Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trung tâm khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng

119 808 2
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 19:54

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM KHẢO THÍ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ ii ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ LAN ANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM KHẢO THÍ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHỊNG Chun ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG THÁI NGUN - 2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng bản thân tơi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực, khơng trùng lặp về mặt hình thức kết cấu và chưa từng được cơng bố trong bất kỳ một cơng trình nào khác. Nếu trái với những điều kiện trên tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm. Hải Phòng, ngày tháng 8 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, lời đầu tiên tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thái Ngun, các thầy giáo, cơ giáo khoa Sau Đại học, Khoa Tâm lý - Giáo dục đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả trong q trình học tập, nghiên cứu tại trường. Đặc biệt, tác giả xin được tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Cơ hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Thu Hằng - người trực tiếp hướng dẫn đã tận tâm, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tác giả trong suốt q trình thực hiện Luận văn. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo trường, các thầy giáo, cơ giáo, các đồng nghiệp trong Trường Đại học Y Hải Phòng, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và đồng nghiệp đã nhiệt tình tạo mọi điều kiện về thời gian để tác giả hồn thành luận văn này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, nhưng vì điều kiện cơng tác, kinh nghiệm trong nghiên cứu còn hạn chế. Do đó, những thiếu sót trong luận văn rất khó tránh khỏi. Kính mong được sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy cơ giáo, các bạn đồng nghiệp để luận văn được hồn thiện hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng 8 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Anh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 3.1. Khách thể nghiên cứu 2 3.2. Đối tượng nghiên cứu 2 3.3. Khách thể khảo sát 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phạm vi giới hạn nghiên cứu 3 7. Các phương pháp nghiên cứu 3 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 3 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4 7.2.1. Phương pháp quan sát 4 7.2.2. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 4 7.2.3. Phương pháp chun gia 4 7.2.4. Phương pháp điều tra viết bằng bảng hỏi để đánh giá thực trạng về hoạt động kiểm tra, đánh giá 4 7.2.5. Phương pháp thử nghiệm với một số biện pháp thực hiện quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá 4 7.3. Phương pháp bổ trợ khác 4 8. Cấu trúc luận văn 4 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ iv CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 5 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 7 1.2.1. Khái niệm quản lý giáo dục 7 1.2.2. Biện pháp quản lý 11 1.2.3. Kiểm tra, đánh giá 12 1.2.3.1. Kiểm tra 12 1.2.3.2. Đánh giá 13 1.2.3.3. Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 15 1.2.4. Kết quả học tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập 15 1.2.4.1. Kết quả học tập 15 1.2.4.2. Đánh giá kết quả học tập 16 1.2.5. Trung tâm Khảo thí 17 1.3. Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Đại học tại Trung tâm Khảo thí 17 1.3.1. Vị trí, nhiệm vụ và vai trò của trường Đại học 17 1.3.1.1.Vị trí 18 1.3.1.2. Nhiệm vụ của trường Đại học 18 1.3.1.3. Vai trò của trường Đại học 19 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khảo thí 19 1.3.2.1. Chức năng của Trung tâm Khảo thí 19 1.3.2.2. Nhiệm vụ của Trung tâm Khảo thí 20 1.3.3. Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong các trường Đại học 21 1.3.3.1. Tác dụng của việc quản lý kiểm tra, đánh giá 21 1.3.3.2.Vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 23 1.3.3.3.u cầu của việc quản lý kiểm tra, đánh giá 23 1.3.3.4. Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Đại học 24 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ v 1.3.3.5. Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập 29 Kết luận chương 1 31 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM KHẢO THÍ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHỊNG 32 2.1. Khái qt về trường Đại học Y Hải Phòng 32 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 32 2.1.2. Thực trạng nhà trường 33 2.1.2.1. Tổ chức bộ máy trường Đại học Y Hải Phòng 33 2.1.2.2. Đội ngũ giáo viên nhà trường 35 2.1.2.3. Điều kiện cơ sở vật chất 35 2.1.3.Thực trạng về quy mơ đào tạo 36 2.2. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng 39 2.2.1.Thực trạng cơng tác KTĐG của trường Đại học Y Hải Phòng 39 2.2.2. Quản lý việc giao nhận, in sao đề thi, chấm trước và sau khi thi 42 2.2.3. Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá quy trình lập lịch thi, chia phòng thi cho các buổi thi đối với sinh viên 48 2.2.4. Tổ chức thi, đánh phách, khớp điểm 52 2.2.5. Giao/nhận bài thi trước và sau khi chấm 54 2.2.6. Lưu trữ điểm 55 2.2.7. Phúc khảo bài thi 57 2.2.8. Sử dụng phần mềm đánh phách, khớp phách và lưu trữ điểm trên mạng nội bộ của nhà trường 58 2.2.9. Đánh giá mức độ chính xác của hoạt động kiểm tra, đánh giá 59 2.3. Đánh giá thực trạng 60 2.3.1. Những thuận lợi về quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên 60 2.3.2. Hạn chế về quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên 61 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ vi 2.3.3. Ngun nhân, khó khăn về quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên 63 Kết luận chương 2 66 CHƢƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM KHẢO THÍ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHỊNG 67 3.1. Những ngun tắc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên 67 3.1.1. Ngun tắc đảm bảo tính hệ thống 67 3.1.2. Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện 67 3.1.3. Ngun tắc đảm bảo tính khả thi 67 3.1.4. Ngun tắc đảm bảo tính kế thừa 68 3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng 68 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao ý thức về đánh giá kết quả học tập cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên ở trường Đại học Y Hải Phòng 68 3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp 68 3.2.1.2. Nội dung của biện pháp 69 3.2.1.3. Cách thực hiện 69 3.2.1.4. Điều kiện thực hiện 70 3.2.2. Biện pháp 2: Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng một cách bài bản, chuyển giao cơng nghệ cho cán bộ làm cơng tác Khảo thí 70 3.2.2.1. Mục tiêu của giải pháp 70 3.2.2.2. Nội dung của giải pháp 70 3.2.2.3. Cách thực hiện 71 3.2.2.4. Điều kiện thực hiện 71 3.2.3. Biện pháp 3: Quản lý việc thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên 71 3.2.3.1. Mục tiêu biện pháp 71 3.2.3.2. Nội dung của biện pháp 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ vii 3.2.3.3. Cách thực hiện 72 3.2.3.4. Điều kiện thực hiện 73 3.2.4. Biện pháp 4: Áp dụng mơ hình quản lý hoạt động kiểm tra thơng qua kỳ thi chung tại trường Đại học Y Hải Phòng (lập lịch thi, xếp phòng thi, làm đề thi, coi thi, chấm thi, nhập điểm…) 73 3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp 73 3.2.4.2. Nội dung của biện pháp 74 3.2.4.3. Cách thực hiện 74 3.2.4.4. Điều kiện thực hiện 75 3.2.5. Biện pháp 5: Quản lý sử dụng phần mềm thơng qua mạng nội bộ trường 76 3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp 76 3.2.5.2. Nội dung thực hiện 76 3.2.5.3. Cách tiến hành 76 3.2.5.4. Điều kiện thực hiện 77 3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường giám sát, và thường xun kiểm tra, đánh giá mức độ trung thực, tính khách quan của một kỳ thi 77 3.2.6.1. Mục đích của biện pháp 77 3.2.6.2. Nội dung thực hiện 77 3.2.6.3. Cách tiến hành 78 3.2.6.4. Điều kiện thực hiện 78 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 78 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất 82 3.4.1. Các bước khảo nghiệm 82 3.4.2. Kết quả khảo nghiệm 83 3.4.2.1. Đánh giá tính cần thiết của các giải pháp đề xuất 83 3.4.2.1. Đánh giá tính khả thi của các giải pháp đề xuất 85 3.4.2.2. Tương quan giữa tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 87 3.5. Thử nghiệm một số biện pháp 88 3.5.1. Mục đích và giả thuyết thử nghiệm 88 3.5.2. Nội dung thử nghiệm 88 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ viii 3.5.3. Cách tiến hành thử nghiệm 88 3.5.4. Kết quả thử nghiệm 89 Kết luận chương 3 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 1. Kết luận 93 2. Khuyến nghị 95 2.1. Đối với Ban Giám hiệu trường đại học Y Hải Phòng 95 2.2. Đối với bộ phận Trung tâm Khảo thí 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC [...]... quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 4 http://lrc.tnu.edu.vn/ CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan về nghiên cứu vấn đề Quản lý kiểm tra đánh giá là một q trình hoạt động thu thập thơng tin và giải quyết... c y của kết quả nghiên cứu 8 Cấu trúc luận văn Gồm phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn dự kiến trình b y trong 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Đại học Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng. .. và chất lượng hoạt động KT, ĐG quả học tập của sinh viên nói riêng 5 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ cơ sở lý luận của hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí ở trường Đại học - Phân tích thực trạng cơng tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí - Đề xuất một số biện pháp quản lý KTĐG KQHT của SV và thử... tâm Khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý của Trung tâm Khảo thí về hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Đại học Y Hải Phòng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu 2 http://lrc.tnu.edu.vn/ 3.3 Khách thể khảo. .. Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng Với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, x y dựng trường trở thành trường Đại học Y- Dược có uy tín trong nước và quốc tế 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm. .. 1.3.3 Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong các trường Đại học 1.3.3.1 Tác dụng của việc quản lý kiểm tra, đánh giá Quản lý hoạt động KTĐG KQHT của SV là một khâu khơng thể tách rời trong cơng tác quản lý giáo dục Q trình QL ở lĩnh vực nào cũng gồm 4 y u tố: kế hoạch; kế hoạch hóa, tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra đánh giá Quản lý tốt hoạt động KTĐG tốt KQHT của SV trong trường. .. các trường học hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại TTKT là sự tác động có mục đích, có kế hoạch đảm bảo tính pháp lý của nhà QL, là q trình tác động chủ thể QL lên hoạt động của đối tượng QL, có tác dụng phát hiện và điều chỉnh thực trạng hoạt động học và hoạt động d y 1.3 Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của. .. đánh giá q trình d y học ở trường THPT” Luận văn Thạc sĩ QLGD Nguyễn Minh Phi (2008) [29] - “Đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS huyện An Lão -Hải Phòng Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục Vũ Trọng Dũng [17] - “Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương” Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo... hóa bởi Trung tâm Học liệu 6 http://lrc.tnu.edu.vn/ - “Biện pháp quản lí của phòng Đào tạo về hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Sơn La” Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục Đỗ Minh Tiến (2009) [34] Hiện nay cơng tác nghiên cứu về Quản lý hoạt động KT, ĐG kết quả học tập của sinh viên ở trường ĐH Y Hải Phòng vẫn chưa được nghiên cứu một cách cụ thể Đồng thời hoạt. .. nhằm nâng cao kết quả học tập của SV tại TTKT ở trường Đại học Y Hải Phòng 6 Phạm vi giới hạn nghiên cứu - Nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên chính quy theo u cầu đổi mới - Địa bàn nghiên cứu: Trung tâm Khảo thí trường Đại học Y Hải Phòng từ tháng 8/2011 đến tháng 8/2013 - Giới hạn khách thể khảo sát: 30 CBQL và 150 GV, 150 SV ở khóa Y6 K30 chun ngành . quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Đại học Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí. thí ở trường Đại học Y Hải Phòng Chƣơng 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng Số hóa bởi. pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trung tâm Khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng 68 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao ý thức về đánh giá kết quả học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trung tâm khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng, Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trung tâm khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng, Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trung tâm khảo thí ở trường Đại học Y Hải Phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn