bài giảng toán 3 chương 2 bài 23 so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

16 394 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:10

    ! "# $%&'()*+,-./01+,23!435601'(7 8 91+,23!01'(4:01565 *&;<=56> !01<56 +#'85?(@/ A-9BC(<&4C23!43560BC(&47 =9BC(<&4C23!D560BC(&4> *-1E4015F23!435601+G"54@H7 ="53015F@"@01+G>  99.9IJKL.MNO9I P  *4 D4 $ Q D*;=56> -:CRS@T2$Q23!56R:CRS@T2P- -"%'U2:CRS@T2P+U2R:CRS@T2$Q- 3 1 1)Ví dụ:  99.9IJKL.MNO9I *> VWXYDX-./X+U24:!@643X4V7 A Z W 28 X4V23!X4:01565 [ X+U2X4V-  !01 A Z 9\] X4V X WX DX  D ; Z =56>  99.9IJKL.MNO9I ^E4015F23!435601+G ^9'"01+G+U24:!@643015F _F28 _`!01a@b22@cRd)e- 99.9IJKL.MNO9I *> VWXYDX-./X+U24:!@643X4V7 A Z WD;Z=56> 28 X4V23!X4:01565 [ X+U2X4V-  !01 A Z $ Q D*;=56> :CRS@T2$Q23!56R:CRS@T2P- "%'U2:CRS@T2P+U2R:CRS@T2$Q- 3 1 *4 P  D4 A>[fQg @h+8Y2i@2AAj4*WA  99.9IJKL.MNO9I A[H)b'12=@k4l> 91 5F 91 +G 915F23!43 5601+G7 91+G+U24:!@6 43015F7 & * < D  AW * A < * Z A * A Z  99.9IJKL.MNO9I * 2j'c%Dmn0@Y2jC_F%*<mn0@- ./010@o2j'c+U24:!@643010@o2jC_F7  99.9IJKL.MNO9I *2j'c%Dmn0@Y2jC_F%*<mn0@- ./010@o2j'c+U24:!@643010@o2jC_F7 8 910@2jC_F23!010@2j'c4:01565 *<D;<=56> [ 010@2j'c+U2010@2jC_F- !01 4 1 4 1  99.9IJKL.MNO9I 91b)b24p"@+U24:!@64301b)b24'q27 5 1 "> ZA;Z=56> r91b)b24p"@+U201b)b24'q2- +> D*;=56> r91b)b24p"@+U201b)b24'q2- 3 1 [...]... TOÁN SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN A 2 bằng một phần mấy của 4 ? 2 B B C 1 4 1 2 TOÁN SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN A A 3 bằng một phần mấy của 12 ? 1 4 B 1 3 C 1 2 TOÁN SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN A 5 bằng một phần mấy của 30 ? 1 5 B 1 4 C c 1 6 SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN 1) Ví dụ: A 2cm B D C 6 cm 6 : 2 = 3 (lần) Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài.. .Toán SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN 2cm 1) Ví dụ: A B D C 6 cm 6 : 2 = 3 (lần) Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng 1 độ dài đoạn thẳng CD 3 2 )Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? Bài giải Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là: 30 : 6 = 5 (lần) Vậy tuổi con bằng 1 tuổi mẹ 5 Đáp số: 1 5 TOÁN SO SÁNH... (lần) Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng 1 độ dài đoạn thẳng CD 3 2 )Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? Bài giải Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là: 30 : 6 = 5 (lần) Vậy tuổi con bằng 1 tuổi mẹ 5 Đáp số: 1 5 . ! "# $%&'()*+,-./ 01 +, 23 !  43 56 01 '(7 8  91 +, 23 !  01 '(4: 01 565 *&;<=56> ! 01 <56 +#'85?(@/ A-9BC(<&4C 23 !  43 560BC(&47 =9BC(<&4C 23 ! D560BC(&4> *- 1 E4 01 5F 23 !  43 56 01 +G"54@H7 =" 53  01 5F@"@ 01 +G>  99.9IJKL.MNO9I P. ! "# $%&'()*+,-./ 01 +, 23 !  43 56 01 '(7 8  91 +, 23 !  01 '(4: 01 565 *&;<=56> ! 01 <56 +#'85?(@/ A-9BC(<&4C 23 !  43 560BC(&47 =9BC(<&4C 23 ! D560BC(&4> *- 1 E4 01 5F 23 !  43 56 01 +G"54@H7 =" 53  01 5F@"@ 01 +G>  99.9IJKL.MNO9I P. * A < * Z A * A Z  99.9IJKL.MNO9I * 2j'c%Dmn0@Y2jC_F%*<mn0@- ./ 01 0@o2j'c+U 2 4:!@6 43  01 0@o2jC_F7  99.9IJKL.MNO9I *2j'c%Dmn0@Y2jC_F%*<mn0@- ./ 01 0@o2j'c+U 2 4:!@6 43  01 0@o2jC_F7 8 91 0@2jC_F 23 !  01 0@2j'c4: 01 565 *<D;<=56> [
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 23 so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn, bài giảng toán 3 chương 2 bài 23 so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn, bài giảng toán 3 chương 2 bài 23 so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn