Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

133 604 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 01:29

B GIÁO DO I HC M TP. H CHÍ MINH  Tên đ tài: PHÂN LP VÀ KHO SÁT HOT TÍNH KHÁNG NM, KHÁNG KHUN CA VI SINH VT N (Catharanthus roseus L.) KHOA CÔNG NGH SINH HC CHUYÊN NGÀNH: VI SINH  SINH HC PHÂN T T LINH  MSSV : 1053010038 KHOÁ: 2010  2014  Li Cm n    khóa lu  tiên, Em xin gi c   c t       n tình ng dn, ch bo em trong sut thi gian thc hi tài. Em xin cy Nguyt cho chúng em nhiu kinh nghim quý báu. Em xin gi li cn các Thy Cô khoa Công Ngh Sinh Hc, Ti hc M Thành ph H ng dy và truyt  kin thc cho em trong sut nhv   này. Em xin cm anh  Võ Ngc Yn Nhi và ch Nguyn Th M Linh, nhi ch luôn ng h  tài.   Cui cùng con xin c, cluôn bên con, to mu kin tt nh con hoàn thành vic hc ca mình. Em xin gi li chúc sc khn tt c i th Công ngh sinh hc, i hc m Thành ph H Chí Minh, xin chúc thy cô ngày càng gc nhiu thành công. phòng thí nghim Công ngh Vi i hc M Thành ph H Chí Minh  Tôi xin chúc các bn ca tôi s ng , cng hic tr , cho c. Xin chân thành c .  KHO A LUA N TO T NGHIÊP GVHD DNG NHA T LINH SVTH LÊ SANH BAO i  MC LC I DANH MC HÌNH IV DANH MC BNG VI DANH M VII DANH MC CH VIT TT VIII  1  4 1.1  5 1.2  6 1.2.1  6 1.2.2  6 1.2.3  7 1.2.4  7 1.3             T 8 1.3.1 t 8 1.3.2  sinh 9 1.4  . 11 1.4.1 Escherichia coli 11 1.4.2 Salmonella typhi 12 1.4.3 Staphylococcus aureus 12 1.4.4 Pseudomonas aeruginosa 13 KHO A LUA N TO T NGHIÊ P GVHD DNG NHA T LINH SVTH LÊ SANH BAO ii 1.5  14 1.5.1 Candida albicans 14 1.5.2 Dermatophytes 17 1.6  19 1.6.1  19 1.6.2  20  21 2.1  22 2.2 VT LIU 22 2.3 THIT B, DNG CNG 22 2.3.1 Thit b 22 2.3.2  23 2.3.3 Môi tr 23 2.4 M 23 2.5  24 2.5.1  24 2.5.2  25 2.5.3  26 2.5.4  26 2.5.5  29 2.5.6   30 2.5.7   34 2.5.8  38 2.5.9  46 2.5.10  47 KHO A LUA N TO T NGHIÊ P GVHD DNG NHA T LINH SVTH LÊ SANH BAO iii  48 3.1.  49 3.2.            52 3.2.1. n gây bnh 53 3.2.2. m gây bnh 57 3.3.             61 3.3.1. n gây bnh 64 3.3.2. m gây bnh 67 3.4.  72 3.4.1.  72 3.4.2.  75 3.5. THO LUN 79  80 4.1.  81 4.2.  82 O 83 KHO A LUA N TO T NGHIÊ P GVHD DNG NHA T LINH SVTH LÊ SANH BAO iv  Hình 1.1: Cây da cn 7 Hình 1.2: Escherichia coli 11 Hình 1.3: Salmonella typhi 12 Hình 1.4: Staphylococcus aureus 13 Hình 1.5: Pseudomonas aeruginosa 14 Hình 1.6: Candida 15 Hình 1.7: Microsporum 17 Hình 1.8: Trichophyton 18  28 Hình 2.2: Kt qu vòng kháng khun gây bnh 32 Hình 2.3: Kt qu vòng kháng 34 Hình 2.4: Cách b trí mi kháng 35 Hình 3.1: i th chng BVR7 sau 24 gi nui cng NA 49 Hình 3.2: i th chng DVT63 sau 24 gi nui cng NA 50 Hình 3.3: i th chng HVT83 sau 24 gi nui cng NA 50 Hình 3.4: i th chng BNT41 sau 3 ngày nui cng PDA 50 Hình 3.5: i th chng DNT47 sau 3ngày nui cng PDA 51 Hình 3.6: i th chng DNT47 sau 3 ngày nui cng PDA 51 ng Escherichia coli 55 Pseudomonas aeruginosa c . 55 Staphylococcus aureus 56 Salmonella typhi c 56 Candida albicans. 59 Trichophyton mentagrophytesHVR26 59 Trichophyton rubrumHVR26 60 KHO A LUA N TO T NGHIÊ P GVHD DNG NHA T LINH SVTH LÊ SANH BAO v Hình 3.14: Kháng nm Microsporum gypseum ca chng HVR26 60 Escherichia coli 65  Staphylococcus aureus HNT60, DNT51, BNT41. 66 Salmonella typhiBNR3, BNR5, BNL77. 66 Trichophyton mentagrophytes 68 Trichophyton mentagrophytes 69 Trichophyton rubrum 70 Trichophyton rubrum 70 Microsporum gypseum 71 Microsporum gypseum 71   72  73  74  75  76  77 Hình 3.30: Quan sát khun lc BNT43 trên PDA 77 Hình 3.31: Bào t chi kính hin vi 78 Hình 3.32: Quan sát khun lng PDA 78 Hình 3.33: Chi kình hin vi 79 KHO A LUA N TO T NGHIÊ P GVHD DNG NHA T LINH SVTH LÊ SANH BAO vi  Bng 2.1: Biu hin các mc phát trin ca khóm nm 47  49  52 nh kh i kháng ca vi sinh vt ni sinh vi vi khun gây bnh 53 Bng 3.4: K 57  61 t qu nh kh n gây bnh ca các chng vi nm ni sinh 64 B 67 nh khTrichophyton mentagrophytes h 68 nh khTrichophyton rubrum   69 nh khMicrosporum gypseum   71 Bng 3.11. Kt qu nh danh sinh hóa chng DVR12, VVL131. 73 Bng 3.12: Kt qu th nh danh sinh hóa chng HVR26, GVT70 75 KHO A LUA N TO T NGHIÊ P GVHD DNG NHA T LINH SVTH LÊ SANH BAO vii   24  2.2: Quy trình th kháng khun 37 KHO A LUA N TO T NGHIÊ P GVHD DNG NHA T LINH SVTH LÊ SANH BAO viii   LPCB Lactophenol Cotton Blue NA: Nutrient Agar NB: Nutrient Broth PDA: Potato Dextrose Agar TSA: Trypticase Soy Agar NXB:  Cs:  CFU : Colony Forming Unit    hình thành khun lc SDA : Sabouraud Dextrose Agar S. aureus: Staphylococcus aureus E. coli: Escherichia coli S. typhi: Salmonella typhi P. aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa C. albicans: Candida albicans M. gypseum Microsporum gypseum T. rubrum: Trichophyton rubrum T.mentagrophytes Trichophyton mentagrophytes [...]... M, KHÁNG KHU N C A VI SINH V T N I SINH TRÊN Catharanthus roseus L.) : - Phân l p vi khu n, vi n m n i sinh gi a vi sinh v t n i sinh - 3 4 1.1 H là nh ng nh ng vi sinh v t (ch y u là n m và vi khu n) s em 0; Wellington và Marcela, 2004) ng c t b ov c nh ng ng, vi khu n n i sinh th c v t t o thành nh ng xâm chi m và n vùng không gian t cây Nh ng vi khu gi a các t bào, chúng có th ng xâm chi m vào c phân. .. ch t vincristine, vinblastine có tác d ng ch ng ung (Gupta và cs., 2005) o sát h p ch t ti sinh trên cây d a c ng vi khu n n i c Vibrio cholerae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Candida albicans gây b Bacillus cereus, Vi sinh v t n i sinh là nh ng vi sinh v t (ch y u là n m và vi khu n) s em u nghiên c p trung vào các ho (Strobel, 2003) Trong h h c c a vi n m và vi khu n n i sinh i nh - mô th... t tính sinh h khu n khác c phân l p t b m t cây tr ng ho n vùng r ho c vi t (Dowler và cs., 1974; Andrews, 1992) công b 2 t n i sinh có kh t ng d ti s n xu n ng c a ch t kháng khu Kigelia africana Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli t n i sinh th c v t có m t ti tl p ch t kháng n m, kháng khu n có ho ch ph m sinh h c dùng cho phòng tr chúng tôi PHÂN L P VÀ KH O SÁT HO T TÍNH KHÁNG... Th s lo i c c vi khu n n i sinh trong m t Nguy n Th Ng c Bích, Cao Ng khu n n t r n i sinh trong cây lúa b p (2009) nh n di n vi t PCR- ARDRA IGS Cao Ng c p và Nguy tr i sinh trong các loài p vi khu n n i sinh trong cây khóm t phèn huy n B n L c, t nh Long An và huy Giang Cao Ng n, t nh Kiên p và c ng s phát hi n vi khu n n i sinh trong cây lúa mùa c s n (Oryza sativa L.) tr ng H ng Hi p và Cao Ng ng... Long Nghiên c u c a p (2011), phân l p và nh n di n vi khu n n i sinh trong cây n i sinh và các h p ch t hóa h c có ho t tính kháng n m gây b nh u vi sinh v t các dòng Keo ng kh o nghi m t i Th a Thiên Hu 20 21 2.1 U c th c hi n trong th i gian t 05/11/2013 nghi m Công ngh 2.2 i h c M Tp H 25/05/2014 t i phòng thí 3) V T LI U Các ch ng vi n m, vi khu n gây b nh Công ngh Vi sinh T c cung c p b i phòng... c a cây, bao g m c h t gi ng ( c tìm th y trong h u h t Vi i sinh th c v t các loài th c v thành m t lo t các m i quan h vi khu n, a chúng hình n , c ng sinh dinh ng, h i sinh, Vi khu n n trò là m y th c v u hòa sinh h c (He và cs, 2009) i ta cho r ng ho h sinh c a th c v t có s hi n di n c a vi sinh v t n sinh h ng t ch t "kích ho t kích ho t các h th ng ph n ng m t cách nhanh nh m i th c v c h sinh. .. albicans i sinh Curvularia lunata Bacillus subtilis, Salmonella paratyphi, Proteus vulgaris, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli chi c bi t c các h p ch t Vincristine, Vinblastine, Catharanthine, and Vindoline t lá cây d a c n có kh 2013, ng c vi n m n i sinh Fusarium oxysporum phân l p t cây d a c n có kh p vincristine và vinblastine ng d s n xu t thu c ch 1.6.2 u nghiên c u v cây nh... mì (Weitzman, 1995) 1.6 C 1.6.1 Trên th ng s (1997), ra r ng vi khu n n i sinh có kh c m m b nh trên th c v t, nghiên c u c a Azevedo và c ng s (2000) vi khu n n i sinh có kh c m m b nh nghiên c u c a Hallmann và c ng s sinh có kh ra r ng vi khu n n i c m m b nh c v vi sinh v t n an mn cao kh tuy n trùng Trong nh ng n c m r ng nghiên c g n m tra s i v i th c v t (Hyde và Soytong, 2008) Nghiên c u c... Qu T a c n ch ho ch l y thân, lá và r c tr ng làm c c tr thu ch thu c 1.3 , 1.3.1 t Vi sinh 8 trong h c (Strobel, 2003) ghiên c u vi sinh v t n i sinh và các h p ch t hóa h c có ho t tính kháng n m gây b nh ng kh o nghi m t i Th a Thiên Hu g (Strobel, 2003) (B N khu n n i sinh m i Hevea brasiliensis ki m soát sinh h c ch ng l i các tác nhân gây b nh r , 1997) 1.3.2 9 Trên th gi i 1.3.2.1 Rhyncholacis... tròn hay hình b u d c, sinh s n b ng cách n y ch i hay cho s m gi và bào t bao d y C albicans là thành vi n c a h vi sinh v t da và niêm m c Nó là nhân t gây nhi m khi có s và cho phép nó phát tri ngoài t m ki m soát C albicans ng s ng vô h i ng v t máu nóng (mi ng, ru nh ng xuyên u ki n nh nh p vào màng nh màng nh y c ng không ki m soát và gây nh ng b i và trên da nh, n m men phân hóa thành d ng s . tài: PHÂN L P VÀ KHO SÁT HOT TÍNH KHÁNG NM, KHÁNG KHUN CA VI SINH VT N (Catharanthus roseus L. ) KHOA CÔNG NGH SINH HC CHUYÊN NGÀNH: VI SINH  SINH HC PHÂN. L P VÀ KHO SÁT HOT TÍNH KHÁNG NM, KHÁNG KHUN CA VI SINH VT NI SINH TRÊN Catharanthus roseus L. )   Ni dung nghiên cu: - Phân l p vi khun, vi nm ni sinh. - .    Bacillus cereus,  Vi sinh vt ni sinh l nhng vi sinh vt (ch yu l nm và vi khun) s e
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.), Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.), Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

Từ khóa liên quan