ứng dụng trigger thiết kế các hoạt động tương tác trong dạy - học ngoại ngữ

17 708 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 09:48

ỨNG DỤNG TRIGGER THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC TRONG DẠY-HỌC NGOẠI NGỮ Hướng dẫn thực hiện Ứng dụng minh họa Hướng dẫn tạo hiệu ứng Trigger Ứng dụng thực hiện các hoạt động tương tác  Giới thiệu: Thông thường các hiệu ứng trong powerpoint sẽ xuất hiện tuần tự. Như vậy sẽ khó trong các tình huống trình chiếu không theo trình tự. Nếu giải quyết bài toán bằng kỹ thuật hyperlink sẽ phải tạo ra rất nhiều slide.  Để giải quyết bài toán trình chiếu các hiệu ứng không theo tuần tự và ngắn gọn ta sử dụng kỹ thuật trigger có sẵn trong powerpoint. Nguyên tắc hoạt động  1 hiệu ứng của một đối tượng sẽ được kích hoạt khi ta click chuột vào một đối tượng được qui định để kích hoạt hiệu ứng (đối tượng được qui định có thể là chính đối tượng có gán hiệu ứng. • VD: Ta gắn hiệu ứng cho 1 textbox A hiệu ứng xuất hiện, sau đó gán trigger cho vào textbox B thì chỉ khi nào click chuột vào textbox B thì hiệu textbox A mới xuất hiện trên màn hình D D B B C C A A MS Word MS Excel MS Powerpoint MS Frontpage Không sử dụng trigger Minh họa sự khác nhau giữa sử dụng và không sử dụng trigger Các hiệu ứng tuần tự xuất hiện từ trên xuống dưới D D B B C C A A MS Word MS Excel MS Powerpoint MS Frontpage Có sử dụng trigger Minh họa sự khác nhau giữa sử dụng và không sử dụng trigger Các hiệu ứng chỉ xuất hiện khi bấm vào nút tương ứng Ví dụ: Play Play Cách thực hiện  Bước 1: Tạo hiệu ứng cho đối tượng  Bước 2: Thực hiện trigger Chọn hiệu ứng của đối tượng ở thanh taskpane và chọn mục Timing… ở trình đơn. Cách thực hiện  Bước 3: Thực hiện gán trigger  Click chọn nút Triggers  Bấm chọn mục Start effect on click of  Chọn đối tượng khi click vào sẽ kích hoạt Đối tượng tác động có thể là chính đối tượng đó Đối tượng tác động có thể là đối tượng khác Home MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA  MULTIPLE CHOICE  CROSSWORD  HANGMAN  LUCKY NUMBER  LUCKY STAR 1  Ô CHỮ  LUCKY STAR 2 Home Multiple-choice question Bài tập với hiệu ứng trigger Yêu cầu: Bấm đáp án B xuất hiện textbox báo đáp án đúng, bấm vào 2 đáp án còn lại xuất hiện textbox báo sai. Bấm vào textbox đáp án thì textbox đáp án đó biến mất Sai Sai Question 1: …………………………………………? A. Đáp án 1 B. Đáp án 2 C. Đáp án 3 Đúng [...]... textbox thông báo đáp án tương ứng cho 3 đáp B4: Gán 2 hiệu ứng xuất hiện (nhóm hiệu ứng Entrance) và biến mất (nhóm hiệu ứng Exit) cho mỗi textbox thông báo đáp án B5: Gán trigger cho hiệu ứng xuất hiện khi bấm vào textbox đáp án tương ứng B6: Gán trigger cho hiệu ứng biến mất khi bấm vào chính textbox thông báo đáp án đó Menu Hãy tìm 10 động từ theo hàng ngang hoặc hàng dọc trong bảng chữ cái sau I... F I U E A J Z N B H K Q Menu Topic : JOB D O C T O R Game over ABCDEF GH I J KM NOP QR S T U VWX Y z Menu Lucky Star 1: 3 5 1 7 4 8 2 6 Menu Lucky Star 2: They are going to make a two-day trip Because ais Lansome days-off after She’s anxioustheanxious parents’ 5 When are Thay her When they arethey students’They are 4 Why have campfire.some 3 Whatare aboutPagodastudied 1 How far is Lanvisiting about? . ỨNG DỤNG TRIGGER THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC TRONG DẠY-HỌC NGOẠI NGỮ Hướng dẫn thực hiện Ứng dụng minh họa Hướng dẫn tạo hiệu ứng Trigger Ứng dụng thực hiện các hoạt động tương tác  Giới. Frontpage Có sử dụng trigger Minh họa sự khác nhau giữa sử dụng và không sử dụng trigger Các hiệu ứng chỉ xuất hiện khi bấm vào nút tương ứng Ví dụ: Play Play Cách thực hiện  Bước 1: Tạo hiệu ứng cho. toán trình chiếu các hiệu ứng không theo tuần tự và ngắn gọn ta sử dụng kỹ thuật trigger có sẵn trong powerpoint. Nguyên tắc hoạt động  1 hiệu ứng của một đối tượng sẽ được kích hoạt khi ta click
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng trigger thiết kế các hoạt động tương tác trong dạy - học ngoại ngữ, ứng dụng trigger thiết kế các hoạt động tương tác trong dạy - học ngoại ngữ, ứng dụng trigger thiết kế các hoạt động tương tác trong dạy - học ngoại ngữ

Từ khóa liên quan