Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

92 463 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 01:09

B GIÁO DC ÀO TO TRNG I HC M TP HCM   Tên chuyên đ: Kho sát tính đ kháng kháng sinh ca các chng Staphylococcus aureus phân lp đc t các mu bnh phm máu và m ti Bnh vin Nhi ng II t tháng 11/2013 đn tháng 04/2014 KHOA: CÔNG NGH SINH HC CHUYÊN NGÀNH: VI SINH-SHPT GVHD: ThS.BS Trn Th Ngc Anh SVTH: Nguyn Th Hunh Nh MSSV: 1053012551 Lp: SH10A4 Khóa hc: 2010-2014 Tp H Chí Minh, ngày tháng nm BÁO CÁO KHÓA LUN TT NGHIP Xác nhn ca GVHD TP.HCM, ngày …… tháng …… nm …… Ch ký ca Ging viên (Ký và ghi rõ h tên) Ths.Bs. TRN TH NGC ANH LI CM N Li đu tiên, em xin gi li cm n chân thành đn Ths.BS Trn Th Ngc Anh, trng khoa Vi sinh Bnh vin Nhi ng II, ngi đã tn tình hng dn, ch bo, giúp đ em trong sut quá trình hc, thc hin và hoàn thành khóa lun tt nghip này. Xin gi li cm n đn Ban Giám đc bnh vin Nhi ng II đã đng ý và to điu kin cho em thc tp ti khoa Vi sinh ca bnh vin. Mc dù đây là ln đu tiên em đc tip xúc vi môi trng làm vic thc t, bn thân còn nhiu hn ch, thiu sót trong kin thc chuyên môn và k nng mm, nhng nh có s giúp đ và hng dn nhit tình ca cô Trn Th Ngc Anh, trng khoa Vi sinh Bnh vin Nhi ng II, cùng các anh ch làm vic trong khoa, đc bit là các anh ch làm vic ti nhóm nuôi cy Vi Khun nên em đã hoàn thành khóa lun tt nghip. Trong quá trình thc tp ti Khoa, có điu gì thiu xót, mong cô và các anh ch thông cm và b qua cho em. Em xin chân thành cm n Ban giám hiu nhà trng và các thy cô trong khoa Công ngh sinh hc đã truyn đt cho em nhng kin thc quý báu và to điu kin cho em trong sut thi gian hc và rèn luyn ti trng. Cui cùng, em xin gi li chân thành cm n đn gia đình, thy cô, anh ch, bn bè đã giúp đ và to điu kin cho em trong quá trình thc tp tt nghip ti bnh vin Nhi đng II. Em xin chân thành cm n! DANH SÁCH CH VIT TT. BA: Blood Agar Bactrim, SXT: Trimethoprime-sulfamethoxazole BCP: Bromocresol Purble Agar BP: Baird Parker C: Chloramphenicol CA: Chocolate Agar CD: Clindamycin CIP : Ciprofloxacine CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute CN: Gentamycine E: Erythromycin HIV: Human immunodeficiency virus MHA: Mueller Hinton Agar MRSA: Methicillin resistant Staphylococcus Areus MSA: Manitol sait agar ODC: Ornithine de hydrolase Ox: Oxacilline P: Penicilline PBPs: Penicillin binding protein RD: Rifampicin S.aureus: Staphylococcus aureus SCN: Staphylococcus coagulase negative TCYTTG: T chc Y t th gii TSA: Tryptic soy agar TSST: Toxic shock syndrome toxin VA: Vancomycin VRSA: Vancomycin Resistant Staphylococcus aureus WHO: The World Health Organisation DANH MC HÌNH NH Hình 1: Hình thái Staphylococcus Trang 9 Hình 2: T cu Staphylococcus aureus gram dng dui kính hin vi Trang 9 Hình 3: Môi trng BP Trang 11 Hình 4: Môi trng Chapman Trang 11 Hình 5: Các yu t đc lc ca Staphylococcus aureus Trang 14 Hình 6: T l S.aureus kháng Methicillin nm 2007  M La tinh và vùng Caribe Trang 21 Hình 7: Vi khun thách thc đi vi kháng sinh Trang 29 Hình 8: Hình dng khun lc ca S.aureus mc trên BA, CA, BCP Trang 46 Hình 9: Thí nghim sinh hóa đnh danh S.aureus Trang 48 Hình 10: D-test dng tính Trang 52 DANH MC BNG Bng 1: So sánh nhng đc tính ca S.aureus, S.epidermidis và micrococci (Reginald W.B. và cs, 2001) Trang 11 Bng 2: Mt s môi trng chn lc cho S.aureus Trang 13 Bng 3: Các enzyme do vi khun tit phá hy kháng sinh Trang 28 Bng 4: Các đa kháng sinh đt cho S.aureus Trang 36 Bng 5: Kt qu nuôi cy phân lp các loài vi khun t bnh phm máu Trang 55 Bng 6: Kt qu nuôi cy phân lp các loài vi khun t bnh phm m Trang 56 B ng 7: T l các loi vi khun phân lp đc t bnh phm máu Trang 57 Bng 8: T l các loi vi khun phân lp đc t bnh phm m. Trang 58 Bng 9: Kt qu phân lp S.aureus trên bnh phm máu và m Trang 59 Bng 10: T l bnh nhân b nhim S.aureus theo gii tính Trang 60 Bng 11: T l phân lp S.aureus theo đ tui Trang 61 Bng 12: T l b nh nhân b nhim S.aureus theo khoa trên bnh phm máu Trang 62 Bng 13: T l bnh nhân b nhim S.aureus theo khoa trên bnh phm m…Trang 63 Bng 14: Mc đ nhy cm kháng sinh ca S.aureus phân lp trên bnh phm máu . Trang 64 Bng 15: Mc đ nhy cm kháng sinh ca S.aureus phân lp trên bnh phm m Trang 65 Bng 16: Th nghim D-test Trang 66 DANH MC BIU  Biu đ 1: S phân b vi khun theo mu bnh phm Trang 24 Biu đ 2: Mc đ kháng kháng sinh ca S.aureus Trang 31 Biu đ 3: T l các loài vi khun t bnh phm máu Trang 55 Biu đ 4: T l các loài vi khun t bnh phm m Trang 56 Biu đ 5: T l các loi vi khun phân lp đc t bnh phm máu Trang 57 Biu đ 6: T l các loi vi khun phân lp đc t bnh phm m Trang 58 Biu đ 7: T l phân lp S.aureus trên bnh phm máu và m Trang 59 Biu đ 8: T l bnh nhân b nhim S.aureus theo gii tính trên bnh phm máu Trang 60 Biu đ 9: T l bnh nhân b nhim S.aureus theo gii tính trên bnh phm m Trang 60 Biu đ 10: T l phân lp S.aureus theo đ tui trên bnh phm máu Trang 61 Biu đ 11: T l phân lp S.aureus theo đ tui trên bnh phm m Trang 62 Biu đ 12: T l bnh nhân b nhim S.aureus theo khoa trên bnh phm máu. Trang 63 Biu đ 13: T l bnh nhân b nhim S.aureus theo khoa trên bnh phm m Trang 64 Biu đ 14: Mc đ nhy cm kháng sinh ca S.aureus phân lp trên bnh phm máu Trang 65 Biu đ 15: Mc đ nhy cm kháng sinh ca S.aureus phân lp trên bnh phm m Trang 66 Biu đ 16: Th ngim D-test Trang 66 Biu đ 17: So sánh t l đ kháng kháng sinh ca S.aureus trên 2 mu bnh phm máu và m t 11/2013 đn 04/2014 vi t l thng kê ti Bnh vin Nhi ng II trong 2 nm 2012 và 2013 Trang 69 Biu đ 18: So sánh t l đ kháng kháng sinh ca S.aureus trên 2 mu bnh phm máu và m t 11/2013 đn 04/2014 vi t l thng kê ti khoa Hi sc tích cc và Chng đc Bnh vin cp cu Trng Vng nm 2010 Trang 70 DANH MC S  S đ 1: Quy trình cy máu Trang 42 S đ 2: Quy trình cy m Trang 43 S đ 3: Quy trình đnh danh S.aureus Trang 47 [...]... o sát tính kháng kháng sinh c a các ch ng Staphylococcus aureus phân l p m u b nh ph m máu và m t i B nh vi n Nhi c t các ng II t tháng 11 /20 13 n tháng 04 /20 14” ([6],[16] SVTH: Nguy n Th Hu nh Nh Trang 5 KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS.BS Tr n Th Ng c Anh M c tiêu nghiên c u * M c tiêu t ng quát: Kh o sát tính l p kháng kháng sinh c a các ch ng Staphylococcus aureus phân c t các m u b nh ph m máu và. .. 27 III.3.1 Ngu n g c 27 III.3 .2 C ch kháng kháng sinh 28 SVTH: Nguy n Th Hu nh Nh Trang 1 KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: ThS.BS Tr n Th Ng c Anh III.3 .2. 1 Ti t enzyme c ch ho c phá h y kháng sinh 28 III.3 .2. 2 Thay i c u trúc ích 28 III.3 .2. 3 Thay i tính th m v i kháng sinh 26 III.3 .2. 4 B m y kháng sinh 26 III.3 .2. 5 Thay i con IV ng bi n d ng 29 ... III.3 .2. 5 Thay i con IV ng bi n d ng 29 Tính kháng thu c kháng sinh và kháng sinh th ng dùng i u tr Staphylococcus aureus 29 IV.1 Tính kháng thu c kháng sinh c a S .aureus 29 IV.1.1 T c u kháng Methicilline 31 IV.1 .2 Th nghi m D-test 32 IV .2 Kháng sinh th CH NG II: I it II IT ng dùng NG VÀ PH i u tr S aureus 32 NG PHÁP NGHIÊN C U 34 ng nghiên c u ... 20 II .2 T i Vi t Nam 23 II.3 Ch n oán 24 III KHÁNG SINH 25 III.1 III .2 nh ngh a 25 C ch tác ng v i kháng sinh 25 III .2. 1 c ch quá trình t ng h p vách 25 III .2. 2 c ch ch c n ng c a màng t bào 26 III .2. 3 c ch quá trình sinh t ng h p protein 26 III .2. 4 c ch quá trình t ng h p acid nucleic 26 III.3 S kháng kháng sinh. .. aureus phân c t các m u b nh ph m máu và m t i B nh vi n Nhi ng II * M c tiêu c th : 1 Xác nh t l vi khu n Staphylococcus aureus phân l p ph m máu và m c a b nh nhi t i b nh vi n nhi c trên b nh ng II 2 T l vi khu n Staphylococcus aureus phân b theo gi i tính và theo tu i 3 Kh o sát tính phân l p kháng kháng sinh c a vi khu n Staphylococcus aureus c SVTH: Nguy n Th Hu nh Nh Trang 6 KHÓA LU N T T NGHI... v nuôi c y phân l p các loài vi khu n t máu m 55 I .2 T l các lo i vi khu n phân l p c t máu và m 57 I.3 K t qu phân l p S .aureus trên b nh ph m máu và m 59 I.4 S phân b S .aureus theo gi i tính 60 I.5 S phân b S .aureus theo tu i 61 I.6 T l phân l p S .aureus theo khoa 62 I.7 M c II nh y c a kháng sinh v i S .aureus 64 BÀN LU N 67 III K T LU... eczema, h u b i M c kháng c a c th và tr em và ng i suy gi m mi n d ch huy t nh t Do chúng gây nên nhi u lo i nhi m khu n, ng gây nhi m khu n m t nhi m trùng r t n ng T nhi m khu n ng c bi t là nhi m khu n ngoài ây vi khu n xâm nh p vào máu gây nên nhi m khu n khác nhau và gây nên các các nhi m c l c c a vi khu n Nhi m t - Nhi m khu n huy t: t c u vàng là vi khu n th da, t i da Sau ó gây nên các ng huy t... 8 I.1 Staphylococcus aureus (T c u khu n) 8 I.1.1 c i m hình thái và c u trúc 8 I.1 .2 Tính ch t nuôi c y 9 I.1.3 I .2 i u ki n t ng tr ng và s phân b 12 Phân l p và phát hi n Staphylococcus aureus 13 I.3 c tính và các y u t c l c 14 I.4 I.5 II Các y u t ch ng l i s t v c a t bào ch 16 Kh n ng gây b nh 18 Tình hình nhi m khu n do t c u vàng ... monophosphate và chu trình axit tricarboxylic Staphylococcus aureus có catalase d khác nhau, có th m c nhi t ng và s d ng nhi u lo i carbonhydrat nhi u i u ki n và môi tr ng khác nhau, nh ng t t nh t là t 30oC -37oC và pH g n trung tính (gi i h n nhi t c a chúng t 10oC- 45oC và pH 7 .2 -7.4) nhi t phòng thoáng, có ánh sáng, t c u khu n sinh ra s c t (pigment) nh : s c t vàng, s c t tr ng, s c t vàng chanh Các. .. type 1, chích xì ke, nhi m HIV, m c b nh da mãn tính Sau 2 tu n n m vi n, t l này lên 30%-50% và th ng nhi m ch ng kháng thu c Tuy nhi n kh n ng nhi m vào th c ph m và gây b nh c a S aureus c ng r t l n do chúng phân b n ng sinh n kh p n i và có kh c t T c u nhi m vào th c ph m ch y u qua con các công o n ti p xúc tr c ti p v i ng i S hi n di n v i m t ng ch bi n có cao c a S aureus trong th c ph . đ: Kho sát tính đ kháng kháng sinh ca các chng Staphylococcus aureus phân lp đc t các mu bnh phm máu và m ti Bnh vin Nhi ng II t tháng 11 /20 13 đn tháng 04 /20 14 KHOA:. 04 /20 14 vi t l thng kê ti Bnh vin Nhi ng II trong 2 nm 20 12 và 20 13 Trang 69 Biu đ 18: So sánh t l đ kháng kháng sinh ca S .aureus trên 2 mu bnh phm máu và m t 11 /20 13. trúc đích 28 III.3 .2. 3 Thay đi tính thm vi kháng sinh 26 III.3 .2. 4 Bm đy kháng sinh 26 III.3 .2. 5 Thay đi con đng bin dng 29 IV. Tính kháng thuc kháng sinh và kháng sinh thng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014, Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014, Khảo sát tính đề kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ các mẫu bệnh phẩm máu và mủ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 04 năm 2014

Từ khóa liên quan