quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ

109 756 12
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 01:47

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN TIẾN MINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, NĂM 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN TIẾN MINH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN VĂN LÊ Thái Nguyên, năm 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Luân văn “Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” đƣợc thực hiện từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014. Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, các thông tin đã đƣợc chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý và đƣa vào luận văn theo đúng quy định. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2014 Tác giả Nguyễn Tiến Minh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Với tấm lòng chân thành, tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và cán bộ phòng Sau Đại học; Khoa Tâm lý giáo dục, trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên; Các thầy cô giáo đã tham gia quản lý, giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện bản luận văn này. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÊ, ngƣời thầy đã hƣớng dẫn, tận tình giúp đỡ, đóng góp những ý kiến quý báu cho tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu để bản luận văn này đƣợc hoàn thành. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, Ban Giám hiệu, các tổ trƣởng chuyên môn, trƣởng các đoàn thể và giáo viên các trƣờng THPT công lập trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ đã cung cấp tƣ liệu, động viên giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tác giả hoàn thành bản luận văn. Với sự cố gắng nỗ lực của bản thân tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu, song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự chỉ dẫn, góp ý của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng nghiệp để bản luận văn ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2014 Tác giả Nguyễn Tiến Minh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Trang bìa phụ Trang Lời cam đoan. i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt iv Danh mục các bảng v Danh mục các biểu đồ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4 4. Giả thuyết khoa học 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 5 7. Các phƣơng pháp nghiên cứu 5 8. Cấu trúc của luận văn 6 Chƣơng 1. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 7 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 7 1.1.1. Ngoài nƣớc: 7 1.1.2. Trong nƣớc: 8 1.2. Các khái niệm của đề tài 9 1.2.1. Quản lý 9 1.2.2. Quản lý giáo dục 11 1.2.3. Kiểm tra 14 1.2.4. Đánh giá 15 1.3. Lý luận về KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT 16 1.3.1. Vị trí, ý nghĩa của kiểm tra đánh giá. 16 1.3.2. Mục tiêu của kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT 19 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.3. Hình thức, phƣơng pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT 24 1.3.4. Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT 28 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT 33 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ 37 2.1. Khái quát về kinh tế, xã hội và giáo dục THPT Thành phố Việt Trì 37 2.1.1. Đặc điểm kinh tế, xã hội của Thành phố Việt Trì 37 2.1.2. Tình hình giáo dục THPT Thành Phố Việt Trì 39 2.2. Thực trạng hoạt động KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 45 2.2.1. Thực trạng nhận thức về vai trò của KTĐG kết quả học tập của học sinh 47 2.2.2. Thực trạng về hình thức, phƣơng pháp KTĐG quả học tập của học sinh 49 2.2.3. Thực trạng về các khâu soạn đề kiểm tra 52 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của HS THPT 54 2.3.1. Thực trạng tổ chức các kỳ KTĐG 54 2.3.2. Thực trạng quản lý quy trình KTĐG kết quả học tập của học sinh 59 2.3.3. Thực trạng quản lý công tác chấm, trả bài và ghi điểm 61 2.4. Đánh giá chung 62 2.4.1. Ƣu điểm 62 2.4.2. Nhƣợc điểm 62 2.4.3. Nguyên nhân 63 Chƣơng 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ - TỈNH PHÚ THỌ 65 3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo các quy định đã đƣợc ban hành về KTĐG. 65 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 65 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.3. Nguyên tắc kế thừa và phát triển 65 3.1.4. Nguyên tắc phù hợp với tình hình thực tiễn 66 3.2. Các biện pháp đề xuất 66 3.2.1. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm đối với KTĐG kết quả học tập của học sinh cho giáo viên và cán bộ quản lý 66 3.2.2. Tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình KTĐG cho các môn học 69 3.2.3. Tập huấn kỹ năng xây dựng cấu trúc đề kiểm tra 79 3.2.4. Tổ chức, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác KTĐG kết quả học tập của học sinh 80 3.2.5. Mối liên hệ giữa các biện pháp 83 3.3. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nội dung 1 BCH Ban chấp hành 2 BNV Bộ nội vụ 3 CNN Chuẩn nghề nghiệp 4 CNH Công nghiệp hóa 5 CNTT Công nghệ thông tin 6 GD&ĐT Giáo dục và đào tạo 7 GV Giáo viên 8 HĐH Hiện đại hóa 9 HS Học sinh 10 KTĐG Kiểm tra đánh giá 11 NXB Nhà xuất bản 12 NV Nhân viên 13 QLGD Quản lý giáo dục 14 TTLT Thông tƣ liên tịch 15 TH Trung học 16 THCS Trung học cơ sở 17 THPT Trung học phổ thông Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Quy mô phát triển số lƣợng học sinh từ năm học 2010 - 2011 đến kỳ I năm học 2013 - 2014 40 Bảng 2.2: Kết quả xếp loại hạnh kiểm từ năm học 2010 - 2011 đến hết kỳ I năm học 2013 - 2014 40 Bảng 2.3: Kết quả xếp loại học lực từ năm học 2010 - 2011 đến hết kỳ I năm học 2013 – 2014 41 Bảng 2.4: Cơ cấu trình độ CBQL, GV, nhân viên 42 Bảng 2.6: Đánh giá của GV về thực trạng sử dụng các phƣơng pháp KTĐG đối với các bài kiểm tra định kỳ 51 Bảng 2.7: Đánh giá của CBQL, GV về ngân hàng đề kiểm tra 53 Bảng 2.8: Đánh giá của CBQL, GV về công tác ra đề kiểm tra 53 Bảng 2.9: Đánh giá của CBQL, HS về mức độ nghiêm túc trong khi coi kiểm tra 56 Bảng 2.10: Đánh giá của CBQL, HS về mức độ phản ánh chất lƣ ợ ng của học sinh qua kết quả kiểm tra 56 Bảng 2.11: Đánh giá của CBQL, GV về khâu chấm, trả bài kiểm tra 57 Bảng 2.12: Đánh giá của học sinh về khâu trả bài kiểm tra 58 Bảng 2.13: Đánh giá của CBQL, GV về khâu ghi và quản lý điểm kiểm tra 58 Bảng 2.14: Đánh giá của CBQL, GV về mức độ thực hiện việc tổ chức quản lý một kỳ KTĐG kết quả học tập của học sinh (%) 59 Bảng 2.15: Đánh giá của CBQL, GV về mức độ thực hiện việc quản lý công tác chấm, trả bài và ghi điểm 61 Bảng 2.16: Đánh giá của CBQL, GV về những nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động KTĐG kết học tập của học sinh. 63 Bảng 3.1: Kế hoạch KTĐG kết quả học tập của học sinh 71 Bảng 3.2: Đánh giá của CBQL, GV về tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp 84 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Sơ đồ 1.1: Cấu trúc hệ thống quản lý đƣợc đặt trong môi trƣờng quản lý 11 Sơ đồ 1.2. Sơ đồ biểu diễn sự liên hệ giữa các yếu tố của quản lý giáo dục 13 Sơ đồ 1.3: Cấu trúc hệ thống quản lý KTĐG trong quá trình dạy và học 17 Biểu đồ 2.1: Nhận thức của CBQL, GV về vai trò hoạt động KTĐG (%) 48 Biểu đồ 2.2: Đánh giá của CBQL, GV về mức độ áp dụng hình thức, phƣơng pháp KTĐG (%) 50 Biểu đồ 2.3: Đánh giá của HS về thái độ của GV trong khi coi kiểm tra 55 Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ đánh giá tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 85 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp 85 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 [...]... THPT Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 6 Chƣơng 1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên... của hoạt động KTĐG, nâng cao chất lƣợng dạy và học ở các trƣờng THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 4 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 5.3 Đề xuất một số biện pháp nhằm quản. .. quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Luận văn chỉ nghiên cứu công tác quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ - Giới hạn về khách thể khảo sát: Luận văn chỉ khảo sát đối với các bài kiểm tra 1 tiết trở lên, kiểm. .. động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ với mong muốn đóng góp một số giải pháp nhằm dần khắc phục những hạn chế còn tồn tại ở các trƣờng THPT 2 Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu lý luận, thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ và đề xuất một số... thiết với nhau Kiểm tra nhằm cung cấp thông tin để đánh giá và đánh giá thông qua kết quả của kiểm tra Hai khâu đó hợp thành một quá trình thống nhất là KTĐG 1.3 Lý luận về KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT 1.3.1 Vị trí, ý nghĩa của kiểm tra đánh giá Vị trí của kiểm tra đánh giá: KTĐG là một bộ phận hợp thành không thể thiếu trong quá trình giáo dục Hoạt động KTĐG kết quả học tập của học sinh là khâu... đổi mới quản lý hoạt động này nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học ở các trƣờng THPT của địa phƣơng 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT 3.2 Đối tượng nghiên cứu Mối quan hệ giữa quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập và chất lƣợng học thực tế của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 4 Giả... cụ), đối tƣợng bị quản lý (gọi tắt là đối tƣợng quản lý, khách thể quản lý và mục tiêu quản lý) Bốn yếu tố này đƣợc thể hiện theo sơ đồ sau: Phƣơng pháp quản lý Đối tƣợng quản lý Chủ thể quản lý Mục tiêu quản lý Khách thể quản lý Công cụ quản lý Sơ đồ 1.2 Sơ đồ biểu diễn sự liên hệ giữa các yếu tố của quản lý giáo dục Các yếu tố cơ bản của quản lý giáo dục có mối liên hệ mật thiết và tác động quan lại... khoa học, là ngƣời có nghệ thuật giải quyết các mối quan hệ vô cùng phức tạp trong hệ thống Có thể mô hình hóa cấu trúc quản lý bằng sơ đồ sau: MÔI TRƢỜNG QUẢN LÝ MỤC TIÊU QUẢN LÝ CHỦ THỂ QUẢN LÝ CƠ CHẾ QUẢN LÝ (HÌNH THỨC QUẢN LÝ) KHÁCH THỂ QUẢN LÝ Sơ đồ 1.1: Cấu trúc hệ thống quản lý đƣợc đặt trong môi trƣờng quản lý 1.2.2 Quản lý giáo dục Khái niệm quản lý giáo dục về nội dung khái niệm quản lý có... pháp quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập của học sinh THPT theo tiếp cận năng lực, đề tài lấy ý kiến của các cấp quản lí, giáo viên về tính khả thi và hiệu quả của biện pháp này 5 8 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc cấu trúc làm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. .. động có chủ đích của chủ thể quản lý tới đối tƣợng quản lý một cách liên tục, có tổ chức, liên kết các thành viên trong tổ chức hành động nhằm đạt tới mục tiêu với kết quả tốt nhất Quản lý bao gồm các yếu tố: - Phải có chủ thể quản lý là các tác nhân tạo ra tác động quản lý và một đối tƣợng bị quản lý Đối tƣợng bị quản lý phải tiếp nhận và thực hiện tác động quản lý Tác động quản lý có thể chỉ là một . nhằm quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. 7 Chƣơng 1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KTĐG KẾT QUẢ HỌC. giữa quản lý hoạt động KTĐG kết quả học tập và chất lƣợng học thực tế của học sinh THPT trên địa bàn Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 4. Giả thuyết khoa học Quản lý hoạt động KTĐG kết quả học. học tập của học sinh THPT 24 1.3.4. Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT 28 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ, quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ, quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố việt trì - tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn