những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học bậc trung học phổ thông

34 543 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 09:58

HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC NĂM 2014 B B Á A O o C c A Á o O N N H HU Ữ N N G G Y y E Ế · U U T TO Ố Ả AN N H H H Hu Ư 'a Ở IN N G G Đ f)E Ế I N N M MU Ứ C C Đ f) O Ộ Ứ UN N G G D O Ụ IU N N G 'G A A A A·· C C Ô Oi N N G G N NG G i H HE Ệ T T H HO Ô N N G G T 'T I IN N T 'T R R O ON N G G H H' O O Ạ AT T Đ f)O Ộ N N 'G G D DA Ạ Y Y H H' Ọ O C C • A A' • A '. • • B B Ậ A' C e T T R RU U N N G G H H Ọ oe C P P H HO Ổ T TH H O Ô N N G G • • N N g g u u y y ễ ~ n n V V ă a n n N N g g h h i i e ê m m dainganxanh@moet.edu.vn www.dainganxanh.edu20.org  I     I !"#  I     I !"# ặt vấn đề 1 Đ Đặt vấn đề - Vai trò và tầm quan trọng của việc Ứng dụng CNTT trong HĐDH. - Sự quan tâm, đồng thuận của các cấp lãnh đạo, quản lý về Ứng dụng CNTT trong dạy học… - Chưa có hoặc chưa nhiều nghiên cứu về: - Mức độ ứng dụng CNTT trong dạy học; - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ƯD CNTT…  ánh giá $ và %&các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH '(  )  I     I !"# iải quyết vấn đề - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Các khái niệm trong nghiên cứu - Mẫu nghiên cứu - Quy trình nghiên cứu 1 G Giải quyết vấn đề &  *+,,-. ./'( ,0&123&456(7(4 58&  *+,,- 9:9'( Từ đó đề xuất một số gợi ý nhằm nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học của giáo viên THPT. Giải quyết vấn đề Đối tượng nghiên cứu $  *+,,-9:9;+ 4&   *+,,-. ./'(,9<, Khách thể và địa bàn nghiên cứu    &= ,> ?@> 9A(> B   -5C,9<,-3(1DE0<5F [...]... là các hoạt động của giáo viên trong quá trình dạy học, bao gồm các công việc chuẩn bị phương tiện dạy học, lựa chọn phương pháp dạy học, xác định mục tiêu dạy học và nội dung dạy học; việc thực hiện hoạt động dạy của người giáo viên HĐDH được xem xét cả trước, trong và sau khi lên lớp Giải quyết vấn đề 1K\[}u . độ ứng dụng CNTT trong dạy học; - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ƯD CNTT…  ánh giá $ và %&các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH '(  )  I. nghiên cứu - Mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH - Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ … 1 Kết quả nghiên cứu TB = 2.43 (“1 - 2 lần /học kỳ”) 63.56% GV “chưa bao giờ” hoặc chỉ ứng dụng “1 - 2 lần /học kỳ”. 23.72%. là các hoạt động của giáo viên trong quá trình dạy học, bao gồm các công việc chuẩn bị phương tiện dạy học, lựa chọn phương pháp dạy học, xác định mục tiêu dạy học và nội dung dạy học; việc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học bậc trung học phổ thông, những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học bậc trung học phổ thông, những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học bậc trung học phổ thông

Từ khóa liên quan