biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của đoàn tncs hồ chí minh trường đại học sư phạm - đại học thái nguyên

131 463 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 07:44

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐẶNG THỊ PHƢƠNG THẢO BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐẶNG THỊ PHƢƠNG THẢO BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Luận văn "Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên" được thực hiện từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013. Tôi xin cam đoan: - Tôi luôn luôn nỗ lực, cố gắng và trung thực trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài. - Luận văn sử dụng những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, các thông tin đã được chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý và đưa vào luận văn đúng quy định. - Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Thái Nguyên, ngày 09 tháng 4 năm 2013 Tác giả Đặng Thị Phƣơng Thảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu và quý thầy cô giáo Khoa Tâm lý Giáo dục, Phòng Quản lý đào tạo sau Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cùng các nhà khoa học, các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy, góp ý, chỉ bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, giảng viên, Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐHSP - ĐHTN, các em sinh viên đã nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ để tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt tôi xin trân trọng và bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Người đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn, động viên tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, song không thể tránh khỏi những thiếu sót trong luận văn, tôi kính mong nhận được ý kiến đóng của các thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Đặng Thị Phƣơng Thảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt iv Danh mục các bảng v Danh mục các hình vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc của luận văn 5 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 6 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài 10 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục 10 1.2.2. Đạo đức và giáo dục đạo đức 12 1.2.3. Biện pháp, biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức 19 1.2.4. Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 20 1.3. Một số vấn đề về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Sư phạm 22 1.3.1. Vai trò của tổ chức Đoàn TNCSHCM và hoạt động giáo dục của tổ chức Đoàn đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 1.3.2. Chức năng, nguyên tắc quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm 23 1.3.3. Các nội dung quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCSHCM ở Trường ĐHSP 26 1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM trong Trường Đại học Sư phạm 29 1.4. Kết luận chương 1 34 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 35 2.1. Vài nét khái quát về Trường ĐHSP - ĐHTN 35 2.2. Khái quát về đặc điểm sinh viên trường ĐHSP - ĐHTN 37 2.2.1. Mục tiêu khảo sát 38 2.2.2. Đối tượng khảo sát 38 2.2.3. Nội dung khảo sát 38 2.2.4. Phương pháp khảo sát 39 2.3. Thực trạng về hoạt động giáo dục của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN 39 2.3.1. Thực trạng nhận thức và hứng thú của sinh viên về hoạt động giáo dục của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN 39 2.3.2. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN 42 2.4. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐH 53 2.4.1. Quản lý xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN 53 2.4.2. Quản lý triển khai thực hiện các hoạt động 57 2.4.3. Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v 2.4.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN 64 2.5. Kết luận chương 2 67 Chƣơng 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 68 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 68 3.1.1. Đảm bảo các hoạt động giáo dục của Đoàn TNCS HCM phải phù hợp với mục tiêu đào tạo 68 3.1.2. Đảm bảo nguyên tắc kế thừa 69 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo thực tiễn và khả thi 69 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả 69 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo sự tác động và huy động các chủ thể cùng tham gia vào tổ chức HĐPT 70 3.2. Biện pháp quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức của Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 70 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho CB, GV, SV về vai trò và tầm quan trọngcủa hoạt động GDĐĐ cho sinh viên của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 71 3.2.2. Biện pháp 2: Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS HCM Nhà trường 72 3.2.3. Biện pháp 3: Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá việc quản lý GDĐĐ cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Nhà trường 75 3.2.4. Biện pháp 4: Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên 77 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi 3.2.5. Biện pháp 5: Phát huy tối đa vai trò chủ thể của SV trong HĐGDĐĐ 79 3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường phối hợp các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức HĐGDĐĐ cho sinh viên 82 3.2.7. Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động giáo dục của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường 84 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 87 3.4. Kiểm chứng về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 88 Kết luận chương 3 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung SV Sinh viên HS Học sinh TNCS Thanh niên Cộng sản HCM Hồ Chí Minh ĐHSP Đại học Sư phạm ĐHTN Đại học Thái Nguyên CBQL Cán bộ quản lý GV Giảng viên GD Giáo dục ĐĐ Đạo đức ĐVTN Đoàn viên thanh niên XH Xã hội CNH - HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo CĐ Chi đoàn LCĐ Liên chi đoàn BTV Ban Thường vụ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Nhận thức của sinh viên về ý nghĩa hoạt động giáo dục của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN 39 Bảng 2.2. Nội dung giáo dục đạo đức cho sinh viên ở Trường ĐHSP - ĐHTN 43 Bảng 2.3. Hình thức và mức độ tổ chức các hoạt động GDĐĐ cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN 47 Bảng 2.4. Kết quả GDĐĐ đạt được từ việc triển khai các chương trình hoạt động của đoàn Trường ĐHSP - ĐHTN 52 Bảng 2.5. Quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động GDĐĐ cho SV ở Trường ĐHSP - ĐHTN 56 Bảng 2.6. Đánh giá về thực trạng ĐĐ của SV Trường ĐHSP - ĐHTN 62 Bảng 2.7. Thống kê số lượng sinh viên vi phạm kỷ luật 63 Bảng 2.8. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho SV của Đoàn TNCSHCM Trường ĐHSP - ĐHTN 65 Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 89 [...]... lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn nghiên cứu vấn đề: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cưu ly luân va khảo sát thưc trạng quản lý hoạt động ́ ́ ̣ ̀ ̣ giáo dục của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, ... – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Sư phạm - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN - Xây dựng biện pháp quản lý các hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN và... trúc của luận văn: Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Sư phạm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn. .. cứu biện pháp Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCSHCM trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 1.2 Một số khái niệm công cụ của đề tài 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục 1.2.1.1 Quản lý Quản lý là một hiện tượng có tính lịch sử, nó là một hiện tượng xã hội xuất hiện từ rất sớm Bởi thông qua quản lí mà mọi hoạt. .. các hoạt động của Đoàn 1.3 Một số vấn đề về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trƣờng Đại học Sƣ phạm 1.3.1 Vai trò của tổ chức Đoàn TNCSHCM và hoạt động giáo dục của tổ chức Đoàn đối với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Tổ chức Đoàn TNCS HCM có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên nói chung và đặc biệt là sinh viên các khối trường Sư phạm. .. phạm vi hoạt động của từ giáo dục , Quản lý giáo dục được hiểu theo nghĩa rộng nhất khi Giáo dục được coi là hoạt động diễn ra ở ngoài xã hội Còn khi Giáo dục được diễn ra trong ngành giáo dục (từ Bộ giáo dục - Đào tạo đến cơ sở trường học) hay các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thì Quản lý giáo dục được hiểu theo nghĩa hẹp là quản lý một hệ thống giáo dục, quản lý nhà trường, ... Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN Kết luận và kiến nghị Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề * Về vai trò của Đoàn Thanh niên Về vai trò của Đoàn Thanh niên và ý nghĩa của công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn. .. tài, chúng tôi chỉ nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM ở Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN từ năm học 2009 - 2010 đến nay (khi Nhà trường chuyển phương thức đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ) 5 Giả thuyết khoa học Công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN trong thời gian qua đã đạt được những... biện pháp và quản lý giáo dục đạo đức, theo chúng tôi: Biện pháp quản lý GDĐĐ là những cách thức tác động của chủ thể quản lý nhằm chuyển hóa ở khách thể quản lý một cách tích cực, tự giác các chuẩn mực đạo đức thành nhận thức, tình cảm, niềm tin, thái độ, hành vi và thói quen phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội 1.2.4 Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của. .. chức trong hoạt động giáo dục đạo đức cho HS, SV, hay biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, ảnh hưởng của giáo dục đạo đức đến quá trình hình thành nhân cách cho người học, sự phối hợp các lực lượng giáo dục trong quá trình giáo dục đạo đức, mà chưa có những biện pháp cụ thể quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn hiện nay trong phạm vi nghiên . viên của Đoàn TNCS HCM trong Trường Đại học Sư phạm 29 1.4. Kết luận chương 1 34 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN. lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn nghiên cứu vấn đề: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm - Đại học. quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường ĐHSP - ĐHTN. Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên của Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Sư phạm -
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của đoàn tncs hồ chí minh trường đại học sư phạm - đại học thái nguyên, biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của đoàn tncs hồ chí minh trường đại học sư phạm - đại học thái nguyên, biện pháp quản lý hoạt động giáo dục của đoàn tncs hồ chí minh trường đại học sư phạm - đại học thái nguyên

Từ khóa liên quan