bài giảng toán 3 chương 4 bài 7 diện tích hình vuông

10 387 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:39

. cm 8 cm 9 cm Diện tích hình vuông 36 cm 2 64 cm 2 81 cm 2 Tính nhanh: 1cm 2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2 A C D B Hình vuông ABCD có: Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy. 80 mm Diện tích: … cm 2 ? Bài giải: Diện tích tờ giấy hình vuông là: 8 x 4 = 32 (cm 2 ) Đáp số: 32 cm 2 Đổi 80 mm = 8 cm Bài 2: Một hình vuông có chu vi 20 cm. Tính diện tích hình vuông đó? Tóm. nhật Đáp số: 20 cm 2 Bài giải Bài giải 1cm 2 3 x 3 = 9 ( ô vuông) Hình vuông ABCD mấy ô vuông? Diện tích mỗi ô vuông là 1cm 2 A C D B Hình vuông ABCD có: Muốn tính diện tích hình vuông ABCD ta làm
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 4 bài 7 diện tích hình vuông, bài giảng toán 3 chương 4 bài 7 diện tích hình vuông, bài giảng toán 3 chương 4 bài 7 diện tích hình vuông, Một hình vuông có chu vi 20 cm. Tính diện tích hình vuông đó?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn