bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)

8 456 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 16:09

TaiLieu.VN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3 NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TaiLieu.VN Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số 12 X 3 = ? 12+ 12+ 12 = 12 X 3 = 12 3 X 3 nhân 2 bằng 6, viết 6 3 nhân 1 bằng 3, viết 3 TaiLieu.VN 1 Tính và ghi kết quả 24 22 11 33 20 2 4 5 3 4 X X X X X = = = = = XOÙA TaiLieu.VN 1 Tớnh v ghi kt qu Tớnh v ghi kt qu, moói baứi 2 ủ moói baứi 2 ủ 24 22 11 33 20 2 4 5 3 4 X X X X X = = = = = XOA KET QUA TaiLieu.VN 2 Đặt tính rồi tính 32 x 3 11 x 6 13 x 3 a b 42 x 2 TaiLieu.VN 2 Đặt tính rồi tính 32 x 3 = 11 x 6 = 13 x 3 = a b 42 x 2 = 11 6 X 42 2 X 32 3 X 13 3 X XOÙA TaiLieu.VN 3 Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu? Giải XOÙA TaiLieu.VN TIẾT HỌC KẾT THÚC . BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3 NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TaiLieu.VN Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số 12 X 3 = ? 12 + 12 + 12 . baứi 2 ủ moói baứi 2 ủ 24 22 11 33 20 2 4 5 3 4 X X X X X = = = = = XOA KET QUA TaiLieu.VN 2 Đặt tính rồi tính 32 x 3 11 x 6 13 x 3 a b 42 x 2 TaiLieu.VN 2 Đặt tính rồi tính 32 x 3. 12 + 12 = 12 X 3 = 12 3 X 3 nhân 2 bằng 6, viết 6 3 nhân 1 bằng 3, viết 3 TaiLieu.VN 1 Tính và ghi kết quả 24 22 11 33 20 2 4 5 3 4 X X X X X = = = = = XOÙA TaiLieu.VN 1 Tớnh v
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ), bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ), bài giảng toán 3 chương 2 bài 2 nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ)