bài giảng toán 3 chương 2 bài 23 so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

16 401 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:10

    ! "# $%&'()*+,-./01+,23!435601'(7 8 91+,23!01'(4:01565 *&;<=56> !01<56 +#'85?(@/ A-9BC(<&4C23!43560BC(&47 =9BC(<&4C23!D560BC(&4> *-1E4015F23!435601+G"54@H7 ="53015F@"@01+G>  99.9IJKL.MNO9I P  *4 D4 $ Q D*;=56> -:CRS@T2$Q23!56R:CRS@T2P- -"%'U2:CRS@T2P+U2R:CRS@T2$Q- 3 1 1)Ví dụ:  99.9IJKL.MNO9I *> VWXYDX-./X+U24:!@643X4V7 A Z W 28 X4V23!X4:01565 [ X+U2X4V-  !01 A Z 9\] X4V X WX DX  D ; Z =56>  99.9IJKL.MNO9I ^E4015F23!435601+G ^9'"01+G+U24:!@643015F _F28 _`!01a@b22@cRd)e- 99.9IJKL.MNO9I *> VWXYDX-./X+U24:!@643X4V7 A Z WD;Z=56> 28 X4V23!X4:01565 [ X+U2X4V-  !01 A Z $ Q D*;=56> :CRS@T2$Q23!56R:CRS@T2P- "%'U2:CRS@T2P+U2R:CRS@T2$Q- 3 1 *4 P  D4 A>[fQg @h+8Y2i@2AAj4*WA  99.9IJKL.MNO9I A[H)b'12=@k4l> 91 5F 91 +G 915F23!43 5601+G7 91+G+U24:!@6 43015F7 & * < D  AW * A < * Z A * A Z  99.9IJKL.MNO9I * 2j'c%Dmn0@Y2jC_F%*<mn0@- ./010@o2j'c+U24:!@643010@o2jC_F7  99.9IJKL.MNO9I *2j'c%Dmn0@Y2jC_F%*<mn0@- ./010@o2j'c+U24:!@643010@o2jC_F7 8 910@2jC_F23!010@2j'c4:01565 *<D;<=56> [ 010@2j'c+U2010@2jC_F- !01 4 1 4 1  99.9IJKL.MNO9I 91b)b24p"@+U24:!@64301b)b24'q27 5 1 "> ZA;Z=56> r91b)b24p"@+U201b)b24'q2- +> D*;=56> r91b)b24p"@+U201b)b24'q2- 3 1 [...]... TOÁN SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN A 2 bằng một phần mấy của 4 ? 2 B B C 1 4 1 2 TOÁN SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN A A 3 bằng một phần mấy của 12 ? 1 4 B 1 3 C 1 2 TOÁN SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN A 5 bằng một phần mấy của 30 ? 1 5 B 1 4 C c 1 6 SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN 1) Ví dụ: A 2cm B D C 6 cm 6 : 2 = 3 (lần) Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài.. .Toán SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN 2cm 1) Ví dụ: A B D C 6 cm 6 : 2 = 3 (lần) Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng 1 độ dài đoạn thẳng CD 3 2 )Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? Bài giải Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là: 30 : 6 = 5 (lần) Vậy tuổi con bằng 1 tuổi mẹ 5 Đáp số: 1 5 TOÁN SO SÁNH... (lần) Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng 1 độ dài đoạn thẳng CD 3 2 )Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? Bài giải Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là: 30 : 6 = 5 (lần) Vậy tuổi con bằng 1 tuổi mẹ 5 Đáp số: 1 5 . ! "# $%&'()*+,-./ 01 +, 23 !  43 56 01 '(7 8  91 +, 23 !  01 '(4: 01 565 *&;<=56> ! 01 <56 +#'85?(@/ A-9BC(<&4C 23 !  43 560BC(&47 =9BC(<&4C 23 ! D560BC(&4> *- 1 E4 01 5F 23 !  43 56 01 +G"54@H7 =" 53  01 5F@"@ 01 +G>  99.9IJKL.MNO9I P. ! "# $%&'()*+,-./ 01 +, 23 !  43 56 01 '(7 8  91 +, 23 !  01 '(4: 01 565 *&;<=56> ! 01 <56 +#'85?(@/ A-9BC(<&4C 23 !  43 560BC(&47 =9BC(<&4C 23 ! D560BC(&4> *- 1 E4 01 5F 23 !  43 56 01 +G"54@H7 =" 53  01 5F@"@ 01 +G>  99.9IJKL.MNO9I P. * A < * Z A * A Z  99.9IJKL.MNO9I * 2j'c%Dmn0@Y2jC_F%*<mn0@- ./ 01 0@o2j'c+U 2 4:!@6 43  01 0@o2jC_F7  99.9IJKL.MNO9I *2j'c%Dmn0@Y2jC_F%*<mn0@- ./ 01 0@o2j'c+U 2 4:!@6 43  01 0@o2jC_F7 8 91 0@2jC_F 23 !  01 0@2j'c4: 01 565 *<D;<=56> [
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 23 so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn, bài giảng toán 3 chương 2 bài 23 so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn, bài giảng toán 3 chương 2 bài 23 so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn