Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

103 520 3
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 22:33

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THẮNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU GẠO NẾP VẢI CỦA HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THẮNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU GẠO NẾP VẢI CỦA HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hƣớng dẫn khoa học: TS. PHẠM CÔNG TOÀN THÁI NGUYÊN - 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Đề tài hoàn toàn trung thự ử dụng trong đề , các tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ, mọi sự giúp đỡ . Tác giả đề tài Nguyễn Thị Thắng Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nội dung đề tài này ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Phạm Công Toàn, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành đề tài này. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo và Sau đại học cũng như các khoa chuyên môn, phòng ban của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của UBND huyện Phú Lương, Phòng nông nghiệp huyện Phú Lương, Chi cục Thống kê huyện Phú Lương, phòng Kinh tế- Hạ tầng; cấp ủy, chính quyền và các tổ chức xã hội các xã Yên Đổ, Yên Trạch, Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp và các thông tin hữu ích phục vụ nghiên cứu. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp. Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2013 Tác giả Nguyễn Thị Thắng Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vii Danh mục các bảng viii Danh mục các hình ix LỜI NÓI ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2 2.1. Mục tiêu chung 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3 4. Những đóng góp của đề tài 3 5. Bố cục của luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5 1.1. Cơ sở khoa học về thương hiệu 5 1.1.1. Thương hiệu 5 1.1.2. Thương hiệu sản phẩm địa phương 5 1.1.3. Giá trị thương hiệu 7 1.1.4. Các yếu tố cấu thành thương hiệu 8 1.2. Chức năng và vai trò của thương hiệu 10 1.2.1. Chức năng của thương hiệu 10 1.2.2. Vai trò của thương hiệu 11 1.3. Quy trình xây dựng thương hiệu 13 1.3.1. Nghiên cứu Marketing 13 1.3.2. Xây dựng tầm nhìn thương hiệu 14 1.3.3. Hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu 14 1.3.4. Định vị thương hiệu 14 1.3.5. Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 15 1.3.6. Thực hiện truyền thông thương hiệu 16 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 1.3.7. Đánh giá thương hiệu. 16 1.4. Bảo vệ thương hiệu 17 1.4.1. Đăng ký bảo hộ thương hiệu 17 1.4.2. Xây dựng các biện pháp tự bảo vệ thương hiệu 17 1.5. Các bài học kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu hàng nông sản 18 1.5.1. Bưởi Năm Roi 18 1.5.2. Gạo Tám xoan Hải Hậu 19 1.5.3. Cà phê Buôn Ma Thuột 20 1.5.4. Miến Việt Cường 21 1.5.5. Chè Tân Cương 23 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Hệ thống câu hỏi nghiên cứu 26 2.2. Các phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu: 26 2.2.2. Chọn mẫu điều tra 28 2.2.3. Phương pháp tổng hợp số liệu 30 2.2.4. Phương pháp phân tích 30 2.2.5. Kỹ thuật xử lý số liệu 31 2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 31 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU GẠO NẾP VẢI CỦA HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 32 3.1. Đặc điểm chung của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 32 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 32 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 35 3.1.3. Tình hình kinh tế và xã hội trên địa bàn huyện Phú Lương 39 3.1.4. Đánh giá chung 40 3.2. Tình hình sản xuất và kinh doanh gạo Nếp vải của huyện Phú Lương 42 3.2.1. Diện tích và sản lượng 42 3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới thương hiệu gạo nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 43 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn v 3.2.3. Vai trò của quản lý nhà nước trong sản xuất 53 3.2.4. Tình hình sản xuất lúa Nếp vải chuyên canh 54 3.2.5. Đánh giá chung 54 3.3. Phân tích thực trạng thương hiệu gạo Nếp vải Phú Lương 56 3.3.1. Tính đặc thù của gạo Nếp vải Phú Lương 56 3.3.2. Sự cần thiết xây dựng thương hiệu gạo Nếp vải Phú Lương 56 3.4. Cơ sở xây dựng thương hiệu gạo Nếp vải Phú Lương 59 3.4.1. Dựa vào các đặc tính chất lượng đặc thù của gạo Nếp vải Phú Lương 59 3.4.2. Dựa vào nhu cầu và khả năng nhận biết của người tiêu dùng 59 3.4.3. Hệ thống pháp luật về việc bảo hộ sở hữu trí tuệ với địa danh dùng cho đặc sản 60 3.5. Quan điểm của chính quyền, ý thức của người nông dân trong xây dựng thương hiệu 61 3.5.1. Quan điểm của chính quyền 61 3.5.2. Ý thức của Nông dân trong xây dựng thương hiệu 63 3.6. Đánh giá thương hiệu Gạo Nếp vải của Phú Lương 65 3.7. Các thủ tục tiến hành xây dựng thương hiệu gạo Nếp Vải Phú Lương 67 3.7.1. Xác định chủ thể 67 3.7.2. Xây dựng bộ hồ sơ 67 3.7.3. Tiến hành các thủ tục nộp đơn và theo đuổi đơn 69 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU GẠO NẾP VẢI CỦA PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 70 4.1. Xác định tầm nhìn và mục tiêu xây dựng thương hiệu 70 4.1.1. Tầm nhìn thương hiệu 70 4.1.2. Mục tiêu xây dựng thương hiệu 70 4.2. Gải pháp xây dựng thương hiệu cho gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 71 4.2.1. Nhóm giải pháp kỹ thuật nông nghiệp 71 4.2.2. Nhóm giải pháp thiết kế thương hiệu 72 4.2.3. Giải pháp xây dựng hệ thống thông tin 73 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn vi 4.2.4. Giải pháp xây dựng hệ thống phân phối 74 4.2.5. Giải pháp quảng bá thương hiệu 75 4.2.6. Nhóm giải pháp thực hiện quản lý và phát triển thương hiệu 77 4.3. Kiến nghị 80 4.3.1. Đối với Chính phủ 80 4.3.2. Đối với tỉnh Thái Nguyên 80 4.3.3. Đối với huyện Phú Lương 81 4.3.4. Đối với người nông dân 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 86 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN(ASEAN Free Trade Area) AOC (AOP) Tên gọi xuất xứ có bảo hộ BNR Bưởi Năm Roi Bộ KH & CN Bộ khoa học và công nghệ Bộ NN&PTNT Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn CDĐL Chỉ dẫn địa lý CP Chính phủ ĐBSH Đồng bằng sông Hồng GATH Hiệp hội chung về thuế quan và thương mại, Geneva 1947 HTX Hợp tác xã ICCRI Viện nghiên cứu cà phê và ca cao Indonexia IGP Chỉ dẫn địa lý có bảo hộ NĐ-CP Nghị định-chính phủ NHHH Nhãn hiệu hàng hóa NN Nông nghiệp Sở NN & PTNT Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn SXCN Sản xuất công nghiệp TBXH Thương binh xã hội TGXX Tên gọi xuất xứ UBND Uỷ ban nhân dân WIPO Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WTO Tổ chức thương mại thể giới Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Số lượng nông hộ được phỏng vấn 28 Bảng 3.1. Dân số và lao động huyện Phú Lương giai đoạn 2010 - 20112 36 Bảng 3.2. Giá trị sản xuất của huyện Phú Lương giai đoạn 2010 - 2012 40 Bảng 3.3. Tình hình sản xuất gạo Nếp vải từ năm 2009 đến năm 2012 42 Bảng 3.4. Đặc điểm của thương lái thu mua gạo Nếp vải của Phú Lương 45 Bảng 3.5. Đặc điểm của người bán buôn và bán lẻ……………………………… 46 Bảng 3.6. Đánh giá hệ thống phân phối gạo Nếp vải Phú Lương 46 Bảng 3.7. Kết quả tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho nông dân giai đoạn 2009 - 2012 48 Bảng 3.8. Đánh giá hoạt động thương mại của Phú Lương 49 Bảng 3.9. Đánh giá luồng thông tin hai chiều giữa các chủ thể 50 Bảng 3.10. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng Nếp vải Phú lương 57 Bảng 3.11. Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu gạo Nếp vải Phú Lương 63 Bảng 3.12. Các yếu tố của nông hộ ảnh hưởng đến thương hiệu gạo Nếp vải 64 Bảng 3.13. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của gạo Nếp vải Phú Lương 65 [...]... luận và thực tiễn Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu gạo nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Chƣơng 4: Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở khoa học về thƣơng hiệu 1.1.1 Thương hiệu. .. vấn đề: Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về thương hiệu, chức năng và vai trò của thương hiệu, quy trình xây dựng và quản lý thương hiệu, định hướng cho việc đưa ra chiến lược, giải pháp xây dựng thương hiệu cho gạo Nếp vải nhằm... luận trong xây dựng thương hiệu nói chung và vấn đề xây dựng thương hiệu nông sản Phân tích những bài học kinh nghiệm trong xây dựng thương hiệu nông sản trong và ngoài nước; - Xây dựng các phương pháp nghiên cứu trong việc xây dựng thương hiệu nông sản tại một địa phương của Việt Nam; - Phân tích và đánh giá những điều kiện sản xuất kinh doanh gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên trên... Nguyên trên cơ sở những tiền đề phục vụ xây dựng thương hiệu nông sản; - Đề xuất giải pháp cụ thể trong xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề về xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản 3.2 Phạm vi và nội dung nghiên cứu - Đề tài tập trung... trong xây dựng thương hiệu gạo Nếp Vải Phú Lương 62 Hình 4.1 Logo gạo Nếp vải Phú Lương 72 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Gạo Nếp vải là một đặc sản nông nghiệp của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Gạo được biết đến bởi hương thơm, vị ngậy, đậm, chất gạo dẻo của giống nếp này Chính bởi những đặc điểm nổi trội của giống... phẩm gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Về thời gian: Số liệu thứ cấp nghiên cứu trong khoảng thời gian 5 năm từ năm 2008 đến năm 2012 Số liệu sơ cấp được thu thập vào năm 2013 Lương thôn huyện Phú 4 Những đóng góp của đề tài Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực; là tài liệu giúp cho huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên xây dựng và phát triển. .. Quy trình xây dựng thương hiệu .13 Hình 1.2 Hình ảnh minh họa thương hiệu miến Việt Cường trên bao bì .22 Hình 3.1 Sản lượng gạo Nếp vải tiêu thụ trên thị trường .43 Hình 3.2 Sơ đồ kênh phân phối Gạo nếp vải của Phú Lương 44 Hình 3.3 Sơ đồ hệ thống thông tin gạo Nếp vải của Phú Lương 50 Hình 3.4 Đánh giá quyết định mua gạo Nếp vải Phú Lương 58 Hình 3.5 Sự tham gia của các tổ... thương hiệu và sản phẩm qua phân tích định vị giữa hiện tại và tương lai Tầm nhìn hương hiệu có một số vai trò như: thống nhất mục đích phát triển của doanh nghiệp và tạo sự nhất quán trong lãnh đạo; định hướng sử dụng nguồn lực; xây dựng thước đo cho sự phát triển thương hiệu và tạo tiền đề cho việc xây dựng các mục tiêu phát triển; động viên nhân viên hướng tới mục đích phát triển chung Khi xây dựng. .. lược thương hiệu hình ô (Chiến lược thương hiệu gia đình): Chỉ sử dụng một thương hiệu chính làm chủ Chiến lược này được chia làm hai loại: loại cùng tên và loại khác tên; Chiến lược thương hiệu phụ (Chiến lược thương hiệu nguồn): Xây dựng thương hiệu phụ từ thương hiệu chính với nhận diện riêng biệt cho dòng sản phẩm khác; Chiến lược thương hiệu - sản phẩm (Chiến lược ngôi nhà thương hiệu) : Xây dựng thương. .. được cảm nhận, các liên hệ thương hiệu 1.1.4 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 1.1.4.1.Tên thương hiệu Tên thương hiệu được xem là yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của một thương hiệu Tên thương hiệu là một yếu tố của thương hiệu có thể phát âm được Khi đặt tên thương hiệu cần đơn giản và dễ đọc (phát âm hoặc đánh vần), thân thiện, có ý nghĩa, khác biệt, nổi trội, độc đáo và cần phải có khả năng truyền . phát triển thương hiệu gạo nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Chƣơng 4: Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Số hóa bởi. vụ xây dựng thương hiệu nông sản; - Đề xuất giải pháp cụ thể trong xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của. 31 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU GẠO NẾP VẢI CỦA HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 32 3.1. Đặc điểm chung của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 32 3.1.1. Điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo nếp vải của huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn