bài giảng toán 3 chương 2 bài 3 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)

12 486 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

Huyện Ninh Giang Tỉnh Hải Dương Bài 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Toán 3 Kiểm tra: 11 5 42 2 13 3 32 3 x x x x Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) 26 x 3 = ? Đọc phép nhân 26 3 x Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) 26 x 3 2 3 x * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1 * 3 nhân 2 bằng 6, 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. 6 26 x 3 = ? 7 8 26 x 3 = 78 Phép nhân này có gì khác các phép nhân đã học? Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) 54 x 6 5 6 x * 4 nhân 6 bằng 24, viết 4, nhớ 2 * 5 nhân 6 bằng 30, thêm 2 bằng 32, viết 32. 4 2 4 54 x 6 = 324 Hai phép tính 26 x 3 và 54 x 6 có điểm gì giống và khác nhau? 3 Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Nêu các bước thực hiện phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số ? - Đặt tính - Tính theo thứ tự từ phải sang trái * Lưu ý: Ở các lần nhân, nếu tích lớn hơn hoặc bằng 10 thì ta nhớ sang lần nhân tiếp theo. Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Bài 1: Tính a) 47 2 28 6 25 3 36 4 x x x x b) Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Bài 1: Tính a) 47 2 28 6 25 3 36 4 x x x x b) 94 168 75 144 Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Bài 2: Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét? Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? Bài giải Hai cuộn vải như thế dài số mét là: 35 x 2 = 70 (mét) Đáp số: 72 mét Gợi ý: Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Bài 3: a) Cho x : 6 = 12 A. 72 B. 612 C. 62 Chọn giá trị đúng của x: b) Cho x : 4 = 23 A. 812 B. 92 C. 82 Chọn giá trị đúng của x: [...].. .Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Tính: x 16 6 96 x 82 5 410 x 18 4 72 x 99 3 29 7 . Dương Bài 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Toán 3 Kiểm tra: 11 5 42 2 13 3 32 3 x x x x Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) 26 . có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Bài 1: Tính a) 47 2 28 6 25 3 36 4 x x x x b) Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Bài 1: Tính a) 47 2 28 6 25 3 36 4 x x. nhớ) 26 x 3 = ? Đọc phép nhân 26 3 x Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) 26 x 3 2 3 x * 3 nhân 6 bằng 18 , viết 8, nhớ 1 * 3 nhân 2 bằng 6, 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. 6 26 x 3 =
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 3 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ), bài giảng toán 3 chương 2 bài 3 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ), bài giảng toán 3 chương 2 bài 3 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn