bài giảng toán 3 chương 4 bài 9 phép trừ các số trong phạm vi 100 000

11 600 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:39

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: TOÁN 3 BÀI 9: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 a. 36472 + 55418 KIỂM TRA BÀI CŨ Đặt tính rồi tính: 36472 55418 91890 b. 31257 + 5204 + 812 + 31257 5204 812 + 37273 TOÁN TOÁN 85674 - 58329 = ? * 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 85674 – 58329 = 27345 * 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. * 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. * 2 thêm 1 bằng 3 ; 7 trừ 3 bằng 4,viết 4. * 5 thêm 1 bằng 6 ; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. 4 8 5 7 5 6 9238 2 7 543 - TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Bài 1 Tính: 92896 65748 - - - - 27148 73581 36029 32484 9177 59372 53814 05558 37552 23307 TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Bài 2. Đặt tính rồi tính : c.49283-5765 a.63780-18546 b.91462-53406 a. 63780 18546 45234 b.91462 53406 - - 38056 c. 49283 5765 43518 - TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Bài 3: Một quãng đường dài 25 850m, trong đó có 9850m đường đã rải nhựa .Hỏi còn bao nhiêu ki-lô- mét đường chưa được rải nhựa ? Bài 3: Tóm tắt: Quãng đường dài : Đã trải nhựa : 25850 m 9850 m Chưa được trải nhựa: Km ? Bài giải: TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Quãng đường chưa được trải nhựa là : 25850 – 9850 = 16000 (m) 16000 m = 16 km Đáp số : 16 km TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 A. 37313 B. 37213 C. 36213 ? Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng : Bài 2: 86290 3425 Bài 1: 64852 27539 - ? A. 83865 B. 82874 C. 82865 - A C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 1617 18 19 20 Chuẩn bị bài sau: Tiền Việt Nam [...]...Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ Chúc các em chăm ngoan, học giỏi ! . TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Bài 3: Một. phạm vi 100 000 Bài 1 Tính: 92 896 65 748 - - - - 27 148 735 81 36 0 29 32 48 4 91 77 5 93 7 2 538 14 05558 37 552 233 07 TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm. bằng 3 ; 7 trừ 3 bằng 4, vi t 4. * 5 thêm 1 bằng 6 ; 8 trừ 6 bằng 2, vi t 2. 4 8 5 7 5 6 9 238 2 7 5 43 - TOÁN TOÁN Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Phép trừ các số trong phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 4 bài 9 phép trừ các số trong phạm vi 100 000, bài giảng toán 3 chương 4 bài 9 phép trừ các số trong phạm vi 100 000, bài giảng toán 3 chương 4 bài 9 phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn