SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

20 2,036 15
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2014, 15:51

Phần di truyền lớp 12 là phần khó, kiến thức trừu tượng, nhiều khái niệm thành phần. Do đó, HS khó tiếp cận và khó hiểu rỏ bản chất vấn đề. Nên việc dùng bản đồ khái niệm dạy học sẽ giúp các em thấy được mối quan hệ tổng thể, biện chứng giữa các thành phần kiến thức mà các em cần lĩnh hội.Một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học hiện nay đó là dạy cho HS cách tự học. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà vấn đề tự học của HS chưa thực có chất lượng cao. Nếu sử dụng BĐKN sẽ giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách chủ động hơn, định hướng cho các em cách học, qua đó nâng cao tính sáng tạo, khả năng chủ động làm việc ở các em. Xuất phát từ những lý do trên nên tôi đã chọn đề tài:Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, cũng cố, hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.   Một trong nhiệm vụ quan trọng trong quá trình dạy học là phải hình thành, phát triển các khái niệm một cách hệ thống và có kế hoạch. Sự phát triển các khái niệm trong dạy học sinh học được quy định bởi nội dung chương trình cũng như bởi tính logic trong kết cấu của các chuyên mục. GV phải là người phát hiện ra tính loric ấy, xác định đúng yêu cầu trong việc nắm khái niệm đó trong từng chương, từng bài và đặt khái niệm đó vào mối liên hệ với những khái niệm khác trong nội dung môn học và liên môn. Một trong những vấn đề quan trọng đễ giải quyết vấn đề nêu trên đó là sữ dụng bản đồ khái niệm để dạy học. Nếu sử dụng bản đồ khái niệm trong giảng dạy môn Sinh học sẽ giúp học sinh nắm được những khái niệm chìa khóa và mối quan hệ giữa chúng theo một hệ thống. Điều này giúp các em sẽ hiểu hơn, nhớ lâu hơn, biết cách làm việc khoa học hơn. Mặt khác bản đồ khái niệm còn giúp giáo viên truyền tải rõ ràng và tổng quát về chủ đề nào đó và mối quan hệ giữa chúng với người học. Với bản đồ khái niệm, giáo viên ít   và ít giải thích sai bất kỳ khái niệm quan trọng nào. Phần di truyền lớp 12 là phần khó, kiến thức trừu tượng, nhiều khái niệm thành phần. Do đó, HS khó tiếp cận và khó hiểu rỏ bản chất vấn đề. Nên việc dùng bản đồ khái niệm dạy học sẽ giúp các em thấy được mối quan hệ tổng thể, biện chứng giữa các thành phần kiến thức mà các em cần lĩnh hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học hiện nay đó là dạy cho HS cách tự học. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà vấn đề tự học của HS chưa thực có chất lượng cao. Nếu sử dụng BĐKN sẽ giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách chủ động hơn, định hướng cho các em cách học, qua đó nâng cao tính sáng tạo, khả năng chủ động làm việc ở các em. Xuất phát từ những lý do trên nên tôi đã chọn đề tài: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, cũng cố, hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học. !"#$ Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 1 Do thời gian và với khuôn khổ của sang kiến kinh nghiệm nên tôi chỉ sử dụng bản đồ khái niệm trong khâu ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, đặc biệt lồng nghép để dạy bám sát nâng cao kiến thức cho các em. %&'( )) *+, - Thiết kế hệ thống bản đồ khái niệm phần di truyền học sinh học 12 phục vụ cho dạy học - Sử dụng bản đồ khái niệm đả xây dựng để dạy học ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức nhằm nâng cao chất lượng dạy - học, đặc biệt nâng cao khả năng tự học của học sinh. - Qua thực nghiệm để chứng minh tính hiệu quả của hệ thống bản đồ đả xây dựng, từ đó cung cấp và phổ biến cho toàn bộ giáo viên thuộc cùng bộ môn trong trường. "-./01 234)2456678(9: 2456678 ;<=>?@A<=> Bản đồ khái niệm là công cụ đồ họa cho việc tổ chức và minh họa kiến thức. Bản đồ khái niệm bao gồm các khái niệm, thường kèm theo trong vòng tròn hoặc các loại hộp và mối quan hệ giữa các khái niệm được chỉ ra bởi một đường kết nối liên kết giữa hai khái niệm. Bản đồ khái niệm cũng có thể là cách thể hiện mối quan hệ giữa các ý tưởng, các hình ảnh hoặc từ. Trong một bản đồ khái niệm mỗi từ, cụm từ liên kết với các từ, cụm từ khác và liên kết ngược trở lại với các ý tưởng, từ, cụm từ ban đầu. !,BC+,?@A<=> Bản đồ khái niệm cho phép: - Thấy được các kết nối giữa những ý tưởng của bạn đã có (có thể hữu ích trong học tập hoặc cho một kỳ thi). - Kết nối những ý tưởng mới với kiến thức mà người học đã có (có thể giúp người học tổ chức các ý tưởng như bạn tìm thấy chúng trong nghiên cứu cho một bài luận hoặc bài nghiên cứu). - Sắp xếp các ý tưởng trong một cấu trúc hợp lý nhưng không phải cứng nhắc cho phép các thông tin trong tương lai hoặc quan điểm được thể hiện (có thể giúp người học tiếp thu và thích ứng với thông tin và ý tưởng mới). Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 2 Lập bản đồ khái niệm có thể được thực hiện cho các mục đích sau: - Để tạo ra những ý tưởng (cần phải động não). - Để thiết kế một cấu trúc phức tạp (văn bản dài, các trang web lớn, …vv). - Để truyền đạt các ý tưởng phức tạp. - Để hỗ trợ học tập bằng cách tích hợp rõ ràng giữa kiến thức mới và kiến thức cũ. - Để đánh giá sự hiểu biết hoặc phát hiện sự hiểu lầm. * Vai trò của bản đồ khái niệm đối với người dạy và người học - Đối với giáo viên + Dạy một chủ đề: Sử dụng bản đồ khái niệm trong giảng dạy giúp giáo viên xác định rõ vai trò quan trọng của những khái niệm chìa khóa và mối quan hệ giữa chúng. Điều này giúp giáo viên truyền tải rõ ràng, tổng quát về chủ đề nào đó và mối quan hệ giữa chúng với người học. Với bản đồ khái niệm, giáo viên ít bỏ sót và giải thích sai bất kỳ khái niệm quan trọng nào. + Củng cố kiến thức: Sử dụng bản đồ khái niệm có thể củng cố kiến thức của học sinh. Bản đồ khái niệm giúp học sinh hình dung được những khái niệm quan trọng và tóm tắt được mối quan hệ giữa chúng. + Kiểm tra việc học và xác định kiến thức sai: Sử dụng bản đồ khái niệm có thể giúp đỡ giáo viên trong việc đánh giá kết quả của quá trình giảng dạy. Chúng có thể đánh giá thành tích của học sinh bằng việc nhớ những khái niệm và xác định kiến thức sai + Lập kế hoạch giảng dạy: Bản đồ khái niệm có thể có lợi ích rất lớn trong lập kế hoạch chương trình giảng dạy. Giáo viên có thể xây dựng bản đồ trình bày những ý tưởng chính cho toàn bộ môn học, chương trình học, hay chỉ trình bày cấu trúc kiến thức một phần môn học như như một chương, một bài cụ thể nào đó. - Đối với học sinh: + Bản đồ khái niệm giúp học sinh nghiên cứu tài liệu mới một cách có hệ thống. + Bản đồ khái niệm giúp HS củng cố và hệ thống hóa kiến thức trong quá trình học bài + Bản đồ khái niệm còn tạo điều kiện cho hoạt động nhóm: !2459:D=B$)E FQua việc điều tra hiện trạng về các mức độ sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học tôi đả thu được kết quả qua bảng sau: Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 3 STT 2<AG7+,H7<BI$J &KLM')DNE Thường xuyên Không thường xuyên Ít sử dụng Không sử dụng 1 Hướng dẫn tự học bài mới tại lớp 7.14 32.14 57.14 3.571 2 Hướng dẫn HS tự học bài mới tại nhà 0 7.143 17.86 75 3 Cũng cố, ôn tập, hệ thống 3.57 17.86 46.43 32.14 Nhự vậy: qua bảng thống kê trên ta thấy việc sử dụng BĐKN trong dạy học còn rất thấp. F.7,9OP)Q>$JRJBS) Việc ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức phần di truyền học Sinh học 12 nói riêng và môn sinh học nói chung chưa thực sự đem lại hiệu quả cao. Nguyên nhân: - Đa phần giáo viên chưa quan tâm nhiều đến vấn đề ôn tập, cũng cố, hệ thống hóa kiến thức cho HS. - Thời lượng dành cho việc ôn tập, cũng cố, hệ thống hóa kiến thức cho HS còn ít. - Giáo viên chưa có một phương pháp thích hợp để ôn tập, cũng cố, hệ thống hóa kiến thức cho HS. - Trong các tiết dạy phần củng cố kiến thức thường mang tính hình thức, chưa đúng yêu cầu. Do đó chất lượng không cao. - Nội dung kiến thức sách giáo khoa chưa đa dạng, chủ yếu dừng lại ở việc hình thành kiến thức mà chưa rèn luyện kĩ năng cho học sinh, đặc biệt kĩ năng tự học. - Thiếu những phương tiện cần thiết để giúp giáo viên đưa ra phương pháp hiệu quả giúp học sinh tự ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức FT U?M'))?*<*,JO Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, cũng cố, hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 234)VGJ9)(M')?@A<=>*WB7JXY! !.7JBIZGJ9)?@A<=> Qua nghiên cứu tài liệu và kinh nghiệm của bản thân qua thời gian dài đã xây dựng và sử dụng bản đồ tôi xin đưa ra quy trình thiết kế bản đồ như sau: [3#GL7)B\,*34)=AOK(A]Q) Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 4 Là bước xác định thành phần kiến thức, tầm quan trọng, mối quan hệ của mạch kiến thức trong bài và giữa các bài trong chương. [3#!V<^>'\7(AOK(A]Q) Phải xác định rõ sau khi học xong bài này học sinh phải lĩnh hội được gì? Hay vận dụng như thế nào? Rèn luyện được thao tác tư duy nào? [3#%9,U7)W3,(?@A<=> Nội dung kiến thức cần phải chuyễn từ dạng thông báo sang dạng tình huống học tập, các ý lựa chọ phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. [3#_VGJ9)?@A<=> Sử dụng các kí hiệu như ô vuông, hình tròn, tam giác, gạch nghang, mũi tên để lắp ráp các nội dung đã chọn vào một hệ thống. [3#`?@A<=> Chỉnh sữa lại bản đồ khái niệm sao cho hợp lí và hoàn thành lập bản đồ ở tất cả các khái niệm trong danh sách. Tiếp tục làm cho bản đồ phát triển bởi các khái niệm liên quan bổ sung từ danh sách với các khái niệm đã có trên bản đồ. Tiếp tục với nhiều khái niệm chung hơn đến các khái niệm cụ thể hơn, cho đến các khái niệm cụ thể nhất cho đến khi tất cả các khái niệm được vẽ bản đồ. !!;OH7?ZGJ9)<?@A<=>DVa>*W*'6'E 2.2.1. Cơ sở vật chất di truyền 2.2.2. Cơ chế di truyền 2.2.3. Gen 2.2.4. Đột biến gen 2.2.5. Đột biến số lượng NST 2.2.6. Các dạng biến dị 2.2.7. Hệ thống các quy luật và hiện tượng di truyền 2.2.8. Tác động của nhiều gen lên một tính trạng 2.2.9. Di truyền liên kết giới tính 2.2.10. Quần thể di truyền 2.2.11. Tạo giống bằng công nghệ tế bào !%YM')<?@A<=>B)$JU8*b+)cb=c) ,AOK Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 5 !%.7JBIM') Bước 1: Nhận nhiệm vụ học tập. Bước 2: Thu thập thông tin. Bước 3: Xử lý thông tin hoàn thành BĐKN. Bước 4: Trình bày kết quả. Bước 5: Tự hoàn thiện kết quả BĐKN. !%!2<<M')?@A<=>B)$J Bản đồ khái niệm trong dạy học đưa lại hiệu quả là rất lớn song hiệu quả đạt được lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào phương pháp và biện pháp sử dụng bản đồ. Trong dạy học bản đồ có thể sử dụng ở nhiều khâu: củng cố kiến thức, kiểm tra việc học và xác định kiến thức sai, đánh giá. Trong phạm vi đề tài này chúng tôi chỉ mới đề cập đến việc sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học ôn tập, củng cố kiến thức cho HS. Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố có nhiều mức độ tùy thuộc vào trình độ của HS, mức độ đã làm quen với bản đồ khái niệm của HS đến đâu. F&K Ở mức độ thấp nhất bản đồ khái niệm chỉ được sử dụng như một phương tiện để GV truyền đạt thông tin: GV xây dựng bản đồ rồi giới thiệu cho HS bằng phương pháp giải thích minh họa. Với phương pháp sử dụng này hiệu quả dạy học ôn tập rất thấp vì chưa phát huy được tính tự lực, sáng tạo của HS, hầu như hoàn toàn là sự làm việc của giáo viên, học sinh chỉ lắng nghe.Tuy nhiên, phương pháp này cung cấp cho HS một cách nhìn tổng thể, một bức tranh toàn cảnh về những kiến thức HS cần lĩnh hội. Qua đó HS đánh giá được mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kiến thức. F&K! Cao hơn là bản đồ khái niệm do GV xây dựng được sử dụng như một phương tiện tổ chức hoạt động tự học của HS. GV tổ chức cho HS tự lực nghiên cứu SGK rồi yêu cầu HS: - Sử dụng bản đồ khái niệm để diễn đạt nội dung đọc được. - Điền tiếp bản đồ khái niệm dạng khuyết thiếu, bản đồ câm. - Tìm những bất hợp lý trong bản đồ khái niệm, sửa lại những bất hợp lý đó. Ở mức thứ hai này đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Với phương pháp này đòi hỏi HS phải tự nghiên cứu tài liệu, chọn các khái niệm quan trọng, phù hợp, phải đưa ra ý kiến của mình hoặc nhận xét ý kiến của HS khác. Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 6 F&K% là giáo viên đưa ra chủ đề yêu cầu học sinh tự xây dựng bản đồ khái niệm, sau đó giáo viên nhận xét, góp ý. Phương pháp này sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhất trong ba mức đã đưa ra. Trong 3 mức độ trên thì mức 2 thường được sử dụng nhiều hơn cả vì nó phù hợp với trình độ HS THPT. Sau đây xin đưa ra một số VD cho việc sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức. Có thể tóm tắt Các hình thức sử dụng PHT để ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức Bảng.2.1. Các hình thức sử dụng sơ đồ để ôn tập, củng cố, hệ thống hóa kiến thức 2<I K $L)+," $L)+, Y ;OH7? Hình thức1 Đưa sơ đồ đầy đủ nội dung Quan sát nội dung của phiếu tìm ra tính hệ thống. Củng cố có hệ thống kiến thức mà trò vừa thu được rèn luyện tri thức, kĩ năng, tư duy quan sát… Hình thức 2 Đưa ra sơ đồ dưới dạng khuyết thiếu một phần Dùng hệ thống kiến thức đạt được điền vào bảng hay sơ đồ còn khuyết thiếu. Gợi mở, hệ thống hoá tri thức, hình thành kĩ năng tổng hợp khái quát hoá kiến thức. Hình thức 3 Đưa ra sơ đồ dưới dạng khuyết thiếu hoàn toàn, tổ chức cho học sinh bằng kiến thức đã học xây dựng và hoàn thành phiếu Trên cơ sở kiến thức tự thiết lập sơ đồ rồi rút ra tính hệ thống của bài. Phát triển kĩ năng khái quát hoá, hình thành kiến thức tổng hợp. !_2<('(M')?@A<=>dU8*b+)cb=c) , IK[@WJ+L7) T;=c) ,AOKY($)c)S)U))=Ob" O3,7 Bước 1:GV giới thiệu sơ đồ tổng quát về tạo giống bằng công nghệ TB (Như sơ đồ dưới) Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 7 Bước 2: Gv yêu cầu HS quan sát, thảo luận Bước 3: HS quan sát, nghiên cứu sơ đồ GV đưa ra Bước 4: GV yêu cầu HS trình bày những hiểu biết của mình về nội dung sơ đồ. Từ đó rút ra nội dung chính Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 8 $)c)S)U) )=O Nuôi cấy hạt phấn Nuôi cấy TBTV in vitrô Chọn dòng TB xôma Dung hợp TB trần Cấy truyền phôi Nhân bản vô tính MT nhân tạo Các mô khác nhau Cây trưởng thành MT nhân tạo Dòng TB BD số lượng NST BD tốt TBTV 2n Thành xenlulôzơ Vi phẫu Cây lai ĐV cho Phôi ĐV mang dòng TB 1n 2GJ! hoặc gồm từ từ từ từ ở lấy lấy loại rồi rồi Các phương pháp $)c) Các phương pháp $)c) Nuôi trong Hạt phấn 1n Nuôi trong TBTV 2n (chồi, lá ) Nuôi trong TBTV 2n Đưa vào Nhân TB xôma 2n (ĐV số 1) Nuôi trong TBC noãn bào (ĐV cái 2) Cấy vào Xử lý enzim thành MT nhân tạo 2e7 T66J thành Cấy vào Phôi Ví dụ ĐV cái số 3 thành bằng kết hợp MT chuẩn Tạo thành Hoocmôn sinh trưởng hoặc tạo chọn Dung hợp thành TB trần mọc TB lai thành mọc Lưỡng bội hoá C2C1 Lưỡng bội hoá Dòng TB 2n mọc cây 1n được chọn lọc in vitrô biệt hóa Mô sẹo Dòng TB ĐB gen Dòng TB đơn bội (n) F37f Phương pháp này ít được sử dụng vì nó chỉ mang tính chất thông báo thông tin, HS tiếp thu kiến thức một cách bị động. Để tăng hiệu quả GV phải đặt ra các nhiệm vụ để HS hiểu sâu kiến thức. !IK![@A7JOO7>L*W3)AU)B3#L7)bY9 L7)(?@ T!Khi dạy ôn tập cho học sinh về cơ chế di truyền GV thực hiện theo các bước sau: Bước 1: GV chuẩn bị bản đồ dưới dạng khuyết thiếu (như hình dưới) Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 9 ? ? Loài SSVT 2R*L*GM YG4 YG9 Loài SSHT gt đực (n) ? 24OB7J Tính trạng Cá thể con Cá thể con Cá thể con 2R*LO ? ? Môi trường ? ? ? ? ? Tự sao ? ? Bước 2: Cho HS đọc lại SGK, các tài liệu liên quan, trao đổi nhóm. Yêu cầu. Các em hãy hoàn thành nội dung còn trống vào sơ đồ trên cho phù hợp. Bước 3: HS thảo luận nhóm và hoàn thành sơ đố Bước 3: GV yêu cầu các em báo cáo kết quả Bước 4: HS báo cáo kết quả, các thành viên khác nhận xét, bổ sung Bước 5: GV Nhận xét, đánh giá và đưa ra đáp án chính thức (Sơ đồ dưới) \ Như vậy sau khi hoàn thành bản đồ nêu ra HS sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh về vật chất và cơ chế di truyền, từ đó HS sẽ hiểu rỏ hơn bản chất vấn đề. Đặc biệt thấy được mối quan hệ hữu cơ giữa các loại kiến thức nêu ra. !IK![@A7JOO7>L*WB3#L7)bYL7) (?@ T%;$J()a" dM')?@A<=>a<3#,7 Bước 1: Giáo viên cung cấp bản đồ dưới dạng khuyết thiếu Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 10 [...]... sử dụng bản đồ để dạy ôn tập, củng cố, hệ thống hóa cho học sinh ở phần tiến hóa trong hai năm học 2008 - 2009, 2009 - 2010 Tôi rút ra một số nhận xét định tính sau đây * Về hứng thú và mức độ tích cực học tập Phương pháp sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học ở khâu ôn tập, củng cố tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn HS vào hoạt động học tập, không khí lớp học trở nên sôi nổi, hào hứng và các em thích được quan... thiện các bản đồ khái niệm phục vụ cho quá trình dạy học * Cần tăng cường xây dựng các dạng bản đồ khác nhau để đưa vào dạy học đặc biệt sử dụng trong khâu củng cố, hệ thống hóa kiến thức cho HS * Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả trong các buổi dạy ôn tập, trong các tiết học bám sát Do đó, cần hoàn thiện để đưa vào dạy học trong các buổi ôn tập, dạy bám sát Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 19... cao 3.2 Nội dung thực nghiệm: Để tiến hành việc đánh giá chất lượng các sơ đồ đả xây dựng, cũng như hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong việc nâng cao chất lương dạy ôn tập đồng thời nâng cao kĩ năng tự học của HS trong chương I phần DTH- Sinh học 12 (nâng cao) , tôi đả soạn hai giáo án có sử dụng sơ đồ để tiến hành dạy cho các lớp thực nghiệm, ở lớp ĐC dạy theo cách sử dụng các phương pháp khác Tôi... hội kiến thức ở các em * Về phát triển các kĩ năng: Qua việc sử dụng hệ thống BĐKN trong việc tự học có thể nâng cao khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức đã học. Đặc biệt phát triển ở các em khả năng so sánh Khái quát hóa kiến thức, nâng cao khả năng tư day 2 Kiến nghị * Cần tiếp tục nghiên cứu về phương pháp này trên phạm vi rộng để khẳng định tính hiệu quả của phương pháp * Nghiên cứu để thiết kế và. .. kiến thức cho HS Vấn đề cốt yếu ở đây là GV phải bỏ nhiều thời gian để xây dựng các loại Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 13 bản đồ có chất lượng Việc sử dụng bản đồ có thể tiến hành trên lớp hoặc GV có thể giao cho HS về nhà tự hoàn thành VD 5:Khi hướng dẫn HS hệ thống phần biến dị GV có thể tiến hành như sau GV xây dựng bản đồ còn HS tự chọn nội dung diền vào bản đồ * GV cung cấp sơ đồ dưới dạng... tìm tòi và được tranh luận phát biểu ý kiến của mình, trao đổi nhóm hay điền vào bản đồ khái niệm dạng khuyết thiếu * Về kỹ năng khai thác, lĩnh hội kiến thức Kết quả các bài kiểm tra cho thấy kỹ năng khai thác và lĩnh hội kiến thức của học sinh ở lớp thực nghiệm hơn lớp đối chứng về sự hiểu biết các khái niệm và bản chất các khái niệm * Về khả năng tự học: Đa phần các em chủ động trong học tập, tránh... thức 4: Bàn đồ khuyết thiếu hoàn toàn nhưng GV cung cấp nội dung, HS tự xây dựng bản đồ VD 4:Khi hướng dẫn HS hệ thống các quy luật di truyền GV tiến hành thức sau: * GV cung cấp cho HS các quy luật và hiện tượng di truyền * GV nhắc lại bản chất các quy luật * GV tổ chức cho HS thảo luận * HS tiến hành thảo luận theo nhóm và tự lập sơ đồ * GV tổ chức cho HS báo cáo và đưa ra một số câu hỏi cho HS thảo... người học làm trung tâm Nxb GD, Hà Nội 11 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường Nxb Giáo dục, Hà Nội 12 Nguyễn Cảnh Toàn (1999), Luận bàn về kinh nghiệm tự học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 Lê Đình Trung, Đinh Quang Báo, Xây dựng và sử dụng BTNT để nâng cao chất lượng dạy và học Di truyền ở THPT, Thông báo khoa học ĐHSP Hà Nội, số 4/1992 14 Vũ Văn Vụ, Nguyễn Như Hiền, Vũ Đức... soạn các bài thực nghiệm trong chương I bào gồm: STT Bài Tên bài Hệ thống hóa kiến thức sở vật 1 2 chất, cơ chế di truyền và cơ chế biến đổi vật chất di truyền Hệ thống hóa kiến thức quy luật 2 3 di truyền và ứng dụng di truyền vào chọn giống Nguyễn Viết Trung – THPT Nông Cống 4 Số tiết 3 (Dạy bám sát) 3 (Dạy bám sát) Bản đồ được sử dụng (2.2.1); (2.2.2); (2.2.3); (2.2.4); (2.2.5) (2.2.6); (2.2.7);... đáp án và nhận xét từng nhóm Đáp án: Hệ thống các quy luật và hiện tượng di truyền (Đáp án xem phần phụ lục) Chương III NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Giải pháp, tổ chức thực hiện và kiểm nghiệm) 3.1 Mục đích thực nghiệm - Qua thực nghiệm nhằm khăng định giả thiết đã nêu ra, kiểm tra hiệu quả của việc sử dụng PHT trong việc nâng cao khả năng tự học kiến thức chương I- phần di truyền học Sinh học 12 nâng cao 3.2 . chất, cơ chế di truyền và cơ chế biến đổi vật chất di truyền 3 (Dạy bám sát) (2.2.1); (2.2.2); (2.2.3); (2.2.4); (2.2.5) 2 3 Hệ thống hóa kiến thức quy luật di truyền và ứng dụng di truyền vào. Cơ sở vật chất di truyền 2.2.2. Cơ chế di truyền 2.2.3. Gen 2.2.4. Đột biến gen 2.2.5. Đột biến số lượng NST 2.2.6. Các dạng biến dị 2.2.7. Hệ thống các quy luật và hiện tượng di truyền 2.2.8 tượng di truyền 2.2.8. Tác động của nhiều gen lên một tính trạng 2.2.9. Di truyền liên kết giới tính 2.2.10. Quần thể di truyền 2.2.11. Tạo giống bằng công nghệ tế bào !%YM')<?@A<=>B)$JU8*b+)cb=c)
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học., SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học., SKKN sinh học 12: Sử dụng bản đồ khái niệm để ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, thông qua đó rèn luyện kĩ năng tự học cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn