đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012

94 459 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 10:51

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN ĐỨC LONG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 Mã số: 60.85.01.03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS Lương Văn Hinh Thái Nguyên , 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Trần Đức Long Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu thực hiện đề tài luận văn Thạc sỹ, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều thầy, cô Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên và các lãnh đạo, đồng nghiệp nơi tôi công tác. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo, PGS. TS Lương Văn Hinh người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp tôi suốt một thời gian từ tháng 5 năm 2012 đến nay để tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên, tập thể giáo viên khoa sau Đại học, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài và đóng góp những ý kiến quý báu để tôi hoàn thành tốt đề tài. Tôi xin gửi lời cám ơn tới gia đình, những người thân, cán bộ, đồng nghiệp và bạn bè đã tạo mọi điều kiện cho tôi thực hiện đề tài này. Vĩnh Phúc, ngày 4 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Trần Đức Long Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.1.Mục đích, yêu cầu của đề tài 3 1.1.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài 3 1.1.2. Yêu cầu 3 1.2.3. Ý nghĩa lý luận thực tiễn 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1 Cơ sở khoa học của đề tài 5 1.1.1 Cơ sở lý luận của đề tài 5 1.1.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài 6 1.1.3 Căn cứ pháp lý trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 7 1.1.4 Công tác bồi thường và GPMB đất trên thế giới 8 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của Việt Nam: 14 1.2.1 Trước khi có Luật Đất đai năm 1993: 14 1.2.2 Thời kỳ 1993 đến 2003 15 1.2.3 Từ khi có Luật đất đai năm 2003 15 1.2.4 Công tác giải phóng mặt bằng ở một số tỉnh thành của Việt Nam 16 1.3. Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của tỉnh Vĩnh Phúc: 18 1.3.1 Chính sách bồi thường: 18 1.3.2 Tình hình thực hiện công tác GPMB của thành phố Vĩnh Phúc 24 1.4. Nhận xét chung về tổng quan các vấn đề nghiên cứu 26 Chƣơng: 2 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1. Đối tượng nghiên cứu 27 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.3 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 27 2.3.1 Địa điểm 27 2.3.2 Thời gian thực hiện đề tài 27 2.4. Nội dung nghiên cứu 27 2.5. Phương pháp nghiên cứu 28 2.5.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống 28 2.5.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 28 2.5.3 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp: 29 2.5.4 Phương pháp thống kê tổng hợp 29 2.5.5 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 29 2.5.6 Phương pháp kế thừa 29 2.5.7 Phương pháp chuyên gia 29 2.5.8 Phương pháp minh họa 29 Chƣơng 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực tổ chức thực hiện Dự án . 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 36 3.2 Hiện trạng công tác quản lý sử dụng đất của vùng Dự án. 48 3.3 Khái quát về Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc 50 3.3.1. Căn cứ pháp lý 51 3.3.2. Vị trí, quy mô, tính chất của dự án: 52 3.4. Đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng 52 3.4.1 Quy trình thu hồi đất, bồi thường GPMB thực tế của dự án Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc. 52 3.4.2. Kết quả các bước triển khai thực hiện Dự án 55 3.4.3. Đánh giá kết quả BT, GPMB và TĐC của Dự án 56 3.4.4. Tổng hợp các loại đất bị thu hồi tại khu vực GPMB: 64 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.4.5. Tổng hợp kinh phí bồi thường GPMB của dự án 65 3.5. Tác động của việc thực hiện chính sách BT, GPMB dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống của các hộ dân có đất bị thu hồi. 67 3.5.1 Mục đích sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của người dân bị thu hồi đất 67 3.5.2 Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống của người dân bị thu hồi đất 68 3.5. Những thuận lợi và hạn chế 70 3.5.1. Thuận lợi 70 3.5.2. Hạn chế, khó khăn 70 3.5.3. Nguyên nhân 71 72 3.6. Đề xuất giải pháp tiến hành trong công tác GPMB của Ban GPMB và PTQĐ trong thời gian tới. 74 3.6.1 Quy trình thực hiện công tác GPMB: 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 1. Kết luận 76 2. Kiến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa XHCN : Xã hội chủ nghĩa NĐ-CP : Nghị định Chính phủ GPMB : Giải phóng mặt bằng HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân QĐ-UBND : Quyết định - Ủy ban nhân dân QSDĐ : Quyền sử dụng đất BT, HT : Bồi thường, hỗ trợ KT-XH : Kinh tế xã hội ADB : Ngân hàng phát triển châu á WB : Ngân hàng thế giới QH-KH : Quy hoạch kế hoạch TĐC : Tái định cư DT : Diện tích PTQĐ : Phát triển quỹ đất Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1: Số lao động Tam Dương và Yên Lạc 2006-2010 41 Bảng 3.2: Diện tích các loại đất cần thu hồi và GPMB của Dự án 50 Bảng: 3.3. Đối tượng và điều kiện bồi thường 57 Bảng 3.4: Kết quả bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp quỹ I của Dự án 59 Bảng 3.5: Kết quả bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp quỹ II của Dự án 60 Bảng 3.6: Bảng đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả 63 Bảng 3.7: Các loại đấtbị thu hồi của dự án 64 Bảng: 3.8: Kinh phí thực hiện phương án bồi thường GPMB 66 Bảng 3.9: Hình thức bồi thường cho hộ gia đình bị thu hồi đất 67 Bảng 3.10: Mục đích sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân bị thu hồi đất 68 Bảng 3.11: Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống của người dân bị thu hồi đất 68 Bảng 3.12: Tình hình việc làm và hỗ trợ việc làm sau khi thu hồi đất 69 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, nhà nước muốn tồn tại và phát triển thì phải quản chặt, nắm chắc tài nguyên đất đai. Mỗi thời kỳ lịch sử với chế độ chính sách khác nhau xong đều phải có chính sách quản lý đất đai đặc trưng cho thời kỳ lịch sử đó. Từ khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời (nay là Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt Nam) đã ban hành Hiến pháp và đến nay đã sửa đổi bốn lần ( Hiến pháp 1946; 1959; 1980; 1992 ). Tại điều 20 Hiến pháp năm 1980 quy định “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch chung nhằm đảm bảo đất đai được sử dụng hợp lý và tiết kiệm”. Tại chương 2 Điều 17, 18 Hiến pháp năm 1992 quy định “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch - kế hoạch của pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài”. Pháp luật về đất đai bao gồm các quy phạm quản lý về sử dụng đất đai với các hình thức như: luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư, quyết định, vv Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ về đất đai. Quyết định số: 201/QĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1/7/1980 về thống nhất và tăng cường công tác quản lý đất đai trong cả nước. “Toàn bộ quỹ đất trong cả nước đều do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch - kế hoạch chung nhằm đảm bảo ruộng đất được sử dụng hợp lý, tiết kiệm và đi lên hướng sản xuất lớn XHCN”. Cùng với một số văn bản hướng dẫn của hiến pháp. Luật đất đai ra đời và sửa đổi bổ sung (một số lần) cho phù hợp với các thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Luật đất đai năm 1988 là một trong những luật đất đai cụ Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 thể hoá được nhiều điều quan trọng. Tại Điều 9 Luật đất đai năm 1988 thể hiện 7 nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Luật đất đai năm 1993 tại Điều 8 quy định: “ Chính phủ thống nhất quản lý đất đai trong cả nước. UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về đất đai trong địa phương theo thẩm quyền được quy định tại luật này. Thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai ở trung ương chịu trách nhiệm trước chính phủ, thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai ở địa phương chịu trách nhiệm trước UBND cùng cấp trong việc quản lý nhà nước về đất đai”. Luật đất đai năm 2003 ra đời gồm 146 điều nó vừa mang tính kế thừa, hoàn thiện và có tầm nhìn mở rộng hơn một số điều khoản nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, tại khoản 2 điều 6 quy định: Nội dung quản lý nhà nước về đất đai được cụ thể hoá bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó: Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗi trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy CNQSDĐ, trình tự thực hiện thủ túc BT, HT tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, đấu giá thu hồi đất, BT, HT và tái định cư. Trên cơ sở đó các tỉnh, thành ban hành các quyết định liên quan đến giá đất hàng năm, đơn giá bôì thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất vv. Có thể nói đây là cẩm nang, pháp lý quan trọng để cho các tổ chức làm nhiện vụ GPMB trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khó nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai vì đặc điểm đa dạng và phức tạp, công tác BT, GPMB đòi hỏi nhiều về chuyên môn hoá, xã hội hoá và kỹ thuật hoá, phẩm chất đạo đức của người cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ này. Thực tế trong những năm qua nhiều dự án được các tổ chức làm nhiện vụ GPMB nhận bàn giao được mặt bằng, thu hút được nhiều nhà đầu tư góp [...]... về công tác GPMB trong cả nước nói chung, Ban GPMB và PTQĐ tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: " Đánh giá công tác Giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2012 " 1.1 Mục đích, yêu cầu của đề tài 1.1.1 Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá thực trạng công tác GPMB Dự án Xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 27 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Công tác bồi thường, GPMB Dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc Dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc: là dự án tầm quốc gia được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 35/2011/QĐ-TTg ngày 19/3/2001, trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng UBND tỉnh Vĩnh phúc thành lập mới bệnh. .. hội - Hiện trạng sử dụng đất - Tình hình quản lý đất đai Nội dung 2: Thực trạng công tác GPMB dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 201 0- 2012 - Kết quả bồi thường: đất, tài sản - Kết quả hỗ trợ: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất; Hỗ trợ di chuyển ;… - Kết quả thu hồi và tái định cư Nội dung 3: Đánh giá việc thực hiện chính sách BT, GPMB dự án xây. .. án xây dựng mới Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc và sự tác động ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân bị thu hồi đất - Ảnh hưởng đến kinh tế và thu nhập - Ảnh hưởng đến việc làm - Ảnh hưởng đến trật tự trị an - Ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng , công trình công cộng Nội dung 4: Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp đẩy mạnh công tác GPMB đối với dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc nói... quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất 1.2.4 Công tác giải phóng mặt bằng ở một số tỉnh thành của Việt Nam 1.2.4.1 Công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố Đà Nẵng Thành phố Đà Nẵng là nơi thực hiện công tác BT&GPMB nhanh gọn và hiệu quả nhất trong toàn quốc UBND thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ban giải toả mặt bằng để thực hiện nhi m vụ... của tỉnh Vĩnh Phúc: 1.3.1 Chính sách bồi thường: - Quyết định 18/2001/QĐ-UBND ngày 20/4/20011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định về thực hiện BT, HT và tái định cư và đơn giá BT, HT tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012; - Quyết... thác sử dụng 2.2 Phạm vi nghiên cứu Bồi thường, GPMB Dự án xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện từtháng 11 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 2.3 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 2.3.1 Địa điểm Tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương và xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 2.3.2 Thời gian thực hiện đề tài Từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 8 năm 2013 2.4 Nội dung nghiên cứu Đề tài tiến hành... đoạn 2010 - 2012 - Đánh giá việc thực hiện chính sách BT, GPMB và sự tác động việc thực hiện chính sách BT, GPMB đến đời sống, việc làm của người bị thu hồi đất - Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và trở ngại trong quá trình thực hiện công tác GPMB của Dự án - Đề xuất giải pháp nhằm tiến hành công tác GPMB trong thời gian tới hiệu quả và phù hợp với điều kiện địa phương Vĩnh Phúc 1.1.2 Yêu cầu - Nghiên... trước tới nay - Đánh giá đúng thực trạng tiến độ, kết quả thực hiện một Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế, vừa đẩy nhanh tiến độ GPMB, vừa đúng với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo được 3 lợi ích Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/... trung công sức chỉ đạo giải quyết Thành phố đã thành lập được ban chuyên trách công tác BT&GPMB đến nay đã được 5 năm (từ năm 20012006) Theo báo cáo số 79/BC - GPMB ngày 30 tháng 05 năm 2005 của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố cho thấy, năm 2005 Thành phố đã triển khai BT&GPMB tổng số 55 dự án trong đó có 3 dự án của Trung Ương, 12 dự án của tỉnh và 23 dự án của Thành phố, 8 dự án của . http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN ĐỨC LONG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN. Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc 50 3.3.1. Căn cứ pháp lý 51 3.3.2. Vị trí, quy mô, tính chất của dự án: 52 3.4. Đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt. - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2012 " 1.1. Mục đích, yêu cầu của đề tài 1.1.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá thực trạng công tác GPMB Dự án Xây dựng Bệnh viện Sản -
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn