bài giảng toán 3 chương 2 bài 8 bảng nhân 7

12 516 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

LỚP 3LỚP 3 Đặt tính rồi tính Đặt tính rồi tính Toán Toán 30 : 5 30 : 5 35 : 4 35 : 4 34 : 6 34 : 6 8 8 4 4 35 35 32 32 3 3 5 5 6 6 34 34 30 30 4 4 6 6 5 5 30 30 30 30 0 0 7 được lấy 1 lần , ta viết : 7 x 1 = 7 7 được lấy 2 lần, ta có : 7 x 2 = Vậy :7x 2 =14 Toán Toán 7 được lấy 3 lần Vậy :7x 3 = 21 ta có : 7 x 3 = ta có : 7 x 2 = 7+7 = ta có : 7 x 3 = 7 + 7+7 = 21 14 7 được lấy 1 lần ta viết : 7 x 1 = 7 7được lấy2 lần, ta có : 7 x 2 =7 + 7 = 14 7 được lấy 3 lần Vậy : 7x 3 = 21 ta có : 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21 Toán Toán 7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 Vậy : 7x 2= 14 BẢNG NHÂN 7 7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 Bài 1: Tính nhẩm Bài 1: Tính nhẩm Toán Toán 7 x 3 = 7 x 3 = 7 x 5 = 7 x 5 = 7 x 7 = 7 x 7 = 2 4 3 1 7 x 8 = 7 x 8 = 7 x 6 = 7 x 6 = 7 x 4 = 7 x 4 = 21 21 35 35 49 49 7 x 2 = 7 x 2 = 7 x 10 = 7 x 10 = 7 x 9 = 7 x 9 = 56 56 42 42 28 28 7 x 1 = 7 x 1 = 0 x 7 = 0 x 7 = 7 x 0 = 7 x 0 = 14 14 70 70 63 63 7 7 0 0 0 0 Bài 1: Tính nhẩm Bài 1: Tính nhẩm Toán Toán 7 x 3 = 7 x 3 = 7 x 5 = 7 x 5 = 7 x 7 = 7 x 7 = 7 x 8 = 7 x 8 = 7 x 6 = 7 x 6 = 7 x 4 = 7 x 4 = 21 21 35 35 49 49 7 x 2 = 7 x 2 = 7 x 10 = 7 x 10 = 7 x 9 = 7 x 9 = 56 56 42 42 28 28 7 x 1 = 7 x 1 = 0 x 7 = 0 x 7 = 7 x 0 = 7 x 0 = 14 14 70 70 63 63 7 7 0 0 0 0 Bài 2 Bài 2 Tóm tắt : Bài giải Số ngày 4 tuần lễ có là : 7 x 4 = 28 ( ngày ) Đáp số : 28 ngày Sgk/31 Toán Toán Mỗi tuần lễ : 7 ngày 4 tuần lễ : …… ngày ? Toán Toán Bài 3: Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống: Bài 3: Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống: 14 21 28 42 49 56 63 70357 Bạn nào giỏi nhất ! Bạn nào giỏi nhất ! Cử một bạn trong tổ thi đọc bảng nhân 7 Toán Toán [...].. .Toán  …Học thuộc bảng nhân 7  …Làm bài tập trong vở bài  Chuẩn bị bài : luyện tập tập toán . = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 Vậy : 7x 2= 14 BẢNG NHÂN 7 7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x 6 = 42 7 x 7 = 49 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63 7 x 10 = 70 Bài. viết : 7 x 1 = 7 7được lấy2 lần, ta có : 7 x 2 =7 + 7 = 14 7 được lấy 3 lần Vậy : 7x 3 = 21 ta có : 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21 Toán Toán 7 x 1 = 7 7 x 2 = 14 7 x 3 = 21 7 x 4 = 28 7 x 5 = 35 7 x. nhẩm Bài 1: Tính nhẩm Toán Toán 7 x 3 = 7 x 3 = 7 x 5 = 7 x 5 = 7 x 7 = 7 x 7 = 2 4 3 1 7 x 8 = 7 x 8 = 7 x 6 = 7 x 6 = 7 x 4 = 7 x 4 = 21 21 35 35 49 49 7 x 2 = 7 x 2 = 7 x 10 = 7 x 10 = 7 x
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 8 bảng nhân 7, bài giảng toán 3 chương 2 bài 8 bảng nhân 7, bài giảng toán 3 chương 2 bài 8 bảng nhân 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn