bài giảng toán 3 chương 2 bài 7 phép chia hết và phép chia có dư

10 612 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

. 6 ( dư 1) 29 6 4 24 5 Viết: 29 : 6 = 4 ( dư 5) 19 4 4 16 3 Viết: 19 : 4 = 4 ( dư 3) 1 Tính rồi viết theo mẫu: c) Toán 20 3 6 28 4 42 6 18 2 7 28 0 7 42 0 Viết: 20 : 3 = 6 ( dư 2) Viết: 28 . dư 2) Viết: 28 : 4 = 7 Viết: 42 : 6 = 7 2 Đ S Toán ? a) 32 4 8 32 0 Đ 30 6 424 6 b) c) d) 48 6 848 0 20 3 515 5 Đ SS Toán 3 Đã khoanh vào số ô tô trong hình nào? 2 1 a) b) Toán 46 5 8 40 6 46 5 9 45 1 46 5 9 46 0 5 4 32 1 Hết. 4 15 3 5 15 00 20 4 Viết: 15 : 3 = 5 24 4 6 24 0 Viết: 15 : 3 = 5 Toán b) 9 2 4 8 1 • 9 chia 2 được 4, viết 4. • 4 nhân 2 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1. Ta nói: 9 : 2 là phép chia có dư, 1 là số dư. Ta
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 7 phép chia hết và phép chia có dư, bài giảng toán 3 chương 2 bài 7 phép chia hết và phép chia có dư, bài giảng toán 3 chương 2 bài 7 phép chia hết và phép chia có dư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn