguyên nhân và những vấn đề tồn tại, từ đó đưa ra các kiến nghò nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả huy động vốn hơn nữa. 3. Phạm vi nghiên cứu: [...]... sau: * Chương I Tổng quan về Ngân hàng Thương Mại và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương Mại * Chương II Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng * Chương III Thực trạng về hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng * Chương IV Những kiến nghò nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng Khóa Luận Tốt Nghiệp... của ngân hàng Khác với cạnh tranh về lãi suất, cạnh tranh về dòch vụ ngân hàng không có giới hạn do vậy đây chính là điểm mạnh để các ngân hàng phát huy tối đa SVTH: Hà Ngọc Uyên Phương Trang 19 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS Võ Minh Long CHƯƠNG II GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG 2.1 Khái quát về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu 2.1.1 Lòch sử hình. .. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng Thương Mại và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại 1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng Thương Mại Ngân hàng Thương Mại là loại ngân hàng có số lượng lớn và rất phổ biến trong nền kinh tế Đây là loại đònh chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thò trường, góp phần tạo lập... gắt giữa các ngân hàng trong và ngoài nước ngày càng diễn ra quyết liệt hơn, do đó, một NHTM có nguồn vốn dồi dào và biết cách quản lý vốn hợp lý sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội giúp ngân hàng đi đến thành công 1.3 Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại 1.3.1 Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng Thương Mại Trong nguồn vốn nợ của ngân hàng thì nợ tiền gởi của các doanh nghiệp và cá nhân chiếm.. .Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng từ năm 2007 đến năm 2009 4 Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập, so sánh, phân tích thông tin, số liệu từ các tài liệu, báo cáo của Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Hòa Hưng, từ các sách báo, internet để thực hiện đề tài này 5 Giới thiệu kết cấu chuyên đề: Đề tài này bao gồm các nội dung chính sau:... tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác.” Trong đó hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dòch vụ ngân hàng (huy động vốn dưới mọi hình thức, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chiết khấu chứng từ có giá, bao thanh toán, cho thuê tài chính, thấu chi, cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng, cung ứng các dòch vụ thanh toán và cung cấp mọi dòch vụ ngân hàng. .. Quản lý và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA), Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL); Các công ty liên kết như: Công ty Cổ Phần Dòch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu (ACBD), Công ty Cổ Phần Đòa ốc ACB (ACBR); Công ty liên doanh: Công ty Cổ Phần Sài Gòn Kim hoàn ACB - SJC (ACB góp vốn thành lập với SJC) Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, Ngân hàng có 237 chi nhánh và phòng giao dòch trên... ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện và thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển Điều 20 luật số 02/1997/QH10 Luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam khẳng đònh: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng. .. thọ 1.2 Nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại 1.2.1 Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng Thương Mại 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu Là một tổ chức kinh doanh đặc biệt, do vậy vốn chủ sở hữu của ngân hàng được hiểu theo hai nghóa: * Theo nghóa kinh tế: Vốn chủ sở hữu ngân hàng là bộ phận vốn do các chủ sở hữu đóng góp và lợi nhuận tích lũy trong quá trình kinh doanh (ngân sách; cổ đông; liên... huy động vốn thông qua việc đi vay từ Ngân hàng Nhà Nước, vay của các Tổ chức tín dụng khác, vay của Ngân hàng nước ngoài… 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động 1.3.2.1 Nhân tố khách quan a) Môi trường chính trò - pháp luật Hoạt động của ngân hàng có mức độ ảnh hưởng, tác động hết sức mạnh mẽ đối với nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào Cụ thể việc huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng . phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 66 4.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần. VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH HÒA HƯNG 35 3.1 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn tại Phòng Giao Dòch Hòa Hưng 35 3.2 Phân tích thực. trạng huy động tiền gởi từ Cá nhân 50 3.2.2 Phân tích tình hình huy động theo thời hạn 56 3.3 Đánh giá kết quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu - Phòng Giao Dòch Hòa Hưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Phòng giao dịch Hòa Hưng, Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Phòng giao dịch Hòa Hưng, Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Phòng giao dịch Hòa Hưng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn