bài giảng toán 3 chương 4 bài 10 tiền việt nam

22 357 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:39

[...].. .Toán Tiền Việt Nam Bài Tập 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền ? a) Trong chú lợn trên có …? đồng 6200 Toán Tiền Việt Nam b) Trong chú lợn trên có ? đồng 840 0 Toán Tiền Việt Nam a) 2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải 100 0 đồng 100 0 đồng 100 0 đồng 100 0 đồng 2000 đồng b) 5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 5000 đồng 100 00 đồng Toán Tiền Việt Nam 2 ) Phải lấy... Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là …?… đồng Toán Tiền Việt Nam 3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau : b) Mua một quả bóng và một chiếc bút chì thì hết …?… đồng 2500 Bút chì 1500 đồng Bóng bay 100 0 đồng Toán Tiền Việt Nam 3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau : c) Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là …?… .47 00 đồng LƯỢC 40 00 đồng Lọ hoa 8700 đồng Toán Tiền Việt Nam. .. để được số tiền ở bên phải c) 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 2000 đồng 100 00 đồng Toán Tiền Việt Nam Xem tranh rồi trả lời câu hỏi sau : LƯỢC 40 00 đồng Bút chì 1500 đồng Lọ hoa 8700 đồng Truyện 5800 đồng Bóng bay 100 0 đồng Toán Tiền Việt Nam 3) Xem tranh và trả lời câu hỏi sau : a) Trong các đồ vật trên : - Đồ vật có giá tiền ít nhất là : ……………bay bóng - Đồ vật có giá tiền nhiều... tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là …?… .47 00 đồng LƯỢC 40 00 đồng Lọ hoa 8700 đồng Toán Tiền Việt Nam Qua bài học hôm nay các em đã nhận biết được những tờ giấy bạc nào? Em sử dụng tiền để làm gì? Để tiết kiệm tiền em làm như thế nào? Toán Tiền Việt Nam (Xem sách trang 130 ) . dầu khí . Toán Tiền Việt Nam Toán Tiền Việt Nam Ngoài các loại tiền trên còn có các loại tiền sau : Toán Tiền Việt Nam Toán Tiền Việt Nam Bài Tập 1: Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền ? a) Trong. …? đồng 6200 Toán Tiền Việt Nam Trong chú lợn trên có ? đồng b) 840 0 Toán Tiền Việt Nam 2 ) Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải 100 0 đồng 100 0 đồng 100 0 đồng 100 0 đồng 2000. class="bi x0 y0 w0 h0" alt="" Toán Tiền Việt Nam Quan sát các tờ giấy bạc và nêu nhận xét: Toán Tiền Việt Nam Quan sát các tờ giấy bạc và nêu nhận xét: Toán Tiền Việt Nam * Nêu giá trị của các tờ
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 4 bài 10 tiền việt nam, bài giảng toán 3 chương 4 bài 10 tiền việt nam, bài giảng toán 3 chương 4 bài 10 tiền việt nam