bài giảng toán 3 chương 2 bài 22 bảng chia 8

11 375 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:10

BÀI 22: BẢNG CHIA 8 BÀI 22: BẢNG CHIA 8 MÔN: TOÁN LỚP 3 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Toán Kiểm tra bài cũ : Thực hiện phép chia rồi trả lời câu hỏi sau: Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ? 18 : 6 = 3 (lần) ; 18 m dài gấp 3 lần 6m. Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg ? 35 : 5 = 7 ( lần) ; 35kg cân nặng gấp 7 lần 5kg 8 : 8 = 16 : 8 = 24 : 8 = 32 : 8 = 40 : 8 = 48 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 = 80 : 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9 80 : 8 = 10 8 : 8 = 1 16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5 1 Tính nhẩm: 24 : 8 = 40 : 8 = 32 : 8 = 16 : 8 = 48 : 8 = 8 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 = 3 5 4 2 6 1 7 8 9 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9 80 : 8 = 10 8 : 8 = 1 16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5 2 Tính nhẩm: 8 x 5 = 40 : 8 = 40 : 5 = 8 x 4 = 32 : 8 = 38 : 4 = 8 x 6 = 48 : 8 = 48 : 6 = 40 5 8 32 4 8 48 6 8 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9 80 : 8 = 10 8 : 8 = 1 16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5 3 Bài toán: Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét ? Bài giải Chiều dài của mỗi mảnh vải là: 32 : 8 = 4 (m) Đáp số: 4m vải Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9 80 : 8 = 10 8 : 8 = 1 16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5 4 Bài toán: Một tấm vải dài 32m được cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải ? Bài giải Số mảnh vải cắt được là: 32 : 8 = 4 (mảnh) Đáp số: 4 mảnh vải hptt://violet.vn/lieupq71 Trò chơi đoán tuổi các con vật: Trò chơi đoán tuổi các con vật: Trò chơi như sau: Có 3 con vật mải Trò chơi như sau: Có 3 con vật mải chơi nên đã quên mất tuổi của mình. Vì chơi nên đã quên mất tuổi của mình. Vì vậy lớp chúng ta chia làm 3 đội đoán xem vậy lớp chúng ta chia làm 3 đội đoán xem tuổi mỗi con vật là bao nhiêu tuổi? Nếu đội tuổi mỗi con vật là bao nhiêu tuổi? Nếu đội nào đoán đúng và nhanh nhất là đội chiến nào đoán đúng và nhanh nhất là đội chiến thắng. thắng. Toán Bảng chia 8 4 : 8 : 8 9 8 : 8 32 72 64 Toán Bảng chia 8 Dặn dò – nhận xét tiết học Dặn dò – nhận xét tiết học Toán Bảng chia 8 . = 48 : 6 = 40 5 8 32 4 8 48 6 8 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9 80 : 8 = 10 8 : 8 = 1 16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5 3 Bài toán: . = 64 : 8 = 72 : 8 = 80 : 8 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9 80 : 8 = 10 8 : 8 =. : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5 1 Tính nhẩm: 24 : 8 = 40 : 8 = 32 : 8 = 16 : 8 = 48 : 8 = 8 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 = 3 5 4 2 6 1 7 8 9 Toán 8 x 3 = 24 24 : 8 = 3 Bảng chia 8 48
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 22 bảng chia 8, bài giảng toán 3 chương 2 bài 22 bảng chia 8, bài giảng toán 3 chương 2 bài 22 bảng chia 8