bài giảng toán 2 chương 5 bài 25 số 0 trong phép nhân và phép chia

13 380 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 22:15

Bài 25: Số 0 trong phép nhân và phép chia 16 x 1 = 16 6 : 1 = 6 Tính : Kiểm tra bài cũ : Toán: 4 x 4 x 1 = 2 x 3 : 1 = 1/ Phép nhân có thừa số 0 0 x 2 = = 0 0 + 0 0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0 cũng bằng 0 . Vậy 0 x 2 = ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 = ta có 3 x 0 = 0 0 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 2/ Phép chia có số bị chia là 0 0 : 2 = * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0 . Chú ý : Không có phép chia cho 0 . 00 : 5 = 0 vì 0 x 2 = 0 vì 0 x 5 = 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. * Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Kết luận : Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 0 x 3 = 3 x 0 = 0 x 1 = 1 x 0 = 0 x 2 = 2 x 0 = 0 x 4 = 4 x 0 = 3/ Thực hành : 0 0 0 0 0 0 0 0 Bài 1 : Tính nhẩm : Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 0 : 2 = 0 : 1 = 0 : 3 = 0 : 4 = Bài 2 : Tính nhẩm : 3/ Thực hành : 0 0 0 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 3/ Thực hành : Bài 3 : Số ? : 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 2 : 2 x 0 = 0 : 4 x 1 = 5 : 5 x 0 = 0 : 3 x 3 = 3/ Thực hành : Bài 4 : Tính : 1 x 0 = 0 0 x 3 = 0 0 x 1 = 0 1 x 0 = 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 5 x 5 x 0 = 5 A 0 C 25 B 0 Chọn kết quả đúng C Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia [...].. .Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia Biểu thức nào sau đây có kết quả bằng 0 : A- 0 : 4 x 1 B- 1 x 0 + 5 0 : 3 + 2 C- Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia - Hướng dẫn học tập ở nhà : + Học thuộc các câu kết luận + Ôn các bảng nhân , bảng chia + Chuẩn bị bài sau : luyện tập . : 0 0 0 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 3/ Thực hành : Bài 3 : Số ? : 5 = 0 x 5 = 0 3 x = 0 : 3 = 0 0 0 0 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 2 : 2 x 0 = 0 : 4 x 1 = 5. có số bị chia là 0 0 : 2 = * Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0 . Chú ý : Không có phép chia cho 0 . 00 : 5 = 0 vì 0 x 2 = 0 vì 0 x 5 = 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia * Số 0 nhân. 0 = 0 * Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 . Số nào nhân với 0 cũng bằng 0 . Vậy 0 x 2 = ta có 2 x 0 = 0 Vậy 0 x 3 = ta có 3 x 0 = 0 0 0 Toán: Số 0 trong phép nhân và phép chia 2/ Phép chia
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 2 chương 5 bài 25 số 0 trong phép nhân và phép chia, bài giảng toán 2 chương 5 bài 25 số 0 trong phép nhân và phép chia, bài giảng toán 2 chương 5 bài 25 số 0 trong phép nhân và phép chia