bài giảng toán 4 chương 3 bài 2 diện tích hình bình hành

17 370 0
  • Loading ...
1/17 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2014, 16:02

1 2 Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm của hỡnh bỡnh hành . Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và b»ng nhau. Kiểm tra bài cũ : Hình bình hành 3 Câu 2: Dùng một nhát kéo cắt hình chữ nhật sau thành hai miếng rồi ghép lại để được hình bình hành. Kiểm tra bài cũ : Hình bình hành 4 Câu 2: Dùng một nhát kéo cắt hình chữ nhật sau thành hai miếng rồi ghép lại để được hình bình hành. Kiểm tra bài cũ : Hình bình hành 5 C A D H Độ dài đáy Chiều cao B DC là đáy của hình bình hành AH vuông góc với DC Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành. Yêu cầu : Tính diện tích hình bình hành ABCD. 6 I B A C Cách tính diện tích hình bình hành ABCD : Cắt phần hình tam giác ADH - ghép vào hình tứ giác ABCH để được hình chữ nhật ABIH - tính diện tích hình chữ nhật ABIH. h a (D) H D 7 A B H I(D) h C C A D H B h a a Yêu cầu:Tính diện tích của hình bình hành và hình chữ nhật trên Bài 2: 10cm 5cm 10cm 5cm 8 A B H I(D) h C C A D H B h a a Ta có: - Số đo chiều rộng (BI, AH) của hình chữ nhật ABIH chính 0 0là chiều cao (h) của hình bình hành ABCD. - Số đo chiều dài (HI, AB) của hình chữ nhật ABIH chính là độ dài đáy (a) của hình bình hành ABCD. 9 Diện tích hình chữ nhật ABIH là a x h Quy tắc: Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) Công thức: S = a x h (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành) Vậy diện tích hình bình hành ABCD là a x h C A D H B h a A B H I(D) h C a 10 Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau: 9cm 5cm 9cm 7cm Diện tích hình bình hành là: Diện tích hình bình hành là: Diện tích hình bình hành là: 13cm 4cm [...].. .Bài 2: Tính diện tích mỗi hình a) Hình chữ nhật 5cm b) Hình bình hành 5cm 10cm Diện tích hình chữ nhật là: 10cm Diện tích hình bình hành là: 11 Bài 3: Tính diện tích hình bình hành , biết: a) Độ dài đỏy là 4dm, chiều cao là 34 cm b) Độ dài đỏy là 4m, chiều cao là 13dm Bài giải a) 4dm = 40 cm b) 4m = 40 dm Diện tích hình bình hành là: Diện tích hình bình hành là: 40 x 34 = 136 0 (cm2) 40 x 13 = 520 (dm2)... Diện tích hình bình hành là: Diện tích hình bình hành là: 40 x 34 = 136 0 (cm2) 40 x 13 = 520 (dm2) Đáp số : 136 0 cm2 Đáp số : 520 dm2 12 Một hỡnh bỡnh hành cú độ dài đỏy là 5m, chiều cao là 25 dm Diện tớch hỡnh bỡnh hành đú là: A 125 dm2 B 125 0dm C 125 0dm2 13 14 15 A B h D C H a Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) 16 17 . là 4m, chiều cao là 13dm. a) 4dm = 40 cm Diện tích hình bình hành là: 40 x 34 = 136 0 (cm 2 ) Đáp số : 136 0 cm 2 b) 4m = 40 dm Diện tích hình bình hành là: 40 x 13 = 520 (dm 2 ) Đáp số : 520 dm 2 Bài. B H I(D) h C a 10 Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau: 9cm 5cm 9cm 7cm Diện tích hình bình hành là: Diện tích hình bình hành là: Diện tích hình bình hành là: 13cm 4cm 11 Bài 2: Tính diện tích mỗi hình 10cm 5cm 5cm 10cm a). hình 10cm 5cm 5cm 10cm a) Hình chữ nhật b) Hình bình hành Diện tích hình chữ nhật là: Diện tích hình bình hành là: 12 Bài 3: Tính diện tích hình bình hành , biết: a) Độ dài đỏy là 4dm, chiều cao là 34 cm. b)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 4 chương 3 bài 2 diện tích hình bình hành, bài giảng toán 4 chương 3 bài 2 diện tích hình bình hành, bài giảng toán 4 chương 3 bài 2 diện tích hình bình hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn