bài giảng toán 3 chương 2 bài 28 chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

11 380 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:10

. SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 31 2: 8= 39 ngày 31 2: 6= 52 ngày N4 Toán CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Tính: 422 2 4 2 0 2 2 0 21 1 2 0 Toán CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO. 5 23 0 6 2 8 0 7 1 4 3 2 8 32 0 6 36 3 0 5 30 0 1 5 4 0 8 40 0 5 1 5 0 BS/72N2 Toán CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 1: Tính: a) 8 72 4 39 0 6 905 5 b) 457 4 489 5 23 0 6 2 8 0 7 1 4 3 2 8 32 0 6 36 3. 1. Phép chia có dư Toán CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 23 trừ 20 bằng 3. 7 nhân 5 bằng 35 ; Toán CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ Bài 1: Tính: a) 8 72 4 39 0 6 905 5 b) 457
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 28 chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 28 chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 2 bài 28 chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn